Kulttuuriala

Opetussuunnitelma 2007 - 2008

Kuvataiteen koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot
60 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

Harjoittelu
30 op

Perusopinnot
30 op

Yhteiset ammatilliset opinnot
90 op

Perusopinnot

Yleistavoite: Opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin ja koulutusalaansa. Hän saa koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia

 • kuvan ymmärtämisessä ja visuaalisissa tuotannoissa
 • yhteiskunnallisessa osaamisessa
 • suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa
 • vieraissa kielissä
 • tietotekniikassa.

Toteutus: Perusopinnot toteutetaan kahden ensimmäisen opintovuoden alussa.

Yhteiset ammatilliset opinnot

Yleistavoite: Opiskelija saa ajankohtaisen ammatillisen käytännöllisen ja teoreettisen perustan

 • kuvataiteen tekniikoissa ja ilmaisussa
 • kuvataiteen historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
 • kuvataiteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa
 • kuvataidealaa koskevassa lainsäädännössä

Sisällöllistä ja kulttuurillista tietotaitoa opiskelija saa rinnan teknologian ja työmene-telmien oppimisen kanssa. Opiskelija oppii toteuttamaan sekä yksin että ryhmässä pie-nimuotoisia projekteja ja tuotantoja. Hän kokoaa työnäytteistään portfoliota.

Sisältö: Opintojen ensimmäisessä vaiheessa (1. vuosi) ammattiopintojen teema on kuvan ja oman aikamme kuvataiteen perusteet. Harjoitustöissä painottuu kuvalle ominainen 2-dimensionaalisuus. Analyyttinen tarkastelu suuntautuu ensisijaisesti olemassa oleviin kuvateoksiin: mitä ja millaisia kuvia on olemassa, miten ja miksi niitä on tehty? (Kuvan ontologia, morfologia, formalistinen ja ikonologinen kuva-analyysi sekä taide- ja kulttuurihistoriallinen konteksti.) Opintojen toisessa vaiheessa (2. vuosi) ammattiopintojen teemana on kuvan ja kulttuurisen ympäristön suhde: kuvataiteilija, kulttuuri ja yhteiskunta. Käytännön kuvatyössä ensisijaisena on 3-dimensionaalisuus sekä kuvan ja ajan, tilan ja liikkeen suhde. Analyyttisen tarkastelun keskiössä ovat kuvan tekemisen prosessit sekä kuvan ja visuaalisuuden merkitysmaailma. (Kuvatuotantojen ja kulttuurin suhde: kuva ja kulttuurin toiminnallinen taso sekä kuva ja kulttuurin syvärakenteet, kuvanlukutaito ja semiotiikka, visuaalinen kulttuuri, yhteiskunnallinen konteksti.)

Toteutus: Ammattiopinnot etenevät kumuloituvasti kahden ensimmäisen opintovaiheen (opintovuoden) aikana. Kullakin aihealueella edetään perusteista vaativampiin sovellutuksiin. Opinnot toteutetaan tavoitteista ja sisällöistä riippuen työpajatyöskentelynä ja luentopohjaisena teoriaopetuksena. Kurssityöt voivat olla myös työelämälähtöisiä tilaus- tai hanketöitä, mikäli niissä tarpeellinen osaamistaso on sopiva, ja tehtävät vastaavat kurssin tavoitteisiin.

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Yleistavoite: Suuntaavissa ammattiopinnoissa opiskelija

 • syventyy nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin 
 • laajentaa kuvataiteen tuntemustaan toiminnallisesti ja tieteellisesti 
 • hahmottaa oman työnsä kuvataiteen kentässä 
 • pystyy itsenäiseen taiteelliseen ja tutkivaan työskentelyyn myös ryhmän jäsenenä.

Sisältö: Opintojen kolmannessa vaiheessa (3 ja 4 vuosi) teemana on kuvataidealan tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen. Käytännön työ rakentuu laajoista visuaalisista tuotan-noista, jotka painottuvat digitaaliseen kuvaan ja sen soveltamiseen. Syvennetään tietokoneavusteisen kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitoja, keskitytään kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin sekä niiden suomiin mahdolli-suuksiin. Keskeisinä tuotantoina ovat valokuvaus ja kuvankäsittely, 2D-maailma ja julkaisut, 2D- ja 3D-animaatiot sekä multimedia. Jokaiseen opintokokonaisuuteen kuuluu tuotannon erilaisia taustoja, sisältöjä, työpro-sessia tai kokemista tarkasteleva tieteellinen osa, joka tukee kuvatuotantoon liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Toteutus: Opiskelija suorittaa yhteensä 4 suuntaavaa opintokokonaisuutta valintansa mukaisesti. Kokonaisuuksista toteutetaan vuosittain valokuvaus ja kuvankäsittely, monikanavajulkaisu sekä parillisina vuosina voidaan suorittaa lisäksi animaatio ja multimedia, parittomina vuosina 3D-animaatio ja verkkotaide. Suuntaavia opintoja voidaan valita myös viestinnän koulutusohjelman opinnoista siten, että ne täydentävät oman alan opintoja. Valinta tehdään 2. opintovuoden keväällä. Tuotannolliset kurssit toteutetaan työpajatyöskentelynä, tieteelliset osuudet niiden aikana luentosarjoina ja seminaarityöskentelynä. Kurssiteokset voivat olla työelämälähtöisiä tilaustöitä tai ne voivat kuulua hankkeisiin. Kurssien teoksia ja tuotantoja saatetaan julkisesti nähtäville, jotta opiskelija harjaantuu ammatillisen toimintansa kannalta oleellisessa työnsä esilletuonnissa. Suuntautumisopintojen aikana opiskelija jatkaa portfolion kokoamista.

Vapaasti valittavat opinnot

Yleistavoite: Oppilas saa itseään kiinnostavia ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka tukevat ja avartavat ammatillista suuntautuneisuutta.

Toteutus:  Vapaasti valittaviksi opinnoiksi hyväksytään korkea-asteen oppilaitosten järjestämät opinnot. Oppilaitoksen omissa tai ulkopuolisissa tuotannoissa ja projekteissa tehtyjä työsuorituksia voidaan lukea opintosuorituksiksi kohdassa opintojen hyväksilukeminen nimettyjen kriteerien mukaisesti.

Harjoittelu

Tavoite: Opiskelija harjaantuu työskentelemään alan tehtävissä. Hän oppii suuntautumisalallaan tarvittavia ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia taitoja. Hän pystyy osoittamaan osaamistaan, luo suhteita tuleviin työnantajiin ja yhteistyökumppaneihin.

Sisältö: Opiskelija harjoittelee alakohtaisia ammatillisia taitoja työelämässä, seuraa ja analysoi oppimis- ja työpäiväkirjan avulla omaa työskentelyään ja kehittymistään.

Toteutus: Harjoittelun voi suorittaa alan yrityksissä sekä julkisella tai kolmannella sektorilla. Harjoittelun voi suorittaa osittain myös toteuttamalla dokumentoidun taiteellisen tuotannon tilaustyönä tai näyttelynä julkisessa näyttelytilassa. Dokumentointi tehdään siten, että tuotanto tai näyttely voidaan arvioida. Osa harjoittelusta suoritetaan kesäisin ja osa siitä voidaan suorittaa ulkomailla. Opiskelija toimittaa ennen harjoitteluun lähtöään harjoittelusopimuksen koululle ja laatii harjoittelun päätyttyä raportin harjoittelustaan.

Opinnäytetyö

Tavoite: Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistaan: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan empiiristä aineistoa, kuvataiteellisia teoksia, viestintä- ja media-alan tuotteita visuaalisuuden osalta sekä omaa työprosessiaan visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Hän osaa tehdä taiteellista työtään tutkivasti, hyödyntää taiteellista työskentelyä menetelmällisesti ja suhteuttaa sitä ala- ja ajankohtaiseen tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja -työllä opiskelija osoittaa myös kykynsä viestiä osaamisensa kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö: Opinnäytetyöseminaarit kuuluvat opinnäytetyöhön, niissä opiskelija saa sekä ohjausta että palautetta. Hän perehtyy opinnäytetyön kriteereihin ja ohjeistukseen, alakohtaisiin menetelmällisiin ratkaisuihin ja sovellutuksiin sekä aihekohtaisiin mahdollisuuksiin. Opiskelija toteuttaa hankkeistettuna tai itsenäisesti visuaalisen, kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista ja kirjoittaa siihen liittyvän työprosessiselvityksen tai analyyttisen tutkielman tieteellistä viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.

Toteutus: Osallistuminen seminaareihin, opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja esittäminen voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Edeltävät opinnot: 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), AMK-tutkimustoiminta ja seminaarityö (alakohtainen tutkimusharjoitus, tieteellinen kirjoittaminen).

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK