Kaupan ja kulttuurin ala

Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Kuvataiteilijan tehtävä on tehdä kuvia ja asettaa niitä esille

Kuvataiteilija visualisoi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa kulloinkin mahdollisin ja soveltuvin keinoin. Kuva on siis viesti sekä sisällöltään että tekniseltä toteutukseltaan. Taiteen ja teknologian toisiaan tuke-vat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

Yleistavoite

Opiskelija saa sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että hän pystyy itsenäiseen taiteelliseen työhön alan erilaisissa tehtävissä niin yksin kuin ryhmissä ja ymmärtää taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Hän hahmottaa ammatilliset mahdollisuudet ja työnsä kuvataiteen nykyisessä kentässä sekä kuvataiteen historian kehityksessä. Opiskelija osaa oman aikamme kuvataiteen ilmaisumuodot, käsitteet ja tekniikat. Hän pystyy soveltamaan osaamistaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä taiteen maailmassa.

Nykyinen digitaaliteknologia kuvanrakentamis- ja kuvankäsittelymahdollisuuksineen on ensisijaisessa asemassa, opiskelija oppii tuottamaan ja tulkitsemaan kuvaa visuaalisen viestinnän edellyttämin tavoin. Kuvan olemus ja visuaalisen ilmaisun perusteet opitaan kuitenkin edelleen käsityönä: maalaten, plastisesti muotoillen sekä graafisin tekniikoin. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan alakohtaiseen ammatinharjoittamiseen, alueellisiin yrittäjyyden ja markkinoinnin mahdollisuuksiin.

Opiskelija oivaltaa itsensä ja valmiuksiensa kehittämisen ammatillisen toiminnan edellytykseksi. Hän ymmärtää eettisen osaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan merkityksen ammatillisina tekijöinä. Hän oppii viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärtää organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen sekä kansainvälisyysosaamisen ammatillisen toimintakentän muodostumisessa. 

Sisältö

Opintojen alussa perehdytään ammattikorkeakoulun yleisiin perusopintoihin sekä kuvataiteen ammatillisiin perusteisiin. Ammatillisten perusopintojen jälkeen syvennytään suuntaavilla ammattiopinnoilla nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin. Suuntaavat opinnot painottuvat digitaaliseen kuvaan sovellutuksineen. Niiden myötä syvennetään digitaaliteknologisia kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitoja ja paneudutaan kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin. Suuntautumisopinnot koostuvat valokuvauksesta ja kuvankäsittelystä, 2D- ja 3D-animaatioista, multimediasta, verkkotaiteesta ja julkaisugrafiikasta. Tutkivaa ja kehittävää otetta täsmennetään tuotantojen aihealueisiin liittyvillä tieteellisillä opinnoilla. Kuvataiteen valinnaisilla opinnoilla syvennetään taiteellista näkemystä ja kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistyön sekä liiketoimintaosaamisen tuntemusta.

Vaativimmat harjoitus- ja tilaustyöt sijoittuvat suuntaaviin opintoihin. Yritystoiminta ja markkinointi huomioidaan tällöin työskentelyn osana. Taiteelliset - sekä tekniset että sisällölliset - harjoitukset ja tuotannot toteutetaan työelämälähtöisesti. Etenkin suuntautumisopinnoissa teokset ja projektit saate-taan julkisesti nähtäville, mutta jo ammatillistenkin opintojen harjoitustöistä koostetaan näyttelyitä. Näin opiskelija harjaantuu ammatissaan työllistymisen kannalta oleellisessa työnsä esilletuonnissa.

Opintojaksotaulukko ja opintojaksojen kuvaukset

Suoritustapa

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja sen suorittamiseen kuluu noin 4 vuotta. Jokainen opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja kirjallisuutta. Opetusta tarjotaan myös verkon kautta. Opiskelun periaatteena on prosessimainen työskentely sekä tekemällä ja tutkimalla oppiminen taidetuotannoissa. Käytännön taitojen oppiminen toteutetaan työpajatyöskentelynä. Teoriaopintoja tukevat kirjallisuuteen pohjautuvat esseet ja tentit.

Kaikille pakollisia opintoja ovat yhteiset perusopinnot (30 op) ja ammattiopinnot (90 op). Näiden jälkeen siirrytään suuntaaviin ammattiopintoihin (60 op). Opinnot sisältävät työharjoittelun (30 op), josta osa suoritetaan kesäisin. Opintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia korkea-asteen opintoja (15 op) omasta tai muista soveltuvista oppilaitoksista sekä opinnäytetyö (15 op). Vapaasti valittavia opintoja voidaan suorittaa tietyin edellytyksin myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoista osa voidaan suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

Edeltävät opinnot
  • Ylioppilastutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto
  • Vähintään lukiotasoiset kieliopinnot toisessa kotimaisessa ja vieraassa kielessä
  • Kansainvälinen Baccalaureate -tutkinto tai Reifeprüfung -tutkinto
  • Soveltuva ammatillinen toisen asteen tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto
  • Ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 3 luvun perusteella edellytettävät opinnot
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi muualla suoritettuja opintoja, mikäli niiden sisältö vastaa korvattavia opintoja. Vastaavuus voidaan todeta opintosuoritusten sisältökuvausten ja suorituksista saatujen todis-tusten perusteella tai vastaavuus voidaan osoittaa näyttökokeella. Päätös korvaavuudesta tehdään kou-lutusohjelman asiaa koskevan toimintaohjeen mukaisesti.


Työtehtävät

Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät yleensä itsenäisinä ammatinharjoittajina mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtävissä, valokuvauksessa ja lehtivalokuvauksessa, näyttelytoiminnas-sa ja kulttuuritapahtumissa sekä taiteilijoina että organisaatioissa mutta myös alan ammattiaineiden opetustehtävissä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK