Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien perusopinnot

Perusopinnot 1, 15 op

Tavoite: Opintojen alussa opiskelija perehtyy opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin sekä laatii henkilökoh-taisen opintosuunnitelmansa (HOPS). Hän tutustuu ammattikorkeakoulun sosiokulttuu-riseen ja fyysiseen ympäristöön sekä opiskelumenetelmiin kuten systemaattiseen tie-donhankintaan, tiedon luotettavuuden arviointiin, tekemällä oppimiseen ja projekti-työskentelyn organisointiin. Hän tunnistaa omien opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehit-tämiskohteet sekä osaa arvioida omaa lähtötasoaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. Hän osaa analysoida ja tuottaa niin koulutuksen kuin työelämän vaatimusten mukaisia asia- ja fiktiivisiä tekstejä äidinkielellään. Puheviestinnässä harjoitellaan sekä yksilöllisiä että ryhmäviestintätaitoja eri tilanteissa. Opiskelija hallitsee opiskelussa ja alakohtaisessa työskentelyssä tarvittavat, audiovisuaalisiin työasemiin (PC ja Mac) liittyvät perustiedot ja -taidot sekä verkkoviestinnän ja tiedonhankinnan perusteet. Hän saa myös perustie-dot kuvataiteilijan työn keskeisestä elementistä, kuvasta.

Jakson opinnot:

 • Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu: Johdanto-opinnot, Kuvan ontologia ja morfologia 
 • Orientaatio tietotekniikkaan: PC ja Mac
 • Tiedonhaku ja eOppiminen
 • Suomenkielen opinnot, kirjallinen viestintä ja puheviestintä

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 4 op

Johdanto-opinnot, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin (mm. tekemällä oppiminen, työpajatyöskentely, teorian ja käytännön suhde opetuksessa). Hän tutustuu ammattikorkeakoulun sekä kaupan ja kulttuurin toimialan sosiokulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön mm. opintososiaalisiin seikkoihin, alueen infrastruktuuriin ja kulttuurisiin piirteisiin.

Sisältö: Ammattikorkeakoulun yleiset johdanto-opinnot, informaatio opiskelusta kuvataiteen koulutusohjelmassa, opetussuunnitelma (idea, sisällöt ja tavoitteet), tutustuminen toimintatapoihin. Opettajat ja henkilökunta tehtäväalueineen. Oppilashuolto ja opinto-ohjausjärjestelmä. Opiskelijatutoreiden järjestämät ohjelmat.

Toteutus: Esittelyt, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit. Osallistuminen opetus- ja ohjelmatilanteisiin, opiskelija aloittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen.

Kirjallisuus: Kuvataiteen opetussuunnitelma 2007 / 2008, kurssilla jaettu materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kuvan ontologia ja morfologia, 2,5 op

Tavoite: Opiskelija saa filosofiset ja teoreettiset perustiedot kuvataiteilijan työn tärkeimmästä elementistä, kuvasta. Hän tutustuu kuvan fyysisiin ja ilmaisullisiin omalaatuisuuksiin sekä merkitysten muodostumisen perusteisiin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja kulttuurialan peruskäsitteitä (mm. kuva, mielikuva, visuaalisuus, kulttuuri ja visuaalinen kulttuuri) sekä perehtyy alansa menetelmällisiin perusteisiin, kuvan olemukseen, ontologisella ja morfologisella kysymysasettelulla:

 • Mikä on kuva?
 • Mitä kuvia on olemassa?
 • Mitkä ovat kuvan, kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun "morfeemeja", elementtejä?

Sisältö:  Kuvan funktiot, lajityypit, ominaisuudet, fyysiset ja sisällölliset muodot opitaan kuva-aineistojen avulla. Opastus oman alan tieteellisten tekstien käyttöön ja kurssipäiväkirjan laatimiseen.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, keskustelut ja itsenäiset, mutta ohjatut oppimistehtävät yksin ja ryhmissä, kurssipäiväkirja.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Luentomonisteet.
 • Töyssy Seppo & Vartiainen Liisa & Viitanen Pirjo 1999, Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, luku: Kuvan ominaisuudet. Taideteollinen korkeakoulu, Johdatus kuvalliseen viestintään. http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/johdatus.html .
 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa, artikkelit: Kallio Rakel, Tyyli - taiteen näennäinen itsestäänselvyys. Lukkarinen Ville, Taiteen kielet. Elovirta Arja, Katseen kuviteltu viattomuus.
 • Koskinen Jari (toim.) 2000, Visuaalinen viestintä - monialainen tulevaisuus.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, kurssiarvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen ja tehtäväarvosanojen perusteella. Opiskelija saa palautteen kaikista tehtävistä.

Orientaatio tietotekniikkaan, 3 op

PC, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija tuntee oppilaitoksen laite- ja verkkoympäristön. Opiskelija osaa laitteiden käytön perusteet ja hän osaa hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan. Opiskelija saa valmiudet kirjallisten tehtävien työstämiseen. Opiskelija harjaantuu työvälineohjelmistojen käyttäjäksi ja oivaltaa niiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Sisältö:

 • PC:n käytön perusteet
 • Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perusteet
 • Opiskeluun liittyvään verkkoympäristöön tutustuminen

Toteutus: Oppimistehtävät ja näyttö

Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin aikana

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Mac, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu Mac OS-X käyttöjärjestelmään ja Macin yleisiin toimintoihin. Opiskelija oppii perustoiminnot Macilla ja oppii ymmärtämään eron PC:n ja Macin välillä.

Sisältö:

 • Laitetekniikka 
 • Käyttöjärjestelmä
 • Perustoiminnot

Toteutus: Luennot ja harjoitustehtävät

Kirjallisuus: Applen verkkosivut

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Tiedonhaku ja eOppiminen, 3 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään. Opiskelija oppii käyttämään oman alansa tietokantoja ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Sisältö: Kurssilla perehdytään tiedonhankinnan perusteisiin ja sen aikana opiskellaan verkko-opiskelun taitoja. Opintojakso jakaantuu kahteen verkkokurssiin: peruskurssina on Verkko-oppiminen ja tiedonhankinta ja jatkokurssina on Alakohtainen tiedonhankinta.

Toteutus: Luennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta), demonstraatiot, harjoitukset ja oppimiskeskustelut verkkoympäris-tössä.

Kirjallisuus: Verkossa oleva kurssimateriaali ja kirjaston sivut.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Suomen kielen opinnot, 5 op

Kirjallinen viestintä: tekstien analysointi, tulkinta ja tuottaminen 

Tavoite: Opiskelija oppii analysoimaan, ymmärtämään, käyttämään, tulkitsemaan, arvioimaan ja tuottamaan eri tekstilajien kielellisiä tekstejä (ja mediatekstejä) siten, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteitaan, kehittämään tietojaan ja taitojaan sekä osallistumaan aktiivisesti työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Sisältö:

1. Viestintä

 • viestintä siirtämisenä ja merkityksenantona eli tulkintana
 • viestinnän taidot

2. Tekstitaidot: lukeminen ja kirjoittaminen

Tekstien erittely ja tulkinta:

 • tekstin avaamisen malleja
 • tekstin suhde todellisuuteen: semioottinen näkökulma
 • kuva tekstinä
 • kuvan pohjalta kirjoittaminen
 • medialukutaito
 • kriittinen lingvistiikka

Kirjoittaminen prosessina prosessin vaiheet:

 • palautteen antaminen tekstistä
 • tekstilajeille ominaisia piirteitä
 • asiatekstit: referoiva essee
 • journalistiset tekstit: uutinen
 • fiktiiviset tekstit: novelli ja ns. luova kirjoittaminen

Tekstinhuolto:

 • rakenne
 • kieli ja tyyli
 • ulkoasu

Arviointi: Prosessi ja tuotokset arvioidaan. Referoiva essee arvioidaan asteikolla 0 - 5. Muut teks-tit arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Puheviestintä

Tavoite: Opiskelija saa perustietoa eri puheviestintätilanteista ja niiden vaatimuksista. Hän tutustuu kulttuurienväliseen viestintään ja ymmärtää suomalaisen puheviestinnän ominaispiirteiden merkityksen. Opiskelija oppii analysoimaan itseään viestijänä ja löytää omat vahvat puolensa. Hän kykenee antamaan ja ottamaan vastaan palautetta omasta viestinnästään. Opiskelija kehittyy ja arvostaa itseään viestijänä. Hän ymmärtää puheviestintätaitojen tärkeyden ihmisten välisessä kommunikaatiossa.

Sisältö:

 • viestintätilanteen osatekijät
 • suomalainen puhetaito ja -kulttuuri
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • itsearviointi, viestijäkuva
 • äänenkäytön osatekijät
 • hyvä ääni
 • esiintymisjännitys
 • puheviestintätilanteet
 • yksilöviestintä
 • ryhmäviestintä
 • harjoitukset

Toteutus: Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja opetukseen. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Kirjallisuus: 

 • Opintomonisteet.
 • Aalto Anna-Liisa & Parviainen Kati 1987, Auta ääntäsi.
 • Aulanko Mari 1990, Minäkö luennoimaan. Miksi-kenelle-mitä-miten meni.
 • Aulanko Mari 1999, Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen.
 • Isotalus Pekka (toim.) 1994, Puheesta ja vuorovaikutuksesta.
 • Lehtonen Jaakko (toim.) 1993, Kulttuurien kohtaaminen.
 • Salo-Lee Liisa & Malmberg Raija & Halinoja Raimo (toim.) 1996, Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä...

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus, opiskelijan itsearviointi ja arvioitavat puhesuoritukset.

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_viestijakuva.shtml

Perusopinnot 2, 15 op

Tavoite: Opiskelija saa perustietoa työelämästä ja sen muutosprosesseista sekä yksilön, yhteis-kunnan ja kulttuurin välisistä vuorovaikutuksista. Hän tutustuu kuvataiteilijan työtehtäviin ja mahdollisuuksiin muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Hän perehtyy näyttelytoimintaan, sen funktioihin ja rakenteisiin sekä vierailijana että näytteille asettajana. Englannin kielen opinnoissa tutustutaan englanninkieliseen viestintäkulttuuriin sekä opiskellaan kuvataide- ja viestintäalan ammattisanastoa. Opiskelija saa kielellisiä valmiuksia toimia yhteistyössä alan kotimaisten ja ulkomaisten ammattilaisten kanssa. Toisen kotimaisen kielen oppimisessa on tavoitteena lisätä opiskelijan kielellisiä valmiuksia siten, että hän selviytyy työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Jakson kurssit:

 • Ammattiorientaatio: Kulttuuri ja yhteiskunta, Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa
 • Alakohtaiset kieliopinnot: englannin ja ruotsin kieli
 • Tuotanto-opinnot: Tekijän oikeudet, Kuvallisen tuotannon perusteet ja Näyttelypro-jekti

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista. 

Ammattiorientaatio, 3 op

Kulttuuri ja yhteiskunta, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiin vuorovaikutuksiin sekä pohjoiseen kulttuurialueeseen. Opiskelija saa perustietoa työelämän rakenteista ja muutosprosesseista kulttuurialan ja kuvataiteilijan kannalta. Opiskelija ymmärtää ajankohtaista keskustelua taiteen ja yhteiskunnan suhteista.

Sisältö: 

 • Kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutus
 • Yhteiskunnallinen ideologia, tuotantotavat sekä kulttuuri ja taide: taideteollisuus, kulttuuriteollisuus, elämystuotanto ja niiden kritiikki
 • Populaarikulttuuri ja aitouden problematiikka

Toteutus: Havainnollistavat luennot, kurssipäiväkirja tai tentti.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Luentomonisteet.
 • Erävaara Taina & Velhonoja Matti (toim.) 2005, Kuvataiteen valtakunta - kuvataiteen ammatillinen koulutus Suomessa.
 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville (toim.) 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa, artikkelit: Suominen-Kokkonen Renja, Taiteen sosiaaliset ulottuvuudet. Lukkarinen Ville, Taiteen tarina.
 • Kallioniemi Kari & Salmi Hannu 1995, Porvariskodista maailmankylään - populaarikulttuurin historiaa, luku: Mitä populaarikulttuuri on?
 • LEO, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2005, Elämysten tuottamisen taustaa http://www.elamystuotanto.org/ .
 • Koivunen Hannele & Kotro Tanja (toim.) 1999, Kulttuuriteollisuus, artikkeli: Hautamäki Irmeli, Kulttuuriteollisuus ja sen kritiikki Adornon mukaan.
 • Kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti 1999, Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa, luku: Mitä kulttuuriteollisuudella tarkoitetaan? http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/1999/liitteet/kulttuuriteollopm1_99.pdf .

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävään tai tenttiin.

Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija saavuttaa näkökulmia ja valmiuksia omaan taiteelliseen toimintaansa. Hän tutustuu käytännön esimerkkien kautta taiteilijan työtehtäviin, mahdollisuuksiin, asemaan ja merkitykseen muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää taiteilijan tehtäväkenttää sekä itsenäisenä toimijana että erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Sisältö: Tutustutaan taiteilijoiden työskentelyyn, teoksiin ja tuotteisiin, näyttelytoimintaan ja ammattiasenteisiin mm. taiteilijavierailujen ja ateljeekäyntien avulla.

Toteutus: Yksilö- ja ryhmätehtäviä, taiteilijaesitelmät.

Kirjallisuus: 

 • Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja.
 • Taiteilijoiden omasta työstään laatimia työkuvauksia, esitteitä, näyttelykatalogeja.
 • Ajankohtainen kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty, perusteina aktiivinen osallistuminen ja tehtävät.

Alakohtaiset kieliopinnot, 6 op

Englanti, 3 op

Tavoite: Opiskelija oppii englanninkielistä kulttuurialan ja kuvataiteen perussanastoa sekä kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla: puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuun-teleminen. Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työteh-tävissään.

Sisältö: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla. Opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan.

Toteutus: Kontaktiopetus, pari- ja ryhmätyöt, itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät: esseet, käännökset ja suullisten tehtävien valmistelu. Kirjalliset ja suulliset tentit.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi:  Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan sekä kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %.

Ruotsi, 3 op
 
Tavoite: Opiskelija oppii alan perussanastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on halua kehittää kielitaitoaan kohti tulevaisuuden työtehtäviä.

Sisältö: Alakohtaisen perussanaston lisäksi pohjoismaista elinkeinoelämään liittyvää sanastoa. Opiskelija harjoittelee alakohtaisia sosiaalisia tilanteita ruotsin kielellä.

Toteutus: Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Tuotanto-opinnot, 6 op

Tekijänoikeudet, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija tuntee immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön ja sopimuskäytännön keskeiset osat. Hän tietää oikeutensa teoksen tekijänä ja osaa toimia sopimustilanteissa sen mukaisesti.

Sisältö: Erityisesti kuvaan liittyvät immateriaalioikeudet, ryhmätehtävät: ratkotaan tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia.

Toteutus: Luennot ja työpajat

Kirjallisuus: Teoston, Gramexin, Kuvaston ja Kopioston verkkosivut. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvallisen tuotannon perusteet, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään ajankohtaista keskustelua luovan talouden ilmiöistä ja saa yleiskäsityksen suomalaisista taiteen julkisista toiminnoista, apurahajärjestelmistä ja organisaatioista.

Sisältö: Taiteen julkiset organisaatiot: Taiteen keskustoimikunta, Läänien taidetoimikunnat, Suomen taiteilijaseura ja sen alaiset järjestöt, julkinen taiteen tuki.

Toteutus: Luennot, oppitehtävä julkisista organisaatioista, ryhmäkeskustelut ja pohdinta

Kirjallisuus: Artikkeleita ja lukuja allaolevista teoksista. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

 • Inkinen Sam & Karkulehto Sanna & Mäenpää Marjo & Timonen Eija 2006, Minne matka, luova talous?
 • Wilenius Markku 2004, Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Kukkasmäki Timo 2004, Kulttuuritoiminnan käsikirja.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Näyttelyprojekti, 15 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy näyttelytoimintaan ja oppii töidensä esillepanoa näyttelytiloissa. Hän oppii suunnittelemaan ja rakentamaan näyttelyn sekä tuottamaan siihen tarpeellisen oheismateriaalin.

Sisältö: Näyttelytoiminta: toiminnan funktiot, ohjattu näyttelysuunnittelu ja oheismateriaalin tekeminen (mm. kutsu, juliste, esite). Itsenäinen näyttelytilan ja -ajan varaus sekä näyttelyn toteutus.

Toteutus: Näyttely kootaan ammattiopintojen eri kursseilla tehdyistä omista teoksista (mm. piirustus, maalaus, valokuva, soveltavat kuvatehtävät). Kurssi toteutetaan työpajatyyppisesti, projektityöskentelynä ammattiopintojen loppuvaiheessa. Näyttelyn voi rakentaa yksin tai pienryhminä.

Kirjallisuus: 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvatuotantojen käsikirjoitus, 15 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää käsikirjoittamisen tarkoituksen ja hallitsee draaman rakentamisen peruskäsitteet. Hän osaa analysoida kuvatuotannon kerronnan rakenteita ja suunnitella kuvatuotannon käsikirjoituksen. Opiskelija hahmottaa kuvakerronnan perusperiaatteet.

Sisältö: 

 • Käsikirjoittamisen vaiheet, käsikirjoitusprosessi (synopsis, treatment, step-outline, käsikirjoitus)
 • Tarinankerronta, draaman rakenne ja draamaa koossa pitävät voimat

Toteutus: Luentoja, teosanalyyseja, käsikirjoitusharjoitus.

Kirjallisuus: 

 • Aristoteles, Runousoppi (julkaistu Suomeksi 1997).
 • Aaltonen Jouko 2002, Käsikirjoittajan työkalupakki.
 • Leino Tomi 2003, Sanoista eläviä kuvia. Käsikirjoittajan opas.
 • McKee Robert 1998, Story. Substance, structure, style and the principles of screenwriting.
 • Szondi Peter 2007, Modernin draaman teoria 1880 - 1950, julkaisussa Synteesi, taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti 1/2007.
 • Salo Merja 2000, Imageware - kuvajournalismi mediafuusiossa.

Arviointi:  Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK