Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavat

Vapaasti valittavat opinnot


Yleistavoite: Opiskelija hankkii itseään kiinnostavia ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka tukevat ja avartavat ammatillista suuntautuneisuutta.

Toteutus:  Kurssit ovat työpajoja: tekemällä oppiminen on keskiössä. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi hyväksytään korkea-asteen oppilaitosten järjestämät opinnot. Oppilaitoksen omissa tai ulkopuolisissa tuotannoissa ja projekteissa tehtyjä työsuorituksia voidaan lukea opintosuorituksiksi kohdassa opintojen hyväksilukeminen nimettyjen kriteerien mukaisesti.

Valinnaiset kurssit ovat tarjolla toisen vuoden keväällä. Alla esimerkkejä kursseista, mitä on aikaisempina vuosina toteutettu:

Mediataide  5 - 15 OP

Tavoite: Opiskelija syventyy jo muotoillun tiedon, mielikuvien ja kokemisen vuorovaikutusprosesseihin sekä niiden välittämisen ja levityksen keinoihin ja kanaviin. Oppii hyödyntämään erilaisia viestintävälineitä ja yhdistelemään niiden ominaisuuksia. Osaa tarkastella mediaa sekä taiteen alueena, kohteena että keinona. Oppii ymmärtämään mediataiteen ideoita ja keinoja tehdä tekniikasta sisältöä ja nostaa esiin median ohjailevia strategioita. Tiimi-työtaidot karttuvat.

Sisältö: Tutustutaan mediataiteen teoksiin, projekteihin ja lähtökohtiin. Tuotetaan yhteisöllisin keinoin monimediaalinen kokemus Torniosta ja Pohjois-Suomesta elinpaikkana. Tehdään pienryhmissä elämyksellisiä tuotantoja: tuotantosuunnitelman laatiminen, idea ja sen kehittäminen, teoksen suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus. Ryhmät keräävät materiaalin ja tarvittavan tiedon tuotantoaan varten ja tuottavat / koostavat kurssista näyttelyn, installaation tai muun esillepanon.

Toteutus: Tutkiva ja kehittävä projektityöskentely opettajan ohjauksessa, työpajana. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Projekti- ja prosessioppiminen sekä vertaistyöskentely ja -oppiminen. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Kirjallisuus:  Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Huhtamo Erkki 1998, Virtuaalisuuden arkeologia, virtuaalimatkailijan uusi käsikirja.
 • Mediataiteen www-sivut, esim. Media Art Net.
 • Aiheeseen liittyvät verkkosivut ja artikkelit, mm. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, http://www.elamystuotanto.org/.
 • Byszewski Janusz, Here I am, Centre for Contemporary Art Uljanowski Castle, Warszawa.
 • Saarinen Jarkko 1999, Matkailu, paikallisuus ja alueen identiteetti - Näkökulmia Lapin matkailun etnisiin maisemiin, artikkeli teoksessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja, Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin.


Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5. Arviointiperusteet: Aktiivisuus ja osallistuminen tiimityöskentelyyn, oppimispäiväkirja ja itsearviointi.


Tila-valo -estradi 5 - 15 OP

Tavoite: Opiskelija tutustuu tilailluusioiden rakentamiseen ja oppii vuorovaikutuksellisen toiminnan itse illuusion kanssa. Oppii ympäristön ja tilan taiteellisen työstön lähtökohtia ja näkökulmia. Ymmärtää valon ja valaistuksen vaikutusta tilaan. Tutustuu valoon muotoilevana, ilmaisullisena ja kerronnallisena elementtinä, tunnelman ja ajankohdan aikaansaajana sekä huomion kiinnittäjänä. Ymmärtää valaisun perspektiivin ja näkökulman muodostajana sekä oppii luomaan valon avulla vaikutelmia; kappaleiden, pintojen ja materiaalien esiin tuomista. Harjaantuu sommittelussa (tilan jäsentämisessä) visuaalisuuden eri elementeillä ja toiminnan suhteilla. Harjaantuu myös projektisuunnittelussa, budjetoinnissa ja yhteistyötaidoissa sekä työryhmän että tilaajan kanssa.

Sisältö: Tilailluusioiden systemaattinen tarkastelu ja luominen.

Toteutus:  Osallistutaan estraditaideprojektiin, lavastuksiin, näyttelysuunnitteluun. Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely): luennot, harjoitustyöt, projektin suunnittelu ja toteutus joko itsenäisesti tai työryhmänä. Teos on hanke- tai tilaustyö.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Dan Flavin www-sivut, (Multimedia Sculptor, Light Images).
 • Huxley Michael (toim.) 2002, The Twentieth Century Performance Reader.
 • Tarasti Eero 2002, Esteettistä elämystä etsimässä.
 • Merleau-Ponty Maurice 2002, The Phenomenology of Perception.
 • Monitaituri David Hockney, video 1998. (La-journade Monique & Saint-Jean Pierre, David Hockney en perspective.)


Arviointi Arviointi asteikolla 0 - 5, arvioidaan työskentely ja sen tulokset.


 
Taidegrafiikka  5 - 15 OP

Tavoite: Opiskelija Saat perustiedot ja -taidot metalligrafiikassa sekä opit työskentelysi kautta välineet ja materiaalit. Tutustut taidegrafiikkaan ilmaisumuotona ja etenet kohti omaa taiteellista ilmaisua.

Sisältö: Metalligrafiikan tekniikat, kuivaneula, etsaus, etsaus-akvatinta, reliefi, monotypia ja carborundumtekniikka. Perehdytään värigrafiikkaan ja opitaan tuntemaan värien ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Näyttelyn suunnittelu ja toteutus.

Toteutus: Toteutetaan Aineen taidemuseon grafiikan pajassa työpajatyöskentelynä, johon sisältyvät luennot. Kurssitöistä rakennetaan taidenäyttely.

Kirjallisuu: 

 • Lehtinen Tuula 1992, Metalligrafiikka.
 • Pietilä Tuulikki 1978, Metalligrafiikka.
 • Laitinen Kari & Moilanen Tuula & Tanttu Antti 1999, Puupiirroksen taito.
 • Malme Heikki 2002, Grafiikka. Tekniikkaa ja taidetta.


Arviointi Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teokset arvioidaan. Työprosessiin kuuluu myös näyttelykokonaisuuden rakentaminen.


Valokuvauksen erikoisopinnot 5 - 15 OP

Kurssin opetus on englanniksi.

The idea of this course is to make the student aware of materials and processes that are not commonly available, hence we will be working with little known photographic products, and techniques that could not be undertaken with larger groups. Both traditional silver based technologies will be used but where digital technology can be applied then both avenues will be explored. The course will not be total studio based and will commence with location photography. The second strand to the course is that it platform where you can foster and develop your own ideas, an incubator for you to grow your ideas in.

The subjects  
- The functions and usage of the 6x6 camera, Light measurement refresher, Ultra fine grain emulsions, PO films
- Silver based photography: Film Chemistry, Liquid photographic emulsions, E6 & C41 color process, Pyro Film Developers, Orthochromatic film technology, Studio Based Techniques using Orthochromatic Films, Studio based orthochromatic pho-tography (silhouettes), IR Photography both direct and fluorescent, False color IR photography, UV Photography, both direct and fluorescent, Paper negatives, Digital Unsharp masking as applied to traditional photography
- Print Making: Silver Gelatin Fine Art Print Making, Fabric Printing, Silk screen print-ing, Salt Paper Printing, The Cyanotype Printing Process, The Pellet Printing Proc-ess, The Vandyke Brown Process, Digital poster production, The Etch bleach Process and a little more (Mordançage), Bleaching, Reduction, Intensification, Toning, Ink-jet Papers
- Can the same results be created with digital techniques? A hands on experimental workshop, Digital negatives
- Alternative Photographic Processes: Pin hole photography, Stereo, short and long based, Macro and Micro, Photomicrography, Boroscope, Holography, Digital Pano-ramic Photography, Astro photography, Northern lights (Revontuli), Stereo photography, Anaglyptic Photography, Moiré Topography, Kirlian photography, Specialist lighting techniques, Holgagraphy

Equipment:  Hasselblad, Bronica, Rolliflex, Fuji Studio, Sinar, Panoranic camera, Kirlian camera
Pin hole camera, Holga camera

Grading: The course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.


Multimedia ja sähköinen portfolio 3 - 15 OP

Tavoitteet: Opiskelija osaa tehdä portfoliosi sähköiseen muotoon ja hyödyntää digitaalista väliavaruutta sen kokoamisessa. Osaa esittää omaa osaamistasi sähköisessä muodossa.

Sisältö: Sähköisen portfolion teko: materiaalin luominen, koostaminen ja jäsentäminen. Opiskelija voi luoda opinnäytteeseesi liittyvän esitysmateriaalin osana opintosuoritusta.

Toteutus: Työpajatyöskentely: portfolio toteutetaan itsenäisesti mutta ohjatusti. Portfolioon liitetään omat oppimistavoitteet ja itsearviointi portfoliosta.

Kirjallisuus:  


Arviointi:  Hyväksytty / hylätty


Taide tutkimuksessa 3 OP

Tavoite: Opiskelijan näkemys taiteesta tutkimuksessa monipuolistuu ja syventyy. Harjaantuu taiteen tekemisessä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Ymmärtää ajankohtaista keskustelua taiteen ja tieteen suhteesta sekä taiteilijasta oman työnsä kehittäjänä ja tutkijana.

Sisältö: Tarkastellaan ajankohtaisia taiteilijatutkijoiden töitä: ideoita, työprosessia ja menetelmiä. Valitaan joko yhteinen tai henkilökohtainen harjoitustehtävä. Opiskelija voi tehdä kurssityönä myös esitutkimusta opinnäytetyötä varten.

Toteutus: Kurssin alussa henkilökohtaisten motiivien ja oppimistavoitteiden kartoitus. Kontaktiosuudet toteutetaan opintovuoden aikana seminaarityöskentelynä: alustuksia, reflektoivia keskusteluja. Taiteilijatutkijoiden vierailuja ja vierailujen yhteydessä työpajoja. Prosessioppiminen: seminaareissa esitellään ja käsitellään kurssitehtävien vaiheita, kokeiluja ja etenemistä.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.


Arviointi Hyväksytty / hylätty, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja työprosessiin.
  

Taiteilija yrittäjänä: yrittäjävalmennus 5 - 15 op


Tavoite:  Opiskelija ymmärtää toteutuskelpoisen yritysidean perusteet ja löydät mahdollisuuden työllistyä omalla alalla yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Sisältö: Kehittää oman yritysidean, tutkii ja kartoittaa markkinatilannetta ja luo henkilökohtaiset yhteydet sidosryhmiin. Laatii yksityiskohtaisen ja toteutuskelpoisen liiketoimintasuunnitelman (liiketoimintasuunnitelmatyökirja).

Toteutus:  Henkilökohtainen ohjaus ja yritysvalmennus. Yrittäjyyteen liittyviä opintoja voi suorittaa myös valitsemalla kurssitavoitteita tukevia kursseja ammattikorkeakoulun avoimien opintojen tai kaupan kurssitarjonnasta. 

Kirjallisuus:  Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Yrityspalveluorganisaatioiden tiedotusmateriaali ja kotisivut.
 • Wilenius Markku 2004: Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Inkinen Sam & Karkulehto Sanna & Mäenpää Marjo & Timonen Ei-ja 2006, Minne matka, luova talous?
 • Kukkasmäki Timo 2004, Kulttuuritoiminnan käsikirja.
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.


Arviointi  Suunnittelutyö ja sen kirjallinen esitys arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK