Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien yhteiset ammatilliset opinnot

AMMATTIOPINNOT  90 op

Yleistavoite:

Opiskelija saa ajankohtaisen ammatillisen niin käytännöllisen kuin teoreettisen perustan
- kuvataiteen tekniikoissa ja ilmaisussa
- kuvataiteen historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
- kuvataiteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa
- kuvataidealaa koskevassa lainsäädännössä

Sisällöllistä ja kulttuurillista tietotaitoa oppii rinnan teknologian ja työmenetelmien oppimisen kanssa. Opiskelija oppii toteuttamaan sekä yksin että ryhmässä pienimuotoisia projekteja ja tuotantoja ja kokoamaan työnäytteistä portfoliota (työnäytekansiota).

Sisältö: Opintojen ensimmäisessä vaiheessa (1. vuosi) ammattiopintojen teema on kuvan ja oman aikamme kuvataiteen perusteet. Harjoitustöissä painottuu kuvalle ominainen 2-dimensionaalisuus. Analyyttinen tarkastelu suuntautuu ensisijaisesti olemassa oleviin kuvateoksiin: mitä ja millaisia kuvia on olemassa, miten ja miksi niitä on tehty? Opinto-jen toisessa vaiheessa (2. vuosi) ammattiopintojen teemana on kuvan ja kulttuurisen ympäristön suhde: kuvataiteilija, kulttuuri ja yhteiskunta. Käytännön kuvatyössä ensisi-jaisena on 3-dimensionaalisuus sekä kuvan ja ajan, tilan ja liikkeen suhde. Analyyttisen tarkastelun keskiössä ovat kuvan tekemisen prosessit sekä kuvan ja visuaalisuuden merkitysmaailma.

Toteutus: Ammattiopinnot etenevät kumuloituvasti kahden ensimmäisen opintovaiheen (opinto-vuoden) aikana. Kullakin aihealueella edetään perusteista vaativampiin sovellutuksiin. Opinnot toteutetaan tavoitteista ja sisällöistä riippuen työpajatyöskentelynä ja luento-pohjaisena teoriaopetuksena. Kurssityöt voivat olla myös työelämälähtöisiä tilaus- tai hanketöitä, mikäli niissä tarpeellinen osaamistaso on sopiva, ja tehtävät vastaavat kurssin tavoitteisiin.


TAITEEN PERUSOPINNOT 15 OP

Jakson tavoite:  Opiskelija oppii kuvanrakentamisen elementit ja keinot: sommittelun vaikutuksen kuvaan ja ilmai-suun, värien ominaisuudet ja värimaailman luomisen periaatteet. Oman työskentelyn kautta ja tutustumalla kuvataiteen historiaan opiskelija oppii hahmottamaan kuvataidetta historiallisessa kontekstissa. Opiskelija perehtyy kolmiulotteisen ilmaisun teoreettisiin lähtökohtiin ja osaa kolmiulotteisen tilan esittämisen kaksiulotteisella tasolla. Opiskelija perehtyy digitaaliseen kuvanrakentamiseen, tietokonegrafiikkaan ja -maalaukseen, oppii vektorigrafiikan ja ty-pografian perusasiat sekä julkaisugraafisen ohjelman peruskäytön ja -funktion. Opiskelija oppii käyttämään tietokonetta työvälineenä maalauksellisten teosten luomisessa ja ymmärrät tietokoneella toteutettavan maalauksen mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija oppii tarkastelemaan näyttelyitä, kuvia ja taideteoksia monipuolisesti ja analyyttisesti sekä soveltamaan opittua omassa ilmaisussasi.

Jakson opinnot 

Kuvan perusteet: Kuvasommittelu, Värioppi, Perspektiivioppi, Plastinen sommittelu
Kuvataide: Kuva-analyysi, Taidehistoria 1, Taidekokoelmat ja -näyttelyt,
Tietokonegrafiikka ja -maalaus

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.

 

Kuvan perusteet 7 op


Kuvasommittelu  

Tavoite:  Opiskelija oppii kuvanrakentamisen elementit ja keinot: perehtyy kuvasommittelun keinoihin oman työskentelyn kautta sekä tutustuu kuvasommittelun historiaan ja mahdollisuuksiin. Oppii sommittelun vaikutuksen kuvaan ja ilmaisuun ja ymmärtää sommittelun visuaalisten voimien jäsentämiseksi: järjestyksen ja jännityksen vuorovaikutukseksi.

Sisältö: Kuvasommittelun keinot: kuvakenttä, pinnan jaot, peruselementit, kuvan muuttujat ja näiden vaikutus visuaaliseen kokonaisuuteen. Sommittelun ratkaisujen kehitys historiallisessa kontekstissa. Opastus portfolion kokoamiseen.

Toteutus: Luennot, oppimiskeskustelut, ohjatut harjoitustyöt ryhmässä ja itsenäisesti. Sommitteluharjoitukset ja sommittelun osa kuvan perusteet -portfolioon. 

Kirjallisuus:

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja oppi-mistehtävien tekeminen. 
 Värioppi

Tavoite:  Opiskelija oppii kuvanrakentamisen elementit ja keinot: värin vaikutuksen kuvaan ja ilmaisuun oman työskentelyn kautta sekä tutustumalla värikäsityksiin ja niiden muotoutumiseen. Perehtyy väriteorioihin ja oppii ymmärtämään väri-ilmiöitä. Opiskelija osaa värimaailman luomisen perusteet, värien ominaisuudet, rinnastukset sekä vuorovaikutuksen

Sisältö:  Mitä väri on? Värikäsityksen pääluokat, värihavainnon synty, väriteorioita, additiivinen ja substraktiivinen värijärjestelmä, värin ominaisuudet ja vuorovaikutus, värisommittelu ja värisanasto. Portfolion kokoaminen.

Toteutus: Luennot, ohjatut ja tutkivat harjoitukset, analyysit sekä tentti. Oppimistehtävät, väri-harjoitelmat, väriopin osa kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus:  

Arviointi:  Arviointi asteikolla 0-5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen, oppimis-tehtävien tekeminen ja tentti.

 


Perspektiivioppi

Tavoite:  Opiskelija oppii kuvanrakentamisen elementit ja keinot: perehtyy kolmiulotteisen ilmaisun teoreettisiin lähtökohtiin ja osaa kolmiulotteisen tilan esittämisen kaksiulotteisella tasolla. Oman työskentelyn, havaintojen ja kokemusten kautta oppii käyttämään tilan kuvaamisen keinoja omassa kuvallisessa ilmaisussa sekä tuntee alaan liittyvän sanaston. Ymmärtää perspektiivin kuvallisena konstruktiona ja esitystapana sekä esityksen ja havainnoinnin eron.

Sisältö:  Perspektiiviopin ja tilan kuvaamisen perusteet. Historiallinen näkökulma: tilan esittämisen kehitys kuvataiteessa ja ajankohtaiset kuvallisen ilmaisun keinot tilan kuvaamisessa. Pääpaino on viivaperspektiivissä: yhden, kahden ja kolmen pakopisteen menetelmät. Perspektiivipiirrosten ja yhdensuuntaisprojektion erot sekä käyttöalueet. Kaavamaisen (matemaattisen) perspektiivin ja havaintomme ero. Portfolion kokoaminen.

Toteutus: Luennot, havainnollistaminen ja havaintojen tutkiminen, harjoitustyöt, vuorovaikutus, työskentelypäiväkirja. Itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset ja perspektiiviopin osa kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus: 

 • Smith Ray (toim.) 1996, Perspektiivin perusteet.
 • Ahonen Taisto & Tiirola-Santala Liisa 1995, Maalausalan piirustus ja suunnittelu.
 • Saarikangas Kirsi 1999, Kuvasta tilaan, artikkeli: Stewen Riikka, Perspektiivi: (post-)modernin diagnostiikan alkeita.
 • Uusitalo Jani, Optiikka ja kuvausgeometria (perspektiiviset vääristymät)
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen AMK:n kurssi http://pe.tut.fi/courses/konenako.nsf/
 • Laarni Jari, Havaintopsykologian perusteet. Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto. http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres/hum/psyk/havainto/ .
 • Monitaituri David Hockney, video 1998. (Lajournade Monique & Saint-Jean Pierre, David Hockney en perspective.)

Arviointi:  Arviointi asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien tekoon.

 


Plastinen sommittelu

Tavoite  Opiskelija oppii kuvanrakentamisen elementit ja keinot: perehtyy kolmiulotteisen ilmaisun lähtökohtiin. Ymmärtää plastisen sommittelun ja kuvanveiston käsitteitä sekä oppii kolmiulotteisen sommittelun elementit ja keinot. Ymmärtää suunnittelun vaiheet ja merkityksen sekä oppii käyttämään muotoa, volyymia ja tilaa ilmaisuvälineenä kuvassa.

Sisältö: Plastisen sommittelun ja kuvanveiston käsitteet, elementit ja keinot. Yhdensuuntaisprojektioon perustuvat piirrokset ja kääntömenetelmät. Valon ja varjon merkitys muodon ilmentäjänä.

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset ja tekemällä oppiminen. Pienoisveistoksen ideointi, suunnittelu, toteutus. Oman toiminnan arviointi ja plastisen sommittelun osa kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus: 

 • Pusa Unto 1995, Plastillinen sommittelu.
 • Ringbom Sixten 1989, Pinta ja syvyys.
 • Ahonen Taisto & Tiirola-Santala Liisa 1995, Maalausalan piirustus ja suunnittelu.
 • Taideteollinen korkeakoulu, Johdatus kuvalliseen viestintään: Volyymi eli tilamassa ja massa. http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/johdatus.html. Aika matka, video.

Arviointi:  Arviointi asteikolla 0-5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien te-koon.
 

Kuvataide 5 op


Kuva-analyysi

Tavoite:  Ymmärtää eri analyysimenetelmien ja -tulosten suhteen toisiinsa. Osaa soveltaa kuvan (kriittistä) tarkastelua omassa työskentelyssä. Pääpaino on kohdetta kuvaavassa, formalistisessa ja ikonografisessa analyysissä.

Sisältö:  Perehdytään kuvan sisältöihin ja viesteihin eri kuva-analyysin menetelmien avulla. Tarkastelun kohteena kuva, taidekuva, taideteos, taidetekstit ja videomateriaali.

Toteutus:  Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät

Kirjallisuus:  

 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa.
 • Kuusamo Altti 1996, Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli ja ikonografia.
 • Panofsky Erwin, 1970. Meaning in the Visual Arts.
 • Sederholm Helena, 2000. Tämäkö taidetta? Seppänen Janne, 2001. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa.
 • Lehtiartikkelit ja videomateriaalit.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja tehtävät.

 


Taidehistoria 1

Tavoite:  Hahmotat länsimaisen taiteen kehitystä ja jatkumoa historiallisessa kontekstissa. 

Sisältö:  Katsaus länsimaisen taiteen kehitykseen esihistoriallisesta ajasta 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen.

Toteutus: Luennot ja oppimistehtävät: luentotiivistelmä ja kirjoitelma.

Kirjallisuus: 

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu osallistumiseen ja oppimistehtäviin.

 


Taidekokoelmat ja näyttelyt

Tavoite:  Opiskelija oppii näyttelytoiminnan funktioita ja merkityksiä: vierailemaan näyttelyissä ja näyttelyiden avajaisissa sekä luomaan kontakteja kuvataiteen alalla toimijoihin. Oppii tarkastelemaan taiteeseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja ymmärtämään julkisia ja yksityistä näyttelyorganisaatiorakenteita.

Sisältö:  Tutustutaan näyttelyihin ryhmässä ohjatusti ja itsenäisesti. Raportoidaan näyttelyistä.

Toteutus: Tutustumiskäynnit näyttelyihin, näyttelyorganisaatioihin ja -instituutioihin sekä raportointi niistä. Kurssi suoritetaan opintojen 1. vaiheen aikana.

Kirjallisuus:  

 • Näyttelyluettelot, näyttelyiden ja näyttelyorganisaatioiden kotisivut ja esitteet. Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin kurssin aikana.

Arviointi  Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista ryhmässä ohjattuihin näyttelykäynteihin ja raportointia näyttelyistä.

 


Tietokonegrafiikka ja maalaus 3 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy digitaaliseen kuvanrakentamiseen: tietokonegrafiikkaan ja -maalaukseen. Osaa vektori- ja bittikarttagrafiikan perusteet. Oppii käyttämään tietokonetta työvälineenä maalauksellisten teosten luomisessa ja ymmärrät tietokoneella tuotettavan maalauksen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö: Mitä on tietokonegrafiikka? Vektorigraafinen- ja bittikarttagraafinen kuva. Tietokoneohjelmat kuvatuotannon välineinä.

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset. Laaditaan tietokonegrafiikan ja -maalauksen portfolio: kirjoitelma ja ohjelmakohtaiset kuvalliset harjoitukset ja tehtävät.

Kirjallisuus: 

 • Huttunen Martti 2005, Värit pintaa syvemmältä.
 • Demers Owen 2001, Digital Painting and Texturing.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat.
 • Tietokonegrafiikkaa, digitaalista piirtämistä ja maalaamista käsittelevät www-sivut, mm. http://www.thegnomonworkshop.com/.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja kurssin aikana tehdyt harjoitustyöt (prosessi).

 


JOHDANTO KUVATAITEESEEN 15 OP

Jakson tavoite:  Opiskelija perehtyy kuvataiteen klassisiin ilmaisukeinoihin: elementteihin, välineisiin, tekotapoihin oman työskentelyn kautta. Harjaantuu havainnosta piirtämisessä ja osaa kuvata tilaa ja muotoa värien ja valöörien avulla. Oppii valokuvauksen perusteet ja käyttämään valokuvaa yhtenä digitaalisen kuvankäsittelyn osa-alueena. Opiskelija perehtyy bittikarttagraafisen kuvankäsittelyn perusteisiin, ymmärtää kuvaformaattien ja kuvakoon merkityksen sekä digitaaliseen värioppiin liittyvän problematiikan. Tuntee kuvankäsittelyn tekniset, taiteelliset ja eettiset mahdollisuudet sekä rajoitteet.

Jakson opinnot 
- Piirustus ja maalaus 1
- Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.

 


Piirustus 1 ja maalaus 1 (yht. 10 op)

Tavoite:  Opiskelja perehtyy oman työskentelysi kautta kuvataiteen klassisiin ilmaisukeinoihin, välineisiin ja tekotapoihin. Tutustuu viivaan, väriin ja valööriin ilmaisun elementteinä sekä harjaantuu havainnosta piirtämisessä. Osaa kuvata tilaa ja muotoa värien ja valöörien avulla.

Sisältö: Tutustutaan eri välineisiin ja materiaaleihin. Tällä kurssilla pitäydytään naturalistisessa kuvaamisessa: olennaista on havainto sekä prosessi havainnosta kuvaksi: mittasuhteet, muoto ja tila.

Toteutus:  Luennot: pohjustetut tehtävänannot. Työpajatyöskentely: itsenäiset mutta ohjatut har-joitustyöt ja teokset. Työt ovat yksilötöitä, palaute on henkilökohtaista.

Kirjallisuus

 • Smith Ray 1990, Taiteilijan käsikirja. Howard Ken (toim.) 2003, Piirtämisen ja maalaa-misen käsikirja.
 • Oja Onni 1957, Piirtämisen taito. Barcsay Jenö 1953, Anatomia, opas taiteilijoille.
 • Huttunen Martti, Värit pintaa syvemmältä.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, vaikuttavina tekijöinä aktiivi osallistuminen, työprosessi ja teokset.

 


Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet 5 op

Kurssin opetus on englanniksi.

This course  is concentrating upon the creative use of photography. The course will be content biased; however learning to be in control of the equipment and not at the mercy of the camera will be one of the course aims.
Lectures  - Digital imagery, a relevant history
- Some digital theory: Files, pixels, resolution, interpolation. Scanning, Sensor types
- Image processing (Not manipulation): Photoshop & lightroom
- The basics of image composition
- Image composition Applied to the working world
- Reading an image
- Lighting for Photography, The basic facts about light and lighting, Lighting with a single source light, Natures light, Some general studio lighting
 
The course will be supported by assignments to reinforce the lectures and workshops presented during the course. There are also evening and weekend assignments. The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading:  Course notes will be provided

 • Evening Martin 2005, Adobe Photoshop CS2 for Photographers.
 • Hoffman Donald 2000, Visual Intelligence. Berger John 1990, Ways of seeing. Arnheim Rudolf 1974, Art and Visual Perception.
 • Uusitalo Jani, Konenäkö tuotantotekniikassa: Kuva-analyysi 1.
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen AMK:n kurssi http://pe.tut.fi/courses/konenako.nsf/

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.


NYKYTAIDE  15 OP

Jakson tavoite Opiskelija tutustuu nykytaiteen erilaisiin näkökulmiin: ideasisältöihin sekä tekotapoihin ja oppii hahmottamaan kuvataidetta yhteiskunnallisessa kontekstissa. Perehtyy oman aikamme kuvataiteeseen ja siihen liittyvään suunnitteluun, ilmaisuun, välineisiin sekä visuaaliseen kulttuuriin ja viestinnän perusteisiin. Oppii valo-, ääni- ja videoilmaisun perusteet, tutustuu niiden ja eri medioiden käyttöön kuvataiteessa sekä kuvataiteen merkitykseen mediassa. Oppii multimedian termit, elementit ja ohjelmoinnin perusteet ja osaat rakentaa multimediallisen teoskokonaisuuden. Ymmärtää erilaisten ympäristöjen teoksille asettamat ehdot, lineaarisen ja non-lineaarisen kerronnan idean ja rakenteet sekä on-line ja off-line tuotantojen eron. Tutustuu myös eri julkaisumuotoja samassa teoksessa käyttäviin hybridituotantoihin.

Jakson opinnot 
- Taidehistoria 2, nykytaiteen opinnot: Nykytaiteen näkökulmia
-  Mediataiteen perusteet: Valo-, video- ja ääni-ilmaisu
-  Multimedian perusteet: Multimediatoteutus

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.


 

Taidehistoria 2: Nykytaiteen näkökulmia 3 op

Toteutus: Opiskelija perehtyy oman aikamme kuvataiteeseen modernismista uusimpaan taiteeseen saakka. Ymmärtää nykytaiteen näkökulmia: idearakenteita, ilmaisu- ja tekotapoja. Oppii tarkastelemaan taiteen erilaisia taustatekijöitä ja funktioita: nykytaidetta yhteiskunnallisessa sekä kulttuuri- ja taidehistoriallisessa kontekstissa.
 
Sisältö:  Nykytaiteen tarkastelutapoja, funktiot ja suuntaukset. Taideteosten teollinen reproduktio ja intertekstuaalisuus. Siirtymiä teoskeskeisyydestä työprosessiin: kun taiteen tekeminenkin on taidetta. Moderni ja postmoderni aikakautena ja taidesuuntauksena: piirteitä, ajattelu- ja toimintatapoja. Taiteen kaanon ja sen kritiikki, taidekriittinen tai-de. Taiteen kulttuurisidonnaisuus ja globaali nykytaide.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, keskustelut, itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät ja niiden purku: essee ja soveltava kuvatyö. Tentti.
 
Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Dempsey Amy 2003, Moderni taide.
 • Honour Hugh & Fleming John, Maailman taiteen historia, luku: Nykytaide.
 • Nykytaiteen virtuaali-kirjasto, http://marikki.fng.fi/kiviki/kiviki.php .
 • Jyväskylän yliopisto, Taidehistorian aika-jana, Modernismi ja Nykytaide, http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana .
 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa, artikkelit: Elovirta Arja, Vaikutteet ja intertekstuaalisuus.
 • Suominen-Koskinen Renja, Taiteen sosiaaliset ulottuvuudet.
 • Pasanen Kimmo 2004, Musta neliö: Abstraktin taiteen salat.
 • Monitaituri Man Ray (Man Ray: Prophet of the Avant-Garde) 1999, Video.
 • Oppimistehtävään liittyvä itsenäisesti etsitty aihekohtainen kirjallisuus ja verkkosivut.


Arviointi: Asteikolla 0 - 5, kurssiarvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen, tentin ja tehtävien perusteella. Palaute kaikista tehtävistä ja tentistä.

 

Mediataiteen perusteet: Valo-, video- ja ääni-ilmaisu  5 op

Valoilmaisu

Tavoite: Opiskelija oivaltaa rakennetun valon merkityksen kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun osa-alueena. Opiskelija oppii valaisun perusteet osana animaatiotuotantoja, tilataideteoksia ja näyttelyitä. Ymmärtää valon funktion näkyvyydessä ja muodon kokemisessa.

Sisältö: Valon fysikaaliset suureet, värilämpötila, erilaiset valaisimet, sähkö- ja paloturvallisuus

Toteutus:  Valoanalyysit, harjoitustyö, joka toteutetaan osana videoilmaisun harjoitustyötä.

Kirjallisuus:

 • Huttunen Martti 2004, Värit pintaa syvemmällä (valoa koskevin osin).
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.


Arviointi  Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.


Videoilmaisu

Tavoite:  Opiskelija videon mahdollisuudet ja merkityksen kuvallisen ilmaisun keinona ja elementtinä. Opiskelija osaa videotekniikan ja kuvaeditoinnin perusteet.

Sisältö:  Kuvakoot, kuvasuunnitelma, huomiopiste, rajaus, sommittelu, siirtymät, videokameran käyttö, non-lineaarisen editoinnin perusteet.

Toteutus:  Oppimistehtävänä videotyöharjoitus.

Arviointi:  Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

 • Pirilä Kari & Kivi Erkki 2005, Otos.


Arviointi Asteikolla 0 - 5., arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.


Ääni-ilmaisu

Tavoite: Opiskelija tutustuu ääneen nykytaiteen ilmaisukeinona, mm. soundscapen ideaan ja akustiseen taiteeseen tilataiteessa. Oppii ääni-ilmaisun perusteet: äänikerronnan kerrokset, äänittämisen, editoinnin ja miksauksen tekniikan.

Sisältö: Lineaarinen kerronta ja draaman rakenne. Äänikerronnan kerrokset (pisteäänet, matot), äänitys (tasot ja mikrofonitekniikka), editointi, miksaus (taso / panorointi / efektointi / huomiopiste) 
     
Toteutus: Oppimistehtävänä lyhyt kuunnelma (äänitykset ja editointi), joka tehdään ilman äänen alistamista kuvalle.

Kirjallisuus:

 • Äänipää, http://www.aanipaa.tamk.fi/ .
 • Pirilä Kari & Kivi Erkki 2005, Otos.
 • Koivumäki Ari & Kytö Meri & Uimonen Heikki (toim.) 2006, Sata suomalaista äänimaisemaa.


Arviointi Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.
 


Multimedian perusteet 7 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää multimedian aseman nykytaiteen kentässä: multimedian käytön taiteellisen ilmaisun keinona sekä oman osaamisen esille tuojana. Oppii multimedian termit, elementit ja ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa rakentaa multimediallisen teoskokonaisuuden. Ymmärtää erilaisten ympäristöjen teoksille asettamat rajat, lineaarisen ja non-lineaarisen kerronnan idean ja rakenteet sekä on-line ja off-line tuotantojen eron.

Sisältö: Multimediateoksen suunnittelu ja toteutus. Teoksen käsikirjoitus laaditaan non-lineaarisen kuva- ja äänikerronnan kurssilla.

Toteutus: Prosessioppiminen ja työpajatyöskentely: multimediateoksen suunnittelu ja toteutus.

Kirjallisuus:

 • Keränen Vesa & Lamberg Niko & Penttinen Jukka 2000, Multimedian peruskirja.
 • Keränen Vesa & Lamberg Niko & Penttinen Jukka 2006, Web-julkaiseminen & multimedia.
 • Multimediaan liittyvät verkkosivut, muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.


Arviointi Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.  


Non-lineaarinen kuva- ja äänikerronta  

Non-lineaarinen kuvakerronta ja käsikirjoitus

Tavoite:  Opiskelija oivaltaa multimediaan liittyvän non-lineaarisen käsikirjoittamisen periaatteen sekä mul-timediatuotantoon liittyvän käsitteistön ja tuotantoprosessin.

Sisältö: Laaditaan multimediakäsikirjoitus toteutettavaksi multimedian perusteet -kurssilla.

Toteutus:  Luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely

Kirjallisuus:

 • Luukkonen Jussi 2000, Digitaalisen median käsikirjoitusopas.
 • Keränen Vesa & Lamberg Niko & Penttinen Jukka 2003, Digitaalinen viestintä.
 • Multimediaan liittyvät verkkosivustot, muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.


Arviointi  Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitus on toteutettu multimediana.
    
Non-lineaarinen äänikerronta

Tavoite: Opiskelija oppii multimediaan liittyvän non-lineaarisen kerronnan äänen osalta.

Sisältö: Taustalooppien idea ja toteutus, ääni käyttöliittymänä, bittireduktiotekniikat (mp3 ym.) ja tuotannon laatuvaatimukset.

Toteutus:  Äänisuunnittelu multimediakurssin alkuvaiheessa integroituna käsikirjoitusprosessiin. Teosto / Gramex -ilmoitukset valmiista tuotannoista.

Kirjallisuus:


Arviointi  Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitus on toteutettu multimediana.


KOLMIULOTTEISUUS  12 OP

Jakson tavoite: Opiskelija perehtyy kuvanveiston perusteisiin plastisen muotoilun ja tilan työstämisen kautta. Harjaantuu kolmiulotteisessa ajattelussa ja oppii tietokonevisualisoinnin ja 3D-grafiikan perusperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija tutustuu käytettävään ohjelmistoon ja oppii mallintamaan kolmiulotteisia kappaleita eri mallinnustekniikoilla, pinnoittamaan, valaisemaan ja renderoimaan. Perehtyy kuvan ymmärtämisen ja tulkinnan prosesseihin sekä kuvanlukutaitoon. Tutustuu teollisesti tuotettavan ja reprodusoitavan kuvan sosiokulttuurisiin si-doksiin.

Jakson opinnot 

- Kuvanveisto
- 3D-mallinnus
- Kuvanlukutaito ja semioosi

Kursseja koskevat tiedot (sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.

 


Kuvanveisto 5 op
 


Tavoite:  Opiskelija tutustuu veistotaiteen laajentuneeseen kenttään: monimuotoisuuteen, materiaaleihin ja käsitteisiin. Opiskelija harjaantuu kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä oppii käyttämään muotoa ja tilaa ilmaisuvälineenä. Oppii oman työskentelysi kautta suunnittelun vaiheet, merkityksen ja prosessiluonteisen, ammattimaisen työskentelytavan.

Sisältö: Teoksen lähtökohdat: idea, suunnitelma ja siihen liittyvät työpiirrokset sekä niiden esittäminen. Teoksen työprosessi, työskentelyn dokumentointi ja teoksen esittely. Teosten pystytys ja esittely näyttelyn muodossa. Teos "veistetään" 3D-mallinnus -kurssilla digitaalisesti.

Toteutus: Työpajatyöskentely, keskustelut ryhmässä, oman teoksen työprosessi suunnittelusta valmiiseen teokseen ja sen esittely. Työprosessin dokumentointi.

Kirjallisuus:


Arviointi Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävi-en teko.

 


3D-mallinnus 5 op

Tavoite: Opiskelija oppii tietokonevisualisoinnin ja 3D-grafiikan perusteet ja käsitteet. Tutustuu käytettävään ohjelmistoon ja oppii mallintamaan kolmiulotteisia kappaleita eri mallinnusteknii-koilla, pinnoittamaan, valaisemaan ja renderoimaan.

Sisältö: Kuvanveistokurssin teos "veistetään" digitaalisesti: tehdään 3-D mallinnus.
 
Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: ohjatut harjoitukset ja projektityö.

Kirjallisuus:

 • Lehtovirta Pekka & Nuutinen Kari 2000, 3D Sisältötuotannon peruskirja.
 • Birn Jeremy 2000, Digital Lighting and Rendering.
 • Demers Owen 2001, Digital Painting and Textur-ing.
 • Felming Bill 1998, 3D Photorealism Toolkit.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat. Kolmiulotteinen mallintaminen, http://cc.joensuu.fi/~tniemi/3d/


Arviointi Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena aktiivi osallistuminen ja työskentely.

 


Kuvanlukutaito ja semioosi 2 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy merkkejä tulkitsevaan tietokäsitykseen ja kuvan merkitysten muodostumiseen (semioosiin). Hahmottaa merkityksen muodostuksen prosessin, kuvan merkityskerrokset ja semiotiikan soveltamisen idean kuvataiteessa. Opiskelija ymmärtää tulkintojen samanaikaisen henkilökohtaisuuden, kulttuurisidoksisuuden ja yleisinhimilliset mahdollisuudet. Opiskelija syventää tietojaan kuvan ja katseen medialisoitumisesta (välineellistymisestä) sekä kuvasta mediana ja mediassa.

Sisältö: Merkityksen muodostumisen prosessi ja tulkinnan teoreettiset perusteet. Kuvan viestinnälliset ominaisuudet: kuvan merkitystasot, kuvanlukutaito ja kuvankirjoitustaito. Semantiikka ja kokemus: havainnoinnin ja kokemisen kulttuuriset koodit. Semiotiikka ja opitut merkitykset.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, soveltavat oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus:

 • Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.
 • Palin Tutta 1998, Merkistä mieleen, teoksessa
 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa.
 • Viestintä-tieteiden yliopistoverkosto: Kuvanlukutaito, http://www.uta.fi/viesverk/kuvanluku/ .
 • Avoin yliopisto (Jyväskylä), Hannu Puupponen, Laajeneva ja moninaistuva lukutaito, http://appro.mit.jyu.fi/essikurssi/viestinta/t2/ .
 • Koskinen Jari 2005, Kuvien takana.
 • Doelker Christian 1997, Bild ist mehr als ein Bild - Visuelle Kompetenz in der Multimedia-Gesellschaft.


Arviointi: Asteikolla 0 - 5, kurssiarvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen, tentin ja tehtävi-en perusteella. Palaute kaikista tehtävistä ja tentistä.

 

KUVATAITEEN OPINNOT 12 op

Jakson tavoite: Opiskelija kehittää ja vahvistaa omaa kuvataiteellista ilmaisuaan ja löytää siitä lähtökohtia myös digitaaliseen kuvantyöstöön. Tuntee valokuvauksen historiaa ja nykypäivää sekä materiaalien ja laitteiden kehityksen keskittyen digitaaliseen valokuvaukseen. Analyyttinen visuaalinen tietämys, esteettinen ymmärtäminen ja tulkintakyky kehittyvät.

Jakson kurssit
- Piirustus ja maalaus 2
-  Valokuvaus

Kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.


Piirustus ja maalaus 2 (6 op)

Tavoite: Opiskelija kehittää omaa ilmaisuaan: kurssilla painottuvat omat kokeilut: väline-, teema ja sisältövalinnat sekä työtavat ja -prosessi. Kokeilujen ja niihin liittyvän taustatutkimuksen perusteella valitsee henkilökohtaisen ilmaisutavan ja välineen kurssitöitä varten. Piirustuksen ja maalauksen luomisessa voidaan hyödyntää valokuvaa. Osaa esittää taustakartoituksen kokeilun ja tavoitteet sekä perustella valinnat.

Sisältö: Työpajatyöskentely: idean kehittäminen ja teossarja, joka vastaa 6 opintopisteen työmäärää. Oman teoskokonaisuuden tai teossarjan taidehistoriallinen ja sosiokulttuurinen taustakartoitus (kontekstin luominen), vuorovaikutusten pohdinta omassa työssä.

Toteutus: Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely) ja palautekeskustelut.

Kirjallisuus:

 • Pitkänen-Walter Tarja 2006, Liian haurasta kuvaksi - maalauksen aistillisuudesta.
 • Merleau-Ponty Maurice 1993, Silmä ja mieli.
 • Dempsey Amy 2003, Moderni taide.
 • Pasanen Kimmo 2004, Musta neliö: Abstraktin taiteen salat.
 • Weckman Jan Kenneth 2005, Seitsemän maalauksen katsominen.
 • Smith Ray 1990, Taiteilijan käsikirja.
 • Salonen Heli, Pohjola Jukka, Priha Eero 1994, Kuvataiteilijan työsuojeluopas.
 • Kiljunen Veikko 1992, Taidemaalarin materiaalioppi.
 • Taustakartoitukseen tarvittava itsenäisesti etsitty kirjallisuus.
 • Taidemaalariliitto, http://www.artists.fi/painters/jasenpalvelut.html .


Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työskentelyprosessi että sen tulokset arvioidaan.


Valokuvaus 6 op


Kurssin opetus on englanniksi.

This course  will build upon the basic skills taught during the basics of photography course. The course will comprise of an even split between traditional photography and digital pho-tography. During the traditional photographic module the student will be using large format materials and will be taught "fine art" photographic printing. During the digital module "fine art" digital printing will be taught. The course will concentrate upon the creative use of photography both within the studio and in "the field". The course will be supported with workshops, lecture demonstrations and more formal lectures. There will be set assignments and some evening/weekend projects

Lectures 
- Visualization in Photography
- Can the Photographer learn from the artist?
- The "Greats" a retrospective and perhaps personalized view point of some past well respected photographers.
- Wither photography
- Digital printing
- "Fine art printing"
- Advanced lighting
- Location photography

The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading:  Course notes will be provided

material:

 • Zakia Richard D. 2001, Perception and Imaging.
 • Zettl Herbert 1998, Sight, Sound, Mo tion: Applied Media Aesthetics.
 • Stroeble Leslie D. 1980, Visual Concepts for Photographers


Grading 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

 

YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT
AMK-Tutkimustoiminta 3 op

Tavoite:  Opiskelija oppii tutkimus- ja kehitystoiminnan yleiset periaatteet ja oppii soveltamaan niitä omalla alallaan. Tutustuu tieteenfilosofisiin kysymyksiin: tiedon perusteisiin ja vaatimuksiin sekä tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman laatimiseen kuvataiteen alalla. Perehtyy taiteen mahdollisuuksiin tutkimuksessa ja taidetieteisiin: sekä taiteeseen tutkimuksen ja kehittämisen kohteena että taiteen tekemiseen tutkimusmenetelmänä.´

Sisältö:  Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan periaatteet sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Tieteenfilosofiset kysymykset ja tutkimuseettiset toimintaperiaatteet. Tieteellisen kirjoittamisen yleiset ja alakohtaiset periaatteet. Tieteellisen tekstin rakenne ja tyyli. Lähteiden valinnan perusteet ja lähdeviitetekniikka.

Toteutus: Luennot ja seminaarityöskentely. Alakohtainen tutkimusharjoitus ja tieteellisen kirjoittamisen harjoitus: tekemällä oppiminen. Suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti seminaaritutkielman aihevalinnasta viimeisteltyyn tutkielmaan saakka: n. 10-sivuisen seminaari-työn laatiminen ja esittely.

Kirjallisuus:


Arviointi:  Sekä työskentely että tutkielma arvioidaan asteikolla 0 - 5.

 
Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta  3 op

Tavoite: Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan perusperiaatteet, tunnistaa yrittäjyyden erilaisia ilmenemismuotoja sekä osaamiseen ja innovaatioihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ymmärtää taiteellisen työskentelyn mahdollisuudet itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Sisältö: Osaamisen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Liikeidean kehittäminen ja alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Toteutus: Luennot, oppimistehtävät ja palautekeskustelut. Osa kurssista suoritetaan amk:n innovaatiotoiminnassa.

Arviointi:  Hyväksytty / hylätty, perusteena aktiivi osallistuminen ja tehtävät.

Kirjallisuus

 • McKinsley & Company 2000, Ideasta kasvuyritykseksi - käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
 • Lampikoski Kari & Lampikoski Tommi 2004, Kehitä ideasi innovaatioksi.
 • Inkinen Sam & Karkulehto Sanna & Mäenpää Marjo & Timonen Eija 2006, Minne matka, luova talous?
 • Wilenius Markku 2004, Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Kukkasmäki Timo 2004, Kulttuuritoiminnan käsikirja.
 

Painojulkaisun perusteet 7 op

Tavoite: Opiskelija oppii painetun julkaisun visuaalisuuden ja informaation graafisen jäsentämisen perusteet. Tutustuu printtimedian historialliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Perehtyy painotekniikan asettamiin vaatimuksiin sekä PDF -pohjaiseen julkaisemiseen. Oppii taitto-ohjelman peruskäytön ja ymmärrät typografian osana visuaalista viestintää. Tutustuu kirjapainon toimintaan ja toimit ryhmässä vastuullisena jäsenenä.
Sisältö PDF -pohjaisen painojulkaisun suunnittelu ja toteutus

Toteutus:  Luennot ja työpajatyöskentely: ohjatut harjoitustyöt sekä prosessioppiminen. Teoria sisältyy työskentelyyn.

Kirjallisuus:

 • Pesonen Soili & Tarvainen Juha 2003, Julkaisun tekeminen.
 • Itkonen Markus 2003, Ty-pografian käsikirja.
 • Brusila Riitta (toim.) 2001, Typografia, kieltä vai visuaalisuutta.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat.
 • Digitaaliset luentomateriaalit.
 • Taideteollinen korkeakoulu, virtuaaliyliopisto, Fontin synty. www.uiah.fi/virtu/materiaalit/fontinsynty/ .
 • Seppänen Janne 2005, Visuaalinen kulttuuri - teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle.


Arviointi  Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että tulos arvioidaan.

 


Animaatio 8 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy animaatioon yhtenä kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän nykyisenä mahdollisuutena. Ymmärtää animaation historiaa sekä luonnetta, rakennetta ja toteuttamistapo-ja. Oppii liikkeen toteuttamisen animaation keinoin, tutustut työvälineisiin ja -menetelmiin.

Sisältö: Animaation dramaturgia, tekniikat ja välineet. Visuaalisen ajattelun ja havainnoinnin harjoitukset, liikkeen kuvaamisen harjoitukset ja aikaisempien kurssitöiden analyysit. Suunnitellaan ja toteutetaan lyhyt animaatio sekä kameralla että tietokoneella (idea, draaman rakenne, kuvakäsikirjoitus, äänisuunnitelma, editointi sekä arkistointi). Käsikirjoitus laaditaan lineaarinen kuva- ja äänikerronta kurssilla.

Toteutus: Työpajatyöskentely: ohjatut harjoitustyöt sekä prosessioppiminen. Teoria sisältyy työskentelyyn. Laaditaan työskentelypäiväkirja, jonka avulla arvioidaan oma työprosessi ja teos.

Kirjallisuus:

 • Laybourne Kit 1998, The Animation Book. White Tony 1988, The Animator’s Workbook.
 • Taylor Richard 2004, Encyclopedia of Animation Techniques.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat.
 • Animaation verkkosivuja.
 • Huhtamo Erkki 2000, Fantasmagoria - elävän kuvan arkeologiaa. Suomalaisen animaation historia (video).
 • Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/index.html .


Arviointi: Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja tehtävien suorittaminen: viimeis-tellyt kurssityöt (teos, kannet, arkistointilomake) sekä työskentelypäiväkirjan avulla tehty oman työprosessin ja teoksen analyysi ja arviointi.


Lineaarinen kuva- ja äänikerronta

Lineaarinen kuvakerronta

Tavoite: Opiskelija oppii lineaarisen kerronnan peruslainalaisuudet ja ymmärtää fiktiivisen lyhytelokuvan draamallisen rakenteen muuttujat. Osaa eritellä lineaarisen kerronnan elementtejä ja teemoja ja soveltaa tätä tietotaitoa omassa työskentelyssäsi. Syventää oppia draamallisesta kuvakerronnasta.

Sisältö:  Lineaarisen kerronnan perusteet. Kerronnan elementit ja teemat audiovisuaalisessa tuotannossa. Kuvakerronnan perusteet.

Toteutus:  Luentoja, teosanalyyseja. Käsikirjoitus- ja kuvakäsikirjoitusharjoitus: Laaditaan käsikirjoitus animaatiokurssin teoksille.

Kirjallisuus:

 • Bacon Henry 2000, Audiovisuaalisen kerronnan teoria.
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.


Arviointi Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitukset on toteutettu animaatioina.


Lineaarinen äänikerronta

Tavoite: Opiskelija oivaltaa lineaarisuuden idean äänikerronnassa ja osaa rakentaa äänet animaatioon.

Sisältö: Äänikerronnan kerrokset: kuvan ulkopuolinen ääni ja synkroniset äänet, äänitehosteet ja tehostekirjastojen käyttö. Musiikin tekijänoikeudet kuvaäänitteissä, tuotantomusiikkikirjastojen esittely. Animaatioäänen kliseitä.

Toteutus: Äänisuunnittelu animaatiokurssin alkuvaiheessa integroituna käsikirjoitusprosessiin Tuotanto integroituu meneillään oleviin animaatiotuotantoihin. Teosto / Gramex-ilmoitukset valmiista animaatioista

Kirjallisuus:


Arviointi Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitukset on toteutettu animaatioina.


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK