Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma


Syksyllä 2007 aloittavien suuntaavat ammatilliset opinnot

Mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto
Äänilinja
Ääni 1 15 op    

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänentallennusprosessin eri vaiheet. Hän tuntee äänitysteknologian ja äänityöasemien käytön. Opiskelija hallitsee stereofonian perusteet ja osaa tehdä moniraitaäänityksiä sekä kenttä-äänityksiä. Opiskelija pystyy soveltamaan tietotaitojaan itsenäisesti tuotantoprojektissa.                                                                                                             


Äänitys ja äänen jälkityöt

Edeltävät opinnot:
Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet,   

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänityksen studiossa ja kentällä sekä äänen jälkityöt. Hän tuntee äänitysstudion teknologian ja osaa käyttää erilaisia prosessointimenetelmiä. Opiskelija pystyy vastaamaan mediatuotteen ääniprosessista.

Sisältö:

 • studiolaitteet ja -työskentely
 • kenttä-äänitys
 • erilaiset äänitysratkaisut
 • mikrofonitekniikat
 • työasematyöskentely (ProTools ja Sadie)
 • stereofonia
 • foley-työskentely

Suoritustapa:
Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustöistä ja tentistä. Se integroidaan opintojaksoon Ääni-projekti (6MS402).

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden toteutukseen (80 %) ja tenttitulos (20 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Ääni-projekti
                                                                                                         

Edeltävät opinnot:
Äänitys ja äänen jälkityöt

Tavoite:
Opiskelija pystyy soveltamaan edeltävissä opinnoissa hankkimaansa tietotaitoa menestyksekkäästi ääniprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • asiakaslähtöinen ääniprojekti
 • projektivaihtoehdot:
  1. mediatuotannon äänitys ja äänen jälkityöt
  2. musiikkiäänitteen teko
  3. TV-ulkotuotannon äänitoteutus
  4. foley-projekti
                     

Suoritustapa:
Itsenäinen ja ohjattu projektityöskentely, josta tehdään portfolio. Ääniprojektin suunnittelu ja toteutus integroidaan edeltävään opintojaksoon ja mahdollisesti Kuvaus ja leikkaus 1 -projektiin.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus ja teknis-taiteellinen onnistuminen projektityöskentelyssä ja portfolio.

Oppimateriaali:

 • ks. Äänitys ja äänen jälkityöt                                                                                    

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Ääni 2 15 op    
   

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänen kerronnalliset mahdollisuudet osana mediatuotantoja. Opiskelija hahmottaa radiodokumentin ja kuunnelman tekoprosessin ja osaa soveltaa luovasti äänikerronnan ilmaisukeinoja. Hän ymmärtää äänisuunnittelun merkityksen osana audiovisuaalista ilmaisua.


Äänikerronta ja äänisuunnittelu
                                                                                 

Edeltävät opinnot:
Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet,   
Ääni 1 

Tavoite: Opiskelija syventää edeltävissä opinnoissa omaksumaansa äänikerronnallista tietämystään ja teknistä osaamistaan. Hän kykenee luovaan äänisuunnitteluun radiodokumentti- ja kuunnelmakäsikirjoituksen tuotantoon saattamiseksi.   

Sisältö:

 • erilaisia äänikerronnallisia lähestymistapoja
 • kuunnelman tuotantoprosessi
  o aihe ja näkökulma
  o synopsis, käsikirjoitus
  o roolitus ja lukuharjoitukset
  o äänisuunnittelu ja äänillä kertominen
  o äänityksen suunnittelu
  o äänitys: puhe, tehosteet ja musiikki
  o editointi
 • radiodokumentin tuotantoprosessi
  o idea ja aihe
  o aihe ja tulkinnan muodostaminen
  o äänityksen suunnittelu
  o äänitys ja materiaalin kuuntelu
  o käsikirjoituksen laatiminen
  o äänisuunnittelu
  o äänillä kertominen: radiodokumentin/featuren äänimaailma
  o editointi
 • radiodokumentin ja featuren suhde

Suoritustapa:
Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, äänitysharjoituksista sekä kuunnelmien, radiodokumenttien ja featureiden kuunteluista ja analyyseistä. Oppimistehtävänä on essee tai tentti kirjallisuuden pohjalta. Jakso integroidaan Kuunnelma-projektiin (6MS412) ja Radiodokumentti/feature-projektiin (6MS413). Projektien tuotantoprosessi käynnistetään jakson aikana.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen ja projektien suunnitteluun (80 %) sekä kirjallisen oppimistehtävän arvosana (20 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Kuunnelmaprojekti
                                                                                              

Edeltävät opinnot:
Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet,   
Ääni 1,   
Äänikerronta ja äänisuunnittelu

Tavoite: Opiskelija pystyy soveltamaan edeltävissä opinnoissa hankkimaansa tietotaitoa menestyksekkäästi kuunnelmaprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • radiokuunnelman (enint. 15 min) tuotanto
 • työskentely tuotantoryhmässä, tuotantoroolit

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu opintojakson Äänikerronta ja äänisuunnittelu aikana tai edeltävillä käsikirjoitusopintojaksoilla tuotetun kuunnelmakäsikirjoituksen toteutuksesta valmiiksi kuunnelmaksi. Työskentely tapahtuu itsenäisesti ja ohjatusti.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus projektityöskentelyssä (20 %) ja onnistuminen kuunnelman teknis-taiteellisessa toteutuksessa (80 %).

Oppimateriaali:

 • ks. Äänikerronta ja äänisuunnittelu                                    

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Radiodokumentti- ja feature-projekti
                                                                           

Edeltävät opinnot:
Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet,   
Äänikerronta ja äänisuunnittelu
Kuunnelmaprojekti

Tavoite: Opiskelija pystyy soveltamaan edeltävissä opinnoissa hankkimaansa tietotaitoa menestyksekkäästi radiodokumentti- tai feature-projektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • radiodokumentin tai featuren (enint. 10 min) tuotanto

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu radiodokumentin tai featuren tekemisestä itsenäisesti ja ohjatusti (tuotannon väliraportointi). Opiskelija pitää työskentelypäiväkirjaa, josta hän laatii kirjallisen yhteenvedon.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus ja työskentelypäiväkirja (20 %) ja onnistuminen dokumentin tai featuren teknis-taiteellisessa toteutuksessa (80 %).

Oppimateriaali:
" ks. Äänikerronta ja äänisuunnittelu                                                                     

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.

Ääni 3 15 op                                                                                                 

Tavoite: Opiskelija hallitsee filmi- ja videotuotantojen äänityön eri vaiheet. Hän tuntee elokuvan äänikerronnan mahdollisuudet ja kykenee luovaan äänisuunnitteluun. Opiskelija tietää tuotantoprojektin eri vaiheet ja osaa työskennellä tuotantotiimissä ryhmädynamiikan edellyttämällä tavalla. Hän tuntee elokuvan äänisuunnittelijan ammattitaitokvalifikaatiot ja tuotantoroolin.

Suoritustapa:
Moduuli on suoritettava kokonaisuudessaan.


Filmi- ja videoääni
                                                                                       

Edeltävät opinnot:
Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet,   
Ääni 1

Tavoite: Opiskelija hallitsee filmi- ja videoäänen prosessin osa-alueet äänisuunnittelusta valmiiseen tuotokseen ja osaa soveltaa luovasti elokuvan äänikerronnan keinoja. Hän oppii äänisuunnittelijan toimenkuvan ja ammattitaitovaatimukset.

Sisältö:

 • elokuvan äänikerronnan elementit
 • elokuvan äänisuunnittelu
 • kenttä-äänitys
 • jälkikäsittely
 • SMPTE-aikakoodi
 • autoconforming
 • jälkiäänitys: dubbaus, foley
 • työasemat kuvaäänen jälkikäsittelyssä
 • synkronointi

Suoritustapa:
Opintojakso koostuu luennoista, demostraatioista, kuunteluista ja äänianalyyseistä sekä äänitysharjoituksista. Opintojakso integroidaan lyhytelokuvatuotantoihin, joiden tiimeissä äänisuunnittelija, äänittäjä, ja jälkikäsittelijä työskentelevät kiinteässä yhteydessä muihin tuotantorooleihin. Tuotantojen aikana äänittäjille opetetaan tarvittavat erikoistyökalut ja työmenetelmät.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimaista suorittamista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan sitoutumiseen ja panokseen (pyritään ammattimaisuuteen ja suunnitelmallisuuteen) lyhytelokuvien luovassa ja tuotannollisessa prosessissa. Arviointi suoritetaan koko moduulin arvioinnin yhteydessä.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa


Tuotantoprojektin äänityöt
                        

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Ääni 1,   

Tavoite: Opiskelija osaa vastuullisesti toimia lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan äänittäjänä, äänisuunnittelijana ja äänen jälkikäsittelijänä esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Opiskelija pystyy soveltamaan kaikkea edeltävissä opinnoissa hankkimaansa ääniosaamista luovasti elokuvaprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • omassa tuotantoroolissa toimiminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 10 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 90 %) Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektissa. Opintojakso kytkeytyy Ääni 3 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK