Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma


Syksyllä 2007 aloittavien suuntaavat ammatilliset opinnot


Mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto
Kuvaus- ja leikkauslinja

Kuvaus ja leikkaus 1  15 op    
    

Tavoite: Opiskelija hallitsee kuvausryhmän ja leikkaajan työnkuvat. Hän osaa laittaa videokameran kuvauskuntoon ja hallitsee sen perussäädöt ja pystyy tuottamaan teknisesti kelvollista kuvaa. Lisäksi opiskelija tuntee liikkuvaan kuvaan perustuvien teosten kerronnallisia keinoja ja pystyy hyödyntämään niitä kuvan tuottamisessa ja jälkikäsittelyssä.


Kuvausryhmän ja leikkaajan ammattitehtävät
      
   
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee kuvausryhmän ja leikkaajan ammattitehtävät. Hän osaa laittaa videokameran kuvauskuntoon ja hallitsee sen perussäädöt ja pystyy tuottamaan teknisesti kelvollista kuvaa.

Sisältö:

 • kuvausryhmän ja leikkaajan ammattitehtävät eri kulttuureissa ja tuotantotavoissa
 • videokuvauksen tekniikkaa
 • kameran käyttökuntoon saattaminen
 • videokamera-assistentin tehtävät
 • kameran rakenne ja säädöt
 • formaatit ja niiden käyttö eri tarkoituksiin
 • optista teoriaa ja käytäntöä
 • suodatusten vaikutus
 • kameran yleisimmät varusteet ja lisälaitteet
 • monitorointi 
   

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opetukseen   50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                            
                                          Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen  
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Kuvakerronnan keinoja ja metodologiaa
      

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite:
Opiskelija tuntee liikkuvaan kuvaan perustuvien teosten kerronnallisia keinoja.

Sisältö:

 • kuvakokojen käyttö
 • kolmikenttäjako
 • kultainen leikkaus
 • huomiopiste
 • perspektiivi
 • optinen jatkuvuus
 • kameran asemointi
 • tele-laajakulmavaihtelu
 • suojaviivan käyttö
 • subjektiivinen kamera
 • draamallisen kerronnan menetelmät
 • vieraannuttamiskeinot
 • masterointi   

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.


Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opetukseen   50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä 100 % 

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen  
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Leikkaustekniikka ja montaasi
      

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija hallitsee leikkauksen perusohjelmistot ja -tekniikat. Hän tutustuu leikkausprosessiin sekä siihen liittyviin kuvaajan ja leikkaajan ammattitehtäviin. Opiskelija ymmärtää leikkauksen kuvakerronnalliset mahdollisuudet.

Sisältö:

 • leikkausohjelmistot ja -tekniikat
 • montaasin teoria
 • leikkausprosessin vaiheet
 • leikkaajan ammattitehtävät


Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opetukseen   50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Kuvaus ja leikkaus 1 -projekti
      

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija pystyy hyödyntämään liikkuvaan kuvaan perustuvien teosten kerronnallisia keinoja kuvan tuottamisessa ja jälkikäsittelyssä.

Sisältö:

 • kuvauksen ja leikkauksen harjoitustyö tai työt   
   

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opetukseen   50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä 100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen  
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakon alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Valaisu   15 op
    

Tavoite: Opiskelija ymmärtää luonnonvaloon valaisun ja ilmaisun perusteet sekä hallitsee keskeiset valaisumetodit teoriassa ja käytännössä. Hänellä on tekniset ja ilmaisulliset perusvalmiudet käytännön työhön. Opiskelija kokeilee erilaisien tilojen, aikojen, tunnelmien ja draamallisten toimijoiden luomista valolla teokseen sopivan ilmaisun löytämiseksi.


 
Valosuunnittelu ja elokuvavalaisu

Edeltävät opinnot:
Kuvaus ja leikkaus 1  

Tavoite: Opiskelija ymmärtää luonnonvaloon valaisun ja ilmaisun perusteet sekä hallitsee keskeiset valaisumetodit.

Sisältö:     

 • suoran, suodattuneen ja heijastuneen valon tehtävät
 • rajapintatehtävä
 • vuorokausitehtävä
 • luennot
  o 5-pistevalaisu
  o 3-pistevalaisu
  o draamallinen valaisu
  o luonnollinen valaisu     

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta


Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Valotekniikka ja -ilmaisu
    

Edeltävät opinnot:
Kuvaus ja leikkaus 1,   

Tavoite: Opiskelijalla on teknis-ilmaisulliset perusvalmiudet käytännön valaisutyöhön.

Sisältö:     

 • sähkötekniikan luennot ja harjoitukset
 • työturvallisuus
 • valotekniikka luennot ja harjoitukset sekä teknis-ilmaisulliset analyysit
 • grip-kalustoon tutustuminen

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakson ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 

1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100 % 

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Location- ja studiovalaisu
       

Edeltävät opinnot:
Kuvaus ja leikkaus 1   

Tavoite: Opiskelija ymmärtää käytännössä keskeiset valaisumetodit kuvauspaikoilla ja studiossa sekä hallitsee valaistussuunnitelman tekemisen.

Sisältö:     

 • location- ja studiovalaisu: 5-pistevalaisu-, 3-pistevalaisu-, draamallinen valaisu-, luonnollinen valaisu -harjoitukset
 • valaistussuunnitelman paperityöt       

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakson ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100 % 

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Valaisuprojekti
      

Edeltävät opinnot:
Kuvaus ja leikkaus 1  

Tavoite: Opiskelija harjoittelee ja kokeilee erilaisien tilojen, aikojen, tunnelmien ja draamallisten toimijoiden luomista valolla teokseen sopivan ilmaisun löytämiseksi.

Sisältö:      

 • valaisun työpaja

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100 %  

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi

Kuvaus ja leikkaus 2    15 op   
  

Tavoite: Opiskelija syventää käsitystään kuvauksen ja leikkauksen ilmaisullisista mahdollisuuksista, eri tekniikoista (erityisesti filmikameralla kuvaaminen) ja kehittää omaa näkemystään kuvilla kertomisessa. Hän kykenee muuttamaan elokuvan käsikirjoituksen ja kuvatun materiaalin yhteistyössä ohjaajan ja muun työryhmän kanssa elokuvan sisältöä tukevaksi ja visuaalisesti kiehtovaksi kokonaisuudeksi.


Filmikuvauksen tekniikka ja kuvasuunnittelu
   

Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Kuvaus ja leikkaus 1 

Tavoite: Opiskelija syventää käsitystään kuvauksen ja leikkauksen ilmaisullisista mahdollisuuksista, eri tekniikoista (erityisesti filmikameralla kuvaaminen) ja kehittää omaa näkemystään kuvilla kertomisessa. Hän kykenee tekemään tarvittavat ennakkosuunnitelmat ja muuttamaan elokuvan käsikirjoituksen kuvalliseksi suunnitelmaksi.
 
Sisältö:

 • kuvaaja ja leikkaaja persooniin tutustuminen, heidän ilmaisunsa ja keinojen analysointi, teosanalyysi
 • filmi ja kuvausformaatit
 • elokuvakameran toiminta ja rakenne
 • kamera-assistentin tehtävät
 • kuvaajan teknis-ilmaisulliset keinot: objektiivit, syväterävyys, valotusmittarit, valaisu, dollyn esittely ja käyttöharjoitukset
 • filmimateriaalit, niiden valinta ja materiaalitestien kuvaus
 • värilämpötila, filtterit, filtteritestit, optiset testit
 • käsikirjoituksen purkaminen kuviksi
 • tyylin ja muodon löytäminen hyödyntäen aikaisemmin omaksuttuja tietoja
 • ennakkotutkimukset
 • suunnitelmien dokumentointi, story board, valaistussuunnitelma, kalustolistat
     

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Kuvaus- ja leikkaus 2 moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset     % 
1. Osallistuminen opetukseen    50  
2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojekti 50   
                                                                                                             _
                                           Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojekti

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.
  

Tuotantoprojektin kuvaus ja leikkaus
                      

Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Kuvaus ja leikkaus 1,   

Tavoite: Opiskelija osaa vastuullisesti toimia lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan kuvausryhmässä ja/tai leikkaajana esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Opiskelija pystyy soveltamaan kaikkea edeltävissä opinnoissa hankkimaansa kuvaus- ja leikkausosaamista luovasti elokuvaprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • omassa tuotantoroolissa toimiminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 10 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 90 %) Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektissa. Opintojakso kytkeytyy Kuvaus- ja leikkaus 2 -moduulin  muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:
" Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Leikkausprosessi ja montaasi
     

Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Kuvaus ja leikkaus 1,   

Tavoite: Opiskelija ymmärtää koko tuotantoprosessin läpi kestävän kuvallisen maailman merkityksen lopulliselle teokselle. Hän sisäistää leikkausprosessin sekä siihen liittyvät kuvaajan ja leikkaajan ammattitehtävät. Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä jälkituotantoketjun muiden osapuolien kanssa.

Sisältö:

 • montaasi
 • leikkausprosessin vaiheet
 • leikkausprosessin hallinta
 • leikkaajan ammattitehtävät
 • palautekatselut
 • filmilaboratorion toiminta
 • värinmääritys
 • yhteistyö jälkituotantoketjun sidosryhmien kanssa

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset     % 
1. Osallistuminen opetukseen    50  
2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojekti 50   
                                                                                                             _
                                           Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen

2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojekti

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen
 • laitteiston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
" Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
" Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK