Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien suuntaavat ammatilliset opinnot

Mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto
Sisältötuotantolinja
Käsikirjoitus 1  15 op    

Tavoite: Opiskelija osaa systemaattisesti tehdä havaintoja maailmastaan ja kerätä ideoita käsikirjoituksia varten. Hän ymmärtää käsikirjoittamisen tarkoituksen ja tarinoiden kulttuurisen merkityksen. Opiskelija tuntee käsikirjoitusprosessin vaiheet ja keskeiset draamalliset rakenteet sekä osaa soveltaa niitä omista teemoista kumpuavan lyhyen käsikirjoituksen kirjoittamiseen.

Sisältö:
Moduuli painottuu fiktiivisten ja dokumentaaristen lyhytelokuvien käsikirjoittamiseen.

Ajankohta:
Moduuli toteutetaan hajautetusti yhden lukuvuoden aikana. Erityisesti sisältötuotantolinjan ja journalistiseen kirjoittamiseen erikoistuvien opiskelijoiden kannattaa suorittaa opintojakso 2. lukuvuoden aikana ammattiopintojen lisäksi.


Havainto ja idea
                                      

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä,
Sisältötuotanto  

Tavoite: Opiskelija osaa systemaattisesti tehdä havaintoja ja kerätä ideoita käsikirjoituksia varten. Hän herkistyy tunnistamaan luovaa identiteettiään koskettavat havainnot maailmastaan.

Sisältö:

 • luovan identiteetin vahvistaminen
 • havainnointi ja ideoiden keräilyn työkalut

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 1 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Rabiger, Michael 2000. Developing Story Ideas. Focal Press, Boston.
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Ajankohta:
 


Käsikirjoitusprosessi
                                       

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä
Sisältötuotanto   

Tavoite:
Opiskelija tietää käsikirjoitusprosessin vaiheet ja formaatit. Hän ymmärtää ennakkotutkimuksen tärkeyden. Opiskelija osaa työstää ideaan näkökulmaa aiheen ehdoilla.

Sisältö:

 • käsikirjoitusprosessin vaiheet ideasta valmiiseen teokseen
 • käsikirjoitusformaatit
 • ennakkotutkimus ja näkökulma
 • työhypoteesin käyttäminen
 • palautteen antaminen ja hyödyntäminen
 • tekstin uudelleen kirjoittaminen (rewriting)

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 1 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtäviin kuuluu tentti Aaltosen kirjan sivukokonaisuudesta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Ajankohta:


Tarinat ja dramaturgia 1
                                       

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä,
Sisältötuotanto 

Tavoite: Opiskelija syventää käsitystään tarinoiden kulttuurisesta merkityksestä. Hän osaa analysoida ja kertoa lyhyitä tarinoita soveltaen niihin keskeisiä dramaallisia rakenteita. Opiskelija ymmärtää aiheen ja muodon välisen suhteen tärkeyden sekä tuntee lyhytelokuvan muodon erityispiirteet.

Sisältö:

 • tarinoiden kulttuurinen merkitys
  o myytit
 • draamalliset rakenteet ja tarinankerronta
 • aiheen suhde muotoon
 • lyhytelokuvan muoto

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 1 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtäviin kuuluu tentti Aaltosen kirjan sivukokonaisuudesta.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Ajankohta:
2. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Käsikirjoitusprojekti 1
                                

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä,
Sisältötuotanto   

Tavoite: Opiskelija osaa kirjoittaa omista teemoista kumpuavan lyhyen käsikirjoituksen käsikirjoitusprosessin vaiheita soveltaen. Hän osaa osaa työstää ideaan muotoa aiheen ehdoilla.

Sisältö:

 • käsikirjoitusprosessin hallinta
 • draamallisten rakenteiden soveltaminen
 • aiheensa näköisen muodon löytäminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 25 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 75 %) käsikirjoitusprojektin parissa. Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 1 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä käsikirjoitusprojektin hyväksyttyä suorittamista.
 
Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Ajankohta:


Käsikirjoitus 2 15 op    
  

Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää draamallisia rakenteita ja genren konventioita aiheen ehdoilla käsikirjoittamisessa. Hän osaa itsenäisesti kehittää ja kirjoittaa omista teemoista kumpuavia lyhyitä käsikirjoituksia valitsemaansa kohdemediaan. Opiskelija tietää, miten käsikirjoituksia myydään ammattimaisesti ja tuntee alan sopimuskäytännöt.


Tarinat  ja dramaturgia 2
                                      

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä,
Sisältötuotanto,   
Käsikirjoitus 1,   

Tavoite: Opiskelija osaa kehittää havainnoistaan ideoita käsikirjoituksia varten. Hän osaa hyödyntää draamallisia rakenteita ja genren konventioita aiheen ehdoilla käsikirjoittamisessa. Opiskelija tuntee TV- ja kuunnelmakäsikirjoittamisen sekä adaptaation ominaispiirteet. Hän osaa työstää käsikirjoituksen maailmaa ja henkilöitä.

Sisältö:

 • havaintojen kehittely ideaksi
 • draamallisten rakenteiden hyödyntäminen käsikirjoituksessa
  o sankarin matka
 • genret ja niiden konventiot
 • aiheensa näköisen muodon työstäminen
 • TV- ja kuunnelmakäsikirjoitusten ominaispiirteet
 • adaptaatio
 • käsikirjoituksen maailman ja henkilöiden työstäminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %). Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 2 -moduulin toiseen opintojaksoon moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Opintojaksoon kuuluu dramaturgiaesitelmä McKeen kirjan tekstikokonaisuudesta.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
 
Oppimateriaali:

 • McKee, Robert 1997. Story: Substance, Structure, Style and The Principles of  Screenwriting. Regan Books, New York.
 • Vogler, Christoper 1998. The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers - 2nd Edition. Michael Wiese Productions, Studio City CA.
 • opintomonisteet

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi (1. jakso).


Käsikirjoitusprojekti 2
                                

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä,
Sisältötuotanto,   
Käsikirjoitus 1 

Tavoite: Opiskelija osaa itsenäisesti kehittää ja kirjoittaa omista teemoista kumpuavia lyhyitä käsikirjoituksia valitsemaansa kohdemediaan. Opiskelija tietää, miten käsikirjoituksia myydään ammattimaisesti ja tuntee alan sopimuskäytännöt.

Sisältö:

 • käsikirjoitusprosessin itsenäinen hallinta
 • käsikirjoittajan työtavat
 • palaute ja tekstin uudelleen kirjoittaminen (rewriting)
 • käsikirjoittaminen ammattina
  o käsikirjoitusten rahoittajat
  o pitsaus
  o tekijänoikeudet ja sopimukset

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 25 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 75 %) käsikirjoitusprojektin parissa. Opintojakso kytkeytyy Käsikirjoitus 2 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan käsikirjoitusprojektin kautta. Käsikirjoitukset valmistuvat aikataulussa Lyhyt- ja dokumenttielokuvaprojektin käsikirjoitusvalintoja varten (marras-joulukuu). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä käsikirjoitusprojektin hyväksyttyä suorittamista.
 
Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • McKee, Robert 1997. Story: Substance, Structure, Style and The Principles of  Screenwriting. Regan Books, New York.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi (hajautetusti jaksojen 1-2. aikana).

 

Ohjaus 1 15 op  
   

Tavoite: Opiskelija tuntee mediatuotannon toimialan luonteen ja keskeiset sopimuskäytännöt. Hän sisäistää tuotantoroolien, ryhmädynamiikan ja ennakkosuunnittelun merkityksen fiktiivisten - ja dokumenttielokuvien tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa muuntaa käsikirjoituksen ohjaussuunnitelmaksi, valita kuvauspaikat ja näyttelijät sekä hoitaa ohjaajan muut esituotannolliset ammattitehtävät tuotannolle asetettujen raamien puitteissa. Opiskelijalla on ammatillisia valmiuksia toimia lyhytelokuvan ohjaajana ja hän vahvistaa osaamistaan erityisesti apulaisohjaajan ja kuvaussihteerin ammattitehtävissä.

Suoritustapa:
Osa moduulin opintojaksoista on yhteisiä Tuotanto 1 -moduulin kanssa (opintojakson nimi ja koodi on sama). Modulin oppimistehtävät perustuvat Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannollisiin tehtäviin.


Käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma
                           

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät,

Tavoite: Opiskelija tuntee ohjaajan ammattitehtävät ja keskeisen roolin mediatuotantoprojekteissa.
Opiskelija osaa tehdä käsikirjoitusanalyysin ja laatia sen avulla ohjaussuunnitelman.

Sisältö:

 • ohjaajan ammattitehtävät ja rooli mediatuotannoissa
 • käsikirjoitusanalyysi
 • ohjaussuunnitelma

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien (käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektia varten) ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Roolitus ja kuvauspaikat   
                              

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä
Sisältötuotanto,   
Käsikirjoituksen purku ja tuotantosuunnitelmat,
Käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma

Tavoite: Suoritetun käsikirjoitusanalyysin ja käsikirjoituksen tuotannollisen purkamisen pohjalta opiskelija osaa valita sopivat kuvauspaikat ja esiintyjät huomioiden taiteelliset, taloudelliset ja logistiset reunaehdot.

Sisältö:

 • kuvauspaikkojen valinta
  o location scouting
  o alueellinen komissiotoiminta
  o KTAMK:n kuvauspaikkatietokanta
  o kuvauspaikkasopimukset
 • näyttelijävalinnat (roolitus)
  o roolitusprosessi

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien (kuvauspaikkojen ja esiintyjien valinta Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektia varten) ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
 • opintomonisteet
 • Katz, Steven D. 1991. Film Directing Shot by Shot: Visualising from Concept to Screen. Michael Wiese Productions, Studio City CA.
 • Weston, Judith 1999. Näyttelijän ohjaaminen: Kuinka luoda vaikuttavia esityksiä televisioon ja elokuvaan. Kustannusosakeyhtiö Nemo, Jyväskylä.
 • Loput kirjallisuudesta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Henkilöohjaus
                             

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät
Käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma,
Roolitus ja kuvauspaikat

Tavoite: Opiskelija tuntee erilaiset ohjaustavat ja -tyylit, näyttelijän työnkuvan sekä teatteri- ja elokuvanäyttelemisen erot. Hänelle on valmiuksia ohjata näyttelijöitä. Opiskelija osaa työstää käsikirjoitusta näyttelijöiden kanssa ja ohjata harjoituksia.

Sisältö:

 • ohjaustavat ja -tyylit
 • teatteri- ja elokuvanäyttelemisen erot
 • näyttelijän työnkuva
 • henkilöohjaus
  o dokumenttiohjauksen ominaispiirteet
 • harjoitusprosessi
 • improvisaatio

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Weston, Judith 1999. Näyttelijän ohjaaminen: Kuinka luoda vaikuttavia esityksiä televisioon ja elokuvaan. Kustannusosakeyhtiö Nemo, Jyväskylä.
 • Mamet, David 2001. Elokuvan ohjaamisesta ja Kolme tapaa käyttää veistä. Terra Cognita, Helsinki.
 • Rabiger, Michael 2000. Directing the Documentary (3rd Edition)". Focal Press, Oxford.
 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.

Tuotanto 1  15 op    
  

Tavoite: Opiskelija tuntee mediatuotannon toimialan luonteen ja sopimuskäytännöt. Hän sisäistää tuotantoroolien, ryhmädynamiikan ja ennakkosuunnittelun merkityksen fiktiivisten ja dokumenttielokuvien tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen tuotantosuunnitelmaksi sekä hoitaa tuotantoryhmän esituotannolliset ammattitehtävät tuotannolle asetettujen raamien puitteissa. Hän osaa paketoida käsikirjoituksen ja myydä sitä ammattimaisesti rahoittajille ja tuotantoyhtiöille. Opiskelijalla on ammatillisia valmiuksia toimia lyhytelokuvan tuottajana ja hän vahvistaa osaamistaan erityisesti apulaisohjaajan, tuotantopäällikön ja kuvaussihteerin ammattitehtävissä.

Suoritustapa:
Osa moduulin opintojaksoista on yhteisiä Ohjaus 1 -moduulin kanssa (opintojakson nimi ja koodi on sama). Modulin oppimistehtävät perustuvat Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannollisiin tehtäviin.

Mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät
                                  

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite:
Opiskelija tuntee mediatuotannon toimialan luonteen ja keskeiset sopimuskäytännöt. Hän ymmärtää tuotteen immateriaalisen oikeuden arvoketjun ja alan perusjuridiikkaa. Opiskelija hahmottaa mediatuotantotuotantoprosessin eri vaiheiden, ammattitehtävien ja sidosryhmien kokonaisuutena. Hän ymmärtää käsikirjoituksen taiteellisen ja dramaturgisen perusluonteen mediatuotantoprosessin perustana. Opiskelija hahmottaa keskeisten tuotantoroolien esituotannolliset ammattitehtävät sekä vahvistaa osaamistaan apulaisohjaajan ja kuvaussihteerin ammattitehtävissä.

Sisältö:

 • mediatuotannon toimiala Suomessa
  o ammattitehtävät ja niiden osaamistarpeet
  o työllisyys- ja rahoitustilanne
  o tuotantoyhtiöt ja rahoittajat
  o levitys ja esitystoiminta
 • mediatuotannon sopimuskäytännöt
  o ideasta immateriaalioikeuteen
  o immateriaalisen oikeuden arvoketju
  o perussopimukset
 • elokuvan ja TV:n mediatuotantoprosessit
  o käsikirjoitus lähtökohtana
  o fiktion ja dokumentin erot
 • johdanto ohjaajan ja tuotantoryhmän ammattitehtäviin
  o esituotannolliset ammattitehtävät
  o apulaisohjaajan ja kuvaussihteerin ammattitehtävien kertaus
 • KTAMK:n tuotantokulttuuri

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
 • Opintojakson tenttikirja ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Käsikirjoituksen purku ja tuotantosuunnitelmat
              

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät

Tavoite: Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen ammattimaisiksi tuotantosuunnitelmiksi huomioimalla käsikirjoituksen taiteelliset, taloudelliset ja logistiset reunaehdot. Hän hallitsee media-alan keskeisten tuotannonhallintaohjelmien käytön. Opiskelija sisäistää tuotantosuunnittelun merkityksen fiktiivisten ja dokumenttielokuvien tuotantoprosessissa.

Sisältö:

 • AVEKin ja SESin edellyttämät tuotantosuunnitelmat
 • käsikirjoituksen purkaminen
  o taiteelliset, taloudelliset ja logistiset reunaehdot
 • tuotantosuunnitelmat
  o budjetointi
  o aikataulutus
  o call sheets
  o dokumenttien ja fiktioiden erot
 • tuotannonhallintaohjelmien käyttö

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien (tuotantosuunnitelma Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektia varten) ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
 • opintomonisteet
 • Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Mediatuotantojen myynti, rahoitus ja sopimukset    

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät
Käsikirjoituksen purku ja tuotantosuunnitelmat
Roolitus ja kuvauspaikat

Tavoite: Opiskelija tuntee mediatuotantojen toimialan pohjoismaissa ja Euroopassa. Hän osaa paketoida käsikirjoituksen ja myydä sitä ammattimaisesti rahoittajille ja tuotantoyhtiöille. Hän hahmottaa mediatuotannon sopimuskokonaisuuden sekä ymmärtää immateriaalisten oikeuksien keskeisen merkityksen viestintätaloudessa. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen mediajuridiikan keskeiset käsitteet. Opiskelija hallitsee alan taloudellisten lainalaisuuksien perusteet.

Sisältö:

 • mediatuotannon toimiala pohjoismaissa ja Euroopassa
 • rahoittajat ja rahoitusmuodot
  o julkinen, yksityinen, kansainvälinen, EU, kansallinen ja alueellinen
 • tuotantoyhtiöt
 • jakelukanavat
  o elokuvateatterit
  o televisio
  o DVD ja video
  o Internet
 • työehtosopimukset
 • työturvallisuuslainsäädäntö
 • käsikirjoituksen paketointi ja myynti
  o ohjelmapaikat
  o pitsaus
 • mediatuotannon sopimuskokonaisuus ja immateriaalioikeus
  o tekijänoikeudet
  o työsopimukset
  o tuotantosopimukset
  o yhteistuotantosopimukset
  o kuvausluvat
  o dokumentin ja fiktion erot
  o KTAMK:n sopimukset
 • kansainvälisen mediajuridiikan perusteet

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduulien muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin esituotannon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje.
 • opintomonisteet
 • Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Ohjaus 2 15 op                             
  

Tavoite: Opiskelija ymmärtää filmikuvauksen erityispiirteet ja osaa laatia elokuvan sisältöä tukevat kuva- ja äänisuunnitelmat yhdessä kuva- ja ääniryhmän kanssa. Hän ymmärtää jälkituotantoprosessin kokonaisuuden, työtavat ja osaa ohjata elokuvan leikkausta. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan luovana ohjaajana sekä apulaisohjaajana tai kuvaussihteerinä esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka.


Tuotantoprojektin ohjaus
                   

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Ohjaus 1,   
Filmikuvauksen tekniikka ja kuvasuunnittelu

Tavoite:
Opiskelija osaa vastuullisesti toimia lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan luovana ohjaajana sekä apulaisohjaajana tai kuvaussihteerinä esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka.  Opiskelija pystyy soveltamaan kaikkea edeltävissä opinnoissa hankkimaansa ohjausosaamista luovasti elokuvaprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • omassa tuotantoroolissa toimiminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 10 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 90 %) Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektissa. Opintojakso kytkeytyy Ohjaus 2 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Tuotanto 2   15 op  
  

Tavoite: Opiskelija osaa toimia vastuullisesti lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan luovana tuottajana tai tuotantopäällikkönä sekä apulaisohjaajana tai kuvaussihteerinä esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Hän ymmärtää jälkituotantoprosessin kokonaisuuden, työtavat ja osaa ohjata tuottajan roolissa elokuvan leikkausta. Opiskelija osaa suunnitella elokuvan markkinointimateriaalit ja laatia elokuvalle ammattimaisen levitys- ja markkinointisuunnitelman.


Tuotantoprojektin tuotanto
                          

Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Tuotanto 1,   

Tavoite: Opiskelija osaa toimia vastuullisesti lyhyen fiktiivisen tai dokumenttielokuvan luovana ohjaajana sekä apulaisohjaajana tai kuvaussihteerinä esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Opiskelija pystyy soveltamaan kaikkea edeltävissä opinnoissa hankkimaansa tuotanto-osaamista luovasti elokuvaprojektin toteutuksessa.

Sisältö:

 • omassa tuotantoroolissa toimiminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 10 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 90 %) Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektissa. Opintojakso kytkeytyy Tuotanto 2 -moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 100 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.


Lyhytelokuvan levitys ja markkinointi
                        

Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Tuotanto 1

Tavoite: Opiskelija tuntee lyhytelokuvien jakelukanavat ja jälkimyyntimarkkinat.  Hän osaa suunnitella elokuvan markkinointimateriaalit ja laatia elokuvalle ammattimaisen levitys- ja markkinointisuunnitelman.

Sisältö:

 • jakelukanavat
  o elokuvateatterit (festivaalit)
  o television ohjelmapaikat
  o DVD ja video
  o Internet
 • jälkimyyntimarkkinat
 • oheismarkkinat
  o merchandising, remake, jatko-osat, musiikki
 • elokuvan markkinointi- ja toimitusmateriaalit
  o julisteet, still-kuvat, markkinointitekstit, traileri, masterit ja arkistointi
  o KTAMK:n käytännöt
 • SESin ja AVEKin levitys- ja markkinointisuunnitelmat

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %). Opintojakso kytkeytyy Tuotanto 2
-moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. 

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien (markkinointi ja levityssuunnitelma Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektia varten) ammattimaista suorittamista.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
 • Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, kevätlukukausi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK