Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien suuntaavat ammatilliset opinnot

Monimediajournalismi-suuntautumisvaihtoehto 60 op

Monimediainen sisältösuunnittelu  15 op 

Tavoite: Opiskelija tuntee monimediaalisen sisältötuotannon käsitteen ja tutustuu monimediaalisen broadcast-toiminnan eri puoliin. Hän tuntee versioinnin yleiset lähtökohdat sekä hahmottaa monimediaalisuuden osana viestintävälineiden digitalisoitumiskehitystä. Opiskelija ymmärtää viestintävälineiden kehittymisestä seuraavat muutokset journalistisessa työssä sekä ydinosaamisen ja moniosaajuuden ammattitaidolle asettamat vaatimukset.


Monimediaisen versioinnin perusteet
                     

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee versioinnin suunnitteluprosessin ja sen vaiheet eri medioissa sekä hallitsee monimediaisen sisältösuunnittelun perusteet. Hän osaa monimediaisten tuotantovälineiden käytön ja tietää keskeiset tulevaisuuden tekniset mahdollisuudet. Opiskelija hallitsee verkkojournalismin perusteet sekä osaa ideoida ja toteuttaa verkkojournalismille ominaisia juttukokonaisuuksia. Hän tuntee yleisötutkimusten tehtävän tutkia yleisöjen suhdetta muuttuvaan mediakenttään ja rakentaa siltaa sisältöjen tuottajan ja yleisöjen välille. Opiskelija tietää tavanomaiset yleisötutkimusten tiedonkeruumenetelmät sekä niiden metodologisen perustan. Opiskelija hallitsee av-medioiden ohjelmakarttojen muodostamisen periaatteet sekä osaa rakentaa ohjelmakartan hyödyntäen yleisötutkimuksista saatua tietoa.

Sisältö:

 • viestintävälineiden ominaispiirteet
 • versioinnin ja ohjelmasuunnittelun yleiset periaatteet
 • verkkojournalismin erot ja yhtäläisyydet perinteiseen lehti-, radio- ja TV-journalismiin
 • tekijänoikeudet
 • käyttötekniikan opetus: yksinkäyttötekniikka, kevyt TV-studio -tekniikka, digi-TV-tekniikka, Quick Edit Pro, editoinnin perusteiden kertaus, kenttä-äänityksen ja ENG-kuvauksen kertaus, verkkomultimedia- ja www-editori-ohjelmat, kuvankäsittelyn perusteiden kertaus, verkossa käytetyt tiedostomuodot, käyttäjäfoorumit
 • yleisöt ja kohderyhmät
 • yleisötutkimuksen metodit: aineiston keruu, analyysi ja tiedon hyödyntäminen
 • yleisötutkimuksen rooli ohjelmasuunnittelussa

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat

 • osallistuminen opetukseen
 • itsenäiset tehtävät.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi


Monimediainen tuotantoprojekti
                    

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Monimediaisen versioinnin perusteet

Tavoite: Opiskelija osaa optimoida tarvittavan materiaalin määrän tuotannossa. Hän osaa purkaa valmiin materiaalin hyödyntäen viestintävälineiden ominaispiirteitä ja työstää sen monikanavaiseen muotoon. Opiskelija tuntee TV-trailerin, radiopuffin ja verkkoon tuotettavan promomateriaalin suunnittelun lähtökohdat. Hän tietää tekijänoikeudet ja yleiset sopimusjärjestelyt niissä. Opiskelija hallitsee verkkojournalismin perusteet sekä osaa ideoida ja toteuttaa verkkojournalismille ominaisia juttukokonaisuuksia.

Sisältö:

 • viestintävälineiden ominaispiirteet
 • versioinnin ja ohjelmasuunnittelun yleiset periaatteet
 • käyttötekniikan opetus: yksinkäyttötekniikka, kevyt TV-studio -tekniikka, digi-TV-tekniikka, Quick Edit Pro, verkkomultimedia- ja www-editori-ohjelmat, käyttäjäfoorumit

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat

 • osallistuminen opetukseen
 • osallistuminen työpajoihin/projekteihin
 • itsenäiset tehtävät
 • työnäytesalkku.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi

Arvo- ja yleisötutkimus


Tavoite: Opiskelija tietää arvo- ja yleisötukimuksen tekemisen perusperiaatteet

Sisältö:
Pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

 

Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta 15 op
                        

Tavoite: Opiskelija harjaantuu ajankohtaisjuttujen ja uutisten sisältöjen versiointiin ja tekemiseen eri viestintävälineisiin. Opiskelija hallitsee monimediadeskillä työskentelyn perusteet ja osaa ratkaista työnkuvaan kuuluvia perusongelmatilanteita. Hän hallitsee yhteistoiminnan ja sisältöjen jakamisen uutisryhmän (desk) sisällä.


Paikallinen uutis- ja ajankohtaisjournalismi
                      

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Monimediainen sisältösuunnittelu,   

Tavoite: Opiskelija harjaantuu ajankohtaisjuttujen ja uutisten sisältöjen versiointiin ja tekemiseen eri viestintävälineisiin.

Sisältö:

 • uutisvuorokausi, uutisteoria ja uutisanalyysi
 • aiheen versioinnin suunnittelu eri viestintävälineisiin
  o erilaisten uutiskärkien löytäminen yhdestä aiheesta
 • ENG-toiminta

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Monimediadesk-työskentely
                     

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot:
Ammattiopinnot
Monimediainen sisältösuunnittelu   

Tavoite: Opiskelija hallitsee monimediadeskillä työskentelyn perusteet ja osaa ratkaista työnkuvaan kuuluvia perusongelmatilanteita. Hän hallitsee yhteistoiminnan ja sisältöjen jakamisen uutisryhmän (desk) sisällä.

Sisältö:

 • käytännön monimediadesk -työskentely
 • sisältöjen jakaminen
  o toimituspalaverit, yhteistoiminta ja uutispäällikön tehtävät
  o uutisjaon perusteet
 • uutis- ja ajankohtaisjuttujen toimittaminen
  o toimitustyön prosessi eri viestintävälineissä
 • ENG-toiminta

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Oppimateriaali:

 • Huovila, Tapani 2001. Uutinen eri välineissä. GSM-sähkeestä taustajuttuun. Inforviestintä, Vantaa.
 • opintomonisteita

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Radio-, TV- ja verkkotuottaminen 1 15 op  
   

Tavoite: Opiskelija harjoittelee radio-, TV- ja Internet-tuotannon erilaisten ohjelmien sisällöstä vastaavan esimiehen/tuottajan tehtäviä. Hän harjaantuu käytännön harjoittelun kautta eri viestintävälineiden tuottajan tehtäviin.


Uutispäällikön ja tuottajan tehtävät
               

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Monimediainen sisältösuunnittelu,   
Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta  

Tavoite: Opiskelija tutustuu päivittäis- ja uutistuottajan toimenkuviin ja oppii työskentelemään vastuullisessa tuottajan tehtävässä eri viestintävälineissä sekä kantamaan itsenäisesti vastuun tuottamastaan osa-alueesta.

Sisältö:

 • toimituspalaverit
 • versiointi
 • juttu- ja uutisaiheiden ideointi
 • tietolähteet ja lähdekriittisyys
 • tiedotteiden purkaminen
 • esimiestaidot ja työnantajan vastuut (budjetti,kustannuslaskenta,
  työlainsäädäntö, työnantajan velvollisuudet, viestintäalan
  palkkaus, viestinnän työsuojeluasiat)
 • yleisötutkimuksen kertaus

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty arvosana edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson toimituspalavereissa ja käytännön tuottajana. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat:

 • aktiivinen työskentely tuottajana
 • kiitettävä osallistuminen opetukseen ja toimituspalavereihin 
 • oppimispäiväkirja     
 • muut kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali:
opintomonisteita

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Tuottajana työskentely
               

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Monimediainen sisältösuunnittelu,   
Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta,   
Uutispäällikön ja tuottajan tehtävät


Tavoite: Opiskelijatuottaja huolehtii ryhmänsä ammatillisista toimintaedellytyksistä sekä vastaa ryhmänsä tekemän ohjelmakokonaisuuden sisällöllisestä ja teknisestä laadusta. Opiskelijatuottaja toimii yhtenä ryhmän jäsenenä. Hän vastaa versioinnista eri viestintävälineisiin ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden viestintävälineiden tuottajien kanssa.

Sisältö:

 • käytännön tuottajantyö
 • toimituspalaverit
 • versiointi
 • juttu- ja uutisaiheiden ideointi
 • tietolähteet ja lähdekriittisyys
 • tiedotteiden purkaminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (80 %) ja itsenäisenä opiskeluna (20 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty arvosana edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson toimituspalavereissa ja käytännön tuottajana toimimista. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat
- aktiivinen työskentely tuottajana    
- kiitettävä osallistuminen opetukseen ja toimituspalavereihin 
- oppimispäiväkirja     
- muut kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali
" opintomonisteita

Ajankohta
3. vuosikurssi

Viestintäalan työsuojelu


Yhteisöviestintä 15 op

Opiskelija ymmärtää tiedon ja viestinnän roolin sekä merkityksen organisaation toiminnassa. Hän tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehtävät. Hän osaa hyödyntää viestinnän keinoja ja viestintäteknologiaa tiedottamisessa, julkisuuden hallinnassa ja PR-toiminnassa.


Yhteisöviestinnän perusteet
       
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee yhteisöviestinnän teorian perusteet. Hän tutustuu eri yhteisöjen viestintäkulttuureihin ja tapoihin hoitaa ulkoista ja sisäistä viestintää. Hän ymmärtää tiedotus- ja PR-toiminnan merkityksen yhteisön sidosryhmä- ja mediasuhteiden hoidossa.

Sisältö:

 • julkisuuslaki/julkisuusperiaate
 • sisäinen tiedottaminen
  o henkilöstöjulkaisu, intranet, jäsenkirje
  o viestintä organisaatioiden johtamisessa
 • ulkoinen tiedottaminen
  o imago ja profiili
  o sidosryhmät ja mediasuhteet
  o tiedote, esite, asiakasjulkaisu, www-sivut
 • muutos- ja kriisiviestintä
 • asiakas-, ympäristö- ja yhteiskuntasuhteiden hoito (PR-toiminta)

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista ja keskusteluista (40 %) sekä itsenäisestä opiskelusta (60 %) opettajan antamien oppimistehtävien ja kirjallisuuden parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, ryhmässä toimiminen, ajallaan tehdyt oppimistehtävät sekä kirjallinen koe.

Oppimateriaali:

 • Juholin, Elisa 2004 (tai 2002). Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä, Helsinki.
 • Åberg, Leif 2000. Viestinnän johtaminen. Inforviestintä, Helsinki.
 • opintomonisteet

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Tiedottajana työskentely
       

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija hallitsee yhteisöviestinnän perustehtävät. Hän tuntee tiedotus- ja suhdetoiminnan keinot ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa tietojaan organisaation kulloisiinkin viestinnällisiin tarpeisiin. Opiskelija kykenee suunnittelemaan yhteisön toimintaa ja tavoitteita tukevia viestintäratkaisuja ja toteuttamaan niitä.

Sisältö:

 • yhteisön (yrityksen, yleishyödyllisen järjestön, harrastusseuran, yleisötapahtuman yms.) viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen
  o kampanja-/viestintäsuunnitelma
  o tiedotusmateriaali, esite, juliste
  o lehti-ilmoittelu, radiomainonta
 • mediayhteydet ja julkisuudenhallinta
  o tiedotteet
  o tiedotustilaisuuden järjestäminen, haastattelujen antaminen

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista ja keskusteluista (30 %) sekä itsenäisestä opiskelusta (70 %) opettajan antamien oppimistehtävien ja kirjallisuuden parissa. Opintojakso pyritään yhdistämään oppilaitoksen omien tapahtumien (mm. radiofestivaali ja gaala) tiedottamiseen. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, ryhmässä toimiminen, oma-aloitteisuus sekä aktiivisuus oppimistehtävien suorittamisessa.

Oppimateriaali:
opintomonisteet

Ajankohta:
3. vuosikurssi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK