Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien perusopinnot

Perusopinnot  60 op

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaisvaltainen yleiskuva medianomin ammattitehtävistä, ammateista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Hänellä on ammattikorkeakoululain asetuksen (352/2003) 8 §:ssa kuvattu kielitaito. Opiskelija asettaa itseohjautuvasti tavoitteita opinnoilleen tutkimalla muotoutumassa olevaa ammatti-identiteettiään ja ammatillista näkökulmaansa. Opiskelija tuntee medianomin osaamisprofiilin osaamisalueet ja hahmottaa mediatuotantoprosessin kokonaisuuden.


Orientaatio 12 op

Tavoite: Opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopiskeluun, oman toimialansa oppimisympäristöön ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun maantieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen toimintaympäristöön. Hän tutustuu media-alan ammatteihin ja medianomin osaamisprofiiliin. Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan ja uraansa. Opiskelija löytää paikkansa oppilaitoksessa, saa suunnan opinnoilleen ja keinot henkilökohtaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.


Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 op            
                                 

Edeltävät opinnot
-

KTAMK:n yhteinen tavoite:
Opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan oppimiseen ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Opiskelija osaa arvioida omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan. Opiskelija tuntee Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä sekä oman koulutusohjelmansa rakenteen, sisällöt ja opiskelukäytännöt. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on orientoitunut omalle ammattialalleen.

Tavoite: Opiskelija tutustuu omaan ryhmäänsä, toimialan muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) kulttuuriseen ja maantieteelliseen ympäristöön. Opiskelija ymmärtää KTAMK:n aseman osana suomalaista korkeakoulutusjärjestelmää ja omat oikeutensa ja velvollisuutensa opiskelijana. Hän tutustuu oman toimialansa oppimisympäristöön, opinto-oppaaseen, viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelmaan, opintopolkuihin ja lukujärjestykseen. Opiskelija osaa hyödyntää opiskelijapalveluita ja on valmis aloittamaan opintonsa KTAMK:n viestinnän koulutusohjelmassa. Hän ymmärtää portfolion merkityksen oman oppimisen reflektoinnin sekä oman ammattitaidon osoittamisen välineenä. Opiskelija tuntee omat vahvuutensa sekä taipumuksensa oppijana ja osaa kehittää omaa oppimistaan. Hän kykenee hyödyntämään tietoa omista oppimaan oppimisen taidoistaan opintojensa suunnittelussa.

Sisältö:

 • henkilökunnan esittely
 • oman tutorin ja ryhmän esittely
 • oppimisympäristön, campusalueen ja Tornion esittely
 • johdatus alueen kulttuuripalveluihin
 • tutortoiminta ja opintojen ohjauskäytännöt
 • KTAMK:n tutkintosääntö ja opiskelijan asema
 • opinto-opas ja lukujärjestykset
 • viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma, opintopolut ja toimintaohjeet
 • opiskelijateosten esittely
 • opiskelijapalvelut
 • oppimaan oppiminen ja portfolio
  o oppimistyylit ja -strategiat
  o omat vahvuudet ja kehitysalueet
  o oman oppimisen kehittämisen välineet
  o portfolio
  o portfolion piirteet ja merkitys
  o portfolion eri muodot

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 70 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 30 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Osa opintojaksosta toteutetaan verkko-opiskeluna. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, perehtymistä oppimateriaaliin ja portfoliotyöskentelyä opintojakson ajan. Opintojakson loppuun mennessä opiskelija kokoaa ja palauttaa portfolion, joka sisältää seuraavat osiot:

 • opintojaksokohtainen tavoitteiden purku
 • oppimispäiväkirja
 • työnäytteet valintaperusteineen + palautteet ja arvioinnit
 • oman osaamisen ja oppimisen pohdinta edellisten pohjalta
 • oman portfoliotyöskentelyn arviointi.

Opintojaksoa ei voi tenttiä. Opintojakso järjestetään lukuvuoden ensimmäisenä opintojaksona.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-arvosana edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa, tutustumiskäynneillä ja tutortapaamisissa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • KTAMK:n tutkintosääntö
 • Kulttuurialan opinto-opas
 • Lukujärjestykset
 • Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma ja toimintaohjeet
 • Niikko, Anneli 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Tammi, Helsinki.

Ajankohta:
1. vuosikurssi, syyslukukausi.


Orientaatio tietotekniikkaan 3 op               
                              

Edeltävät opinnot:
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

Tavoite: Opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan tietotekniikasta ja sen merkityksestä. Opiskelija hallitsee perustiedot tietokonejärjestelmistä, oheislaitteista ja ohjelmista. Opiskelija kykenee aktiivisesti ja vastuullisesti hyödyntämään PC:tä ja Macintoshia työvälineenään.

Sisältö:

 • tietotekniikan merkitys
 • laitteistot ja ohjelmistot
 • laitteiden käyttö ja tiedon hallinta
 • Windows- ja OS X - käyttöjärjestelmät
 • Office-ohjelmat; Word, Excel ja PowerPoint ja niiden peruskäyttö
 • sisäisen verkon ja Internetin toiminta sekä näiden hyödyntäminen
 • tietotekniikan keskeinen sanasto ja käsitteet

Suoritustapa:
Harjoitustöiden avulla opiskelija tutustuu ohjatusti ohjelmien, tietokoneen ja verkkojen hyötykäyttöön. Hän perehtyy opiskelumateriaaliin ja tekee harjoituksia myös itsenäisesti. Opiskelija arvioi omaa työskentelyään ja osallistuu palautekeskusteluun sekä suorittaa opintojakson lopussa tentin, joka pohjautuu Tietokoneen käyttötaito I -kirjaan tai lähiopetustuntien aineistoon.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Arviointiin vaikuttavat läsnäolo, aktiivisuus ja opintojakson aikana tehdyt harjoitustyöt ja tentti (Tietokoneen käyttötaito 1 -kirjasta). Tenttivastauksista vähintään 80 %:n on oltava oikein.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Tiedonhankinta ja e-oppiminen            
           

Edeltävät opinnot:
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
Orientaatio tietotekniikkaan

Opintojakson alussa opiskelijalla on oltava ns. Windows-tunnukset, joilla hän pääsee kirjautumaan K-Tamk:n verkossa oleville koneille. Hänellä on oltava myös verkko-tunnukset tai ns. WINHA-tunnus verkko-ympäristöön kirjautumista varten.

Tavoite: Opiskelija perehtyy oman tiedontarpeensa jäsentämiseen, erilaisten tiedonlähteiden tunnistamiseen sekä elektronisten tiedonlähteiden ja tietokantojen käyttöön. Hän osaa arvioida kriittisesti informaatiota ja noudattaa tekijänoikeuksia sekä asianmukaisia lähdemerkintöjä. Opiskelija tuntee projektinhallinnan perusteet ja osaa suunnitella sekä toteuttaa pienimuotoisen projektin. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen sekä opintojen suunnittelun toteuttamisen projektin hallinnan keinoin.

Sisältö:

 • tiedonhankinta ja lähdekritiikki
  o tiedonhaun menetelmät: asiasanoitus ja Boolen haku
  o tiedonhaku omasta kirjastojärjestelmästä (Kaisla-tietokanta)
  o tiedonhaut muiden kirjastojen aineistoista
  o artikkelitiedon etsintä: viitetietokannat ja kokotekstit
  o lähdeviittausten tekeminen
  o Internet tiedonlähteenä
  o hakutulosten arviointi ja aineiston hankkiminen
 • projektin hallinta ja HOPS
  o projektin määritelmä
  o projektin suunnittelu, taustatyö ja organisointi
  o projektin seuranta ja ohjaus
  o viestintä projektin kuluessa
  o projektityöskentelyn ongelmat
  o opintojen suunnittelun perusteet ja opintojen henkilökohtaistamisen lähtökohdat

Suoritustapa:
Opintojakso sisältää lähiopetusta (noin 50 %) ja itsenäistä työskentelyä (noin 50 %). Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, perehtymistä oppimateriaaliin, annettujen oppimistehtävien palauttamista määräaikaan mennessä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista. Projektinhallintaa opiskellaan verkon kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Opintojakso voidaan järjestää hajautetusti useamman jakson aikana.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali:

 • Kulttuurialan opinto-opas.
 • opintomonisteet
 • Projektinhallinnan perusteet.
 • KTAMK:n tutkintosääntö
 • lukujärjestykset
 • viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma ja toimintaohjeet

Ajankohta:
1. vuosi, syyslukukausi.


Orientaatio media-alaan           
         

Edeltävät opinnot:
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu,
Orientaatio tietotekniikkaan,
Tiedonhankinta, projektinhallinta ja HOPS

Tavoite: Opiskelija tuntee media-alan historiaa ja tiedostaa alaan kohdistuvia jatkuvia muutoksia. Hän ymmärtää ammattilaisuuden, portfolion, työharjoittelun ja elinikäisen opiskelun merkityksen viestinnän alalla. Opiskelija hahmottaa suuntaavien ammattiopintojen pääsisällöt ja osaa arvioida ammatillista suuntautuneisuuttaan sekä tehdä alustavia urasuunnitelmia. Opiskelija orientoituu pohjoiseen kulttuurialueeseen fyysisenä, historiallisena ja tuotannollisena toimintaympäristönä. Hän ymmärtää sen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä, joita hyödynnetään pohjoisessa mediatuotannossa.

Sisältö:

 • suuntaavat ammattiopinnot
 • ammattilaisuus ja ammattietiikka
 • medianomin ammattien historia ja tulevaisuus 
 • pohjoisen ja arktisen mediatuotannon historia, nykyisyys ja tulevaisuuden haasteet
 • pohjoisen kulttuurialueen historialliset kehityslinjat
 • pohjoinen luonto kulttuurisena perustana ja taiteellisen luomisen lähtökohtana  
 • pohjoisen kulttuuriset erityispiirteet
  o identiteetit ja mentaliteetit
  o eksotiikka ja yhteiskunnallinen todellisuus
  o monikulttuurisuus

Suoritustapa:
Opintojakso toteutetaan puoleksi lähiopetuksena (luentokeskustelut, katselu- ja kuunteluanalyysit, museokäynnit) ja puoleksi itsenäisenä opiskeluna (jakson sisältöteemoihin liittyvät tiedonhaku- ja muut oppimistehtävät). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arvosana edellyttää 80%:n läsnäoloa lähiopetuksessa ja annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:
Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma
Ilmoitetaan kurssin alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi, syyslukukausi


Kielet ja viestintä 12 op


         
Tavoite: Opiskelijalla on opiskelussa ja työelämässä tarvittavat kielelliset valmiudet suomen, ruotsin ja englannin kielissä sekä esiintymistaidossa. Hänellä on ammattikorkeakoululain asetuksen (352/2003) 8 §:ssa kuvattu kielitaito. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa sekä koulutuksen että työelämän vaatimusten mukaisia asia- ja fiktiivisiä tekstejä. Hän vahvistaa omia esiintymistaitojaan ja kielellisiä valmiuksiaan.


Suomen kieli ja viestintä 6 op

             
Tavoite: Opiskelija hahmottaa omat vahvat ja harjoitusta vaativat puolensa kirjoittajana. Hän syventää tietojaan kirjoitusprosessista ja oppii ideoimaan erilaisia tekstejä. Hän saa tietoa eri kirjoittamistavoista ja -tyyleistä sekä harjaantuu analysoimaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä, mm. asia- ja fiktiivisiä tekstejä. Opiskelija kehittyy kirjoittamisessaan ja osaa suhtautua siihen realistisesti.

Sisältö:

 • omien kirjoitus- ja lukemistaitojen analysointi ja kehittämissuunnitelma
 • tekstityypit
 • hyvä kieli
 • kielenhuolto, instituutiot, oppaat
 • tekstin rakenne ja rakentaminen
 • prosessikirjoittaminen
 • tekstin arviointi
 • lukijan rooli
 • tekstin avaaminen
 • tekstin analysointi
 • referoivan asiatekstin laatiminen
 • kaunokirjallisten tekstien tuottaminen
 • kehittävän vertaispalautteen antaminen
 • palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Suoritustapa:
Opintojaksoon sisältyy luentoja, harjoituksia sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksolla on 80 %:n osallistumisvelvollisuus ja opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus vaikuttaa arvosanaan. Opintojaksolla luetaan kirjallisuutta ja analysoidaan sitä. Opiskelija kokoaa opintojaksolla kirjoittamistaan teksteistä itselleen kansion, josta valitaan arvioitavat tekstit. Opintojaksoon sisältyy henkilökohtainen palaute, jossa käydään läpi opiskelijan tekstejä ja arvioidaan hänen kirjoituksiaan. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson aikana kirjoitetuista teksteistä arvioidaan osa. Arviointiin vaikuttaa tekstien tekeminen ja palauttaminen ajallaan.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa


Ajankohta:
1. vuosikurssi


Esiintymistaito                     
         

Suoritustapa:
Opintojakso jakautuu samansuuruisiin osioihin Puheviestintä ja Mediaesiintymisen perusteet.

Puheviestintä:
   
Tavoite:
Opiskelija saa perustietoa eri puheviestintätilanteista ja niiden vaatimuksista. Hän tutustuu kulttuurienväliseen viestintään ja ymmärtää suomalaisen puheviestinnän ominaispiirteiden merkityksen. Opiskelija oppii analysoimaan itseään viestijänä ja löytää omat vahvat puolensa. Hän kykenee antamaan ja ottamaan vastaan palautetta omasta viestinnästään. Opiskelija kehittyy ja arvostaa itseään viestijänä. Hän ymmärtää puheviestintätaitojen tärkeyden ihmisten välisessä kommunikaatiossa.

Sisältö:

 • viestintätilanteen osatekijät
 • suomalainen puhetaito ja -kulttuuri
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • itsearviointi, viestijäkuva
 • äänenkäytön osatekijät
 • hyvä ääni
 • esiintymisjännitys
 • puheviestintätilanteet
 • esitystavat
 • naisten ja miesten puhekulttuurin erot
 • yksilöviestintä
 • ryhmäviestintä
 • harjoitukset

Suoritustapa:
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja opetukseen. Opintojaksolla on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus ja tehtäviin paneutuminen sekä kirjallinen koe.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Mediaesiintymisen perusteet

Edeltävät opinnot:
Puheviestintä
  
Tavoite: Opiskelijalla on perustiedot mediaesiintymisestä. Hän kehittää ilmaisullisia valmiuksiaan, viestijäkuvaansa, keskittymiskykyään, vuorovaikutustaitojaan ja kokonaisilmaisuaan mediaesiintyjänä. Opiskelija osaa analysoida mediaesiintymisen erityispiirteitä.

Sisältö:

 • oma viestijäkuva
 • esiintymistilanne vuorovaikutuksena
 • esiintymisjännitys ja tilanteen hallinta
 • puheilmaisu kokonaisilmaisun näkökulmasta
 • mediaesiintymisen erityispiirteet
 • medioiden erityisvaatimukset mediaesiintymisessä

Suoritustapa:
Opiskelija osallistuu luento-opetukseen ja esiintymisharjoituksiin sekä suorittaa oppimistehtävät itsenäisenä opiskeluna yksin tai ryhmässä. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opiskelija arvioi omaa työskentelyään opintojakson aikana (alku- ja loppuarviointi) sekä yhdessä opettajan kanssa. Arvioinnin kriteereinä ovat opiskelijan aktiivisuus käytännön harjoittelussa ja halu kehittää omaa ilmaisuaan, kyky ottaa vastaan palautetta, vuorovaikutus ryhmässä ja oppimistehtävien sekä omavalintaisen tehtävän toteutus. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen sekä kirjallisen oppimistehtävän tekemistä.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
1. vuosikurssi.

Ruotsin kieli ja viestintä 3 op               
          

Tavoite: Opiskelija kertaa kielellisiä perusvalmiuksiaan. Hän vahvistaa kielellisiä taitojaan siten, että selviytyy työelämän suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista media-alalla. Opiskelijaa ymmärtää pohjoismaisen vuorovaikutuksen tärkeyden media-alalla. Hänellä on ammattikorkeakoululain asetuksen (352/2003) 8 §:ssa kuvattu kielitaito.

Sisältö:

 • puhuttu ja kirjoitettu ruotsin kieli media-alalla
  o mediatuotannon sanasto
  o haastattelut
  o TV-ohjelmat
  o radio-ohjelmat
  o lehdet

Suoritustapa:
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja opetukseen. Opintojaksolla on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Opetuskielenä on ruotsi.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus, tehtäviin paneutuminen ja itsenäisten tehtävien suorittaminen sekä kirjallinen koe.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
2. vuosikurssi, radiotyön yhteydessä

 

Englannin kieli ja viestintä 3 op           
           
  

Tavoite: Opiskelija tutustuu opiskelemansa alan kieleen (rakenteet ja sanasto) sekä osaa opintojakson jälkeen viestiä suullisesti sekä kirjallisesti medianomin työkentän työtehtävistä, työssä käytettävistä laitteista, työtehtäviin liittyvistä valinnoista sekä osaa kertoa työprosesseista englanniksi. Opiskelija osaa kirjoittaa tiivistelmän lopputyöhönsä ja osallistua arkipäiväiseen keskusteluun englanniksi.
Opiskelija on tietoinen kulttuurienvälisistä eroavaisuuksista kielellisellä sekä ei-kielellisellä tasolla. Hän tutustuu valitsemansa maan konkreettiin tapakulttuuriin, jotta tulee tietoiseksi kohdemaan kielikulttuurista sekä tapakulttuurista. Opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen ja suullisen kielitaidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on välttämätöntä.

Sisältö:

 • kulttuuriesseen kirjoittaminen noudattaen tiivistelmän ulkoasua
 • kokoukseen osallistuminen ja kokouspöytäkirjan kirjoittaminen
 • pienen käsikirjoituksen kääntäminen tai tuottaminen
 • ammatillisesti suuntautunut projektityö (esim. kuunnelma, dokumentti, näytelmä, animaatio
 • artikkeli tai multimediatyö)
 • pieni esitelmä lehdestä
 • joukkoviestimiä / joukkoviestintää koskeva essee tiivistelmän ohjetta noudattaen

Suoritustapa:
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen sekä tekee opintojaksoon kuuluvat tehtävät. Opintojaksoon kuuluu tentti opiskellusta kirjallisesta materiaalista. Opintojaksolla on 80 %:n läsnäolovelvollisuus. Opintojaksoa ei voi tenttiä

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus suullisissa harjoituksissa, tehtäviin paneutuminen ja Sisältö-kohdassa mainittujen tehtävien suorittaminen sekä kirjallinen koe.
 
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
2. vuosikurssi., tv- työn yhteydessä


Sisältötuotanto 9 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee käsikirjoittamisen alkeet, kykenee audiovisuaaliseen ajatteluun ja pystyy analysoimaan erilaisten mediatekstien sisältöä. Hän tuntee keskeiset draaman rakenteet ja osaa hyödyntää niitä tekstien analyysissä ja kirjoittamisessa eri medioihin. Opiskelija osaa hahmottaa mediatuotantoprosessien eri vaiheet ideasta valmiiseen teokseen ja sen markkinointiin. Hän oppii keskeisten tuotantoroolien toimenkuvaukset ja merkityksen tuotantoprosessissa. Opiskelija tuntee sisältötuotantoon kytkeytyvän lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen keskeiset osat.


Käsikirjoituksen ja dramaturgian perusteet 6 op

Edeltävät opinnot:
Orientaatio

Tavoite:
Opiskelija ymmärtää käsikirjoittamisen tarkoituksen ja hahmottaa luovan identiteettinsä perusteemat. Hän osaa tehdä havaintoja maailmastaan ja ennakkotutkimusta valitsemastaan aiheesta. Opiskelija tietää käsikirjoitusprosessin vaiheet ja osaa kirjoittaa synopsiksen. Hän tuntee keskeiset draaman rakenteet ja osaa hyödyntää niitä tekstien analyysissä ja kirjoittamisessa eri medioihin.

Sisältö:

 • käsikirjoittamisen tarkoitus
 • käsikirjoittamisen historia antiikin draamasta digitaaliaikaan
 • omien ydinkokemusten analyysi
 • luova identiteetti
 • havainnointi
 • ennakkotutkimuksen tekeminen
 • radio-, TV- ja elokuvakäsikirjoittaminen
 • dokumentin ja fiktion erot
 • käsikirjoitusprosessin vaiheet
 • synopsis
 • tarinankerronta ja keskeiset draaman rakenteet
 • palautteen antaminen ja hyödyntäminen
 • tekstin toiminnallisuus

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opiskelija voi opintojakson aikana keskittyä kirjoittamaan tekstiä radiota, TV:tä tai elokuvaa varten. Opintojakson aikana kirjoitetut käsikirjoitukset voidaan toteuttaa seuraavien moduulien harjoitustöinä: Kuvaus ,Ääni, leikkaus ja digitaalinen media ,Mediatuotantoprojektit (   ). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suorittamista. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätöiden toteutukseen (40 %), oppimistehtävien suorittaminen (40 %) ja tentti Aristoteleen Runousopista (20 %).

Oppimateriaali:

 • Aristoteles 1997. Runousoppi. Suom. Hohti, Paavo. Gaudeamus, Helsinki.
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. SKS, Helsinki.
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
1. vuosikurssi

 

Mediatuotantoprosessi, tekijänoikeudet ja myynti  3 op    
                                                                                                             

Edeltävät opinnot:
-

Tavoite: Opiskelija ymmärtää mediatuotantojen prosessiluonteen. Hän hahmottaa tuotantojen rakentumisen eri vaiheet ideasta valmiiseen lopputulokseen ja jälkitöihin. Hän ymmärtää eri tuotantoroolien merkityksen tuotantoprosessissa ja tuntee keskeisten toimenkuvien ammatilliset vaatimukset. Opiskelija tietää immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön ja sopimuskäytännön keskeiset osat, tuntee oikeutensa teoksen tekijänä ja osaa laatia tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia. Hän osaa esitellä ja myydä teoksiaan.

Sisältö:

 • mediatuotantoprosessien ominaislaadut, eroavuudet ja yhteiset piirteet
 • esituotanto, tuotanto, jälkituotanto
 • elokuvan tuotantoprosessi ja keskeiset tuotantoroolit
 • tekijänoikeuslainsäädäntö
 • media-alan sopimuskäytännöt
 • pitsaus ja teosten kaupallinen hyödyntäminen

Suoritustapa
Opintojakso muodostuu luennoista, keskusteluista, tuotantojen analyyseistä, tuotantoroolitentistä ja harjoituksista.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustöiden toteutus.

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta
1. ja 2. vuosikurssi

Tuotantopäällikön, apulaisohjaajan ja kuvaussihteerin tehtävät                                               

Edeltävät opinnot
Käsikirjoituksen ja dramaturgian perusteet,   
Mediatuotantoprosessi, tekijänoikeudet ja myynti

Tavoite: Opiskelija ymmärtää tuotantopäällikön roolin keskeisen merkityksen tuotantoprojektin hallinnan ja toteutuksen kannalta. Hän tuntee tuotantopäällikön toimenkuvaan liittyvät tehtävät. Hän ymmärtää tuotantopäällikön vastuun kaikkien hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten yksityiskohtien koordinoijana ja kontrolloijana sekä tuotantoryhmien toiminnan valvojana. Opiskelija ymmärtää kuvaussihteerin ja apulaisohjaajan tuotantoroolien merkityksen ja tuntee kyseisiin toimenkuviin liittyvät tehtävät.

Sisältö:

 • tuotantopäällikön toimenkuva mediatuotannoissa
 • tuotantopäällikön rooli ja tehtävät elokuvatuotannoissa
 • kuvaussihteerin ja apulaisohjaajan toimenkuva mediatuotannoissa
 • kuvaussihteerin ja apulaisohjaajan rooli ja tehtävät elokuvatuotannoissa

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista, keskusteluista ja erilaisten mediatuotantoprojektien analyyseistä. Opintojaksosta pidetään oppimispäiväkirjaa, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. ja 2. vuosikurssi

 

Kuvauksen perusteet 7 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee videokuvauksen, valokuvauksen sekä valaisun teknisen perusvälineistön käytön ja sovellukset. Opiskelija osaa hyödyntää kuvailmaisun kerronnallisia mahdollisuuksia mediatuotannoissa.


Valotekniikan ja -ilmaisun perusteet
      

Tavoite: Opiskelija ymmärtää valotekniikan ja -suunnittelun perusteet. Hän hallitsee sähkötekniikan ja -turvallisuuden perusteet. Opiskelija tuntee valojärjestelmän komponentit sekä rakenteen kytkentöineen ja pystyy koostamaan järjestelmän annettujen dokumenttien perusteella.

Sisältö:

 • sähkötekniikka: sähkön tuotanto ja siirto, kodin sähkötekniikka, voimavirta
 • valotekniikan laiteoppi: valonheittimet, himmentimet, valo-ohjaimet ja kaapelit
 • valotekniikan järjestelmäoppi: esitysvalaisujärjestelmän kytkennät ja dokumentit
 • valotekniikan ripustukset: statiivit, trussit, ketjunostimet ja turvallisuus
 • valotyö: valaisujärjestelmien koostaminen, ohjelmointi ja valojen ajo esityksiin
 • valosuunnittelun perusteet: valo- ja värioppi, suunnitteluprosessi

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan kontaktiopetuksena sekä itseopiskeluna annettujen materiaalien pohjalta. Kontaktiopetukseen kuuluu teoriaa sekä käytännön ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    %
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 40
2. Harjoitustehtävät     20
3. Teoriakoe      40                                
                                          Yhteensä  100 %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Opiskelija saa opintopisteitä opintojakson aikana kokonaan tai osittain suorittamiensa suoritusvaatimusten perusteella. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi


Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet              
              

Edeltävät opinnot:
Orientaatio tietotekniikkaan

Tavoite: Opiskelija tuntee valokuvauksen peruskäsitteet ja kuvakerronnan ilmaisukeinot. Hän hahmottaa kuvankäsittelyn mahdollisuudet.
 
Sisältö:

 • digitaalivalokuvaus
 • sisällön rakentaminen kuvaan
 • kuvankäsittelyn perusteet

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   50   
                                          Yhteensä 100 % 

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Videokuvauksen tekniikan ja kuvakerronnan perusteet 5 op              
           

Edeltävät opinnot:
Orientaatio tietotekniikkaan

Tavoite: Opiskelija tuntee videotekniikan peruskäsitteet ja kuvakerronnan ilmaisukeinot. Hän hahmottaa rajauksen, kameranliikkeiden ja kuvanleikkauksen perusteet. Opiskelija tietää videotyön perustyöskentelyn vaatimukset tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Sisältö:

 • yleisimmät videoformaatit
 • kuvaus- ja äänivälineistön ja yksinkertaisen non-lineaarisen editointiohjelman käyttö
 • pienimuotoiset kuvaus- ja leikkausharjoitukset
 • kuvauksen ja leikkauksen analysointi

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   50   
                                          Yhteensä 100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Ääni, leikkaus ja digitaalinen media  12 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee audiovisuaalisen tuotannon audioteknisen perusvälineistön käytön ja alakohtaiset sovellukset. Opiskelija tuntee av-ilmaisussa käytettävät mediaelementit. Hän osaa valita ja yhdistää tarvittavat mediaelementit jälkituotannossa dramaturgisesti toimivaksi audiovisuaaliseksi kerronnaksi.


Äänitekniikan ja äänikerronnan perusteet 6 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänitekniikan perusteet. Hän osaa äänittää ja muokata äänimateriaalia. Opiskelija tuntee ääni-ilmaisun peruselementit ja niiden erilaiset funktiot sekä osaa yhdistää eri elementtejä dramaturgisesti toimivaksi äänikerronnaksi. Hän ymmärtää äänikerronnan mahdollisuudet osana audiovisuaalista ilmaisua.

Sisältö:

 • äänen fysiologia: taajuus, nopeus, voimakkuus, aallonpituus, käänteinen neliöjuurilaki, akustiikan perusteet, huoneakustiikka ja äänieristys
 • äänitekniikka 1: mikrofonien toimintaperiaatteet, suuntakuviot ja muut ominaisuudet, signaalitasot, kaapelit, liittimet ja balansoitu siirtolinja
 • kenttä-äänityksen perusteet
 • digitaalisen äänentallennuksen perusteet: DAT-nauhurin käyttö ja äänittäminen
 • äänityöasemat: Pro Tools -äänityöaseman perusteet, äänitys, editointi ja prosessointi
 • äänitekniikka 2: äänijärjestelmän perusteet, mikserin, kaiuttimen ja vahvistinten toiminta sekä efektointi
 • stereofonian perusteet
 • äänikerronta eri av-medioissa
 • ääni-ilmaisun peruselementit ja niiden funktiot äänikerronnassa
 • ääni ja tila: stereonäyttämö ja ääniperspektiivi
 • äänelliset huomiopisteet ja siirtymät
 • äänimontaasin rakentaminen: analogia ja kontrasti
 • pienoiskuunnelman käsikirjoitus ja tuotanto

Suoritustapa:
Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, demonstraatioista, äänianalyyseista ja harjoitustöistä sekä tentistä. Ryhmätöinä toteutetaan pienoiskuunnelman tuotantoprojekti.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen (20 %), tentti (20 %) sekä harjoitustöiden toteutus (60 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi


Leikkaustekniikan ja montaasin perusteet               
        

Edeltävät opinnot:
Orientaatio tietotekniikkaan, 6MP102

Tavoite: Opiskelija osaa yhdistää kuvailmaisussa käytettäviä elementtejä. Opiskelija hahmottaa jälkituotannon leikkausprosessin vaiheet. Opiskelija ymmärtää montaasin mahdollisuudet editointityössä.

Sisältö:

 • yleisimmät videoformaatit ja niiden edellyttämät leikkausympäristöt
  o lineaarinen editointi ja leikkauksen suunnittelu
  o non-lineaarisen editointiohjelman peruskäyttö

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus leikkausharjoituksissa  50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Digitaalisten mediaelementtien käsittely              
            

Edeltävät opinnot:
Orientaatio tietotekniikkaan

Tavoite:
Opiskelija tutustuu av-ilmaisussa käytettäviin mediaelementteihin. Opiskelija osaa valita ja yhdistää tarvittavat mediaelementit jälkituotannossa.

Sisältö:

 • jälkituotannossa hyväksi käytettävät mediaelementit (grafiikka, ääni, video)
 • mediaelementtien yhdistäminen non-lineaarisessa editointiohjelmassa
 • pienimuotoiset leikkausharjoitukset
 • leikkauksen analysointi

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK