Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tavoite: Opiskelija syventää suuntaavissa ammattiopinnoissa hankkimaansa osaamisaluetta tai laajentaa moniosaajuuttaan media-alalla.

Suoritustapa:
Vapaasti valittavat opinnot valitaan suuntaavien ammattiopintojen valintojen yhteydessä kahdessa vaiheessa: 1. esivalinta ja 2. lopullinen valinta. Kumpaakin vaihetta varten järjestetään tiedotustilaisuudet keväällä. Lopulliseen valintaan tulevat vain sellaiset opetussuunnitelman vapaasti valittavien opintojen opintojaksot, joille on esivalintojen perusteella ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja myös KTAMK:n muilla toimialoilla tai korkea-asteen opintoina muissa soveltuvissa oppilaitoksissa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Esimerkkejä vapaasti valittavista opinnoista KTAMK:ssa:


Tapahtuma- ja elämystuotannon perusteet
  

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, käsikirjoittaa ja toteuttaa tapahtuman sekä dokumentoida ja arvioida tuotantoprosessin. Erityinen painopiste on tapahtuman elämyksellisyydessä ja elämysten hyödyntämisessä tapahtuman markkinoinnissa. Opiskelija hallitsee projekti- ja tiimityöskentelyn perusteet ja ymmärtää osallistujalähtöisyyden, tuotteistamisen ja markkinoinnin merkityksen. Hän tuntee tapahtumien järjestämistä koskevan säännöstön ja lupamenettelyn. Opiskelija osaa ottaa vastuullisesti huomioon tilaisuuden turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Sisältö:

 • tutustuminen erilaisten tapahtumien (suuret festivaalit / pienet kyläjuhlat) toteutuksiin ja seurantaan
 • osallistuminen oppilaitoksen, jonkin muun organisaation tai opiskelijoiden omista intresseistä lähtevän tapahtuman suunnitteluun ja tuottamiseen
  o tapahtuman tavoitteet, kohderyhmä ja ajoitus
  o projektin aikataulu ja toimintasuunnitelma
  o budjetointi, kannattavuuslaskenta, rahoituksen hankinta
  o tiedotus ja markkinointi
  o yhteisöllisyys, verkostoituminen ja yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa
  o tapahtumiin liittyvä säännöstö ja lupamenettely, tekijänoikeudet
  o työvoiman rekrytointi, työehtosopimukset, työsuojelu, vakuutukset
  o yleisöturvallisuus: ensiapu, järjestyksen ylläpito
  o muut oheispalvelut

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista ja keskusteluista sekä itsenäisestä opiskelusta opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Oppimistehtävinä hyödynnetään oppilaitoksen omien tapahtumien järjestämistä (esim. lyhytelokuvien gaala ja radiofestivaali). Tapahtuman toteutuksessa hyödynnetään Estradivalon ja -äänen perusteet -opintojaksoa. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta hän laatii kirjallisen raportin omasta oppimisestaan. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaali:

 • pintomonisteet

Ajankohta:
3-4. vuosikurssi.


Estradivalon ja -äänen perusteet
                                          

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija hallitsee tapahtumatuotannon visuaalisen ja auditiivisen suunnittelun ja toteuttamisen perusteet. Hän pystyy viemään lävitse itsenäisesti ja tuotantoryhmän jäsenenä tapahtumaprojektin estraditoteutuksen valaisuun ja äänentoistoon liittyvät taiteellis-tekniset ratkaisut luovalla ja tapahtuman sisältöä tukevalla tavalla. Opiskelija syventää perusopinnoissa hankkimaansa osaamista tapahtumatuotantoprojektien käytännön toteutuksessa.

Sisältö:

 • valotekniikan ja -ilmaisun perusteet
 • valosuunnitteluharjoitukset
 • valosuunnitelman teko ja toteutus
 • showlavastuksen perusteet
 • äänentoiston suunnittelu
 • äänentoistotekniikka
 • äänentoistojärjestelmät
 • tila-akustiikka
 • äänen taltiointi ja jälkikäsittely

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luentokeskusteluista ja itsenäisestä opiskelusta annettujen oppimistehtävien parissa, suorituksen painopiste on kuitenkin käytännön harjoituksissa ja tapahtumien toteutuksessa. Valo- ja äänisuunnittelijana työskentely voidaan integroida opintojaksolla Tapahtuma- ja elämystuotannon perusteet opintojaksolla toteutettaviin tapahtumiin. Opintopisteiden enimmäismäärän edellyttämät suoritusvaatimukset määritellään opintojakson yhteydessä. Opiskelija pitää työskentelypäiväkirjaa, jonka pohjalta hän laatii kirjallisen arvioraportin oppimisestaan.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen opetukseen ja paneutuminen tapahtumatuotantoon sekä estraditoteutuksen taiteellis-tekninen osaaminen.

Oppimateriaali:

 • Haavikko, Jari. Estradityö, laitteet (luentomoniste)
 • Blomberg, Esa & Lepoluoto, Ari 1993. Audiokirja. Audiotekniikka ammattilaisille ja kehittyneille harrastajille. Tapiolan viestintäsuunnittelu, Espoo.
 • Davis & Jones 1999. Yamaha Sound Reinforcement Handbook.
 • laitemanuaalit
 • www.JBLPRO.com
 • opintomonisteet
 • muu opintojakson yhteydessä sovittava kirjallisuus 

Ajankohta:
3-4. vuosikurssi.


DVD-projekti
        

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija ymmärtää DVD:n mahdollisuudet formaattina. Hän ymmärtää levyn ja käyttöliittymän rakenteen. Hän osaa rakentaa levyllä toimivan käyttöliittymän. Opiskelija osaa muokata levylle tulevan materiaalin oikeaan muotoon. Opiskelija tekee oman DVD-levyn.

Sisältö:

 • DVD:n historia ja ominaisuudet
 • materiaalin optimointi ja pakkaus
 • käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus
 • levyn autorisointi (kokoaminen)

Suoritustapa:
Opiskelija tekee opintojakson aikana DVD-levyn joko valmiiksi annetusta aiheesta tai omana portfolionaan. Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset   % 
1. Osallistuminen opetukseen  50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä  50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100 %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisällön aktiivinen kommentointi
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen

2. Aktiivisuus harjoitustöissä

 • opiskelijan aktiivisuus ja oma-aloitteisuus harjoitustöissä
 • ryhmässä toimiminen

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • DVD-levyjä

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi


Mediatuotantoprojekti
                            

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Dokumentti,     (dokumenttielokuvat)
Ohjaus 1, Ohjaus 2  tai Tuotanto 1 ja Tuotanto 2, (lyhytelokuvat)
Ääni 1  ja Ääni 2 (kuunnelmat ja radiodokumentit)
Käsikirjoitus 1 ja Käsikirjoitus 2 (käsikirjoitukset)

Tavoite: Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti mediatuotantoprojektin oppilaitoksen tuotantona. Hän osaa myydä valmista teosta oppilaitoksen ulkopuolisille rahoittajille.

Sisältö:

 • mediatuotantoprojektin itsenäinen toteutus ja myynti
 • mediatuotanto voi olla
  1. dokumenttielokuva
  2. lyhytelokuva
  3. kuunnelma
  4. radiodokumentti
  5. käsikirjoitus

Suoritustapa:
Opintojakson suorittamista varten opiskelijalla tulee olla realistinen työsuunnitelma mediatuotantoprojektin toteuttamiseksi oppilaitoksessa sekä valmiin teoksen myymistä varten. Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna (noin 90 %) sekä opettajan ja opiskelijan välisinä palautekeskusteluina (noin 10 %). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on hyväksytty / hylätty. Opintojakson arvioinnista ja laajuudesta sovitaan opiskelijan kanssa tapauskohtaisesti erikseen.

Oppimateriaali:
-

Ajankohta:
4. vuosikurssi.


Mainostuotanto
      

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija ymmärtää mainonnan tavoitteita ja mainostuotannon toimialan ominaispiirteet. Hän tuntee audiovisuaalisen mainonnan merkkikielen ja tuotantoprosessin. Opiskelija ymmärtää asiakkaan keskeisen aseman mainostuotannossa ja hän toimii asiakaslähtöisesti. Hän on perehtynyt markkina-analyysin menetelmiin ja osaa hyödyntää sitä omassa työssään. Opiskelija osaa valita kohderyhmälle sopivat sisällölliset osatekijät ja jakelukanavat. Hän osaa toimia käytännön työtehtävissä mainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti televisioon, radioon ja tietoverkkoon.

Sisältö:

 • mainosmarkkina-analyysi
 • mainonnan tavoitteet, merkkikieli, välineet, säädökset ja tuotantoprosessi
 • asiakaslähtöisyys ja kohderyhmäajattelu
 • budjetointi ja kuvakäsikirjoitus
 • roolitus mainonnan näkökulmasta
 • jakelukanavat
 • mainonnon suunnittelu televisioon, radioon ja verkkoon

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso koostuu luennoista, keskusteluista, yritysvierailuista, harjoituksista sekä itsenäisestä tutkimus- ja suunnittelutyöstä. Lähiopetusta on noin 50 % ja itsenäistä opiskelua 50 % opintojaksosta.
Opiskelija voi osana opiskelua toteuttaa oppilaitoksen tilaustöitä ja/tai osallistua alan kilpailuihin.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Arviointi perustuu aktiivisuuteen lähiopetuksessa (noin 40 %) ja harjoitusten laadukkaaseen suoritukseen (60 %).

Oppimateriaali:
" opintomonisteet

Ajankohta:
3-4. vuosikurssi.


Luonto- ja seikkailukuvaus
     


Tavoite: Opiskelija muodostaa käsityksen pohjoisissa oloissa tapahtuvasta ja niistä lähtevästä mediatuotannon ominaispiirteistä, ammattitermistöstä, historiasta ja työprosesesseista. Hän osaa huolehtia itsestään ja välineistään sekä liikkua ulkoilmaolosuhteissa. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen pohjoista luonto- ja kulttuuriympäristöä mediatuotannoissa. Hän osaa toimia pienimuotoisen kuvausprojektin tuotantoryhmän jäsenenä hankalissakin luonnon olosuhteissa.


Luonto- ja seikkailukuvauksen teoria ja käytäntö
  

Edeltävät opinnot:
Ammattiopinnot
Kuvaus ja Leikkaus 1,   

Tavoite: Opiskelija muodostaa käsityksen pohjoisissa oloissa tapahtuvasta ja niistä lähtevästä mediatuotannon ominaispiirteistä, ammattitermistöstä, historiasta ja työprosesseista.

Sisältö:

 • luonto- ja seikkailukuvauksen luennot ja harjoitukset
 • teosanalyysit: eläin-, kasvi- ja luonnontieteelliset sekä -historialliset dokumentit, urheilu- ja matkailudokumentit ja mainokset
 • aihepiiriin sopivat henkilökuvat
 • maiseman, ympäristön ja ihmisen suhde
 • kuvausmetodi ja kuvakokojen käyttö, äänitys ja valaisu
 • One-man-band- ja Mosaiikki-metodi

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 

1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             
                                         Yhteensä  100 % 

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi


Selviytyminen ja liikkuminen ulkoilmaolosuhteissa
     

Edeltävät opinnot:
Ammattiopinnot
Kuvaus ja Leikkaus 1,   

Tavoite: Opiskelija osaa huolehtia itsestään ja välineistään sekä liikkua luonnossa.


Sisältö:

 • vuodenaikaan ja oppilasainekseen sovitettu retkikuntaharjoitus, johon voidaan sisällyttää köysi- tai vesistöharjoituksia
 • tutustuminen ohjelmapalveluaktiviteetteihin

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 

1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta
 • osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
 • maastokelpoisuus, paineen sietokyky ja ryhmässä toimiminen.

Oppimateriaali:
" opintomonisteet ja projektin mukainen lähdekirjallisuus

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi


Luonnon ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen
    

Edeltävät opinnot:
Ammattiopinnot
Kuvaus ja Leikkaus 1 

Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää tekemisessään pohjoista luonnon- ja kulttuuriympäristöä.

Sisältö:

 • luonnontuntemus
 • ympäristötietous

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Opintojakso sisältää mahdolliset opintokäynnit Arktikumissa, Siidassa ja Tankavaaran kultamuseossa.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 

1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta
 • osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
 • maastokelpoisuus, paineen sietokyky ja ryhmässä toimiminen.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet ja projektin mukainen lähdekirjallisuus
 • Ympäristön tila Lapissa. 1997. Viitala, Liisa & Räinä, Pekka (toim.).Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi.
 • Kotimaan luonto-opas. 2004. Miettinen, Kaarina (toim.). WSOY, Helsinki.

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi

Radio-, TV- ja verkkotuottaminen 2   
             

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Radio-, TV- ja verkkotuottaminen 1   

Tavoite: Opiskelija työskentelee radio-, TV- tai Internet-ohjelmien sisällöstä vastaavan esimiehen tehtävässä. Hän kantaa itsenäisesti vastuun tuottamastaan osa-alueesta. Opiskelijatuottaja huolehtii oman ryhmänsä ammatillisista toimintaedellytyksistä sekä vastaa oman ryhmänsä tekemän ohjelmakokonaisuuden sisällöllisestä ja teknisestä laadusta. Opiskelijatuottaja toimii yhtenä ryhmän jäsenenä, jonka vastuulla on kyseisen viestintävälineen Internet-sivujen päivittäminen.

Sisältö:

 • käytännön tuottajantyö opiskelijan valitsemassa viestintävälineessä
 • toimituspalaverit
 • Internet-sivujen päivittäminen
 • juttu- tai uutisaiheiden ideointi
 • tutustuminen radio-, TV- tai Internet-tuottajan työhön (työelämävierailu)

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on kerrottu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (80 %) ja itsenäisenä opiskeluna (20 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Päivän mittaisen työelämävierailun opiskelija järjestää itse. Opiskelija laatii työelämävierailustaan kirjallisen raportin.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty arvosana edellyttää 80 %: n läsnäoloa opintojakson toimituspalavereissa ja käytännön tuottajana toimimista. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat

 • aktiivinen työskentely tuottajana    
 • kiitettävä osallistuminen opetukseen ja toimituspalavereihin 
 • oppimispäiväkirja
 • työelämävierailusta laadittu kirjallinen raportti.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteita

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssii


Luonto- ja seikkailukuvausprojekti
    

Tavoite: Opiskelija osaa toimia pienimuotoisen kuvausprojektin tuotantoryhmän jäsenenä hankalissakin luonnon olosuhteissa.

Sisältö:

 • mediakaluston ja -varusteiden valinta, ylläpito ja huolto sekä kuvaussuunnittelu vaikeita olosuhteita varten
 • 2 vrk:n aikana maastossa tapahtuvan kuvauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 

1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Harjoitustyöt    50   
                                                                                                             _
                                         Yhteensä  100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisäistynyt reflektointi käsiteltävästä aiheesta
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
  o osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
  o ryhmässä toimiminen.

2. Harjoitustyöt

 • oman ilmaisun, roolin ja rajojen löytäminen ja taitojen määrätietoinen kehittäminen 
 • kaluston käsittely ja hallinta
 • osien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, sisäistäminen ja hallinta
 • maastokelpoisuus, paineen sietokyky ja ryhmässä toimiminen.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet ja projektinmukainen lähdekirjallisuus

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi


Digi-TV- ja mobiilimediatyöpaja


      
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija tutustuu digi-TV:n ja mobiilimedian ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin. Hän suunnittelee ja toteuttaa interaktiivisen TV-ohjelman superteksti-TV-palveluita. Opiskelija tutkii mobiiliformaatin ilmaisua. Hän versioi tai rakentaa av-tuotteen mobiiliin ympäristöön.

Sisältö:

 • superteksti-TV-palveluiden tuottaminen (esim. Cardinal Studio -ohjelmalla)
 • mobiiliin ympäristöön versiointi (esim. Video Toaster -ohjelmalla)

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset   % 
1. Osallistuminen opetukseen  50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä  50   
                                                                                                            
                                         Yhteensä   100 %  

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat seuraavat:

1. Osallistuminen opetukseen

 • lähiopetuksessa läsnäolo
 • opetukseen osallistuminen
  o sisällön aktiivinen kommentointi
  o annettujen tehtävien huolellinen tekeminen

2. Aktiivisuus harjoitustöissä

 • opiskelijan aktiivisuus ja oma-aloitteisuus harjoitustöissä
 • ryhmässä toimiminen

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet

Ajankohta:
3. tai 4. vuosikurssi


Yritysvalmennus
       

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija kykenee toteuttamaan oman liikeideansa ja työllistymään itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hänen laatimansa hankesuunnitelma täyttää yrityshautomon esihautomovaiheen tavoitteet.

Sisältö:

 • liiketoiminta osaamisen syventäminen
 • oman yritysidean kehittäminen
 • markkina-analyysi
 • henkilökohtaiset suhteet sidosryhmiin
 • yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • yrityshautomon palvelut

Suoritustapa:
Opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä keskustelutilaisuuksista eri sidosryhmien kanssa. Lähiopetusta on noin 20 % ja itsenäistä opiskelua noin 80 %.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointi perustuu aktiivisuuteen ohjauksessa (20 %) ja suunnittelutyön laadukkaaseen suoritukseen (80 %). Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Oppimateriaali:

 • opetusmonisteet
 • Työkirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
 • Hankekohtaisesti valittu kirjallisuus.

Ajankohta:
3.-4. vuosikurssi.


Vaihtokohdemaan kulttuuri          
           

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija perehtyy vaihtokohdemaahansa, sen kulttuuriin ja tapoihin. Hän syventää tietämystään Suomesta sekä suomalaisesta kulttuurista ja tavoista ja osaa kertoa niistä muille kansoille.

Sisältö:

 • vaihtokohdemaan kulttuuri ja tavat
 • suomalainen kulttuuri ja tavat

Suoritustapa:
Itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja kirjoittaminen. Kirjoitetaan kaksi 5-sivuista esseetä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali:

 • Alho, Olli (toim.) 1997. Finland. A Cultural Encyclopedia.  Finnish Literature Society, Helsinki.
 • Laine, Vuokko & Isoviita, Matti 1999. Suomalaisen kulttuurin opas. Tammi, Helsinki.
 • www.minedu.fi
 • http://agricola.utu.fi/hist
 • Kohdemaan kirjallisuus sovitaan erikseen.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK