Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien yhteiset ammatilliset opinnot

Ammattiopinnot 60 op

Tavoite: Opiskelija osaa vastuullisesti toteuttaa ryhmätyönä pienimuotoisia mediaprojekteja. Hän ymmärtää eri viestintävälineiden ominaispiirteet ja historian sekä hallitsee niiden keskeiset työtavat. Opiskelija hahmottaa tieteellisestä näkökulmasta media-alaa ja omaa työtään. Hän tuntee media-alan elinkeinorakenteen ja ymmärtää innovatiivisen kehittämistoiminnan tärkeyden tulevassa ammatissaan.


Mediatuotantoprojektit 12 op
                                                                  

Tavoite: Opiskelija osaa toimia mediatuotantoprojektin vastuullisena jäsenenä. Hän soveltaa luovasti käytäntöön perusopinnoissa hankkimaansa sisältötuotannon, kuvauksen, äänen, leikkauksen ja digitaalisen median osaamista. Hän sisäistää ryhmädynamiikan ja tuotantoroolien asettamat vaatimukset projektin läpiviemiseksi esituotannosta toteutusvaiheeseen ja valmiiseen lopputulokseen.


Mediatuotanto-projekti 1
                                                         

Edeltävät opinnot:
Sisältötuotanto, Kuvaus,  Ääni, leikkaus ja digitaalinen media 

Tavoite: Opiskelija hallitsee pienimuotoisen tuotantoprojektin esituotannolliset tehtävät. Hän suoriutuu projektin kuva-, valo- ja äänisuunnittelusta. Opiskelija sisäistää ryhmädynamiikan vaatimukset ja pystyy osallistumaan mediatuotantoprojektin menestyksekkääseen läpiviemiseen tuotantoryhmän jäsenenä erilaisissa tuotantorooleissa.

Sisältö:

 • projektin perustaminen
 • projektin esituotanto
 • projektin kuva-, valo- ja äänisuunnittelu
 • ryhmädynamiikka ja tuotantoroolit -työpaja
 • projektin toteutus

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luentokeskusteluista, työryhmätyöskentelystä, työpajasta ja tuotantoprojektin toteutuksesta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa ja laatii siitä kirjallisen raportin. Mediatuotantoprojektit toteutetaan Käsikirjoitus-opintojaksojen aikana laadituista käsikirjoituksista ja/tai oppilaitoksen tilaustöistä. Opiskelijat voivat myös ehdottaa tuotantoon omalla ajalla työstettyjä lyhyitä käsikirjoituksia (2-4 minuuttia). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen (50 %), paneutuminen työskentelyyn työryhmissä ja projektin toteutuksessa (40 %) sekä raportti oppimispäiväkirjasta (10 %). Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi


Mediatuotanto-projekti 2

Edeltävät opinnot:
Mediatuotanto-projekti 1

Tavoite: Opiskelija syventää tuotannollisia taitojaan Mediatuotanto-projekti 1:stä vaativamman tuotannon toteutuksessa. Hän osaa vastata itsenäisesti tuotantoroolistaan ja kykenee luoviin ratkaisuihin tuotannon kaikilla alueilla.

Sisältö:

 • tilaustuotannon erityispiirteet
 • projektin perustaminen
 • projektin esituotanto
 • projektin tuotantovaihe
 • projektin jälkityöt

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luentokeskusteluista sekä työskentelystä tuotantoryhmässä itsenäisesti ja ohjatusti. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, laatii siitä raportin ja suorittaa itsearvioinnin osallistumisestaan projektiin. Mediatuotantoprojektit toteutetaan aikaisempien Käsikirjoitus-opintojaksojen aikana laadituista käsikirjoituksista ja/tai oppilaitoksen tilaustöistä. Opiskelijat voivat myös ehdottaa tuotantoon omalla ajalla työstettyjä lyhyitä käsikirjoituksia (2-4 minuuttia). Mediatuotanto-projekti 2 voidaan tarpeen vaatiessa integroida Mediatuotanto-projekti 1:een. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen (40 %), toimiminen tuotantoryhmässä ja tuotantoroolissa (50 %) sekä raportti oppimispäiväkirjasta (10 %).

Oppimateriaali:
Ks. Mediatuotantoprojekti 1

Ajankohta:
2. vuosikurssi


Journalismi ja media-analyysi 12 op

Opiskelija tuntee viestinnän käsitteiden ja teorioiden pääpiirteet. Hän osaa toimittajan työssä tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja. Opiskelija tuntee tärkeimmät journalistiset sanomatyypit sekä journalistisen ilmaisun perusasiat. Hän kykenee pohtimaan journalismin eettisiä kysymyksiä ja tarkastelemaan kriittisesti joukkoviestinnän sisältöjä sekä niiden tuottamista ja kuluttamista.


Media-analyysin perusteet 
        
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee viestinnän ja median peruskäsitteet. Hänellä on yleiskuva mediailmiöiden tutkimuksellisista lähestymistavoista. Opiskelijalla on perusvalmiuksia tarkastella median sisältöjä ja toimintaa analyyttisesti ja kriittisesti.

Sisältö:

 • mediatieteen ja tutkimuksen sekä audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksen taustafilosofiaa
 • media-analyysin ja -kritiikin periaatteet ja peruskäsitteet
 • mediakriittinen ajattelu ja kysymyksenasettelu
 • tieteellisen viitekehyksen rakentaminen ja sisällöllinen lähdekritiikki
 • laadullinen analyysi
  o sisältöanalyysi
 • journalismin ja mediakulttuurin ajankohtaisten kysymysten tarkastelu

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista ja keskusteluista sekä itsenäisestä opiskelusta opettajan antamien oppimistehtävien ja kirjallisuuden parissa. Oppimistehtävinä ovat analyysiharjoitus, kritiikin muodostaminen analyysin perusteella sekä tieteellisen argumentoinnin harjoitus. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, ajallaan tehdyt kirjalliset analyysitehtävät sekä kirjallinen koe.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.

Journalismin perusteet            
              
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee journalistisen työprosessin vaiheet. Hän ymmärtää joukkoviestintää koskevan lainsäädännön sekä ammattieettisen sääntelyn merkityksen. Opiskelija on tutustunut journalistisen tiedonhankinnan kannalta tärkeimpien organisaatioiden ja yhteiskunnallisten päätöstentekojärjestelmien toimintaan ja tiedotuskäytäntöihin. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan eri lähteistä saamaansa materiaalia.

Sisältö:

 • yleiskuva toimittajan työprosessista
 • tutkivan journalismin periaatteet
 • lähdekritiikki, lähdesuoja
 • yhteiskunnalliset päätöksentekojärjestelmät ja tiedotuskäytännöt
 • keskeinen joukkoviestintää koskeva lainsäädäntö
 • joukkoviestinnän ammattieettinen itsesääntely (Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto)

Suoritustapa:
Opintojakso muodostuu luennoista ja keskusteluista sekä itsenäisestä opiskelusta opettajan antamien oppimistehtävien ja kirjallisuuden parissa. Opintojakso liittyy kiinteästi Journalistinen työ -opintojaksoon (6MA223). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, ryhmässä toimiminen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (30 %), ajallaan tehdyt kirjalliset oppimistehtävät (40 %) sekä kirjallinen koe (30 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. vuosikurssi.


Journalistinen työskentely         
         
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelijalla on tuntuma käytännön toimitustyöhön. Hän tuntee tärkeimmät kirjoitetun journalismin juttutyypit ja aihealueet. Opiskelija kykenee osallistumaan toimituksen työskentelyyn sekä ideoimaan ja tuottamaan juttuja ja kuvitusta. Hänellä on valmiuksia arvioida ja kehittää omaa ja muiden journalistista työskentelyä sekä ilmaisua.

Sisältö:

 • painettavan lehden tai verkkojulkaisun juttujen toimittaminen
  o toimituspalaveri, aiheiden ideointi ja valinta, uutiskriteerit, uutiskynnys
  o jutun näkökulma ja painotus
  o tiedonhankinta, lähdetyypit ja lähdekritiikki
  o tietojen jäsentäminen ja jutun kirjoittaminen
  o uutinen, taustajuttu, haastattelu, mielipidekirjoitus, reportaasi
  o jutun rakenne ja osat, muoto ja tyyli
  o visuaalinen journalistinen ilmaisu
  o kriittinen tarkastelu

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna ja itsenäisenä opiskeluna opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso liittyy kiinteästi Journalismin perusteet -opintojaksoon (6MA222). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (30 %) sekä oma-aloitteisuus, ryhmässä toimiminen ja ajallaan tehdyt oppimistehtävät (70 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
1. ja 2. vuosikurssi.


Lehdistöteoriat ja juttutyypit

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
            
Tavoite:
Opiskelija tuntee lehdistön ja journalismin historian pääpiirteet. Hän ymmärtää joukkoviestinnän poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tehtävien muutokset yhteiskunnallisen kehityksen taustalla. Hän tutustuu lehdistön nykytilaan, rakenteisiin, toimintaan ja sisältöihin erityisesti kansallisesta näkökulmasta.

Sisältö:

 • lehdistön 500-vuotinen historia
 • suomalaisen lehdistön historia ja kehitys
 • lehdistöteoriat ja juttutyypit

Suoritustapa:
Opintojaksoon kuuluu luentoja, ryhmätöitä, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (40 %), ajallaan tehdyt kirjalliset analyysitehtävät (30 %) sekä kirjallinen koe (30 %).

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi

Radion ja television historia sekä ohjelmatyypit

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee pääpiirteittäin sekä suomalaisen että kansainvälisen radio- ja televisiotoiminnan historian. Hän tietää perinteiset ohjelmatyypit ja tavat toteuttaa niitä sekä saa valmiuksia hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia ohjelmatyössä. Opiskelija tuntee viestinnän tutkimuksen varhaiset koulukunnat ja niiden tarjoaman annin nykyajan viestinnälle ja sen tutkimukselle. Opiskelija tuntee Yleisradion ja muiden keskeisimpien viestintätalojen vaiheita sekä ymmärtää digitaalisen murroksen vaikutuksen työkulttuuriin. Hän ymmärtää alueellisen median merkityksen maakunnille.

Sisältö:

 • radiota edeltänyt viestintäympäristö ja sen vaikutus sähköiseen mediaan
 • radion ja television mahdollistaneiden keksintöjen tekninen perusta
 • viestinnän tutkimuksen koulukunnat
 • propaganda ohjelmissa ja tutkimuksen kohteena menneillä vuosikymmenillä
 • Yleisradioyhtiöiden sekä kaupallisen radion ja television synty
 • Suomen Yleisradion alkuvaiheet ja sen rooli "kansan sivistäjänä"
 • television alkuvaiheet Suomessa ja muualla
 • Repo-radion aika ja poliittinen aktivismi 1960-luvulla
 • toimittajakoulutuksen alkuvaiheet ja poliittinen aktivismi
 • alueradion syntyvaiheet
 • Yleisradion monopolin murtuminen sekä kanavauudistukset ja MTV:n nousu
 • paikallisradioiden alkuvaiheet ja niiden ketjuuntuminen
 • Nelosen ja satelliittikanavien mukaantulo
 • Marshall McLuhan ja maailman kylä
 • mediakonvergenssin vaikutus ohjelmatyöhön
 • kehitys ohjelmaradiosta formaattiradioon
 • selostus ohjelmamuotona, haastattelu ohjelmamuotona, makasiini ohjelmat, asiaohjelmat, jutut, dokumentit, featuret yms.
 • television ohjelmien ja ohjelmakaavioiden kehitys sekä DVB-televisioon

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opiskelu aloitetaan alkuperehdyttämisellä oppimisympäristöön sekä aihealueisiin ja tehtäviin. Opiskelijat perehtyvät perusasioihin, jonka jälkeen he voivat syventää tietämystään valitsemallaan alueella. Läsnäolo aloitustapaamisessa on pakollinen.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Oppimisympäristön tehtävien tekeminen ja siinä näytetty perehtyneisyys vaikuttaa arvosanaan.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa


Ajankohta:
2. vuosikurssi, syyslukukausi.


Radiojournalismi 12 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu radiotyöhön ja tuntee radion välineelliset erityispiirteet. Hän hallitsee radiotyön perustekniikat, työtavat ja radiojournalismin perusteet. Opiskelija harjaantuu ohjelmatyön laadulliseen ja sisällölliseen arviointiin.


Radiojournalismin perusteet
                               
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Journalismi ja media-analyysi  

Tavoite: Opiskelija osaa radiotyön teorian perusteet ja niiden käytäntöön soveltamisen. Opiskelija tuntee radion välineelliset erityispiirteet ja juttutyypit. Hän hallitsee radio-ohjelmien suunnittelun periaatteet. Opiskelija tuntee radion päivittäis- ja uutistoimituksen toiminnan ja radiotoimittajan työnkuvan. Hän ymmärtää radion kaksoisluonteen viestintä- ja ilmaisuvälineenä.

Sisältö:

 • radiojournalismin ja -esiintymisen perusteet
  o radiopersoona
  o suoran lähetyksen sisällöllinen toteutus
  o juttutyypit
  o radiohaastattelu ja -reportaasi
  o radiouutisten kirjoittaminen ja toimittaminen
 • radio ilmaisuvälineenä
 • toimituspalaverit
 • toimitusjärjestelmä

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) oppimateriaaliin perehtyen sekä virtuaalista kohtaamispaikkaa hyödyntäen. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti Radiotyöskentely-opintojakson (6MA234) kanssa. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Journalismin moduuli antaa opiskelijalle perusvalmiudet suoriutua opintojaksosta.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty-arvosana edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa ja tenttikirjallisuuden hyväksyttyä suorittamista. Suoritusvaatimusten arviointiperusteina ovat:

1. kiitettävä osallistuminen opetukseen ja toimituspalavereihin
2. teoriakoe
3. työnäytesalkun sisältö
     
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi

Radiotyöskentely
          
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Journalismi ja media-analyysi,   

Tavoite:
Opiskelija tuntee nykyaikaisen lähetysvirtaradion tuotantovälineet ja radiotyössä tarvittavan tekniikan perusteet, tekniset työtavat ja tulevaisuuden sovellukset. Hän osaa lähetysstudion käytön ja kykenee ratkaisemaan radiotuotannon teknisiä perusongelmatilanteita. Opiskelija hallitsee radiotyöskentelyn, radiojuttujen suunnittelun ja toteutuksen itsenäisesti osana toimitusryhmää. Hän taitaa radion juttuaiheiden ideoinnin, deadline-ajattelun, palautteen vastaanottamisen ja hyödyntämisen. Opiskelija harjaantuu ohjelmatyön laadulliseen ja sisällölliseen arviointiin.

Sisältö:

 • radion käyttötekniikan opetus
  o lähetysjärjestelmä
  o editointiohjelma
  o MiniDisc-tallennin
  o ulkotuotanto
 • itsenäinen radion ajankohtaisjuttujen tekeminen
 • suorien lähetysten suunnitteleminen ja juontaminen
 • digitaalisen radion perusteet
  o nettiradio
  o DAB

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) toimitettuja radiojuttuja sekä juontoja suunnittelemalla ja toteuttamalla. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti Radiojournalismin opintojakson (6MA231) kanssa. Opintojaksoa ei voi tenttiä. Journalismin moduuli antaa opiskelijalle perusvalmiudet suoriutua opintojaksosta.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty arvosana edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa. Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat

1. kiitettävä tekninen ja sisällöllinen suoriutuminen radiotuotannosta
2. kiitettävä osallistuminen opetukseen ja toimituspalavereihin
3. työnäytesalkun tekninen toteutus
  
Oppimateriaali:
Tekniset käsikirjat muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi


TV-journalismi  12 op


Tavoite: Opiskelijalla on selkeä käsitys ohjelmatuotantoprosessista, siihen tarvittavasta tekniikasta ja osaamisalueista. Opiskelija ymmärtää TV-ohjelmatyyppien rakenteet, ohjelmasisällön etiikan ja hyvän journalistisen tavan mukaisen työskentelyn tärkeyden.


TV-journalismin perusteet
              
Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Journalismi ja media-analyysi,   
Radiojournalismi  

Tavoite: Opiskelija ymmärtää TV-ohjelmien suunnittelun, hyvän journalistisen tavan mukaisen työskentelyn ja uutis- ja ajankohtaistoiminnan periaatteet.

Sisältö:

 • TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien rakenne
 • TV:n uutis- ja ajankohtaistuotannon vaiheet
  o toimituspalaverit
  o TV-haastattelu

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso liittyy kiinteästi TV-työskentely-opintojaksoon (6MA243). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   50   
                                                                                                             
                                    Yhteensä 100  %

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
2. vuosikurssi.


TV-tekniikka             

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Journalismi ja media-analyysi,   
Radiojournalismi 

Tavoite: Opiskelija hallitsee TV-tekniikan ja osaa hyödyntää ja yhdistää eri välineitä.

Sisältö:

 • monikameratekniikka
 • ENG-kaluston käyttö
 • jälkityöt
 • studio ja tarkkaamo

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy opintojaksoihin TV-journalismin perusteet (6MA241) ja TV-työskentely (6MA243). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 50  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   50   
                                                                                                             _
                                          Yhteensä 100  

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta:
2. vuosikurssi.


TV-työskentely

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Journalismi ja media-analyysi,   
Radiojournalismi,   

Tavoite: Opiskelija omaksuu TV-työn eri osa-alueet ja ymmärtää ryhmätyötaitojen tärkeyden. Hän osaa suunnitella TV-ohjelman ja toteuttaa sen sopivalla TV-tekniikalla.

Sisältö:

 • ryhmätyötaidot
 • TV-käsikirjoitus
 • monikameratekniikka, rakenteet
 • monikameraohjaus, rakenteiden suunnittelu
  " studiotyöskentely
  " jälkituotanto
  " uutistoimitus

Suoritustapa
Opintojaksolla toteutetaan viikoittainen suora TV-lähetys paikallistelevisiokanavalla.
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajien antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy opintojaksoihin TV-journalismin perusteet (6MA241) ja TV-tekniikka (6MA242). Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen.

Suoritusvaatimukset    % 
1. Osallistuminen opintojakson opetukseen 40  
2. Aktiivisuus harjoitustöissä   40
3. Välinehallinta                    20
                                                                                                             _
                                          Yhteensä 100  

Opiskelijan saamat pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan arvosanaksi. Mahdollisesti puuttuvien suoritusten tekemisestä ja/tai korvaamisesta seuraavan jakson aikana on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ajankohta
2. vuosikurssi.


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 12 op

Opiskelija tuntee viestintäalan tutkimustoiminnan periaatteet ja tutkimusperinteen sekä ymmärtää opinnäytetyön laatimisen perusteet. Hän kykenee luomaan sekä toteuttamaan innovaatioita ja työllistymään itsenäisenä ammatinharjoittajana tai projektin tuottajana.

Tavoite: Opiskelija tuntee viestintäalan tutkimustoiminnan periaatteet ja tutkimusperinteen sekä ymmärtää opinnäytetyön laatimisen perusteet.

AMK:n tutkimustoiminta (Tieteellinen kirjoittaminen)           
            
          
Edeltävät opinnot:
Suomen kieli ja viestintä,   
Esiintymistaito  

Tavoite: Opiskelija tutustuu viestinnän tutkimusaloihin sekä seminaari- ja opinnäytetyöskentelyyn. Hän perehtyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimustyyppeihin ja -menetelmiin. Hän sisäistää tutkimustekstin kirjoittamisprosessin ja tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset.

Sisältö:

 • tieteellisen kirjoittamisen konventiot
 • tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen
 • seminaarityön rakenne
 • opinnäytteen rakenne ja analyysi
 • seminaarityö
 • esittäminen
 • kriittinen lukeminen
 • opponointi
 • oppimispäiväkirja

Suoritustapa:
Opintojaksoon kuuluu luentoja, henkilökohtaista ohjausta, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Opintojakson aikana opiskelija laatii seminaarityön kulttuurialan ohjeiden mukaan. Työ esitetään ryhmälle ryhmäistunnossa ja opponoidaan. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo (80 %), osallistuminen opetukseen, oma työprosessi, seminaarityö ja muut tehtävät sekä oppimispäiväkirja ja opponointi. Seminaarityöstä annetaan suullinen vertais- ja opettajapalaute. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen edellyttää säännöllisiä muistiinpanoja tunneilla käsitellyistä asioista, oman oppimis- ja työprosessin analysointia sekä oppimateriaaliin perehtymistä.


Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
2. vuosikurssi


Tutkimusmenetelmät              
             

Edeltävät opinnot:
Suomen kieli ja viestintä,   
Esiintymistaito,   
Tieteellinen kirjoittaminen  

Tavoite:
Opiskelija syventää teoreettista tietämystään opinnäytetyöstä ja -työskentelystä sekä aloittaa opinnäyteprosessinsa. Hän tuntee media-alan tutkimustyypit ja osaa soveltaa teoreettista viitekehystä omaan opinnäytteeseensä. Opiskelija laatii alustavan tutkimussuunnitelman opinnäytteelleen. Hän laatii kirjallisuuskatsauksen opinnäytteeseensä liittyvästä lähdekirjallisuudesta.

Sisältö:

 • teoriakirjallisuuteen perehtyminen
 • tutkimussuunnitelman laatiminen
 • tutkimussuunnitelman esittäminen
 • opinnäytteen aloittaminen

Suoritustapa:
Opintojaksoon sisältyy luentoja, harjoituksia sekä omatoimista työskentelyä.
Mahdollisesti yhteisiä teorialuentoja ammattikorkeakoulun muiden alojen kanssa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oma työprosessi ja tehdyt kirjalliset tehtävät.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi


Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta              
                         

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot

Tavoite: Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Sisältö:

 • kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • taloudellinen, kustannustietoinen, asiakaslähtöinen ja laadukas toiminta
 • uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden sekä liikeidean kehittäminen
 • liikeidean kehittäminen ja alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Suoritustapa:

Opintojakson suoritusvaatimukset ovat

 • Teemaluennot Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailun ohjelman mukaisesti (kilpailuvaiheet 1. ja 2., mahdollisesti verkkoluentoina).
 • Ohjattu kenttätyöskentely oman alan osaamisintensiivisestä yrittäjyydestä (yritysvierailut, yrittäjyyden alueellinen ja toimialakohtainen tarkastelu, yrittäjyyden edellytykset ja mahdollisuudet tulevaisuudessa) .
 • Alustavan liiketoimintasuunnitelman työstäminen verkossa (mahdollisuus osallistua Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailuun oman liikeidean pohjalta työstetyllä liiketoimintasuunnitelmalla
 • Lopetusseminaari ja paneeli (mukana yritysten ja muiden sidosryhmien edustajia)

Venture Cupin teemaluennot 20 tuntia, yritysvierailut 2 tuntia, esittely- ja palautesessiot 8 tuntia ja ohjatut oppimistehtävät liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta 50 tuntia.

Arviointi:
Osallistuminen Venture Cupin luentosarjaan 30 %, oppimistehtävät 60 %, loppuseminaari 10 %.

Oppimateriaali:

 • McKinsey & Company: Ideasta kasvuyritykseksi - Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen
 • Lampikoski & Lampikoski. Kehitä ideasi innovaatioksi.

Ajankohta:
3-4. vuosikurssi, syys- ja kevätlukukausi Venture Cup -kilpailuaikataulu huomioiden.


Media-alan innovaatitoiminta ja liiketoimintaosaaminen
                        

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Ammattiopinnot

Tavoite: Opiskelija tuntee media-alan liiketoimintaympäristön, ymmärtää työelämän vaatimukset sekä osaa kehittää kilpailukykyään ja markkinoida osaamistaan. Hän perehtyy media-alan kehitystoimintaan ja organisaatioihin sekä markkinoinnin kilpailukeinoihin ja rahoitukseen. Opiskelija hahmottaa media-alan tuotekehitystoiminnan erityispiirteet. Hän kykenee työllistymään itsenäisenä ammatinharjoittajana tai projektin tuottajana.

Sisältö:

 • media-alan liike- ja kehitystoiminta
  o toimintamuodot
  o sidosryhmät
  o säädökset
  o sopimukset
 • media-alan innovaatiotoiminta
  o tuotekehitystoiminta
 • liiketoimintasuunnitelman ja projektisuunnitelman laatiminen ja arviointi
 • itsenäinen ammatinharjoittaminen media-alalla

Suoritustapa:
Opintojakson suoritus kytkeytyy kiinteästi Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta opintojaksoon. Yhdessä ne korvaavat OPS 2004-2005:n opintojaksot Ideasta liiketoiminnaksi 1 ov ,Itsenäinen ammatinharjoittaminen 1 ov ,Tuotekehitystoiminta 1 ov ja Media-alan lait ja sopimukset 1 ov. Opiskelu koostuu luennoista, keskusteluista, harjoituksista sekä itsenäisestä tutkimus- ja suunnittelutyöstä. Lähiopetusta on noin 30 % ja itsenäistä opiskelua noin 70 % opintojakson suorituksesta. Tilapäisen poissaolon lähiopetuksesta voi korvata kulloistakin oppiaihetta käsittelevin korvaavin tehtävin. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailuun, josta on mahdollisuus saada lisäsuorituksia opintoihin.

Arviointi
Opintosuoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi rakentuu suoritusten pisteytyksestä, joka perustuu aktiivisuuteen luentotilaisuuksissa (noin 30 %) sekä harjoitustehtävien laadukkaaseen suoritukseen (noin 70 %), josta noin puolet on liiketoimintasuunnitelman suullisen ja kirjallisen esityksen arviointia.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Sutinen, Esa & Antikainen, Ari 1996. PK-yrittäjän käsikirja. Yrityksen tietokirjat, Helsinki.
 • Holopainen, Tuulikki 2003. Yrityksen perustajan opas. Edita, Helsinki.
 • Lahtinen, Jukka & Isoviita, Antti 1998. Markkinoinnin suunnittelu. Avaintulos, Tampere.

Ajankohta:
4. vuosikurssi, syyslukukausi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK