Kulttuuriala

Opetussuunnitelma 2007 - 2008

Viestinnän koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

Harjoittelu
30 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot
60 op

Perusopinnot
60 op

Yhteiset ammatilliset opinnot
60 op

Perusopinnot

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaisvaltainen yleiskuva medianomin ammattitehtävistä, ammateista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Hänellä on ammattikorkeakoululain asetuksen (352/2003) 8 §:ssa kuvattu kielitaito. Opiskelija asettaa itseohjautuvasti tavoitteita opinnoilleen tutkimalla muotoutumassa olevaa ammatti-identiteettiään ja ammatillista näkökulmaansa. Opiskelija tuntee medianomin osaamisprofiilin osaamisalueet ja hahmottaa mediatuotantoprosessin kokonaisuuden.

Yhteiset ammatilliset opinnot

Tavoite: Opiskelija osaa vastuullisesti toteuttaa ryhmätyönä pienimuotoisia mediaprojekteja. Hän ymmärtää eri viestintävälineiden ominaispiirteet ja historian sekä hallitsee niiden keskeiset työtavat. Opiskelija hahmottaa tieteellisestä näkökulmasta media-alaa ja omaa työtään. Hän tuntee media-alan elinkeinorakenteen ja ymmärtää innovatiivisen kehittämistoiminnan tärkeyden tulevassa ammatissaan.

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Tavoite: Opiskelija hallitsee medianomin osaamisprofiilin osaamisalueet ja suhtautuu työhönsä kuten käsityöläinen. Hän kykenee integroitumaan valitsemansa media-alan ammattitehtävän asiantuntijakulttuuriin. Opiskelija osaa jatkuvasti kehittää ammattiosaamistaan ja työyhteisöään media-alan tarpeita vastaaviksi.

Suoritustapa: Opiskelija voi valita suuntaavia ammattiopintoja viestinnän koulutusohjelman molemmista suuntautumisvaihtoehdoista. Valinnoissa tulee huomioida opintojaksojen edeltäville opinnoille asetetut vaatimukset. Opiskelija voi valintojensa perusteella erikoistua yhteen osaamisalueeseen tai laajentaa ja syventää moniosaajuuttaan.

Suuntaavien ammattiopintojen valinnoissa on kaksi vaihetta: 1. esivalinta ja 2. lopullinen valinta. Kumpaakin vaihetta varten järjestetään tiedotustilaisuudet keväällä. Lopulliseen valintaan tulevat vain sellaiset opetussuunnitelman suuntaavien ammattiopintojen opintojaksot, joille on esivalintojen perusteella ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita.

Vapaasti valittavat opinnot

Tavoite: Opiskelija syventää suuntaavissa ammattiopinnoissa hankkimaansa osaamisaluetta tai laajentaa moniosaajuuttaan media-alalla.

Suoritustapa: Vapaasti valittavat opinnot valitaan suuntaavien ammattiopintojen valintojen yhteydessä kahdessa vaiheessa: 1. esivalinta ja 2. lopullinen valinta. Kumpaakin vaihetta varten järjestetään tiedotustilaisuudet keväällä. Lopulliseen valintaan tulevat vain sellaiset opetussuunnitelman vapaasti valittavien opintojen opintojaksot, joille on esivalintojen perusteella ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja myös Kemi-Tornion AMK:n muilla toimialoilla tai korkea-asteen opintoina muissa soveltuvissa oppilaitoksissa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Harjoittelu

Tavoite: Opiskelija perehtyy ohjatusti suuntaavien ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen (ks. Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 4 §). Opiskelija hyödyntää edeltäviä opintoja, joista hän saa välineitä jäsentää työkokemuksiaan.

Työharjoittelusta vähintään 18 opintopistettä on valvottua. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 90 opintopistettä opintoja ennen valvottuun harjoitteluun lähtemistä. 90 opintopisteen määrään ei lueta aikaisemman työkokemuksen perusteella hyväksiluettua ei-valvottua harjoittelua. Ei-valvotuksi työharjoitteluksi hyväksytään ennen koulutuksen alkua suoritettu koulutusohjelmiin liittyvä työ enintään opintopisteen määräisenä. Opiskelija toimittaa hyväksiluettavasta työharjoittelusta työharjoitteluraportin (5 sivua), työtodistuksen ja mahdollisia työnäytteitä.

Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hakemisesta ja harjoitteluun liittyvien asiapaperien täyttämisestä. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelun tutoropettaja ennen harjoittelusopimuksen tekemistä. Opintokokonaisuuteen liittyvät työharjoittelu- ja opinnäytetyöseminaarit järjestetään vuosittain. Työharjoittelun toteutus on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosittain päivitettävässä Työharjoittelun toimintaohjeessa, joka löytyy toimialan verkkosivuilta. Opintokokonaisuuden suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintokokonaisuutta ei voi tenttiä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on opintojen aikana tai opintojen päätteeksi laadittava laajahko lopputyö. Opinnäytetyön yleiset tavoitteet on määritelty ammattikorkeakouluista annetussa asetuksessa (1995/256 §:t 7 ja 10) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (§ 13).

Tavoite: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opiskelija osoittaa taiteellisen, teknisen, sisällöllisen ja tutkimuksellisen kypsyytensä toteuttaa valitsemaansa ammatillista suuntautumista. Lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä viestiä kirjallisesti ja suullisesti osaamisensa.

Opiskelija palauttaa työnsä esitarkastukseen. Esitarkastuspalautteen ja mahdollisten korjausten jälkeen hän saa luvan jättää työnsä arvosteltavaksi. Kulttuurialalla järjestetään vuosittain kolme opinnäytetöiden katselmusta. Opiskelija esittää työnsä katselmuksessa. Katselmukset ovat julkisia opinnäytteiden esittämistilaisuuksia. Ne pidetään syys-lokakuun vaihteessa, tammi-helmikuun vaihteessa ja toukokuussa.

Opinnäytetyön esittämisen jälkeen opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen annetusta aiheesta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan hyvällä suomen tai ruotsin kielellä tai sillä kielellä, jolla opinnäyte on kirjoitettu.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK