Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot
Ammattialan perusteet

6MP8110 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu -opintojaksoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Johdanto
 • Medianomin ammattikuva
 • eOppiminen

Tavoite: Opiskelija orientoituu opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin toimialan viestinnän koulutusohjelmassa. Hän tutustuu alueen infrastruktuuriin ja kulttuurisiin piirteisiin. Hän perehtyy ammattikorkeakoulun fyysiseen ja sosiokulttuuriseen ympäristöön, opiskelukäytäntöihin sekä sähköisiin oppimisympäristöihin. Opiskelija tuntee media-alan historiaa ja tiedostaa alaan kohdistuvia jatkuvia muutoksia. Hän ymmärtää ammattilaisuuden, tekemällä oppimisen ja elinikäisen opiskelun merkityksen viestinnän alalla. Hän sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, sisällön ja opiskelukäytännöt ja tunnistaa omien opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hän osaa arvioida ammatillista suuntautuneisuuttaan sekä tehdä alustavia urasuunnitelmia.

Sisältö:

 • fyysinen oppimisympäristö
 • opiskelukaupunki ja alueen kulttuuripalvelut
 • opiskeltava ala ja medianomin toimintaympäristö
 • opiskelukäytännöt
 • opiskelutaidot
 • opiskelijapalvelut (mm. tutortoiminta ja opintojen ohjauskäytännöt)
 • oppimaan oppiminen

Toteutus: Opiskelija orientoituu opiskeluun ja opiskeltavaan alaan luentojen, esittelyjen ja tutustumiskäyntien avulla. Hän tutustuu oppimateriaaliin ja suorittaa opettajien antamat oppimistehtävät. Opiskelija saa johdatusta myös verkkoympäristössä opiskeluun ja toimimiseen.

Oppimateriaali:

 • KTAMK:n tutkintosääntö
 • Kulttuurialan opinto-opas
 • Lukujärjestykset
 • Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma, opintopolku ja toimintaohjeet
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

6MP8120 Laite- ja verkkoympäristön käyttö, 3 op

Laite- ja verkkoympäristön käyttöön kuuluvat seuraavat opinnot:

 • PC ja MAC
 • Verkkoviestintä

Tavoite: Opiskelija tuntee oppilaitoksen laite- ja verkkoympäristön. Hän hallitsee laitteiden käytön perusteet ja osaa hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan. Hän harjaantuu työvälineohjelmistojen käyttäjäksi ja oivaltaa niiden merkityksen omissa työtehtävissään. Opiskelija saa valmiudet kirjallisten tehtävien työstämiseen. Hän tunnistaa verkkoviestinnän ominaispiirteet ja tiedostaa sen kasvavan merkityksen ja käyttömahdollisuudet yhteiskunnassa.

Sisältö:

 • tietotekniikan merkitys
 • laitteistot ja ohjelmistot
 • laitteiden käyttö ja tiedon hallinta
 • sisäisen verkon ja Internetin toiminta sekä näiden hyödyntäminen

Toteutus: Harjoitustöiden avulla opiskelija tutustuu ohjatusti ohjelmien, tietokoneen ja tietoverkkojen käyttöön. Hän perehtyy opiskelumateriaaliin ja tekee harjoituksia myös itsenäisesti. Opiskelija arvioi omaa työskentelyään ja osallistuu palautekeskusteluun.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

6MP8130 Suomen kieli ja viestintä, 6 op

Suomen kielen ja viestinnän opintoihin kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Kirjallinen viestintä
 • Puheviestintä
 • Mediaesiintymisen perusteet

Tavoite: Opiskelija haluaa kehittää omia suullisia ja kirjallisia viestintätaitojaan ja osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Kirjallisessa viestinnässä opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja tekstilajitietouttaan asia- ja fiktiivisten tekstien analysoinnissa ja tuottamisessa. Puheviestinnässä ja esiintymistaidossa opiskelija osaa ottaa sanomaa rakentaessaan huomioon viestinnän tavoitteen, tilanteen, välineen, kohderyhmän sekä palautteen.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallinen viestintä

Sisältö:

 • asiantuntijaviestintä
 • tekstitaidot: lukeminen ja kirjoittaminen
 • tekstien erittely ja tulkinta
 • tekstilajit ja -tyypit
 • tekstit ja todellisuus
 • kirjoittaminen prosessina
 • tekstinhuolto: rakenne, kieli ja tyyli, ulkoasu

Toteutus: Opintojakso sisältää teoriaa ja harjoituksia. Harjoituksissa kiinnitetään huomiota tekstilajeja eli tekstigenrejä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin. Vertaispalaute, opettajan palaute sekä tietotekniikan hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa ovat keskeisiä oppimistapoja ja opetusmenetelmiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Prosessi ja tuotokset arvioidaan.

Puheviestintä

Sisältö:

 • viestintätilanteen osatekijät
 • suomalainen viestintä- ja puhekulttuuri
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • asiantuntijaviestintä
 • itsearviointi, viestijäkuva
 • äänenkäytön osatekijät
 • hyvä ääni
 • esiintymisjännitys
 • puheviestintätilanteet
 • yksilöviestintä
 • ryhmäviestintä
 • harjoitukset

Toteutus: Opintojakso sisältää teoriaa ja harjoituksia. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin on edellytyksenä suoritukselle.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus, opiskelijan itsearviointi ja arvioitavat puhesuoritukset.

Mediaesiintymisen perusteet

Sisältö:

 • oma viestijäkuva
 • esiintymistilanne vuorovaikutuksena
 • esiintymisjännitys ja tilanteen hallinta
 • puheilmaisu kokonaisilmaisun näkökulmasta
 • mediaesiintymisen erityispiirteet
 • medioiden erityisvaatimukset mediaesiintymisessä

Toteutus: Opiskelija osallistuu luento-opetukseen ja esiintymisharjoituksiin sekä suorittaa oppimistehtävät itsenäisenä opiskeluna yksin tai ryhmässä. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opiskelija arvioi omaa työskentelyään opintojakson aikana ja yhdessä opettajan kanssa sekä osallistuu aktiivisesti vertaisarviointiin ryhmässä. Arvioinnin kriteereinä ovat opiskelijan aktiivisuus käytännön harjoittelussa ja halu kehittää omaa ilmaisuaan, kyky ottaa vastaan palautetta, vuorovaikutus ryhmässä ja oppimistehtävien sekä omavalintaisen tehtävän toteutus.

6MP8140 Johdatus media-alaan, 3 op

Johdatus media-alaan -opintojaksoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Tekijänoikeudet
 • Pohjoinen kulttuuri

Tavoite: Opiskelija tietää immateriaalioikeuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvän lainsäädännön sekä tuntee media-alan tekijänoikeudet, lähioikeudet ja sopimuskäytännön pääpiirteet ja tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan. Hän tuntee oikeutensa sekä teoksen tekijänä että sen käyttäjänä. Opiskelija osaa laatia tekijänoikeuksia koskevia sopimuksia sekä tarvittaessa käyttää asiantuntija-apua. Pohjoisen kulttuurin opinnoissa opiskelija tutustuu pohjoiseen kulttuurihistoriaan, etenkin Suomen Lappiin ja Kemi-Tornion alueeseen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Tekijänoikeudet

Sisältö:

 • immateriaalioikeuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä
 • media-alan tekijänoikeudet, lähioikeudet ja sopimuskäytännön pääpiirteet

Toteutus: Opiskelija osallistuu luento-opetukseen sekä ratkoo tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia itsenäisesti tai ryhmässä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Pohjoinen kulttuuri

Sisältö:

 • kulttuurin tasot ja osa-alueet
 • kulttuurin ja mediakulttuurin käsitteet: mitä käsitteillä tarkoitetaan?
 • pohjoinen ja Lappi median esittämänä: ensimmäisistä Lapin kuvauksista uusimpiin kuvauksiin
 • Suomen Lapin, Tornionlaakson ja Kemi-Tornion kulttuurihistoriaa
 • ohje opintojaksopäiväkirjan laatimiseen

Toteutus: Kuvamateriaalilla havainnollistetut luennot. Opiskelija osallistuu teemakeskusteluihin ja laatii opintojaksopäiväkirjan.

Oppimateriaali:

 • Lähteenmäki, Maria 2006. Terra Ultima - matka Lapin historiaan. Otava.
 • Tornionlaakson maakuntamuseon verkkosivut osoitteessa http://www.tornio.fi/museo/
 • Lehtola, Veli-Pekka 1999. Aito lappalainen ei syö haarukalla ja veitsellä. Teoksessa Tuominen, Marja, Tuulentie, Seija, Lehtola, Veli-Pekka & Autti, Mervi: Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit, osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston julkaisuja.
 • Saarinen, Jarkko 1999. Matkailu, paikallisuus ja alueen identiteetti - näkökulmia Lapin matkailun etnisiin maisemiin. Em. teoksessa.
T&K-osaamisen perusteet

6MP8210 AMK:n tutkimustoiminta, 4 op

AMK:n tutkimustoimintaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Tiedonhaku
 • Tieteellinen kirjoittaminen

Tavoite: Opiskelija perehtyy oman tiedontarpeensa jäsentämiseen, erilaisten tiedonlähteiden tunnistamiseen sekä elektronisten tiedonlähteiden ja tietokantojen käyttöön. Hän osaa arvioida kriittisesti informaatiota ja noudattaa tekijänoikeuksia sekä asianmukaisia lähdemerkintöjä. Opiskelija perehtyy alustavasti viestintäalan tutkimustyyppeihin. Hän laatii esimerkiksi viestintäprosessiin, viestien tuotantoon, kulutukseen ja jakeluun, viestinnän instituutioihin, mediakasvatukseen, mediaetiikkaan tai sosiaaliseen mediaan kytkeytyvän seminaarityön, jossa hän noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0-5.

Tiedonhaku

Sisältö:

 • yleiset tietokannat
 • oman alan tietokannat
 • tietokantojen käyttö
 • tiedon luotettavuuden arviointi

Toteutus: Opintojaksolla opiskelija perehtyy tiedonhankinnan perusteisiin demonstraatioiden, harjoitusten ja keskustelujen avulla. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tieteellinen kirjoittaminen

Sisältö:

 • viestintäalan tutkimusaloja ja -tyyppejä
 • seminaarityön sisältö, muoto ja prosessi
 • tiedonhankinta
 • tekstitaidot
 • lähdeviitteet ja -luettelo

Toteutus: Opintojakso suoritetaan osittain kontaktiopetuksena ja osittain itsenäisenä opiskeluna. Opiskelija laatii seminaarityön, esittelee sen sekä opponoi kirjallisesti ja suullisesti yhden seminaarityön.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Seminaarityön kirjallinen ja suullinen raportti sekä opponointi arvioidaan.

6MP8220 Kehitystoiminnan perusteet, 6 op

Kehitystoiminnan perusteisiin kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Viestinnän lainsäädäntö ja journalistinen etiikka
 • Projektinhallinnan perusteet
 • Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Tavoite: Viestinnän lainsäädäntö ja journalistinen etiikka -opinnot suoritettuaan opiskelija on perillä joukkoviestinnän sääntelyyn ja viranomaistoiminnan julkisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä. Hän on sisäistänyt viestinnän ammattietiikan, hallitsee journalistin ohjeet, lähdesuojan sekä osaa soveltaa julkisen sanan neuvoston päätöksiä. Opiskelija tuntee viestintäalaan liittyvän sananvapauslainsäädännön ja yksityisyyden suojan perusteet.
Projektinhallinnan perusteet -opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää projektitoiminnan merkityksen osana nykyaikaista yritystoimintaa. Hän omaksuu perustiedot ja -taidot projektitoiminnasta. Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta -opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan ja yrittäjyyden merkityksen sekä yritystoiminnan perusperiaatteet.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0-5.

Viestinnän lainsäädäntö ja journalistinen etiikka

Sisältö:

 • Journalistin ammattieettiset ohjeet ja julkisen sanan neuvosto
 • Suomen sananvapauslainsäädäntö, sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä
 • Vastuu julkaistusta viestistä, oikaisu, vastine
 • Julkisuus ja tietojen hankinta
 • Tietosuoja, lähdesuoja, yksityisyyden suoja

Toteutus: Opintojakso sisältää luento-opetusta sekä erilaisia oppimis- ja pienryhmätehtäviä. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi julkisen sanan neuvoston tekemiä päätöksiä.

Oppimateriaali:

 • Vuortama Timo - Kerosuo Lauri 2004. Viestinnän lait ja säännöt. Kustannus-Mäkelä Oy.
 • Riku Neuvonen 2008. Viestintäoikeuden perusteet. Talentum.
 • Journalistin ohjeet ja JSN:n ratkaisukäytäntö

Projektinhallinnan perusteet

Sisältö:

 • johdatus projektityöskentelyyn
 • projektitoiminta ja organisaatiorakenteet
 • projektin suunnittelu, toteutus ja päättäminen
 • projektin organisointi
 • viestinnän rooli ja kanavat projektissa

Toteutus: Opiskelija osallistuu luento-opetukseen sekä suorittaa annetut oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Sisältö:

 • kustannustietoinen, asiakaslähtöinen ja laadukas toiminta
 • osaamisen ja innovaatioiden kehittäminen ja tuotteistaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi
 • liikeidean kehittäminen ja alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Toteutus: Opiskelija osallistuu luento-opetukseen sekä suorittaa annetut oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

6MP8230 Käsikirjoituksen ja dramaturgian perusteet, 5 op

Tavoite: Opiskelija tuntee draaman rakentamisen peruskäsitteet ja yleisimmät draamalliset mallit. Hän osaa analysoida mediateoksia käsikirjoittamisen näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa käsikirjoitusprosessin vaiheet ja pystyy tekemään ennakkotutkimusta valitsemastaan aiheesta.

Sisältö:

 • käsikirjoittamisen tarkoitus ja kohderyhmä
 • käsikirjoittamisen historia ja lajityypit
 • tarinankerronta ja keskeiset draaman rakenteet
 • kirjoittaminen eri muotoihin ja medioihin
 • luova identiteetti ja omien ydinkokemusten analyysi
 • havainnointi ja ennakkotutkimuksen tekeminen
 • käsikirjoitusprosessin vaiheet
 • synopsis

Toteutus: Draaman rakentamisen peruskäsitteisiin ja draamamalleihin perehtyminen kirjallisuuden, muun oppimateriaalin ja luentojen kautta. Mediateosten analyysi käsikirjoituksen näkökulmasta sekä käsikirjoituksen draamallinen analyysi. Ennakkotutkimuksen tekeminen omasta käsikirjoitusaiheesta ja palautteen antaminen. Synopsiksen kirjoittaminen. Opintojakson sisällöstä järjestetään tentti.

Oppimateriaali:

 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. SKS, Helsinki.
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien suorittaminen ja tentti.
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK