Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Perusopinnot

Yleistavoite: Orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin ja koulutusalaasi. Saat koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia

 • kuvan ymmärtämisessä ja visuaalisissa tuotannoissa
 • yhteiskunnallisessa osaamisessa
 • suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa
 • vieraissa kielissä
 • tietotekniikassa

Toteutus: Perusopinnot toteutetaan kahden ensimmäisen opintovuoden alussa.

6KP8100 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 5 op

Jakson tavoite: Opintojen alussa perehdyt opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin sekä laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Tutustut ammattikorkeakoulun sosiokulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön sekä opiskelumenetelmiin kuten eOppimiseen, projektityöskentelyyn ja tekemällä oppimiseen. Tunnistat omien opiskelutaitojesi vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaat arvioida omaa lähtötasoasi, toiveitasi ja tavoitteitasi. Osaat analysoida ja tuottaa niin koulutuksen kuin työelämän vaatimusten mukaisia asia- ja fiktiivisiä tekstejä äidinkielellä. Puheviestinnässä harjoitellaan sekä yksilöllisiä että ryhmäviestintätaitoja eri tilanteissa. Hallitset opiskelussa ja alakohtaisessa työskentelyssä tarvittavat audiovisuaalisiin työasemiin (PC ja Mac) liittyvät perustiedot ja -taidot sekä verkko-viestinnän ja tiedonhankinnan perusteet. Saat myös perustiedot kuvataiteilijan työn keskeisimmästä elementistä, kuvasta.

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu -opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Johdanto-opinnot
 • eOppiminen
 • Kuvan ontologia ja morfologia

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista. 

Johdanto-opinnot

Tavoite: Perehdyt opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin (mm. tekemällä oppimiseen, työpajatyöskentelyyn, teorian ja käytännön suhteeseen opetuksessa). Tutustut ammattikorkeakoulun sekä kaupan ja kulttuurin toimialan sosiokulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön: opintososiaalisiin seikkoihin, alueen infrastruktuuriin ja kulttuurisiin piirteisiin.

Sisältö: Ammattikorkeakoulun yleiset johdanto-opinnot, informaatio opiskelusta kuvataiteen koulutusohjelmassa, opetussuunnitelma (idea, sisällöt ja tavoitteet), tutustuminen toimintatapoihin. Opettajat ja henkilökunta tehtäväalueineen. Oppilashuolto ja opinto-ohjausjärjestelmä. Opiskelijatutoreiden järjestämät ohjelmat.

Toteutus: Esittelyt, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit. Osallistuminen opetus- ja ohjelmatilanteisiin, aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Kirjallisuus: Kuvataiteen opetussuunnitelma 2007 / 2008, opintojaksolla jaettu materiaali.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

eOppiminen

Tavoite: Opit verkko-opiskelun edellytykset. Ymmärrät verkko-opiskelun oman alan tietotaitojen rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen apuvälineeksi. Perehdyt Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun nykyisiin verkko-opiskelun käsitteisiin, käytänteisiin sekä menetelmiin.

Sisältö: LearnLincin ja Moodlen esittely sekä Moodle-ympäristön käyttökoulutus. Työasemien (PC tai Mac) käyttö verkko-opiskeluvälineenä, verkkoviestinnän taidot. Opit tunnistamaan verkko-opiskeluun liittyvät tekijänoikeudelliset seikat. Moodle-ympäristössä olevaan materiaaliin ja linkkeihin perehtyminen sekä niihin liittyvien ohjeistettujen tehtävien tekeminen.

Toteutus: Opintojakson alussa orientaatioluento, opintojakso toteutetaan etäopiskeluna, eOppimisena, itsenäisesti ja ryhmässä. Oppimiskeskustelut ja tehtävät verkossa, Moodle-ympäristössä.

Kirjallisuus: Opintojakson verkkomateriaali ja niihin liittyvät linkit sekä Moodle, opiskelijan materiaali ja opas

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Kuvan ontologia ja morfologia

Tavoite: Saat filosofiset ja teoreettiset perustiedot kuvataiteilijan työn tärkeimmästä elementistä, kuvasta. Tutustut kuvan fyysisiin ja ilmaisullisiin ominaispiirteisiin sekä merkitysten muodostumisen perusteisiin. Ymmärrät kuvataiteen ja kulttuurialan peruskäsitteitä (mm. kuva, mielikuva, visuaalisuus, kulttuuri ja visuaalinen kulttuuri). Perehdyt alan menetelmällisiin perusteisiin ja kuvan olemukseen ontologisella ja morfologisella kysymysasettelulla:

 • Mikä on kuva?
 • Mitä kuvia on olemassa?
 • Mitkä ovat kuvan, kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun "morfeemeja", elementtejä?

Sisältö: Kuvan funktiot, lajityypit, ominaisuudet, fyysiset ja sisällölliset muodot opitaan kuva-aineistojen avulla. Opastus tieteellisten tekstien käyttöön ja opintojaksopäiväkirjan laatimiseen.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, keskustelut ja itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät yksin ja ryhmissä, opintojaksopäiväkirja.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

 • Töyssy, Seppo & Vartiainen, Liisa & Viitanen, Pirjo 1999. Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, luku: Kuvan ominaisuudet.
 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville 1998. Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa.
 • Artikkelit: Kallio, Rakel. Tyyli - taiteen näennäinen itsestäänselvyys.
 • Elovirta, Arja. Katseen kuviteltu viattomuus. Taideteollinen korkeakoulu, Johdatus kuvalliseen viestintään.
 • http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/johdatus.html

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, opintojakson arvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen ja tehtäväarvosanojen perusteella. Palaute kaikista tehtävistä.

6KP7110 Orientaatio tietotekniikkaan, 3 op

Orientaatio tietotekniikkaan -opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • PC
 • MAC

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

PC

Tavoite: Tunnet oppilaitoksen laite- ja verkkoympäristön. Osaat laitteiden käytön perusteet ja osaat hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussasi. Saat valmiudet kirjallisten tehtävien työstämiseen. Harjaannut työvälineohjelmistojen käyttäjäksi ja oivallat niiden merkityksen omissa työtehtävissäsi.

Sisältö: 

 • Pc:n käytön perusteet
 • Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perusteet
 • Opiskeluun liittyvään verkkoympäristöön tutustuminen

Toteutus: Oppimistehtävät ja näyttö

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson aikana

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

MAC

Tavoite: Tutustut Mac OS-X käyttöjärjestelmään ja Macin yleisiin toimintoihin. Opit perustoiminnot Macilla ja opit ymmärtämään eron Pc:n ja Macin välillä.

Sisältö:

 • Laitetekniikka
 • Käyttöjärjestelmä
 • Perustoiminnot

Toteutus: Luennot ja harjoitustehtävät

Kirjallisuus: Applen verkkosivut

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

6KP7120 Suomen kielen opinnot, 5 op

Suomen kielen opinnot -opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Kirjallinen viestintä
 • Puheviestintä

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

Kirjallinen viestintä: tekstien analysointi, tulkinta ja tuottaminen

Tavoite: Opit analysoimaan, ymmärtämään, käyttämään, tulkitsemaan, arvioimaan ja tuottamaan eri tekstilajien kielellisiä tekstejä (ja mediatekstejä) siten, että kykenet saavuttamaan tavoitteitasi, kehittämään tietojasi ja taitojasi sekä osallistumaan aktiivisesti työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Sisältö:

1. Viestintä

 • viestintä siirtämisenä ja merkityksenantona eli tulkintana
 • viestinnän taidot

2. Tekstitaidot: lukeminen ja kirjoittaminen

 • Tekstien erittely ja tulkinta
 • tekstin avaamisen malleja
 • tekstin suhde todellisuuteen: semioottinen näkökulma
 • kuva tekstinä
 • kuvan pohjalta kirjoittaminen
 • medialukutaito
 • kriittinen lingvistiikka

Kirjoittaminen prosessina prosessin vaiheet

 • palautteen antaminen tekstistä
 • tekstilajeille ominaisia piirteitä
 • asiatekstit: referoiva essee
 • journalistiset tekstit: uutinen
 • fiktiiviset tekstit: novelli ja ns. luova kirjoittaminen

Tekstinhuolto: rakenne, kieli ja tyyli, ulkoasu

Arviointi: Prosessi ja tuotokset arvioidaan. Referoiva essee arvioidaan asteikolla 0 - 5. Muut tekstit arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Puheviestintä

Tavoite: Saat perustietoa eri puheviestintätilanteista ja niiden vaatimuksista. Tutustut kulttuurienväliseen viestintään ja ymmärrät suomalaisen puheviestinnän ominaispiirteiden merkityksen. Opit analysoimaan itseäsi viestijänä ja löydät omat vahvat puolesi. Kykenet antamaan ja ottamaan vastaan palautetta omasta viestinnästäsi. Kehityt ja arvostat itseäsi viestijänä. Ymmärrät puheviestintätaitojen tärkeyden ihmisten välisessä kommunikaatiossa.

Sisältö: 

 • viestintätilanteen osatekijät
 • suomalainen puhetaito ja -kulttuuri
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • itsearviointi, viestijäkuva
 • äänenkäytön osatekijät
 • hyvä ääni
 • esiintymisjännitys
 • puheviestintätilanteet
 • yksilöviestintä
 • ryhmäviestintä
 • harjoitukset

Toteutus: Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi osallistut aktiivisesti harjoituksiin ja opetukseen. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Kirjallisuus:

 • Opintomonisteet.
 • Aalto, Anna-Liisa & Parviainen, Kati 1987. Auta ääntäsi.
 • Aulanko, Mari 1990. Minäkö luennoimaan. Miksi-kenelle-mitä-miten meni.
 • Aulanko, Mari 1999. Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen.
 • Kansanen, Anneli 1992. Puheviestintä.
 • Isotalus, Pekka (toim.) 1994. Puheesta ja vuorovaikutuksesta.
 • Lehtonen, Jaakko (toim.) 1993. Kulttuurien kohtaaminen.
 • Salo-Lee, Liisa & Malmberg, Raija & Halinoja, Raimo (toim.) 1996. Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus, opiskelijan itsearviointi ja arvioitavat puhesuoritukset.

6KP7200 Ammattiorientaatio, 3 op

Jakson tavoite: Saat perustietoa työelämästä ja sen muutosprosesseista sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisistä vuorovaikutuksista. Tutustut kuvataiteilijan työtehtäviin ja mahdollisuuksiin muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Perehdyt näyttelytoimintaan, sen funktioihin ja rakenteisiin sekä vierailijana että näytteilleasettajana. Englannin kielen opinnoissa tutustut englanninkieliseen viestintäkulttuuriin ja opit kuvataidealan ammattisanastoa. Saat kielellisiä valmiuksia toimia yhteistyössä alan kotimaisten ja ulkomaisten ammattilaisten kanssa. Toisen kotimaisen kielen oppimisessa on tavoitteena lisätä kielellisiä valmiuksiasi siten, että selviydyt työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Ammattiorientaatio-opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Kulttuuri ja yhteiskunta
 • Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

Kulttuuri ja yhteiskunta

Tavoite: Tutustut yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiin vuorovaikutuksiin sekä kuvatuotantojen luomiin näkökulmiin pohjoiseen kulttuurialueeseen. Saat perustietoa työelämän rakenteista ja muutosprosesseista kulttuurialan ja kuvataiteilijan kannalta. Ymmärrät ajankohtaista keskustelua taiteen ja yhteiskunnan suhteista.

Sisältö: Kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutus: mm. kommunikatiivisen toiminnan teoria. Yhteiskunnalliset tuotantotavat sekä kulttuuri ja taide: taideteollisuus, kulttuuriteollisuus, elämystuotanto ja niiden kritiikki. Mikä on pohjoinen kulttuurialue? Populaarikulttuuri ja aitouden problematiikka.

Toteutus: Havainnollistavat luennot, essee tai tentti.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävään tai tenttiin.

Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa

Tavoite: Opit näkökulmia ja valmiuksia omaan taiteelliseen toimintaasi. Tutustut käytännön esimerkkien kautta taiteilijan työtehtäviin, mahdollisuuksiin, asemaan ja merkitykseen muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Ymmärrät taiteilijan tehtäväkenttää sekä itsenäisenä toimijana että erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Sisältö: Tutustutaan taiteilijoiden työskentelyyn, teoksiin ja tuotteisiin, näyttelytoimintaan ja ammattiasenteisiin mm. taiteilijavierailujen ja ateljeekäyntien avulla.

Toteutus: Yksilö- ja ryhmätehtäviä, taiteilijaesitelmät.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja. Taiteilijoiden omasta työstään laatimia työkuvauksia, esitteitä, näyttelykatalogeja.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, perusteina aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Alakohtaiset kieliopinnot, 6 op

Alakohtaisiin kieliopintoihin kuuluvat opintojaksot:

 • 6KP7211 Englanti
 • 6KP7212 Ruotsi

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

6KP7211 Englanti, 3 op

Tavoite: Opit englanninkielistä kulttuurialan ja kuvataiteen perussanastoa sekä kehität taitojasi kielen kaikilla osa-alueilla: puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen. Ymmärrät monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissäsi.

Sisältö: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla. Opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan.

Toteutus: Kontaktiopetus, pari- ja ryhmätyöt, itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät: esseet, käännökset ja suullisten tehtävien valmistelu. Kirjalliset ja suulliset tentit.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan sekä kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %.

6KP7212 Ruotsi, 3 op

Tavoite: Opit kulttuuri- ja kuvataidealan perussanastoa, osaat aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Olet halukas kehittämään kielitaitoasi kohti tulevaisuuden työtehtäviä.

Sisältö: Alakohtaisen perussanaston lisäksi pohjoismaista elinkeinoelämään liittyvää sanastoa. Harjoitellaan alakohtaisia sosiaalisia tilanteita ruotsin kielellä.

Toteutus: Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta: pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskellaan itsenäisesti mutta ohjatusti.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

6KP7220 Tuotanto-opinnot, 6 op

Tuotanto-opinnot-opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Tekijän oikeudet
 • Kuvallisen tuotannon perusteet
 • Näyttelyprojekti
 • Kuvatuotantojen käsikirjoitus

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

Tekijänoikeudet

Tavoite: Tunnet immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön ja sopimuskäytännön keskeiset osat. Tiedät oikeutesi teoksen tekijänä ja osaat toimia sopimustilanteissa sen mukaisesti.

Sisältö: Erityisesti kuvaan liittyvät immateriaalioikeudet, ryhmätehtävät: ratkotaan tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia.

Toteutus: Luennot ja työpajat

Kirjallisuus: Teoston, Gramexin, Kuvaston ja Kopioston verkkosivut. Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvallisen tuotannon perusteet

Tavoite: Opit ymmärtämään ajankohtaista keskustelua luovan talouden ilmiöistä ja saat yleiskäsityksen suomalaisista taiteen julkisista toiminnoista, apurahajärjestelmistä ja organisaatioista.

Sisältö: Taiteen julkiset organisaatiot: Taiteen keskustoimikunta, Läänien taidetoimikunnat, Suomen taiteilijaseura ja sen alaiset järjestöt, julkinen taiteen tuki.

Toteutus: Luennot, oppitehtävä julkisista organisaatioista, ryhmäkeskustelut ja pohdinta.

Kirjallisuus:

 • Artikkeleita ja lukuja teoksista: Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna & Mäenpää, Marjo & Timonen, Eija 2006. Minne matka, luova talous?
 • Wilenius, Markku 2004. Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Kukkasmäki, Timo 2004. Kulttuuritoiminnan käsikirja. Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Näyttelyprojekti

Tavoite: Perehdyt näyttelytoimintaan ja opit töittesi esillepanoa näyttelytiloissa. Opit suunnittelemaan ja rakentamaan näyttelyn sekä tuottamaan siihen tarpeellisen oheismateriaalin.

Sisältö: Näyttelytoiminta: toiminnan funktiot, ohjattu näyttelysuunnittelu ja oheismateriaalin tekeminen (mm. kutsu, juliste, esite). Itsenäinen näyttelytilan ja -ajan varaus sekä näyttelyn toteutus.

Toteutus: Näyttely kootaan ammattiopintojen eri kursseilla tehdyistä omista teoksista (mm. piirustus, maalaus, valokuva, soveltavat kuvateokset). Opintojakso toteutetaan työpajatyyppisesti, projektityöskentelynä ammattiopintojen loppuvaiheessa. Näyttelyn voi rakentaa yksin tai pienryhminä.

Kirjallisuus:

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvatuotantojen käsikirjoitus

Tavoite: Hahmotat kuvakerronnan perusperiaatteet. Ymmärrät käsikirjoittamisen tarkoituksen ja draaman rakentamisen peruskäsitteet. Osaat analysoida kuvatuotannon kerronnan rakenteita ja suunnitella kuvatuotannon käsikirjoituksen ja ymmärrät sen osana taiteellista suunnittelua.

Sisältö: Käsikirjoittamisen vaiheet, käsikirjoitusprosessi (synopsis, treatment, stepoutline, käsikirjoitus). Tarinankerronta, draaman rakenne ja draamaa koossa pitävät voimat.

Toteutus: Luentoja, teosanalyyseja, käsikirjoitusharjoitus.

Kirjallisuus: 

 • Aristoteles, Runousoppi (julkaistu Suomeksi 1997).
 • Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalupakki.
 • Leino, Tomi 2003. Sanoista eläviä kuvia. Käsikirjoittajan opas.
 • McKee, Robert 1998. Story. Substance, structure, style and the principles of screenwriting.
 • Szondi, Peter 2007. Modernin draaman teoria 1880 - 1950, julkaisussa Synteesi, taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti 1/2007.
 • Salo, Merja 2000. Imageware - kuva-journalismi mediafuusiossa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK