Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataiteilija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Yleistavoite: Suuntaavissa ammattiopinnoissa 

 • syvennyt nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin
 • laajennat kuvataiteen tuntemustasi toiminnallisesti ja tieteellisesti
 • hahmotat oman työtäsi kuvataiteen kentässä
 • pystyt itsenäiseen taiteelliseen ja tutkivaan työskentelyyn myös ryhmän jäsenenä

Sisältö: Opintojen 3. vaiheessa (3. ja 4. vuosi) teemana on kuvataidealan tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen. Käytännön työ rakentuu laajoista visuaalisista tuotannoista, jotka painottuvat digitaaliseen kuvaan ja sen soveltamiseen. Syvennetään tietokoneavusteisen kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitoja, keskitytään kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin. Keskeisinä tuotantoina ovat valokuva ja kuvankäsittely, 2D-maailma ja julkaisut, 2D- ja 3D-animaatiot sekä multimedia. Jokaiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kunkin tuotannon taustoja, sisältöjä, työprosessia tai kokemista tarkasteleva tieteellinen osa, joka tukee kuvatuotantoon liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa tai on sitä.

Toteutus: Voit suorittaa yhteensä 4 suuntaavaa opintokokonaisuutta valintasi mukaisesti. Valinta tehdään 2. opintovuoden keväällä. Opintokokonaisuuksista toteutetaan vuosittain valokuvaus ja kuvankäsittely sekä monikanavajulkaisu. Parillisina vuosina voidaan suorittaa lisäksi animaatio 2 ja multimedia, parittomina vuosina 3D-animaatio ja verkkotaide. Suuntaavia opintoja voit valita myös viestinnän koulutusohjelman opinnoista siten, että ne täydentävät oman alan opintoja. Tuotannolliset opintojaksot toteutetaan työpajatyöskentelynä, jolloin tekemällä oppiminen on keskiössä: kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote. Tieteelliset osuudet toteutetaan tuotantojen aikana luentosarjoina ja seminaarityöskentelynä. Opintojakson teokset voivat olla työelämälähtöisiä tilaustöitä tai ne voivat kuulua hankkeisiin. Opintojaksojen teoksia ja tuotantoja saatetaan julkisesti nähtäville, jotta harjaannut ammatillisen toimintasi kannalta oleellisessa työn esilletuonnissa. Suuntautumisopintojen aikana jatkat portfolion kokoamista.

6KS7410 Valokuvaus ja kuvankäsittely, 12 op

HUOM! Opintojakson opetus on englanniksi.

The objective: This course  will cover issues and applications of digital photography and image processing in greater depth.

Lectures:  This course will be project based, with lectures, demonstration and workshops tailored to the needs of the class. The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading material :  Course notes will be provided

 • Evening, Martin 2005. Adobe Photoshop CS2 for Photographers.
 • Zakia, Richard D. 2001. Perception and Imaging.
 • Zettl, Herbert 1998, Sight. Sound, Motion: Applied Media Aesthetics.
 • Stroeble, Leslie D. 1980. Visual Concepts for Photographers

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

Katsomisen prosessit,  3 op

HUOM! Kurssin opetus on englanniksi.

The objective: This course  is a part of the course Valokuvaus ja kuvankäsittely. From a philosophical perspective it will be analysis of the artist and his interpretation of composition, asking the question what the photographer can learn from the artist. The practical aspect of the course will focus upon creativity, and the use of light to communicate ones visual intentions

Lectures:

 • The history of colour photography, the perception of colour
 • Image perception
 • Advanced, organic composition
 • How the photographer relates to his/her subject
 • Great photographers both from Finland, United Kingdom and USA, an analysis of their photography
 • Reading an image

Reading material: 

 • Hoffman, Donald 2000. Visual Intelligence.
 • Berger, John 1990. Ways of seeing.
 • Arnheim, Rudolf 1974. Art and Visual Perception.

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

6KS7411 Monikanavajulkaisu, 12 op

Tavoite: Tuotat omaehtoista tietokoneavusteista sisältöä ja käytät luovasti digitaaliteknologiaa taiteellisessa työssäsi. Löydät tietokoneavusteisesta työskentelystä ilmaisullesi sopivimmat keinot ja pystyt luomaan oman (yhtenäisen) visuaalisen ilmeen eri medioissa tapahtuvaa julkaisemista varten. Ymmärrät eri mediaelementtien vuorovaikutuksen ja opit yhdistämään eri tavoin luotuja aineistoja sekä harjaannut mediatekstien tuottamisessa ja tulkinnassa.

Sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia visuaalisia sisältöjä eri levitysformaatteihin. Aikaisempien kurssitöiden analyysit.

Toteutus: Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely), kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote: yksi laaja, kokoava projekti, joka voidaan liittää portfolioon. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen ja multimedia, animaatio, julkaisuprojekti.

Kirjallisuus: 

 • Pesonen, Soili & Tarvainen, Juha 2000. Julkaisun tekeminen.
 • Ohjelmien käsikirjat.
 • Salo, Merja 2000. Imageware - kuvajournalismi mediafuusiossa.
 • Hatva, Anja 1998. Kuvittaminen (soveltuvin osin).

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, työprosessi ja julkaisu arvioidaan

Semiotiikka ja tulkinnan teoriat, 3 op

Tavoite: Syvennät tulkintaprosessien tuntemustasi ja tulkinnan taitojasi. Ymmärrät teoksen luomisen ja tarkastelun eri laatuisina ja eri ympäristöihin sijoittuvina tulkintoina. Hahmotat tulkintojen kulttuurihistoriallisuuden: tulkintojen sijoittumisen aikaan ja paikkaan sekä niiden kytkeytymisen tieteenfilosofiaan. Opit soveltamaan semiotiikkaa tulkinnan keinona kuvataiteessa ja jäsentämään kokemuksen osuutta tulkinnassa sekä tulkintojen vaikutuksia kokemiseen.

Sisältö: Käsitykset ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Metaforan ja allegorian funktiot. Kuvatekstin tyypit, lajit ja kerrokset ja niiden käyttö: harjoitustyöt.

Toteutus: Toteutetaan Monikanavajulkaisu-opintojakson aikana, kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, perehtyminen kirjallisuuteen, alustukset ja keskustelut. Essee, opintojaksopäiväkirja, tentti tai työprosessikuvaus monikanavajulkaisusta, jossa valintoja peilataan tulkinnan mahdollisuuksiin.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Vuorinen, Jyri 1997, Taideteos merkkinä. Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen.
 • Palin, Tutta 1998: Merkistä mieleen, teoksessa Elovirta & Lukkarinen: Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa.
 • Hannula, Mika 2003. Kaikki tai ei mitään - kriittinen teoria, nykytaide ja visuaalinen kulttuuri.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

6KS7412 Animaatio, 12 op

Tavoite: Opit animaatiotuotannon suunnitteluprosessin, animaation elokuvalliset keinot ja elokuvallisen rakenteen. Osaat suunnitella ja aikatauluttaa tuotannon. Harjaannut tuotannon eri vaiheissa ideasta valmiiseen teokseen ja toimit vastuullisesti animaatioelokuvan tai animaatiota sisältävän av-teoksen tuotantoprosessissa (esim. musiikkivideo, videotaideteos, digitaalisesti käsitelty video, tietokoneanimaatio). Oivallat erilaisten tekniikoiden ja työmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Sisältö: Animaatiotuotantojen toteuttaminen yksin ja ryhmässä. Suunnittelet, käsikirjoitat ja toteutat valitsemillasi tekniikoilla ja työvälineillä animaatiotuotannon tehtäviä. Aikaisempien opintojaksojen töiden analyysi. Esitystilanteen järjestäminen tai osallistuminen esitystilanteisiin.

Toteutus: Työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja ohjattu projektityöskentely. Laaditaan tuotantoraportti. Esityksen suunnittelu ja järjestäminen. Tuotantoja esitetään myös koulun ulkopuolella esim. katsauksissa, festivaaleilla ja kilpailuissa. Teos voi olla myös hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Kirjallisuus: 

 • Whitaker, Harold & Halas, John 2002. Timing for Animation.
 • Williams, Richard 2002. Animator’s Survival.
 • Laybourne, Kit 1998. The Animation Book.
 • Otteita ohjelmien käsikirjoista. 
 • Jouko, Aaltonen 2002. Käsikirjoittajan työkalupakki.
 • Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali, http://elokuvantaju.uiah.fi/.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Katse ja liike, 3 op  
 
Tavoite: Syvennät katsomisen funktioiden ymmärtämistä taiteessa. Hahmotat katseen ja liikkeen suhteen ajallisena ja tilallisena prosessina ja osaat hyödyntää tietoasi animaation teossa (kokeilut, soveltaminen). Ymmärrät katseen kulttuurisidonnaisuuden: kulttuurihistoriallinen näkökulma, aistihistoria.

Sisältö: Katsomisen ja taiteen suhteet. Liikkeen merkitys tilan hahmottamisessa. Liikkuva, silmäilevä ja "tunnusteleva" katse. Liikkuva kohde. Aistihistoriallinen katsaus liikkuvasta katsojasta liikkuvaan kuvaan ja panoroivaan katseeseen, silmän ja katseen medialisoituminen.

Toteutus: Havainnollistavat luennot ja keskustelut. Essee, opintojaksopäiväkirja, tentti tai animaatioteoksen työprosessikuvaus, jossa käsitellään katseen ja liikkeen tematiikkaa. Toteutetaan Animaatio-opintojakson aikana, tietoa kokeillaan ja sovelletaan animaatiotuotannossa.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

 • Neisser, Ulric 1980. Kognitio ja todellisuus.
 • Remes, Marjo 2005. Liikkuvasta katsojasta liikkuvaan kuvaan, teoksessa Remes, Katseen kulttuuriset rajat - shamanismista uusshamanismiin.
 • Huhtamo, Erkki 2000. Fantasmagoria - elävän kuvan arkeologiaa.
 • Friednerg, Anne 1993. Window Shopping Cinema and the Postmodern.
 • Salo, Tomi 2000. Vaihtuvan perspektiivin panoraamat piirrosanimaatioissa.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

6KS7414 Multimedia, 12 op

Tavoite: Opit käyttämään multimediaa osana omaa taiteellista työtäsi ja ilmaisuasi. Etsit ilmaisullesi sopivia taiteellisia ja teknisiä ratkaisuja. Ymmärrät ja osaat multimediateoksen tuotantoprosessin. Opit erilaisten multimediateosten rakenteen ja käytön sekä osaat valita käyttötarkoitukseen sopivan multimediaratkaisun. Osaat yhdistää erilaiset staattiset ja dynaamiset ratkaisut sekä opit huomioimaan laiteympäristöjen vaatimukset. 

Sisältö:  Taiteellinen multimediateos: tuotantosuunnitelman laatiminen, idea ja sen kehittäminen, teoksen suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus. Teoksen materiaalin luominen. Aikaisempien opintojaksojen töiden analyysit.

Toteutus: Työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja ohjattu projektityöskentely: kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote.  Laajahkon omaehtoisen produktion tuottaminen. Testaat erilaisia ratkaisuja pienteoksilla ja luot toteutukseen tarvittavat elementit, kuvat, äänet, tekstit ja muut multimediatuotantoon liittyvät osat. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Toteutetaan sekä online- että ja offline-multimediateos. Lisäksi ryhmä tekee yhteisöllisen teoksen.

Kirjallisuus 

 • Luukkonen, Jussi 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas.
 • Keränen, Vesa & Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka 2006. Web-julkaiseminen & multimedia.
 • Inkinen, Sam (toim.) 2003. Sivistyksen haaste: kirjoituksia kulttuurista, kasvatuksesta ja teknologiasta.
 • Ajankohtaisia tekstejä digitaalisesta tuottamisesta.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Aistimuksista mielen kuvia, 3 op

Tavoite: Syvennät ymmärtämystäsi ihmisen tavoista havainnoida ympäristöä siinä kulttuurisessa kontekstissa ja niiden kulttuuristen koodien kautta, joissa hän varttuu ja elää. Perehdyt mielikuvien ja semanttisten sisältöjen muodostukseen ja hyödyntämiseen taiteessa: elämyksellisyyteen.

Sisältö: Aistien vuorovaikutteisuus ja kytkeytyminen toisiinsa. Virtuaalinen aistiympäristö. Aistien medialisoitumisen eri muodot, mm. media aistien jatkeena sekä median laitteet ja funktiot aistien selittämisen malleina sekä havainnoinnin malleina ja ohjaajina.

Toteutus:  Toteutetaan Multimedia-opintojakson aikana: havainnointiin ja kokemiseen liittyvät kokeilut ja testaukset toteutetaan pienteoksissa. Havainnollistavat luennot ja keskustelut. Essee, opintojaksopäiväkirja, tentti tai multimediateoksen työprosessikuvaus, jossa käsitellään myös aistimusten, mielikuvien ja multimediateoksen suhdetta.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

 • Reitmaa & Vanhala & Kauttu & Antila 1999. Virtuaaliympäristöt, kuvan sisälle vievät tekniikat.
 • Pitkänen-Walter, Tarja 2006. Liian haurasta kuvaksi - maalauksen aistisuudesta.
 • Neisser, Ulric 1982. Kognitio ja todellisuus.
 • McLuhan, Marshall 1968. Ihmisen uudet ulottuvuudet.
 • Merleau-Ponty, Maurice 1993. Silmä ja mieli.
 • Remes, Marjo 2005. Aistimusten kulttuurisuus, teoksessa Remes, Katseen kulttuuriset rajat - shamanismista uusshamanismiin.
 • Tarasti, Eero 2001. Ääni ja identiteetti, julkaisussa Synteesi, taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

6KS7416 Kansainväliset alan opinnot, 15 - 30 op

Tavoite: Opit toimimaan kansainvälisissä ympäristöissä oman alasi tehtävissä.

Sisältö: Sisältö rakentuu kunkin kokonaisuuden mukaisesti.

Toteutus: Toteutus voi tapahtua joko kotimaassa tai ulkomailla. Jos opinnot suoritetaan ulkomailla, on tarpeelliset tositteet tai todistus suorituksesta opintotoimistoon.

Kirjallisuus: Opintokohtaisesti, ilmoitetaan opintojen aikana.

Arviointi Hyväksytty / hylätty.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK