Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Yhteiset ammatilliset opinnot

Yleistavoite: Saat ajankohtaisen ammatillisen niin käytännöllisen kuin teoreettisen perustan

 • kuvataiteen tekniikoissa ja ilmaisussa
 • kuvataiteen historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
 • kuvataiteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa
 • kuvataidealaa koskevassa lainsäädännössä

Sisällöllistä ja kulttuurillista tietotaitoa opit rinnan teknologian ja työmenetelmien oppimisen kanssa. Opit toteuttamaan sekä yksin että ryhmässä pienimuotoisia projekteja ja tuotantoja. Kokoat työnäytteistäsi portfoliota (työnäytekansiota).

Sisältö: Opintojen 1. vaiheessa (1. vuosi) ammattiopintojen teema on kuvan ja oman aikamme kuvataiteen perusteet. Harjoitustöissä painottuu kuvalle ominainen 2-ulotteisuus. Analyyttinen tarkastelu suuntautuu ensisijaisesti olemassa oleviin kuvateoksiin: mitä ja millaisia kuvia on, miten ja miksi niitä on tehty? Tutustutaan erilaisiin analyysikeinoihin ja harjoitellaan niiden käyttöä. Opintojen 2. vaiheessa (2. vuosi) ammattiopintojen teemana on kuvan ja kulttuurisen ympäristön suhde: kuvataiteilija, kulttuuri ja yhteiskunta. Käytännön kuvatyössä painottuu 3-ulotteisuus, kuvan ja tilan sekä liikkeen ja ajan suhde. Analyyttisen tarkastelun keskiössä ovat kuvan tekemisen prosessit, mm. taiteellinen suunnittelu sekä kuvan ja visuaalisuuden merkitysmaailma.

Toteutus: Ammattiopinnot etenevät kumuloituvasti kahden ensimmäisen opintovaiheen (opintovuoden) aikana. Kullakin aihealueella edetään perusteista vaativampiin sovellutuksiin. Opinnot toteutetaan tavoitteista ja sisällöistä riippuen työpajatyöskentelynä ja luentopohjaisena teoriaopetuksena. Opintojakson työt voivat olla myös työelämälähtöisiä tilaus- tai hanketöitä, mikäli niissä tarpeellinen osaamistaso on sopiva, ja tehtävät vastaavat opintojakson tavoitteisiin.

Taiteen perusopinnot, 15 op

Taiteen perusopintojen tavoite: Opit kuvanrakentamisen elementit ja keinot: sommittelun vaikutuksen kuvaan ja ilmaisuun, värien ominaisuudet ja värimaailman luomisen periaatteet. Oman työskentelysi kautta ja tutustumalla kuvataiteen historiaan opit hahmottamaan kuvataidetta historiallisessa kontekstissa. Perehdyt kolmiulotteisen ilmaisun teoreettisiin lähtökohtiin ja osaat kolmiulotteisen tilan esittämisen kaksiulotteisella tasolla. Perehdyt digitaaliseen kuvanrakentamiseen, tietokonegrafiikkaan ja -maalaukseen, opit vektorigrafiikan ja typografian perusasiat sekä julkaisugraafisen ohjelman peruskäytön ja -funktion. Opit käyttämään tietokonetta työvälineenä maalauksellisten teosten luomisessa ja ymmärrät tietokoneella toteutettavan maalauksen mahdollisuudet ja rajoitteet. Opit tarkastelemaan näyttelyitä, kuvia ja taideteoksia monipuolisesti ja analyyttisesti sekä soveltamaan opittua omassa ilmaisussasi.

6KA7311 Kuvan perusteet, 7 op

Kuvan perusteet -opintojaksoon kuuluvat opintojaksot:

 • Kuvasommittelu
 • Värioppi
 • Perspektiivioppi
 • Plastinen sommittelu
 • 6KA7313 Tietokonegrafiikka ja -maalaus

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista. 

Kuvasommittelu 

Tavoite: Opit kuvanrakentamisen elementit ja keinot oman työskentelysi kautta sekä tutustumalla kuvasommittelun historiaan ja mahdollisuuksiin. Opit sommittelun vaikutuksen kuvaan ja ilmaisuun ja ymmärrät sommittelun visuaalisten voimien jäsentämiseksi: järjestyksen ja jännityksen vuorovaikutukseksi.
Sisältö Kuvasommittelun keinot: kuvakenttä, pinnan jaot, peruselementit, kuvan muuttujat ja näiden vaikutus visuaaliseen kokonaisuuteen. Sommittelun ratkaisujen kehitys historiallisessa kontekstissa. Opastus portfolion kokoamiseen.

Toteutus: Luennot, oppimiskeskustelut, ohjatut harjoitustyöt ryhmässä ja itsenäisesti. Sommitteluharjoitukset ja sommittelun osa Kuvan perusteet -portfolioon. 

Kirjallisuus: 

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen. 

Värioppi

Tavoite: Opit kuvanrakentamisen elementit ja keinot: värin vaikutuksen kuvaan ja ilmaisuun oman työskentelysi kautta sekä tutustumalla värikäsityksiin ja niiden muotoutumiseen. Perehdyt väriteorioihin ja opit ymmärtämään väri-ilmiöitä. Osaat värimaailman luomisen perusteet, värien ominaisuudet, rinnastukset sekä vuorovaikutuksen

Sisältö: Mitä väri on? Värikäsityksen pääluokat, värihavainnon synty, väriteorioita, additiivinen ja substraktiivinen värijärjestelmä, värin ominaisuudet ja vuorovaikutus, värisommittelu ja värisanasto. Portfolion kokoaminen.

Toteutus: Luennot, ohjatut ja tutkivat harjoitukset, analyysit sekä tentti. Oppimistehtävät, väriharjoitelmat, väriopin osa Kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus:

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen ja tentti.

Perspektiivioppi

Tavoite: Opit kuvanrakentamisen elementit ja keinot: perehdyt kolmiulotteisen ilmaisun teoreettisiin lähtökohtiin ja osaat kolmiulotteisen tilan esittämisen kaksiulotteisella tasolla. Oman työskentelysi, havaintojesi ja kokemustesi kautta opit käyttämään tilan kuvaamisen keinoja omassa kuvallisessa ilmaisussasi sekä tunnet alaan liittyvän sanaston. Ymmärrät perspektiivin kuvallisena konstruktiona ja esitystapana sekä esityksen ja havainnoinnin eron.

Sisältö: Perspektiiviopin ja tilan kuvaamisen perusteet. Historiallinen näkökulma: tilan esittämisen kehitys kuvataiteessa ja ajankohtaiset kuvallisen ilmaisun keinot tilan kuvaamisessa. Pääpaino on viivaperspektiivissä: yhden, kahden ja kolmen pakopisteen menetelmät. Perspektiivipiirrosten ja yhdensuuntaisprojektion erot sekä käyttöalueet. Kaavamaisen (matemaattisen) perspektiivin ja havaintomme ero. Portfolion kokoaminen.

Toteutus: Luennot, havainnollistaminen ja havaintojen tutkiminen, harjoitustyöt, vuorovaikutus, työskentelypäiväkirja. Itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset ja perspektiiviopin osa Kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus: 

 • Smith, Ray (toim.) 1996. Perspektiivin perusteet.
 • Ahonen, Taisto & Tiirola-Santala Liisa 1995. Maalausalan piirustus ja suunnittelu.
 • Saarikangas, Kirsi 1999. Kuvasta tilaan
 • artikkeli: Stewen, Riikka, Perspektiivi: (post)modernin diagnostiikan alkeita.
 • Uusitalo, Jani, Optiikka ja kuvausgeometria (perspektiiviset vääristymät) Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen AMK:n opintojakso http://pe.tut.fi/courses/konenako.nsf/ .
 • Laarni, Jari, Havaintopsykologian perusteet. Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto. http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres/hum/psyk/havainto/ .
 • Monitaituri David Hockney, video 1998. (Lajournade Monique & Saint-Jean Pierre, David Hockney en perspective.)

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien tekoon.

Plastinen sommittelu

Tavoite: Opit kuvanrakentamisen elementit ja keinot: perehdyt kolmiulotteisen ilmaisun lähtökohtiin. Ymmärrät plastisen sommittelun ja kuvanveiston käsitteitä sekä opit kolmiulotteisen sommittelun elementit ja keinot. Ymmärrät suunnittelun vaiheet ja merkityksen sekä opit käyttämään muotoa, volyymia ja tilaa ilmaisuvälineenä kuvassa.

Sisältö: Plastisen sommittelun ja kuvanveiston käsitteet, elementit ja keinot. Yhdensuuntaisprojektioon perustuvat piirrokset ja kääntömenetelmät. Valon ja varjon merkitys muodon ilmentäjänä.

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset ja tekemällä oppiminen. Pienoisveistoksen ideointi, suunnittelu, toteutus. Oman toiminnan arviointi ja plastisen sommittelun osa Kuvan perusteet -portfolioon.

Kirjallisuus: 

 • Pusa, Unto 1995. Plastillinen sommittelu.
 • Ringbom, Sixten 1989. Pinta ja syvyys.
 • Ahonen, Taisto & Tiirola-Santala, Liisa 1995. Maalausalan piirustus ja suunnittelu. Taideteollinen korkeakoulu, Johdatus kuvalliseen viestintään: Volyymi eli tilamassa ja massa. http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/johdatus.html. Aika matka, video.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien tekoon.

6KA7312 Kuvataide, 5 OP

Kuvataide-opintojaksoon kuuluvat opintojaksot:

 • Kuva-analyysi
 • Taidehistoria 1
 • Taidekokoelmat ja -näyttelyt

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista. 

Kuva-analyysi

Tavoite: Ymmärrät eri analyysimenetelmien ja -tulosten suhteen toisiinsa. Osaat soveltaa kuvan (kriittistä) tarkastelua omassa työskentelyssäsi. Pääpaino on kohdetta kuvaavassa, formalistisessa ja ikonografisessa analyysissä.

Sisältö: Perehdytään kuvan sisältöihin ja viesteihin eri kuva-analyysin menetelmien avulla. Tarkastelun kohteena kuva, taidekuva, taideteos, taidetekstit ja videomateriaali.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät

Kirjallisuus:

 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa
 • Kuusamo, Altti 1996, Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli ja ikonografia.
 • Panofsky, Erwin, 1970. Meaning in the Visual Arts.
 • Sederholm, Helena, 2000. Tämäkö taidetta?
 • Seppänen, Janne, 2001. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa.
 • Lehtiartikkelit ja videomateriaalit.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja tehtävät.

Taidehistoria 1

Tavoite: Hahmotat länsimaisen taiteen kehitystä ja jatkumoa historiallisessa kontekstissa. 

Sisältö: Katsaus länsimaisen taiteen kehitykseen esihistoriallisesta ajasta 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen.

Toteutus: Luennot ja oppimistehtävät: luentotiivistelmä ja kirjoitelma.

Kirjallisuus: 

 • Gombrich, Ernst, The Story of Art.
 • Honour, Hugh & Fleming, John. Maailman taiteen historia.
 • Markku, Valkonen & Olli, Valkonen (toim.), Maailman taide 1 - 6.
 • Pinx, maalaustaiteen mestareita 1 - 5. Taiteen pikkujättiläinen.
 • Linkkikirjasto, Taidehistoria, http://www.fi/LinkDir?categoryId=500. Jyväskylän yliopisto, Taidehistorian aikajana, http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu osallistumiseen ja oppimistehtäviin.

Taidekokoelmat ja -näyttelyt

Tavoite: Opit näyttelytoiminnan funktioita ja merkityksiä: vierailemaan näyttelyissä ja näyttelyiden avajaisissa sekä luomaan kontakteja kuvataidealan toimijoihin. Opit tarkastelemaan taiteeseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja ymmärtämään julkisia ja yksityistä näyttelyorganisaatiorakenteita.

Sisältö: Tutustutaan näyttelyihin ryhmässä ohjatusti ja itsenäisesti. Raportoidaan näyttelyistä.

Toteutus: Tutustumiskäynnit näyttelyihin, näyttelyorganisaatioihin ja -instituutioihin sekä raportointi niistä. Opintojakso suoritetaan opintojen 1. vaiheen aikana.

Kirjallisuus: Näyttelyluettelot, näyttelyiden ja näyttelyorganisaatioiden kotisivut ja esitteet. Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin opintojakson aikana.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista ryhmässä ohjattuihin näyttelykäynteihin ja raportointia näyttelyistä.

6KA7313 Tietokonegrafiikka ja -maalaus, 3 op

Tavoite: Perehdyt digitaaliseen kuvanrakentamiseen: tietokonegrafiikkaan ja -maalaukseen. Osaat vektori- ja bittikarttagrafiikan perusteet. Opit käyttämään tietokonetta työvälineenä maalauksellisten teosten luomisessa ja ymmärrät tietokoneella tuotettavan maalauksen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö: Mitä on tietokonegrafiikka? Vektorigraafinen ja bittikarttagraafinen kuva. Tietokoneohjelmat kuvatuotannon välineinä.

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja itsenäiset mutta ohjatut harjoitukset. Laaditaan tietokonegrafiikan ja -maalauksen portfolio: kirjoitelma ja ohjelmakohtaiset kuvalliset harjoitukset ja tehtävät.

Kirjallisuus: 

 • Huttunen Martti 2005, Värit pintaa syvemmältä.
 • Demers Owen 2001, Digital Painting and Texturing.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat.
 • Tietokonegrafiikkaa, digitaalista piirtämistä ja maalaamista käsittelevät www-sivut, mm. http://www.thegnomonworkshop.com/.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja opintojakson aikana tehdyt harjoitustyöt (prosessi).

Johdanto kuvataiteeseen, 15 op

Johdannossa kuvataiteeseen perehdyt kuvataiteen klassisiin ilmaisukeinoihin: elementteihin, välineisiin ja tekotapoihin oman työskentelysi kautta. Harjaannut havainnosta piirtämisessä ja osaat kuvata tilaa ja muotoa värien ja valöörien avulla. Opit valokuvauksen perusteet ja käyttämään valokuvaa yhtenä digitaalisen kuvankäsittelyn osa-alueena. Perehdyt bittikarttagraafisen kuvankäsittelyn perusteisiin, ymmärrät kuvaformaattien ja kuvakoon merkityksen sekä digitaaliseen värioppiin liittyvän problematiikan. Tunnet kuvankäsittelyn tekniset, taiteelliset ja eettiset mahdollisuudet sekä rajoitteet.

Johdantoon kuvataiteista kuuluvat opintojaksot:

 • Piirustus 1
 • Maalaus 1
 • Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista. 

6KA7321 Piirustus 1, 5 op
6KA7322 Maalaus 1,
5 op

Tavoite: Perehdyt oman työskentelysi kautta kuvataiteen klassisiin ilmaisukeinoihin, välineisiin ja tekotapoihin. Tutustut viivaan, väriin ja valööriin ilmaisun elementteinä sekä harjaannut havainnosta piirtämisessä. Osaat kuvata tilaa ja muotoa värien ja valöörien avulla.

Sisältö: Tutustutaan eri välineisiin ja materiaaleihin. Tällä opintojaksolla pitäydytään naturalistisessa kuvaamisessa: olennaista on havainto sekä prosessi havainnosta kuvaksi: mittasuhteet, muoto ja tila.

Toteutus: Luennot: pohjustetut tehtävänannot. Työpajatyöskentely: itsenäiset mutta ohjatut harjoitustyöt ja teokset. Työt ovat yksilötöitä, palaute on henkilökohtaista.

Kirjallisuus: 

 • Smith Ray 1990, Taiteilijan käsikirja.
 • Oja Onni 1957, Piirtämisen taito.
 • Barcsay Jenö 1953, Anatomia, opas taiteilijoille.
 • Tuomi Anu 2006, Lähde väreihin.
 • Suomen taiteilijaseura, http://www.artists.fi/sts_main.html.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, vaikuttavina tekijöinä aktiivi osallistuminen, työprosessi ja teokset.

6KA7323 Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet, 5 op

HUOM! Opintojakson opetus on englanniksi.

The objective: This course is concentrating upon the creative use of photography. The course will be content biased; however learning to be in control of the equipment and not at the mercy of the camera will be one of the course aims.

Lectures:

 • Digital imagery, a relevant history
 • Some digital theory: Files, pixels, resolution, interpolation. Scanning, Sensor types
 • Image processing (Not manipulation): Photoshop & lightroom
 • The basics of image composition
 • Image composition Applied to the working world
 • Reading an image
 • Lighting for Photography, The basic facts about light and lighting, Lighting with a single source light, Natures light, Some general studio lighting

The course will be supported by assignments to reinforce the lectures and workshops presented during the course. There are also evening and weekend assignments. The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading material: Course notes will be provided

 • Evening, Martin 2005, Adobe Photoshop CS2 for Photographers.
 • Hoffman, Donald 2000, Visual Intelligence.
 • Berger, John 1990, Ways of seeing.
 • Arnheim, Rudolf 1974, Art and Visual Perception.
 • Uusitalo, Jani, Konenäkö tuotantotekniikassa: Kuva-analyysi 1. Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen AMK:n opintojakso http://pe.tut.fi/courses/konenako.nsf/,

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

Nykytaide, 15 op

Nykytaiteen opinnoissa tutustut nykytaiteen erilaisiin näkökulmiin: ideasisältöihin ja tekotapoihin. Opit hahmottamaan kuvataidetta yhteiskunnallisessa kontekstissa, osana visuaalista kulttuuria. Perehdyt mediataiteeseen nykytaiteen ilmiönä ja lajina sekä siihen liittyvään suunnitteluun, ilmaisuun ja välineisiin. Opit valo-, ääni- ja videoilmaisun perusteet, tutustut eri medioiden käyttöön kuvataiteessa sekä kuvataiteen merkitykseen mediassa. Opit multimedian termit, elementit ja ohjelmoinnin perusteet ja osaat rakentaa multimediallisen teoskokonaisuuden. Ymmärrät erilaisten ympäristöjen teoksille asettamat ehdot, lineaarisen ja non-lineaarisen kerronnan idean ja rakenteet sekä online- ja offline-tuotantojen eron. Tutustut myös eri julkaisumuotoja samassa teoksessa käyttäviin hybridituotantoihin.

Nykytaiteen opintoihin kuuluvat opintojaksot:

 • Taidehistoria 2: 6KA7331 Nykytaiteen näkökulmia
 • 6KA7332 Mediataiteen perusteet: Valo-, video- ja ääni-ilmaisu
 • 6KA7333 Multimedian perusteet: Multimediatoteutus

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

6KA7331 Nykytaiteen näkökulmia, 3 op

Toteutus: Perehdyt oman aikamme kuvataiteeseen modernismista uusimpaan taiteeseen saakka. Ymmärrät nykytaiteen näkökulmia, idearakenteita ilmaisu- ja tekotapojen takana. Opit tarkastelemaan taiteen erilaisia taustatekijöitä ja funktioita: nykytaidetta yhteiskunnallisessa sekä kulttuuri- ja taidehistoriallisessa kontekstissa. 

Sisältö: Nykytaiteen tarkastelutapoja, funktiot ja suuntaukset. Moderni ja postmoderni aikakautena ja taidesuuntauksena: piirteitä, ajattelu- ja toimintatapoja. Taideteosten teollinen reproduktio ja intertekstuaalisuus. Siirtymiä teoskeskeisyydestä työprosessiin: kun taiteen tekeminenkin on taidetta. Taiteen kaanon ja sen kritiikki, taidekriittinen taide. Taiteen kulttuurisidonnaisuus ja globaali nykytaide.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, keskustelut, itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät ja niiden purku: essee ja soveltava kuvatyö. Tentti. 

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

 • Dempsey, Amy 2003. Moderni taide.
 • Honour, Hugh & Fleming, John. Maailman taiteen historia, luku: Nykytaide.
 • Nykytaiteen virtuaalikirjasto, http://marikki.fng.fi/kiviki/kiviki.php. Jyväskylän yliopisto, Taidehistorian aikajana, Modernismi ja Nykytaide, http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana.
 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville 1998. Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa,
 • artikkelit: Suominen-Koskinen, Renja. Taiteen sosiaaliset ulottuvuudet.
 • Elovirta, Arja. Vaikutteet ja intertekstuaalisuus.
 • Pasanen, Kimmo 2004. Musta neliö: Abstraktin taiteen salat.
 • Monitaituri Man Ray (Man Ray: Prophet of the Avant-Garde) 1999, Video. Oppimistehtävään liittyvä itsenäisesti etsitty aihekohtainen kirjallisuus ja verkkosivut.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, opintojakson arvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen, tentin ja tehtävien perusteella. Palaute kaikista tehtävistä ja tentistä.

6KA7332 Mediataiteen perusteet, 5 op

Mediataiteen perusteet -opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Valoilmaisu
 • Videoilmaisu
 • Ääni-ilmaisu

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

Valoilmaisu

Tavoite: Oivallat rakennetun valon merkityksen kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun osa-alueena. Opit valaisun perusteet osana animaatiotuotantoja, tilataideteoksia ja näyttelyitä. Ymmärrät valon funktion näkyvyydessä ja muodon kokemisessa.

Sisältö: Valon fysikaaliset suureet, värilämpötila, erilaiset valaisimet, sähkö- ja paloturvallisuus

Toteutus: Valoanalyysit, harjoitustyö, joka toteutetaan osana videoilmaisun harjoitustyötä.

Kirjallisuus:

 • Huttunen, Martti 2004. Värit pintaa syvemmällä (valoa koskevin osin).
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.

Videoilmaisu

Tavoite: Opit videon mahdollisuudet ja merkityksen kuvallisen ilmaisun keinona ja elementtinä. Osaat videotekniikan ja kuvaeditoinnin perusteet.

Sisältö: Kuvakoot, kuvasuunnitelma, huomiopiste, rajaus, sommittelu, siirtymät, videokameran käyttö, non-lineaarisen editoinnin perusteet.

Toteutus: Oppimistehtävänä videotyöharjoitus.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

 • Pirilä, Kari & Kivi, Erkki 2005. Otos.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.

Ääni-ilmaisu

Tavoite: Tutustut äänen nykytaiteen ilmaisukeinona, mm. soundscapen ideaan ja akustiseen taiteeseen tilataiteessa. Opit ääni-ilmaisun perusteet: äänikerronnan kerrokset, äänittämisen, editoinnin ja miksauksen tekniikan

Sisältö: Lineaarinen kerronta ja draaman rakenne. Äänikerronnan kerrokset (pisteäänet, matot), äänitys (tasot ja mikrofonitekniikka), editointi, miksaus (taso / panorointi / efektointi / huomiopiste)  

Toteutus: Oppimistehtävänä lyhyt kuunnelma (äänitykset ja editointi), joka tehdään ilman äänen alistamista kuvalle.

Kirjallisuus: 

 • Äänipää 
 • Pirilä Kari & Kivi Erkki 2005, Otos.
 • Koivumäki, Ari & Kytö, Meri & Uimonen, Heikki (toim.) 2006. Sata suomalaista äänimaisemaa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyö.

6KA7333 Multimedian perusteet, 7 op

Tavoite: Ymmärrät multimedian aseman nykytaiteen kentässä: multimedian käytön taiteellisen ilmaisun keinona sekä oman osaamisen esille tuojana. Opit multimedian termit, elementit ja ohjelmoinnin perusteet. Osaat rakentaa multimediallisen teoskokonaisuuden. Ymmärrät erilaisten ympäristöjen teoksille asettamat rajat, lineaarisen ja non-lineaarisen kerronnan idean ja rakenteet sekä online- ja offline-tuotantojen eron.

Sisältö: Multimediateoksen suunnittelu ja toteutus, työpajatyöskentely. Teoksen käsikirjoitus laaditaan non-lineaarisen kuva- ja äänikerronnan opintojaksolla.

Toteutus: Prosessioppiminen ja työpajatyöskentely: multimediateoksen suunnittelu ja toteutus.

Kirjallisuus: 

 • Keränen, Vesa & Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka 2000. Multimedian peruskirja.
 • Keränen, Vesa & Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka 2006. Web-julkaiseminen & multimedia.
 • Multimediaan liittyvät verkkosivut, muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Non-lineaarinen kuva- ja äänikerronta

Non-lineaarinen kuvakerronta ja käsikirjoitus:

Tavoite: Oivallat multimediaan liittyvän non-lineaarisen käsikirjoittamisen periaatteen sekä multimediatuotantoon liittyvän käsitteistön ja tuotantoprosessin.

Sisältö: Laaditaan multimediakäsikirjoitus toteutettavaksi Multimedian perusteet -opintojaksolla.

Toteutus: Luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely

Kirjallisuus:

 • Luukkonen, Jussi 2000, Digitaalisen median käsikirjoitusopas.
 • Keränen, Vesa & Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka 2003. Digitaalinen viestintä.
 • Multimediaan liittyvät verkkosivustot, muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitus on toteutettu multimediana.

Non-lineaarinen äänikerronta:

Tavoite: Opit multimediaan liittyvän non-lineaarisen kerronnan äänen osalta.

Sisältö: Taustalooppien idea ja toteutus, ääni käyttöliittymänä, bittireduktiotekniikat (mp3 ym.) ja tuotannon laatuvaatimukset.

Toteutus: Äänisuunnittelu Multimedia-opintojakson alkuvaiheessa integroituna käsikirjoitusprosessiin. Teosto / Gramex -ilmoitukset valmiista tuotannoista.

Kirjallisuus: Äänipää

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitus on toteutettu multimediana.

Kolmiulotteisuus, 12 op

Kolmiulotteisuuden opinnoissa tutustut klassiseen veistämiseen sekä digitaaliseen "veistämiseen" eli 3D-mallintamiseen. Kuvanveiston perusteisiin perehdyt plastisen muotoilun ja tilan työstämisen kautta. Harjaannut kolmiulotteisessa ajattelussa ja opit tietokonevisualisoinnin ja 3D-grafiikan perusperiaatteet ja käsitteet. Tutustut käytettävään ohjelmistoon ja opit mallintamaan kolmiulotteisia kappaleita eri mallinnustekniikoilla, pinnoittamaan, valaisemaan ja renderoimaan.

Kolmiulotteisuuden opintoihin kuuluvat opintojaksot:

 • 6KA7341 Kuvanveisto
 • 6KA7342 3D-mallinnus

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

6KA7341 Kuvanveisto, 5 op

Tavoite: Tutustut veistotaiteen laajentuneeseen kenttään: monimuotoisuuteen, materiaaleihin ja käsitteisiin. Harjaannut kolmiulotteisessa ilmaisussa sekä opit käyttämään muotoa ja tilaa ilmaisuvälineenä. Opit oman työskentelysi kautta suunnittelun vaiheet, merkityksen ja prosessiluonteisen, ammattimaisen työskentelytavan.

Sisältö: Teoksen lähtökohdat: idea, suunnitelma ja siihen liittyvät työpiirrokset sekä niiden esittäminen. Teoksen työprosessi, työskentelyn dokumentointi ja teoksen esittely. Teosten pystytys ja esittely näyttelyn muodossa. Teos "veistetään" 3D-mallinnus-opintojaksolla digitaalisesti.

Toteutus: Työpajatyöskentely, keskustelut ryhmässä, oman teoksen työprosessi suunnittelusta valmiiseen teokseen ja sen esittely. Työprosessin dokumentointi.

Kirjallisuus: 

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena ovat aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien teko.

6KA7342 3D-mallinnus

Tavoite: Opit tietokonevisualisoinnin ja 3D-grafiikan perusteet ja käsitteet. Tutustut käytettävään ohjelmistoon ja opit mallintamaan kolmiulotteisia kappaleita eri mallinnustekniikoilla, pinnoittamaan, valaisemaan ja renderoimaan.

Sisältö: Kuvanveisto-opintojakson teos "veistetään" digitaalisesti: tehdään 3-D-mallinnus. 

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: ohjatut harjoitukset ja projektityö.

Kirjallisuus:

 • Lehtovirta, Pekka & Nuutinen, Kari 2000. 3D Sisältötuotannon peruskirja.
 • Birn, Jeremy 2000. Digital Lighting and Rendering.
 • Demers, Owen 2001. Digital Painting and Texturing.
 • Felming, Bill 1998. 3D Photorealism Toolkit.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat. Kolmiulotteinen mallintaminen, http://cc.joensuu.fi/~tniemi/3d/.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perusteena aktiivi osallistuminen ja työskentely.

6KA7350 AMK:n tutkimustoiminta, 7 op

AMK:n tutkimustoiminta -opintojaksoon kuuluvat opinnot:

 • Kuvanlukutaito ja semioosi
 • Tutkimus- ja kehitystoiminta: alakohtainen tutkimusharjoitus ja tieteellinen kirjoittaminen
 • Tiedonhankinta

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

Kuvanlukutaito ja semioosi

Tavoite: Perehdyt merkkejä tulkitsevaan tietokäsitykseen ja syvennät käsitystäsi kuvan merkitysten muodostumisesta, semioosista. Hahmotat merkityksen muodostuksen prosessin, kuvan merkityskerrokset ja semiotiikan soveltamisen ideaa kuvataiteessa. Ymmärrät tulkintojen samanaikaisen henkilökohtaisuuden, kulttuurisidoksisuuden ja yleisinhimilliset mahdollisuudet. Syvennät tietoasi kuvasta mediana ja mediassa.

Sisältö: Merkityksen muodostumisen prosessi. Kuvan viestinnälliset ominaisuudet: kuvan merkitystasot, tekstityypit ja -lajit, kuvailmaisun koodit.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, soveltavat oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan opintojakson alussa.

 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville 1998. Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa,
 • artikkelit: Lukkarinen, Ville. Taiteen kielet.
 • Palin, Tutta. Merkistä mieleen.
 • Viestintätieteiden yliopistoverkosto: Kuvanlukutaito, http://www.uta.fi/viesverk/kuvanluku/. Avoin yliopisto (Jyväskylä),
 • Hannu, Puupponen. Laajeneva ja moninaistuva lukutaito, http://appro.mit.jyu.fi/essikurssi/viestinta/t2/.
 • Koskinen, Jari 2005. Kuvien takana.
 • Doelker, Christian 1997. Bild ist mehr als ein Bild - Visuelle Kompetenz in der Multimedia-Gesellschaft.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, opintojakson arvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen, tehtävien ja tentin perusteella. Palaute kaikista tehtävistä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta: alakohtainen tutkimusharjoitus ja tieteellinen kirjoittaminen

Tavoite: Opit tutkimus- ja kehitystoiminnan yleiset periaatteet ja opit soveltamaan niitä omalla alallasi. Tutustut tieteenfilosofisiin kysymyksiin: tiedon perusteisiin ja vaatimuksiin sekä tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman laatimiseen kuvataiteen alalla. Perehdyt taiteen mahdollisuuksiin tutkimuksessa ja taidetieteisiin: sekä taiteeseen tutkimuksen ja kehittämisen kohteena että taiteen tekemiseen tutkimusmenetelmänä.

Sisältö: Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan periaatteet sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Tieteenfilosofiset kysymykset ja tutkimuseettiset toimintaperiaatteet. Tieteellisen kirjoittamisen yleiset ja alakohtaiset periaatteet. Tieteellisen tekstin rakenne ja tyyli. Lähteiden valinnan perusteet ja lähdeviitetekniikka.

Toteutus: Luennot ja seminaarityöskentely. Alakohtainen tutkimusharjoitus ja tieteellisen kirjoittamisen harjoitus: tekemällä oppiminen. Suunnittelet ja toteutat ohjatusti seminaaritutkielman aihevalinnasta viimeisteltyyn tutkielmaan saakka: n. 10-sivuisen seminaarityön laatiminen ja esittely.

Kirjallisuus: 

 • Luentomonisteet, seminaarityöohje ja kuvataiteen koulutusohjelman opinnäytetyöohje.
 • Anttila Pirkko 2005, Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta.
 • Kirjoittajan ABC, Kirjoittamisprosessi: Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet, Argumentointikeinoja tieteellisessä kirjoittamisessa, http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/.
 • Seminaarityön aiheeseen liittyvä itsenäisesti etsitty lähdekirjallisuus.

Arviointi: Sekä työskentely että tutkielma arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Tiedonhankinta

Tavoite: Ymmärrät tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussasi että tulevissa työtehtävissäsi. Opit käyttämään oman alasi tietokantoja ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tiedonhankinnan perusteisiin ja sen aikana opiskellaan verkko-opiskelun taitoja. Opintojakso jakaantuu kahteen verkkokurssiin: peruskurssina on Verkko-oppiminen ja tiedonhankinta ja jatkokurssina on alakohtainen tiedonhankinta.

Toteutus: Luennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta), demonstraatiot, harjoitukset ja oppimiskeskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus: Verkossa oleva kurssimateriaali ja kirjaston sivut.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Julkaisutyö, 7 op

6KA7360 Painojulkaisun perusteet, 7 op

Tavoite: Opit painetun julkaisun visuaalisuuden ja informaation graafisen jäsentämisen perusteet. Tutustut printtimedian historialliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Perehdyt painotekniikan asettamiin vaatimuksiin sekä PDF-pohjaiseen julkaisemiseen. Opit taitto-ohjelman peruskäytön ja ymmärrät typografian osana visuaalista viestintää. Tutustut kirjapainon toimintaan ja toimit ryhmässä vastuullisena jäsenenä.

Sisältö: PDF-pohjaisen painojulkaisun suunnittelu ja toteutus

Toteutus: Luennot ja työpajatyöskentely: ohjatut harjoitustyöt sekä prosessioppiminen. Teoria sisältyy työskentelyyn.

Kirjallisuus: 

 • Pesonen, Soili & Tarvainen, Juha 2003. Julkaisun tekeminen.
 • Itkonen, Markus 2003. Typografian käsikirja.
 • Brusila, Riitta (toim.) 2001. Typografia, kieltä vai visuaalisuutta.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat.
 • Digitaaliset luentomateriaalit.
 • Taideteollinen korkeakoulu, virtuaaliyliopisto, Fontin synty. www.uiah.fi/virtu/materiaalit/fontinsynty/.
 • Seppänen, Janne 2005. Visuaalinen kulttuuri - teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että tulos arvioidaan.

6KA7370 Animaatio 1, 8 OP

Tavoite: Perehdyt animaatioon yhtenä kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän nykyisenä mahdollisuutena. Ymmärrät animaation historiaa sekä luonnetta, rakennetta ja toteuttamistapoja. Opit liikkeen toteuttamisen animaation keinoin, tutustut työvälineisiin ja -menetelmiin.

Sisältö: Animaation dramaturgia, tekniikat ja välineet. Visuaalisen ajattelun ja havainnoinnin harjoitukset, liikkeen kuvaamisen harjoitukset ja aikaisempien opintojaksojen töiden analyysit. Suunnitellaan ja toteutetaan lyhyt animaatio sekä kameralla että tietokoneella (idea, draaman rakenne, kuvakäsikirjoitus, äänisuunnitelma, editointi sekä arkistointi). Käsikirjoitus laaditaan Lineaarinen kuva- ja äänikerronta -opintojaksolla .

Toteutus: Työpajatyöskentely: ohjatut harjoitustyöt sekä prosessioppiminen. Teoria sisältyy työskentelyyn. Laaditaan työskentelypäiväkirja, jonka avulla arvioidaan oma työprosessi ja teos.

Kirjallisuus: 

 • Laybourne, Kit 1998. The Animation Book.
 • White, Tony 1988. The Animator’s Workbook.
 • Taylor Richard 2004. Encyclopedia of Animation Techniques.
 • Ohjelmakohtaiset oppaat. Animaation verkkosivuja.
 • Huhtamo, Erkki 2000. Fantasmagoria - elävän kuvan arkeologiaa. Suomalaisen animaation historia (video).
 • Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/index.html.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja tehtävien suorittaminen: viimeistellyt opintojaksotyöt (teos, kannet, arkistointilomake) sekä työskentelypäiväkirjan avulla tehty oman työprosessin ja teoksen analyysi ja arviointi.

Lineaarinen kuva- ja äänikerronta

Lineaarinen kuvakerronta

Tavoite: Opit lineaarisen kerronnan peruslainalaisuudet ja ymmärrät fiktiivisen lyhytelokuvan draamallisen rakenteen muuttujat. Osaat eritellä lineaarisen kerronnan elementtejä ja teemoja ja soveltaa tätä tietotaitoa omassa työskentelyssäsi. Syvennät oppiasi draamallisesta kuvakerronnasta.

Sisältö:  Lineaarisen kerronnan perusteet. Kerronnan elementit ja teemat audiovisuaalisessa tuotannossa. Kuvakerronnan perusteet.

Toteutus:  Luentoja, teosanalyyseja. Käsikirjoitus- ja kuvakäsikirjoitusharjoitus: Laaditaan käsikirjoitus Animaatio-opintojakson teoksille.

Kirjallisuus: Bacon Henry 2000, Audiovisuaalisen kerronnan teoria. Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitukset on toteutettu animaatioina.

Lineaarinen äänikerronta

Tavoite:  Oivallat lineaarisuuden idean äänikerronnassa ja osaat rakentaa äänet animaatioon.

Sisältö: Äänikerronnan kerrokset: kuvan ulkopuolinen ääni ja synkroniset äänet, äänitehosteet ja tehostekirjastojen käyttö. Musiikin tekijänoikeudet kuvaäänitteissä, tuotantomusiikkikirjastojen esittely. Animaatioäänen kliseitä.

Toteutus: Äänisuunnittelu Animaatio-opintojakson alkuvaiheessa integroituna käsikirjoitusprosessiin Tuotanto integroituu meneillään oleviin animaatiotuotantoihin. Teosto / Gramex-ilmoitukset valmiista animaatioista

Kirjallisuus: 

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioidaan, kun käsikirjoitukset on toteutettu animaatioina.

Kuvataiteen opinnot, 12 op

Kuvataiteen opinnoissa kehität ja vahvistat omaa kuvataiteellista ilmaisuasi ja löydät siitä lähtökohtia myös digitaaliseen kuvantyöstöön. Tunnet valokuvauksen historiaa ja nykypäivää sekä materiaalien ja laitteiden kehityksen keskittyen digitaaliseen valokuvaukseen. Analyyttinen visuaalinen tietämyksesi, esteettinen ymmärtäminen ja tulkintakykysi kehittyvät.

Kuvataiteen opintoihin kuuluvat opintojaksot:

 • 6KA7380 Piirustus ja maalaus 2
 • 6KA7390 Valokuvaus

Opintoja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät allaolevista kuvauksista.

6KA7380 Piirustus ja maalaus 2, 6 op

Tavoite: Kehität omaa ilmaisuasi: opintojaksolla painottuvat omat kokeilut: väline-, teema- ja sisältövalinnat sekä työtavat ja -prosessi. Kokeilujesi ja niihin liittyvän taustatutkimuksesi perusteella valitset henkilökohtaisen ilmaisutavan ja välineen opintojaksojen töitä varten. Piirustuksen ja maalauksen luomisessa voidaan hyödyntää valokuvaa. Osaat esittää taustakartoituksesi, kokeilusi ja tavoitteesi sekä perustella valintasi.

Sisältö: Työpajatyöskentely: idean kehittäminen ja teossarja, joka vastaa 6 opintopisteen työmäärää. Oman teoskokonaisuuden tai teossarjan taidehistoriallinen ja sosiokulttuurinen taustakartoitus (kontekstin luominen), vuorovaikutusten pohdinta omassa työssä.

Toteutus: Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely) ja palautekeskustelut.

Kirjallisuus: 

 • Pitkänen-Walter, Tarja 2006. Liian haurasta kuvaksi - maalauksen aistillisuudesta.
 • Merleau-Ponty, Maurice 1993. Silmä ja mieli.
 • Dempsey, Amy 2003. Moderni taide.
 • Pasanen, Kimmo 2004. Musta neliö: Abstraktin taiteen salat.
 • Weckman, Jan Kenneth 2005. Seitsemän maalauksen katsominen.
 • Smith, Ray 1990. Taiteilijan käsikirja.
 • Salonen, Heli & Pohjola, Jukka & Priha Eero 1994. Kuvataiteilijan työsuojeluopas.
 • Kiljunen, Veikko 1992. Taidemaalarin materiaalioppi.
 • Taustakartoitukseen tarvittava itsenäisesti etsitty kirjallisuus.
 • Taidemaalariliitto, http://www.artists.fi/painters/jasenpalvelut.html .

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työskentelyprosessi että sen tulokset arvioidaan.

6KA7390 Valokuvaus, 6 op

HUOM! Opintojakson opetus on englanniksi.

This course  will build upon the basic skills taught during the basics of photography course. The course will comprise of an even split between traditional photography and digital photography. During the traditional photographic module the student will be using large format materials and will be taught "fine art" photographic printing. During the digital module "fine art" digital printing will be taught. The course will concentrate upon the creative use of photography both within the studio and in "the field". The course will be supported with workshops, lecture demonstrations and more formal lectures. There will be set assignments and some evening/weekend projects

Lectures:

 • Visualization in Photography
 • Can the Photographer learn from the artist?
 • The "Greats" a retrospective and perhaps personalized view point of some past well respected photographers.
 • Wither photography
 • Digital printing
 • "Fine art printing"
 • Advanced lighting
 • Location photography

The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading material: Course notes will be provided

 • Zakia, Richard D. 2001. Perception and Imaging.
 • Zettl, Herbert 1998. Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics.
 • Stroeble, Leslie D. 1980. Visual Concepts for Photographers

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

6KA7399 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3 op

Tavoite:  Hahmotat yritystoiminnan perusperiaatteet, tunnistat yrittäjyyden erilaisia ilmenemismuotoja sekä osaamiseen ja innovaatioihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ymmärrät taiteellisen työskentelyn mahdollisuudet itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Sisältö: Osaamisen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Liikeidean kehittäminen ja alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Toteutus: Luennot, oppimistehtävät ja palautekeskustelut. Osa opintojaksosta suoritetaan AMK:n innovaatiotoiminnassa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, perusteena aktiivi osallistuminen ja tehtävät. 

Kirjallisuus:

 • McKinsley & Company 2000. Ideasta kasvuyritykseksi - käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
 • Lampikoski, Kari & Lampikoski, Tommi 2004. Kehitä ideasi innovaatioksi.
 • Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna & Mäenpää, Marjo & Timonen, Eija 2006. Minne matka, luova talous?
 • Wilenius, Markku 2004. Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Kukkasmäki, Timo 2004. Kulttuuritoiminnan käsikirja.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK