Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Monimediajournalismin suuntaavat ammatilliset opinnot

Opiskelija harjaantuu journalististen sisältöjen toimittamiseen, tuottamiseen ja versiointiin eri medioihin (radioon, televisioon, lehteen ja verkkoon). Hän hallitsee uutis-, ajankohtais- ja asiajournalismin genret, keskeiset juttutyypit ja tuotantotavat. Opiskelija harjaantuu työskentelemään monimediaisessa journalistisessa työryhmässä ja kykenee itsenäisesti ja yhteistoiminnassa ratkaisemaan työ- ja tuotantoprosessin ongelmatilanteita. Hän hallitsee myös monimediaisten tuotantovälineiden itsenäisen käytön.

6MS8331 Monimediainen sisältösuunnittelu ja versiointi, 15 op

Tavoite: Opiskelija tuntee perinteisten ja uusien medioiden, jakeluteiden ja niille ominaisten tuotantotapojen erityispiirteet digitaalisessa sisältötuotannossa. Hän osaa monimediaisen versioinnin suunnittelu-, tuotanto- ja paketointiprosessin perusteet eri medioissa. Opiskelija hallitsee monimediaisen sisältötuotannon ja julkaisemisen sekä kykenee versioimaan samasta materiaalista journalistisia sisältökokonaisuuksia useisiin medioihin. Hän hallitsee myös monimediaisten tuotantovälineiden itsekäytön.

Sisältö:

 • viestinnän konvergenssi ja median digitaalinen arvoketju
 • käyttäjä/asiakaslähtöinen kanava/palvelusisältöjen paketointi
 • toimittaja monimediaisena sisällöntuottajana ja julkaisijana
 • eri medioiden ja jakeluteiden sisällön suunnittelun ja tuottamisen ominaispiirteet
 • journalismin erot ja yhtäläisyydet eri medioissa
 • monimediaisen versioinnin periaatteet ja parhaat käytännöt
 • eri tuotantovälineiden yksinkäytön ja parityöskentelyn hallinta

Toteutus: Opintojakso suoritetaan teoriaopetukseen kytkettyinä oppimistehtävinä ja työelämäprojekteina.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen ja oppimistehtäviin/projekteihin, työnäytesalkku, itsearviointiraportti ja/tai kirjallinen koe.

6MS8332 Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta, 15 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu uutis- ja ajankohtaissisältöjen toimittamiseen ja versiointiin eri medioihin. Hän hallitsee journalistisen työprosessin eri vaiheet uutishankinnasta lähettämiseen sekä ohjelmagenren juttutyypit ja niiden sisällöllisen toimittamisen ja teknisen editoinnin erityispiirteet eri medioissa. Opiskelija harjaantuu monimediadeskissä työskentelyyn sekä kykenee itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muun deskiryhmän kanssa ratkaisemaan journalistisen työ- ja tuotantoprosessin perusongelmatilanteita.

Sisältö:

 • uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistinen työprosessi ja sen johtaminen
 • uutiskriteerit, uutisvuorokausi ja uutisanalyysi
 • uutisten juttutyypit eri medioissa
 • toimituspalaverit ja yhteistoiminta
 • toimittajan, mediatoimittajan, uutisankkurin ja uutispäällikön tehtävät
 • aiheen versioinnin suunnittelu ja toteutus eri uutismedioihin
 • uutisten ja ajankohtaisjuttujen toimittaminen ja tuottaminen
 • yksinkäyttö ja parityöskentely
 • käytännön monimediadesk-työskentely
 • uutislähetyksen suunnittelu, kokoaminen ja lähettäminen

Toteutus: Opintojakso suoritetaan teoriaopetukseen kytkettynä toimitustyöskentelynä AMK:n omissa ja/tai alueen medioissa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen ja oppimistehtäviin/työelämäprojekteihin, oma-aloitteisuus, aikataulujen noudattaminen, työnäytesalkku, itsearviointiraportti ja/tai kirjallinen koe.

6MS8333 Asiajournalismi, 15 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu asiajournalististen sisältöjen toimittamiseen eri medioihin. Hän tuntee asiajournalismin alagenret, keskeiset teos- ja makasiinityyppiset juttu-/tuotantotyypit sekä niiden sisällöllisen toimittamisen ja tuotannollisen tekemisen erityispiirteet eri medioissa. Opiskelija harjaantuu monimediaisessa asiajournalistisessa työryhmässä työskentelyyn ja kykenee itsenäisesti ja yhteistoiminnassa ratkaisemaan työ- ja tuotantoprosessin perusongelmatilanteita.

Sisältö:

 • asiajournalismin alagenret eri medioissa
 • teos- ja makasiinityyppiset juttutyypit
 • kevyet teokset ja viikoittaistuotanto
 • tilaaja - toimittaja -toimintamalli asiajournalistisessa toiminnassa
 • asiajournalistinen toimitustyöskentely
 • toimittajan ja tuottajan tehtävät
 • vikkelätuotantoinen toiminta- ja tuotantotapa
 • tutkiva journalismi

Toteutus: Opintojakso suoritetaan teoriaopetukseen kytkettyinä oppimistehtävinä ja työelämäprojekteina.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen ja oppimistehtäviin/työelämäprojekteihin, oma-aloitteisuus, aikataulujen noudattaminen, työnäytesalkku, itsearviointiraportti ja/tai kirjallinen koe.

6MS8340 Tuotantotyöpaja, 15 op

Tavoite: Monimediajournalismin tuotantotyöpajassa opiskelija perehtyy käytännön työtapoihin soveltamalla aiempaa oppimistaan joko korkeakoulun omissa viestintävälineissä (Meän Väylä, RadioAktiivinen, CampusTV) tai T&K- ja LIIKE-hankkeista johdetuissa autenttisissa  oppimistehtävissä/projekteissa. Tuotantotyöpajassa työskennellään tiimeissä ja tehdään yhteistyötä muiden suuntautumisvaihtoehtojen, koulutusohjelmien, korkeakoulujen sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö:

 • toimittajana ja tuottajana työskentelyä AMK:n omissa medioissa ja/tai työelämäprojekteissa
 • eri journalististen sisältöjen suunnittelua, toimittamista, tuottamista ja/tai versiointia eri medioihin

Toteutus: Opintojakso suoritetaan teoriaopetukseen kytkettyinä oppimistehtävinä ja työelämäprojekteina. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen opetukseen ja oppimistehtäviin/työelämäprojekteihin, työnäytesalkku ja itsearviointiraportti.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK