Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Yhteiset ammatilliset opinnot
Kuvaus ja leikkaus

6MA8101 Kuvan rakentamisen perusteet, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija oppii, mihin elementteihin ja keinoihin kuvan rakentaminen perustuu. Hän ymmärtää sommittelun, värin ja perspektiivin vaikutuksen kuvailmaisuun.

Sisältö:

 • Kuvasommittelun keinot
 • Värikäsityksen pääluokat ja värisommittelu
 • Perspektiiviopin ja tilan kuvaamisen perusteet

Toteutus: Opiskelija osallistuu luento-opetukseen sekä suorittaa annetut oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

6MA8102 Valokuvaus ja kuvankäsittely 4,5 op

HUOM! Kurssi opetetaan englannin kielellä.

Contents:

 • digital imagery, a relevant history
 • some digital theory: files, pixels, resolution, interpolation, scanning, sensor types
 • image processing (not manipulation): Photoshop & lightroom
 • basics of image composition
 • reading an image’
 • basic facts about light and lighting for photography: a single source light, natures light, ge-neral studio lighting

Learning methods: The course will be supported by assignments to reinforce the lectures and workshops presented during the course. There are also evening and weekend assignments. The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Literature and additional material:

 • Evening, Martin 2005. Adobe Photoshop CS2 for Photographers.
 • Hoffman, Donald 2000. Visual Intelligence.
 • Berger, John 1990. Ways of seeing.
 • Arnheim, Rudolf 1974. Art and Visual Perception.
 • Uusitalo, Jani: Konenäkö tuotantotekniikassa: Kuva-analyysi 1.
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen AMK:n kurssi http://pe.tut.fi/courses/konenako.nsf/
 • Course notes will be provided

Grading: 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

6MA8103 Valaisun perusteet, 3 op

Tavoite: Opiskelija tuntee valotekniikan ja -ilmaisun perusteet. Hän hallitsee sähkötekniikan ja -turvallisuuden perusteet. Hän tuntee valojärjestelmän komponentit sekä rakenteen kytkentöineen. Opiskelija ymmärtää valon vaihtelevan perusluonteen ja tuntee valotekniikan ja -ilmaisun työmenetelmien perusteita. Hän ymmärtää valotekniikan ja -ilmaisun mahdollisuudet osana valokuvausta, videokuvausta, elokuva- ja estradityötä.

Sisältö:

 • Sähkötekniikka ja työturvallisuus
 • Valotekniikka
 • Ripustukset ja kiinnitykset
 • Valoilmaisun perusteet

Toteutus: Opintojakso koostuu valaisun teorialuennoista, harjoituksista ja tentistä.

Oppimateriaali:

 • Pirilä, K. & Kivi, E. 2005. Otos. Elävä kuva - elävä ääni. Gummerus.
 • Luentomonisteet
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin sekä tentti.

6MA8104 Kuvauksen ja leikkauksen perusteet, 6 op

Tavoite: Opiskelija tuntee videotekniikan peruskäsitteet ja ilmiöt. Hän tuntee videotuotantokaluston osat ja osaa valita tuotantokohtaisesti sopivat välineet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa kuvakerronnan keskeisiä sääntöjä ja konventioita. Hän osaa toimia kuvausryhmän eri työtehtävissä. Opiskelija tuntee videon jälkituotantoprosessin vaiheet ja hallitsee perustason teknisen editointityöasematyöskentelyn. Hän hallitsee editoinnin ja leikkaamisen peruskäsitteet ja säännöt ja ymmärtää kuvakerronnan mahdollisuudet editointityössä.

Sisältö:

 • Videokuva: videoformaatit, digitaalisuus ja digitaalisen kuvan laatutekijät
 • Videokamerat ja kameroiden säädöt
 • Optiikka ja videokuvaukseen liittyvät optiset perusilmiöt
 • Väri, väritasapaino, optiset perussuotimet
 • Kuvakerronnan perusteet: kuvakokojen järjestelmä, kameran paikka, masterkuvatekniikka
 • Videoeditoinnin perustekniikka: non-lineaarisen editointityöaseman rakenne ja editointiso-vellusten perusteet
 • Leikkauksen perusteoria: historia, leikkaamisen keskeiset periaatteet ja käytännöt 

Toteutus: Opintojakso koostuu luennoista ja kuvausharjoituksista ja tentistä.

Oppimateriaali:

 • Pirilä, K. & Kivi, E. 2008. Leikkaus. Elävä kuva - elävä ääni. Otava.
 • Luentomonisteet
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin sekä tentti.

Ääni ja kuvaääni

6MA8111 Äänitekniikan perusteet, 4,5 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänitekniikan perusteet. Hän ymmärtää analogisen ja digitaalisen äänen tallennusprosessin sekä niiden erot. Opiskelija tuntee yleisimmät digitaaliset tallennusformaatit. Hän osaa äänittää ja muokata äänimateriaalia.

Sisältö:

Äänen tallennus

 • mikrofonit, niiden ominaisuudet ja toimintaperiaatteet
 • kaapelit, liittimet, balansoitu siirtolinja
 • mikserit, mikrofoni- ja linjatasoinen ääni
 • digitaalinen äänentallennus: näytteenottotaajuus, bittiresoluutio, yleisimmät lineaariset ää-nentallennusformaatit
 • kenttä-äänityksen perusteet, kovalevytallentimien käyttö
 • pienoiskuunnelman äänitys

Äänen editointi

 • äänityöasemat (ProTools), audion siirrot, äänen editointi ja prosessointi
 • äänitekniikka: aänijärjestelmän perusteet, mikserin, kaiuttimen ja vahvistinten toiminta
 • stereofonian perusteet
 • pienoiskuunnelman editointi

Toteutus: Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, demonstraatioista, harjoitustöistä ja ten-tistä. Ryhmätyönä äänitetään ja editoidaan pienoiskuunnelma.

Oppimateriaali:

 • Laaksonen, Jukka 2006. Äänityön kivijalka. Idemco, Porvoo.
 • Blomberg, Esa & Lepoluoto, Ari 1993. Audiokirja. Tapiolan vistintäsuunnittelu, Espoo
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma-aloitteisuus sekä tentti.

6MA8112 Akustiikan perusteet, 1,5 op

Tavoite: Opiskelija tuntee ääniopin kannalta keskeisten akustisten suuntauksien, fysikaalisen akustiikan ja psykoakustiikan käsitteet. Hän osaa fysikaalisen akustiikan perusteet sekä ymmärtää eri akustisten ilmiöiden merkityksen äänitekniikassa.

Sisältö:

 • äänen fysiologia: taajuus, nopeus, voimakkuus, aallonpituus, käänteinen neliöjuurilaki, vai-hevirhe, huoneakustiikka ja äänieristys
 • psykoakustiikka: kuuleminen, äänen peittoilmiöt

Toteutus: Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, demonstraatioista ja tentistä.

Oppimateriaali:

 • Laaksonen, Jukka 2006. Äänityön kivijalka. Idemco, Porvoo.
 • Aro, Eero 2006. Tilaääni. Idemco, Porvoo
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tentti.

6MA8113 Ääni-ilmaisun perusteet, 4 op

Tavoite: Opiskelija tuntee ääni-ilmaisun peruselementit ja niiden erilaiset funktiot sekä osaa yhdistää eri elementtejä dramaturgisesti toimivaksi äänikerronnaksi. Hän ymmärtää äänikerronnan mahdollisuudet osana audiovisuaalista ilmaisua.

Sisältö:

 • äänikerronnan elementit ja niiden funktiot äänikerronnassa
 • äänelliset siirtymät
 • ääninäyttämö, rikastettu ääninäyttämö
 • äänisiirtymät, äänimontaasin rakentaminen
 • pienoiskuunnelman käsikirjoitus

Toteutus: Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, demonstraatioista, äänianalyyseistä, harjoituksista sekä tentistä tai tentin sijaan kurssipäiväkirjasta.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma-aloitteisuus sekä tentti tai oppimispäiväkirja.

6MA8114 Kuvaääni, 3 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää äänikerronnan merkityksen liikkuvassa kuvassa. Hän hallitsee kuvaäänityksen perusteet sekä äänileikkauksen osana kuvaleikkausta. Opiskelija hallitsee ku-vaäänen jälkityöstämiseen tarvittavat perustaidot.

Sisältö:

Äänittäminen kuvauspaikalla

 • puomitustekniikat
 • langattomat  mikrofonit
 • mikrofonien sijoittelu

Kuvaäänileikkaus

 • äänelliset huomiopisteet ja siirtymät kuvassa
 • jälkiäänitys

Toteutus: Opintojakso koostuu demonstraatioista, harjoitustöistä. Opintojakson aikana toteutetaan kuvaääniharjoitus, joka koostuu äänitys- ja äänen editointi osioista. Opintojaksoon sisältyy tentti tai sen vaihtoehtona opintopäiväkirja.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.¨

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma-aloitteisuus sekä tentti tai opintopäiväkirja.

6MA8115 DVD-projekti, versiointi ja portfolio, 2 op

Tavoite: Opiskelija tuntee video- ja äänitekniikassa käytettävät mediaelementit ja osaa valita, muokata ja yhdistää tarvittavat elementit osana jälkituotantoprosessia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen DVD-tuotteen.

Sisältö:

 • DVD-projektin suunnittelu
 • Jälkituotannon mediaelementit
 • Kuvan ja äänen versiointi ja käsittely jälkituotantosovelluksissa
 • Mediaelementtien yhdistäminen

Toteutus: Opiskelija kokoaa DVD-muotoisen portfolion aiemmilla kuva- ja ääniopintojaksoilla tekemistään harjoitustöistä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Journalismi ja media-analyysi

6MA8121 AV-median lajityypit ja teosanalyysi, 5 op

Opintojaksoon sisältyvät seuraavat opinnot:

 • Mediateoksen sisältöanalyysi
 • Media-analyysi ja -kritiikki
 • Semiotiikan ja tekstintutkimuksen perusteita

Tavoite: Opiskelija ymmärtää eri mediamuotojen kategoriat, historialliset tyylisuunnat sekä lajityypin käsitteen. Hän hallitsee mediateoksen sisällönanalyysin perusteet. Opiskelija osaa määritellä, mitä journalismi on ja tietää, miten se eroaa muusta mediasta. Hän pystyy kriittisesti tarkastelemaan journalistisia tuotteita sekä niiden laatua ja tarkoituksenmukaisuutta. Opiskelija kykenee kielellisten ja kuvallisten mediatekstien analyysiin ja tulkintaan semiotiikan ja kriittisen tekstintutkimuksen työkaluilla.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Mediateoksen sisältöanalyysi

Sisältö:

 • elokuvan lajityypit ja tyylisuunnat
 • television lajityypit ja tyylisuunnat
 • mediateoksen sisällönanalyysin perusteet

Toteutus: Opiskelija tutustuu teosesimerkkeihin ja analysoi mediateosta lajityypin näkökulmasta.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Journalistinen media-analyysi ja -kritiikki

Sisältö:

 • media-analyysin ja -kritiikin periaatteet ja peruskäsitteet
 • uutiskriteerit
 • mediakriittinen ajattelu ja kysymyksenasettelu (toimittajan valinnat)
 • journalismin ja mediakulttuurin ajankohtaisten kysymysten tarkastelu
 • uutiskuva ja sen analyysi

Toteutus: Opinnot sisältävät teoriaa sekä analyysiharjoituksia.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Semiotiikan ja tekstintutkimuksen perusteita

Sisältö:

 • teksti fyysisenä ja semioottisena tuotteena
 • näkökulmia tekstin sisällön analyysiin
 • kriittisen tekstintutkimuksen käsitteitä ja erittelyn työkaluja
 • strukturalistinen semiotiikka ja pragmaattinen semiotiikka
 • merkityksellistämisen tasot

Toteutus: Opinnot koostuvat luennoista ja harjoituksista. Opiskelija laatii parityönä analyysin, jossa hän käyttää kriittisen tekstintutkimuksen ja semioottisen analyysin työvälineitä. Analyysi raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Kirjallinen ja suullinen raportti arvioidaan.

6MA8122 Uutistyö ja journalistisen kirjoittamisen perusteet, 10 op

Tavoite: Opiskelija tuntee journalistisen työprosessin ja ymmärtää toimittajan työn merkityksen yhteiskunnassa. Hän tuntee päivittäisjournalismin tavallisimmat juttutyypit ja osaa kirjoittaa sujuvaa ja selkeää journalistista tekstiä. Opiskelija hallitsee tiedonhankinnan perusteet, tuntee uutisten keskeiset tiedonlähteet ja osaa arvioida niitä kriittisesti.

Sisältö:

 • toimituksen eri toimenkuvat
 • toimittajan työprosessi
 • toimittajan roolit ja vastuut suhteessa lähteisiin ja lukijoihin
 • ideoinnin ja toimitustyön perusteet
 • uutisen rakenne ja eri lehtijuttutyyppien erikoispiirteet ja vaatimukset
 • haastattelutekniikan perusteet
 • tiedonhankinnan perusteet
 • journalismin ongelmakohdat
 • jutun kirjoittamisen vaiheet
 • hyvä lehtikieli ja journalistinen tyyli
 • lähdekritiikki, lähdesuoja
 • yhteiskunnalliset päätöksentekojärjestelmät ja tiedotuskäytännöt
 • ammattieettinen itsesäätely (Journalistin ohjeet ja JSN)

Toteutus: Alueen lehtitalojen ja muiden lehtiä kustantavien organisaatioiden toimeksiannosta tehtävät työelämäprojektit kytkettynä teoriaopetukseen. Opiskelijat vierailevat eri toimituksissa ja/tai lähiopetuksen yhteydessä käy vierailijoita. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja projekteihin, aikataulujen noudattaminen, oma-aloitteisuus sekä kirjallinen koe.

Mediatuotannot

6MA8201 Kuvasuunnittelu, 3 op

Tavoite: Opiskelija syventää tietojaan kuvakerronnan mahdollisuuksista. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää kuvakerronnan jatkuvuuden periaatteita. Opiskelija osaa hyödyntää kuvasuunnittelun työvälineitä pienimuotoisen tuotannon suunnittelussa.

Sisältö:

 • Kuvasuunnittelu ja kuvakäsikirjoitus
 • Kuva- ja äänikerronnan jatkuvuus
 • Kuvakerronnallinen tila ja aika
 • Kuvauspaikkojen etsiminen ja analysointi

Toteutus: Opintojakso koostuu luennoista ja ryhmätyönä toteutettavista kuvasuunnittelu- ja kuvausharjoituksista.

Oppimateriaali:

 • Katz, Stephen 2001. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to screen. Michael Wiese Productions.
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistu-minen opetukseen ja harjoitustehtäviin.

6MA8202 Journalistinen projekti, 3 op

Tavoite: Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä työskennellä ryhmässä. Opiskelija osaa suunnitella ja aikatauluttaa työskentelynsä. Hän osaa ideoida toimeksiannosta erilaisia juttuja itsenäisesti ja/tai toimitustiimeissä sekä neuvotella toimeksiantajan kanssa jutun sisältöön ja toteutukseen liittyvistä asioista. Hän ymmärtää tiedonhankinnan ja tietojen tarkistamisen tärkeyden.

Sisältö:

 • toimeksiantajaan tutustuminen ja tehtävään perehtyminen
 • toimituspalaveri ja järjestäytyminen, aiheiden ideointi ja valinta, uutiskriteerit
 • työprosessin aikatauluttaminen
 • lehtijuttutyypit (uutinen, taustajuttu, haastattelu, mielipidekirjoitus, reportaasi, arvostelu) ja jutun näkökulma
 • tiedonhankinta, lähdetyypit ja lähdekritiikki
 • tietojen jäsentäminen ja jutun kirjoittaminen sekä tietojen tarkistaminen
 • jutun rakenne ja osat, muoto ja tyyli
 • visuaalinen journalistinen ilmaisu
 • palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Toteutus: Työskentelytavat muistuttavat työelämän käytäntöjä. Kurssilla toimitaan sekä yhteistyössä että työskennellään itsenäisesti. Palautetta ja ohjausta saadaan ryhmissä ja/tai henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat journalistisen kirjoittamisen osaaminen, journalistisen työprosessin osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen.

6MA8203 Mediatuotantoprojektit, 7 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee tuotantoprojektin eri vaiheet: esituotannon, tuotannon ja jälkituotannon. Hän tuntee tuotantoroolien toimenkuvat ja osaa vastata itsenäisesti tuotantoroolis-taan. Hän kykenee luoviin ratkaisuihin kaikissa projektin tuotantovaiheissa.

Sisältö:

 • tilaustuotannon erityispiirteet
 • ryhmädynamiikka ja tuotantoroolit
 • projektin perustaminen
 • projektin esituotanto
 • projektin tuotantovaihe
 • projektin jälkityöt

Toteutus: Opintojakso muodostuu luentokeskusteluista sekä työskentelystä tuotantoryhmässä itsenäisesti ja ohjatusti. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, laatii raportin ja suorittaa itsearvi-oinnin osallistumisestaan projektiin. Oppimispäiväkirja voidaan myös korvata kurssimateriaalin tentillä, jonka osana on oppilaan itsarviointi projektiin osallistumisesta. Projektissa voidaan hyödyntää aiemmilla kursseilla laadittuja käsikirjoituksia tai opiskelijoiden vapaa-ajallaan kirjoittamia lyhyehköjä tekstejä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnin painottuminen: projektin toteutusprosessi 40 %, toiminta tuotantoryhmässä ja tuotantoroolissa 40 % ja itsearviointi 20 %.

6MA8204 Tuotantojen versiointi, 2 op

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa ja huomioida tuotantonsa versiointimahdollisuudet. Hän osaa tarvittaessa huomioida versioiden tarpeet ja erityispiirteet läpi koko tuotantoprosessin. Opiskelija hallitsee versioinnin teknisen prosessin.

Sisältö:

Toteutus:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

6MA8210 Radiojournalismi, 12 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu radiotyöhön ja tuntee radion välineelliset erityispiirteet. Hän tuntee radion päivittäis- ja uutistoimituksen toiminnan ja radiotoimittajan työnkuvan. Hän osaa radiojournalismin perusteet, lähetysvirtaradion tuotantovälineet, radiotyössä tarvittavan tekniikan perusteet ja tekniset työtavat. Opiskelija hallitsee lähetysstudion käytön ja kykenee ratkaisemaan radiotuotannon teknisiä perusongelmatilanteita. Hän hallitsee radiojuttujen suunnit-telun ja toteutuksen itsenäisesti osana toimitusryhmää. Opiskelija harjaantuu ohjelmatyön laadulliseen ja sisällölliseen arviointiin. Hän ymmärtää radion kaksoisluonteen viestintä- ja ilmaisuvälineenä.

Sisältö:

Radiojournalismin ja -esiintymisen perusteet

 • suoran lähetyksen sisällöllinen toteutus
 • itsenäinen radion ajankohtaisjuttujen ja uutisten toimittaminen
 • toimituspalaverit
 • radio ilmaisuvälineenä

Radion käyttötekniikka

 • lähetys- ja toimitusjärjestelmä
 • editointiohjelma
 • tallentimet, ulkotuotanto jne.

Toteutus: Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna ja itsenäisenä opiskeluna toimitettuja radiojuttuja sekä juontoja suunnittelemalla ja toteuttamalla. Journalismin moduuli antaa opiskelijal-le perusvalmiudet suoriutua opintojaksosta.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen radio-tuotantoon, toimituspalavereihin sekä opetukseen, ryhmässä toimiminen ja työnäytesalkku. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

6MA8220 Televisiojournalismi, 12 op

Tavoite: Opiskelija harjaantuu tv-työhön ja tuntee sen välineelliset erityispiirteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tv-ohjelmatuotannon sekä sisällöllisesti että teknisesti. Hän oppii tekemällä keskeiset tv:n ohjelmagenret. Opiskelija tuntee tv-tekniikan, sen tekniset ja sisällöl-liset mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän oppii työskentelemään tuotantotiimin jäsenenä erilaisissa tuotantoympäristöissä.

Sisältö:

Tulevan suuntautumisvaihtoehtonsa mukaan opiskelija tutustuu joko

 • television uutis- ja ajankohtaisohjelmien rakenteeseen ja sisällön tuottamiseen
 • tv-haastattelun sisällön suunnitteluun ja toimituspalavereihin tai
 • tv-käsikirjoittamiseen, tuotantopalavereihin, monikameratekniikan rakenteiden suunnitte-luun ja toteutukseen, ohjaukseen ja studiotyöskentelyyn

Kaikki opiskelijat osallistuvat

 • tv-kuvauskaluston käyttöön ja jälkitöihin

Toteutus: Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna ja itsenäisenä opiskeluna työelämälähtöisissä ohjelmatuotannoissa. Opiskelijat tekevät itsearviointiraportin. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat ohjelmatuotannot, osallistuminen opetukseen, välinehallinta ja itsearviointi. 

Ammatilliset kieliopinnot

6MA8230 Ruotsin kieli ja viestintä 3 op

Tavoite: Opiskelija oppii media-alan ruotsin kielen erityissanaston. Hän osaa viestiä sekä suul-lisesti että kirjallisesti ruotsiksi median tuotannollisissa työtehtävissä. Hänellä on ammattikor-keakoululain asetuksen mukainen kielitaito.

Sisältö: Puhuttu ja kirjoitettu ruotsin kieli media-alalla

 • media-alan sanasto
 • haastattelut
 • radio-ohjelmat
 • toimituspalaverit

Toteutus: Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti Radiojournalismi-moduulin kanssa. Opintojakso sisältää lähiopiskelua ja itsenäistä opiskelua toimitettuja ruotsinkielisiä radiojuttuja suunnittelemalla ja toteuttamalla. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen ruot-sinkieliseen radiotuotantoon, toimituspalavereihin ja opetukseen.

6MA8240 Englannin kieli ja viestintä, 3 op

Tavoite: Opiskelija oppii media-alan englannin kielen erityissanaston. Hän osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englanniksi median tuotannollisissa työtehtävissä. Opiskelijan kielitaito vastaa B2.1 taitotasoa.

Sisältö: Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli media-alalla

 • media-alan sanasto
 • haastattelut
 • tv-ohjelmat
 • toimituspalaverit

Toteutus: Englannin opintojen sisältö on integroitu tv-opintojaksoon.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen englan-ninkieliseen tv-tuotantoon, toimituspalavereihin ja opetukseen.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK