Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Perusopinnot
Opiskelutaidot ja ammattillinen kasvu

Yleistavoite: Orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin ja koulutusalaasi. Saat koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia

 • kuvan ymmärtämisessä ja visuaalisissa tuotannoissa
 • yhteiskunnallisessa osaamisessa
 • suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa 
 • vieraissa kielissä
 • tietotekniikassa

Toteutus: Perusopinnot toteutetaan kahden ensimmäisen opintovuoden alussa. Luennot, työpajat sosiaalisen median työkalut.

Opiskelutaidot ja ammattillinen kasvu

Kurssit:

 • Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu: Johdanto-opinnot, E-oppiminen, Kuvan ontologia ja morfologia  
 • Orientaatio tietotekniikkaan: PC ja Mac
 • Suomenkielen opinnot, kirjallinen viestintä ja puheviestintä

Jakson kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista. 

6KP7100 Opiskelutaidot ja ammattillinen kasvu, 5 op

Tavoite: Opintojen alussa perehdyt opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, koulutusohjelmasi opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin sekä laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Tutustut ammattikorkeakoulun sosiokulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön sekä opiskelumenetelmiin kuten e-oppimiseen ja sosiaalisen median käyttöön opiskelussa, projektityöskentelyyn ja tekemällä oppimiseen. Tunnistat omien opiskelutaitojesi vahvuudet ja kehittämiskohteet, osaat arvioida myös omaa lähtötasoasi, toiveitasi ja tavoitteitasi. Osaat analysoida ja tuottaa niin koulutuksen kuin työelämän vaatimusten mukaisia asia- ja fiktiivisiä tekstejä äidinkielellä. Puheviestinnässä harjoitellaan sekä yksilöllisiä että ryhmäviestintätaitoja eri tilanteissa. Hallitset opiskelussa ja alakohtaisessa työskentelyssä tarvittavat audiovisuaalisiin työasemiin (PC ja Mac) liittyvät perustiedot ja -taidot sekä verkkoviestinnän ja tiedonhankinnan perusteet. Saat myös perustiedot kuvataiteilijan työn keskeisimmästä elementistä, kuvasta.

Johdanto-opinnot

Tavoite: Perehdyt opiskeluun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskelukäytäntöihin mm. tekemällä oppimiseen, työpajatyöskentelyyn, teorian ja käytännön suhteeseen opetuksessa. Tutustut ammattikorkeakoulun sekä kaupan ja kulttuurin toimialan sosiokulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön: opintososiaalisiin seikkoihin, alueen infrastruktuuriin ja kulttuurisiin piirteisiin.

Sisältö: Infoa opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja kuvataiteen koulutusohjelmassa, opetus-suunnitelma: idea, sisällöt ja tavoitteet, toimintatavat ja työmenetelmät. Opettajat ja henkilökunta tehtäväalueineen. Oppilashuolto ja opinto-ohjausjärjestelmä. Verkkotun-nusten jakaminen. Opiskelijatutoreiden järjestämät ohjelmat.
Toteutus  Esittelyt, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit. Osallistuminen opetus- ja ohjelmatilanteisiin. Aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Kirjallisuus: Kuvataiteen opetussuunnitelma 2010 / 2011, kurssilla jaettu materiaali

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

E-oppiminen

Tavoite: Opit verkko-opiskelun edellytykset. Ymmärrät verkko-opiskelun oman alan tietotaito-jen rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen apuvälineeksi. Perehdyt Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun nykyisiin verkko-opiskelun käsitteisiin, käytänteisiin sekä menetelmiin.

Sisältö: Sosiaalinen media opiskelussa: LearnLincin ja Moodlen esittely sekä Moodle -ympäristön käyttökoulutus. Työasemien (PC tai Mac) käyttö verkko-opiskeluvälineenä, verkkoviestinnän taidot. Opit tunnistamaan verkko-opiskeluun liittyvät tekijänoikeudelliset seikat. Moodle-ympäristössä olevaan materiaaliin ja linkkeihin perehtyminen sekä niihin liittyvien ohjeistettujen tehtävien tekeminen.

Toteutus: Kurssin alussa orientaatioluento, kurssi toteutetaan etäopiskeluna, e-oppimisena, itsenäisesti ja ryhmässä. Oppimiskeskustelut ja tehtävät verkossa, Moodle-ympäristössä.

Kirjallisuus: Kurssin verkkomateriaali ja niihin liittyvät linkit sekä Moodle, opiskelijan ja materiaali opas

Arviointi:  Hyväksytty / hylätty

Kuvan ontologia ja morfologia

Tavoite: Saat filosofiset ja teoreettiset perustiedot kuvataiteilijan työn tärkeimmästä seikasta, kuvasta ja sen tarkastelusta. Ymmärrät kuvataiteen ja kulttuurialan peruskäsitteitä kuten kuva, mielikuva, visuaalisuus, kulttuuri ja visuaalinen kulttuuri. Tutustut kuvan fyysisiin ja mentaalisiin ominaispiirteisiin sekä merkitysten muodostuksen perusteisiin. Perehdyt kuvan olemukseen ontologisella ja morfologisella kysymysasettelulla: Mikä on kuva? Mitä kuvia on olemassa? Mitä tehtäviä kuvalla voi olla? Mitkä ovat kuvan, kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun "morfeemeja", rakennuselementtejä?

Sisältö: Kuvan funktiot, lajityypit, ominaisuudet sekä fyysiset ja mentaaliset muodot opitaan kuva-aineistojen avulla. Naturalisten kuvataiteen apuvälineet ja -keinot. Taiteen kenttä ja kaanon. Opastus tieteellisten tekstien käyttöön ja opintopäiväkirjan laatimiseen.

Toteutus: Kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, Itsenäiset mutta ohjatut kirjalliset ja kuvalliset oppimistehtävät yksin ja ryhmissä. Keskustelut ja opintopäiväkirja.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Kurssin opintomonisteet
 • Taideteollinen korkeakoulu, Johdatus kuvalliseen viestintään. http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/johdatus.html
 • Töyssy Seppo & Vartiainen Liisa & Viitanen Pirjo 1999, Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja
 • Elovirta Arja & Lukkarinen Ville 1998, Katseen rajat - taidehistorian metodologiaa, artikkelit: Kallio Rakel, Tyyli - taiteen näennäinen itsestäänselvyys. Elovirta Arja, Katseen kuviteltu viattomuus.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, kurssiarvosana muodostuu aktiivisen osallistumisen ja tehtäväarvosanojen perusteella. Palaute kaikista tehtävistä.

6KP7110 Orientaatio tietotekniikkaan, 3 op

PC

Tavoite: Tunnet oppilaitoksen laite- ja verkkoympäristön. Osaat laitteiden käytön perusteet ja osaat hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussasi. Saat valmiudet kirjallisten tehtävien työstämiseen. Harjaannut työvälineohjelmistojen käyttäjäksi ja oivallat niiden merkityksen omissa työtehtävissäsi.

Sisältö: 

 • PC:n käytön perusteet
 • Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perusteet
 • Opiskeluun liittyvään verkkoympäristöön tutustuminen

Toteutus: Oppimistehtävät ja näyttö

Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin aikana

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

MAC

Tavoite: Tutustut Mac OS-X käyttöjärjestelmään ja Macin yleisiin toimintoihin. Opit perustoiminnot Macilla ja opit ymmärtämään eron PC:n ja Macin välillä.

Sisältö:

 • Laitetekniikka
 • Käyttöjärjestelmä
 • Perustoiminnot

Toteutus: Luennot ja harjoitustehtävät

Kirjallisuus: Applen verkkosivut

Arviointi:  Hyväksytty / hylätty

6KP7120 Suomen kielen opinnot, 5 op

Kirjallinen viestintä: tekstien analysointi, tulkinta ja tuottaminen

Tavoite: Opit analysoimaan, ymmärtämään, käyttämään, tulkitsemaan, arvioimaan ja tuotta-maan eri tekstilajien kielellisiä tekstejä (ja mediatekstejä) siten, että kykenet saavuttamaan tavoitteitasi, kehittämään tietojasi ja taitojasi sekä osallistumaan aktiivisesti työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Sisältö:

1. Viestintä

 • viestintä siirtämisenä ja merkityksenantona eli tulkintana
 • viestinnän taidot

2. Tekstitaidot: lukeminen ja kirjoittaminen

 Tekstien erittely ja tulkinta

 • tekstin avaamisen malleja
 • tekstin suhde todellisuuteen: semioottinen näkökulma
 • kuva tekstinä
 • kuvan pohjalta kirjoittaminen
 • medialukutaito
 • kriittinen lingvistiikka

Kirjoittaminen prosessina prosessin vaiheet

 • palautteen antaminen tekstistä
 • tekstilajeille ominaisia piirteitä
 • asiatekstit: referoiva essee
 • journalistiset tekstit: uutinen
 • fiktiiviset tekstit: novelli ja ns. luova kirjoittaminen

Tekstinhuolto: rakenne, kieli ja tyyli, ulkoasu

Arviointi: Prosessi ja tuotokset arvioidaan. Referoiva essee arvioidaan asteikolla 0 - 5. Muut tekstit arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Puheviestintä

Tavoite: Saat perustietoa eri puheviestintätilanteista ja niiden vaatimuksista. Tutustut kulttuu-rienväliseen viestintään ja ymmärrät suomalaisen puheviestinnän ominaispiirteiden merkityksen. Opit analysoimaan itseäsi viestijänä ja löydät omat vahvat puolesi. Kykenet antamaan ja ottamaan vastaan palautetta omasta viestinnästäsi. Kehityt ja arvostat itseäsi viestijänä. Ymmärrät puheviestintätaitojen tärkeyden ihmisten välisessä kommunikaatiossa.

Sisältö:

 • viestintätilanteen osatekijät
 • suomalainen puhetaito ja -kulttuuri
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • itsearviointi, viestijäkuva
 • äänenkäytön osatekijät
 • hyvä ääni
 • esiintymisjännitys
 • puheviestintätilanteet
 • yksilöviestintä
 • ryhmäviestintä
 • harjoitukset

Toteutus: Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi osallistut aktiivisesti harjoituksiin ja opetukseen. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Kirjallisuus: 

 • Opintomonisteet.
 • Aalto Anna-Liisa & Parviainen Kati 1987, Auta ääntäsi.
 • Aulanko Mari 1990, Minäkö luennoimaan. Miksi-kenelle-mitä-miten meni.
 • Aulanko Mari 1999, Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen.
 • Kansanen Anneli 1992: Puheviestintä. Isotalus Pekka (toim.) 1994, Puheesta ja vuorovaikutuksesta.
 • Lehtonen Jaakko (toim.) 1993, Kulttuurien kohtaaminen.
 • Salo-Lee Liisa & Malmberg Raija & Halinoja Raimo (toim.) 1996, Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä...
 • Kielijelppi
 • Kielikompassi

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson aikana osoitettu aktiivisuus, opiskelijan itsearviointi ja arvioitavat puhesuoritukset.

Ammattiorientaatio

Kurssit:

 • Ammattiorientaatio: Kulttuuri ja yhteiskunta, Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa
 • Alakohtaiset kieliopinnot: englannin ja ruotsin kieli
 • Tuotanto-opinnot: Tekijän oikeudet, Kuvallisen tuotannon perusteet, Näyttelyprojekti ja Kuvatuotantojen käsikirjoitus.

Jakson kursseja koskevat tiedot (tavoite, sisältö, toteutus, arviointi ja kirjallisuus) löytyvät kurssien kuvauksista.

6KP7200 Ammattiorientaatio, 3 op

Tavoite: Saat perustietoa työelämästä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisistä vuorovaikutuksista. Tutustut kuvataiteilijan työtehtäviin ja mahdollisuuksiin muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Perehdyt näyttelytoimintaan, sen funktioihin ja rakenteisiin sekä vierailijana että näytteilleasettajana. Englannin kielen opinnoissa tutustut englanninkieliseen viestintäkulttuuriin ja opit kuvataidealan ammattisanastoa. Saat kielellisiä valmiuksia toimia yhteistyössä alan kotimaisten ja ulkomaisten ammattilaisten kanssa. Ruotsin kielen oppimisessa on tavoitteena lisätä kielellisiä valmiuksiasi siten, että selviydyt työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Kulttuuri, yhteiskunta ja kuvataide

Tavoite: Tutustut yhteiskunnan ja kulttuurin välisiin vuorovaikutuksiin kuvataiteilijan näkökul-masta: yksilö kulttuurin oppipoikana ja muokkaajana. Ymmärrät ajankohtaista keskustelua taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteista. Saat perustietoa työelämän rakenteista ja muutosprosesseista kuvataiteilijan ja kulttuurialan kannalta.

Sisältö: Kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutus (mm. kommunikatiivinen toiminta). Kulttuurihistoriallinen katsaus kuvataiteilijan yhteiskunnallisen aseman kehittymiseen. Kulttuuri ja taide yhteiskunnallisissa tuotantorakenteissa: taide-, kulttuuri- ja elämysteollisuus. Populaarikulttuuri ja korkeakulttuuri.

Toteutus: Havainnollistavat luennot, essee, kurssipäiväkirja tai tentti.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Kurssin opintomonisteet
 • Bardy Marjatta & Haapalainen Riikka & Isotalo Merja & Korhonen Pekka (toim.) 2007, Taide keskellä elämää.
 • Erävaara Taina & Velhonoja Matti (toim.) 2005, Kuvataiteen valtakunta - kuvataiteen ammatillinen koulutus Suomessa.
 • Avoin yliopisto, Sosiaalipsykologian peruskurssi, Yksilö ja kulttuuri.
 • Kallioniemi Kari & Salmi Hannu 1995, Porvariskodista maailmankylään - populaari-kulttuurin historiaa: Mitä populaarikulttuuri on?

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävään tai tenttiin.

Taiteilija muuttuvassa yhteiskunnassa

Tavoite: Opit näkökulmia ja valmiuksia omaan taiteelliseen toimintaasi. Tutustut käytännön esimerkkien kautta taiteilijan työtehtäviin, mahdollisuuksiin, asemaan ja merkitykseen muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Ymmärrät taiteilijan tehtäväkenttää sekä itsenäisenä toimijana että erilaisten yhteisöjen jäsenenä.
Sisältö Tutustutaan taiteilijoiden työskentelyyn, teoksiin ja tuotteisiin, näyttelytoimintaan ja ammattiasenteisiin mm. taiteilijavierailujen ja ateljeekäyntien avulla.

Toteutus: Yksilö- ja ryhmätehtäviä, taiteilijaesitelmät.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, perusteina aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

6KP7211 Alakohtaiset kieliopinnot: Englanti, 3 op

Tavoite: Opit englanninkielistä kulttuurialan ja kuvataiteen perussanastoa sekä kehität taitojasi kielen kaikilla osa-alueilla: puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen. Ymmärrät monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissäsi.

Sisältö: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla. Opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan.

Toteutus: Kontaktiopetus, pari- ja ryhmätyöt, itsenäiset mutta ohjatut oppimistehtävät: esseet, käännökset ja suullisten tehtävien valmistelu. Kirjalliset ja suulliset tentit.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan sekä kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %.

6KP7212 Alakohtaiset kieliopinnot: Ruotsi. 3 op

Tavoite: Opit kulttuuri- ja kuvataidealan perussanastoa, osaat aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Olet halukas kehittämään kielitai-toasi kohti tulevaisuuden työtehtäviä.

Sisältö: Alakohtaisen perussanaston lisäksi pohjoismaista elinkeinoelämään liittyvää sanastoa. Harjoitellaan alakohtaisia sosiaalisia tilanteita ruotsin kielellä.

Toteutus: Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta: pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskellaan itsenäisesti mutta ohjatusti.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5. Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

6KP7220 Tuotanto-opinnot, 6 op

Tekijänoikeudet

Tavoite:  Tunnet immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön ja sopimuskäytännön keskeiset osat. Tiedät oikeutesi teoksen tekijänä ja osaat toimia sopimustilanteissa sen mukaisesti.

Sisältö: Erityisesti kuvaan liittyvät immateriaalioikeudet, ryhmätehtävät: ratkotaan tekijänoike-uksiin liittyviä ongelmia.

Toteutus: Luennot ja työpajat

Kirjallisuus:  Teoston, Gramexin, Kuvaston ja Kopioston verkkosivut. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvallisen tuotannon perusteet

Tavoite: Opit ymmärtämään ajankohtaista keskustelua luovan talouden ilmiöistä ja saat yleiskäsityksen suomalaisista taiteen julkisista toiminnoista, apurahajärjestelmistä ja organisaatioista.

Sisältö: Taiteen julkiset organisaatiot: Taiteen keskustoimikunta, Läänien taidetoimikunnat, Suomen taiteilijaseura ja sen alaiset järjestöt, julkinen taiteen tuki.

Toteutus: Luennot, oppitehtävä julkisista organisaatioista, ryhmäkeskustelut ja pohdinta.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa. 

 • Artikkeleita ja lukuja teoksista: Inkinen Sam & Karkulehto Sanna & Mäenpää Marjo & Timonen Eija 2006, Minne matka, luova talous?
 • Wilenius Markku 2004, Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Kukkasmäki Timo 2004, Kulttuuritoiminnan käsikirja.
 • Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO. 
 • Kulttuuriteollisuustyöryhmän raportti 1999, Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Näyttelyprojekti

Tavoite: Perehdyt näyttelytoimintaan ja opit töittesi esillepanoa näyttelytiloissa. Opit suunnittelemaan ja rakentamaan näyttelyn sekä tuottamaan siihen tarpeellisen oheismateriaalin.

Sisältö: Näyttelytoiminta: toiminnan funktiot, ohjattu näyttelysuunnittelu ja oheismateriaalin tekeminen (mm. kutsu, juliste, esite). Itsenäinen näyttelytilan ja -ajan varaus sekä näyttelyn toteutus.

Toteutus: Näyttely kootaan ammattiopintojen eri kursseilla tehdyistä omista teoksista (mm. piirustus, maalaus, valokuva, soveltavat kuvateokset). Kurssi toteutetaan työpajatyyppisesti, projektityöskentelynä ammattiopintojen loppuvaiheessa. Näyttelyn voi rakentaa yksin tai pienryhminä.

Kirjallisuus:

Arviointi Hyväksytty / hylätty, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

Kuvatuotantojen käsikirjoitus

Tavoite: Hahmotat kuvakerronnan perusperiaatteet. Ymmärrät käsikirjoittamisen tarkoituksen ja draaman rakentamisen peruskäsitteet. Osaat analysoida kuvatuotannon kerronnan rakenteita ja suunnitella kuvatuotannon käsikirjoituksen ja ymmärrät sen osana taiteellista suunnittelua.

Sisältö: Käsikirjoittamisen vaiheet, käsikirjoitusprosessi (synopsis, treatment, step-outline, käsikirjoitus). Tarinankerronta, draaman rakenne ja draamaa koossa pitävät voimat.

Toteutus: Luentoja, teosanalyyseja, käsikirjoitusharjoitus.

Kirjallisuus: 

 • Aristoteles, Runousoppi (suom. 1997).
 • Aaltonen Jouko 2002, Käsikirjoittajan työkalupakki.
 • Leino Tomi 2003, Sanoista eläviä kuvia. Käsikirjoittajan opas.
 • McKee Robert 1998, Story. Substance, structure, style and the principles of screenwriting.
 • Szondi Peter 2007, Modernin draaman teoria 1880-1950, julkaisussa Synteesi, tai-teidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti 1/2007.
 • Salo Merja 2000, Imageware - kuvajournalismi mediafuusiossa.

Arviointi  Asteikolla 0 - 5, arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen ja tehtävien teko.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK