Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Suuntaavaat ammatilliset opinnot

Yleistavoite:

 • syvennyt nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin 
 • laajennat kuvataiteen tuntemustasi toiminnallisesti ja tieteellisesti 
 • hahmotat oman työtäsi kuvataiteen kentässä 
 • pystyt itsenäiseen taiteelliseen ja tutkivaan työskentelyyn myös ryhmän jäsenenä

Sisältö: Opintojen 3. vaiheessa (3. ja 4. vuosi) teemana on kuvataidealan tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen. Käytännön työ, teoksellinen osaaminen, rakentuu laajoista visuaalisista tuotannoista, jotka painottuvat digitaaliseen kuvaan ja sen soveltamiseen. Syvennetään tietokoneavusteisen kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitoja, keskitytään kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin. Keskeisinä tuotantoina ovat valokuva ja kuvankäsittely, 2D-maailma ja julkaisut, 2D- ja 3D-animaatiot sekä multimedia. Jokaiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kunkin tuotannon taustoja, sisältöjä, työprosessia tai kokemista tarkasteleva tieteellinen osa, joka tukee kuvatuotantoon liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa tai on sitä.

Toteutus: Voit suorittaa yhteensä 4 suuntaavaa opintokokonaisuutta valintasi mukaisesti. Valinta tehdään 2. opintovuoden keväällä. Opintokokonaisuuksista toteutetaan vuosittain valokuvaus ja kuvankäsittely sekä monikanavajulkaisu. Parillisina vuosina voidaan suorittaa lisäksi animaatio 2 ja multimedia, parittomina vuosina 3D-animaatio ja verkkotaide. Suuntaavia opintoja voit valita myös viestinnän koulutusohjelman opinnoista siten, että ne täydentävät oman alan opintoja. Tuotannolliset kurssit toteutetaan työpajatyöskentelynä, jolloin tekemällä oppiminen on keskiössä: kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote. Sosiaalista mediaa hyödynnetään etenkin julkaisu- ja esittelyfoorumina. Tieteelliset osuudet toteutetaan tuotantojen aikana luentosarjoina ja seminaarityöskentelynä. Kurssiteokset voivat olla työelämälähtöisiä tilaustöitä tai ne voivat kuulua hankkeisiin. Kurssien teoksia ja tuotantoja saatetaan julkisesti nähtäville, jotta har-jaannut ammatillisen toimintasi kannalta oleellisessa työn esilletuonnissa. Suuntautumisopintojen aikana jatkat portfolion kokoamista.

6KS7412 Animaatio 2, 15 op

Tavoite: Opit animaatiotuotannon suunnitteluprosessin, animaation elokuvalliset keinot ja elokuvallisen rakenteen. Osaat suunnitella ja aikatauluttaa tuotannon. Harjaannut tuotannon eri vaiheissa ideasta valmiiseen teokseen ja toimit vastuullisesti animaatioelokuvan tai animaatiota sisältävän av-teoksen tuotantoprosessissa (esim. musiikkivideo, videotaideteos, digitaalisesti käsitelty video, tietokoneanimaatio). Oivallat erilaisten tekniikoiden ja työmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Sisältö:  Animaatiotuotantojen toteuttaminen yksin ja ryhmässä. Suunnittelet, käsikirjoitat ja toteutat valitsemillasi tekniikoilla ja työvälineillä animaatiotuotannon tehtäviä. Aikaisempien kurssitöiden analyysi. Esitystilanteen järjestäminen tai osallistuminen esitystilanteisiin.

Toteutus: Työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja ohjattu projektityöskentely. Laaditaan tuotantoraportti. Esityksen suunnittelu ja järjestäminen. Tuotantoja esitetään myös koulun ulkopuolella esim. katsauksissa, festivaaleilla ja kilpailuissa. Teos voi olla myös hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Kirjallisuus:

 •  Whitaker Harold & Halas John 2002, Timing for Animation 
 • Williams Richard 2002,  Animator’s Survival
 • Laybourne Kit 1998, The Animation Book. 
 • Otteita ohjelmien käsikirjoista. 
 • Jouko Aaltonen 2002, Käsikirjoittajan työkalupakki. 
 • Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali, http://elokuvantaju.uiah.fi/.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Katse ja liike, 3 op

Tavoite: Syvennät tietämystäsi liikkeen esittämisestä ja liikevaikutelman luomisesta kuvatai-teessa: taide- ja kulttuurihistoriallinen näkökulma. Osaat hyödyntää tietoasi animaation teossa (kokeilut, soveltaminen). Ymmärrät katseen ja teoksen vuorovaikutuksen ja katseen kulttuurisidonnaisuuden.

Sisältö: Kulttuurihistoriallinen katsaus: liikkeen esittäminen ja liikkeen tunnun luominen kuvataiteessa. Aistihistoriallinen katsaus liikkuvasta katsojasta liikkuvaan kuvaan ja panoroivaan katseeseen, silmän ja katseen medialisoitumiseen.

Toteutus: Toteutetaan animaatio 2 kurssin aikana: tietoa kokeillaan ja sovelletaan animaatiotuotannossa. Havainnollistavat luennot ja keskustelut sekä tehtävät.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Kurssin luentomonisteet
 • Elovirta & Lukkarinen 1998, Katseen Rajat. Taidehistorian metodologiaa. Artikkeli Elovirta Arja, Katseen kuviteltu viattomuus.
 • Salo Tomi 2000, Vaihtuvan perspektiivin panoraamat piirrosanimaatioissa.
 • Huhtamo Erkki 2000, Fantasmagoria - elävän kuvan arkeologiaa. 
 • Remes Marjo 2005, Liikkuvasta katsojasta liikkuvaan kuvaan, teoksessa Remes, Katseen kulttuuriset rajat - shamanismista uusshamanismiin.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

Suunnittelu ja käsikirjoitus toteutus, ääni 12 op

3KS7413 3D-animaatio, 15 op

Tavoite: Tietotaitosi 3D-grafiikassa syvenee ja opit hyödyntämään 3D-animointia osana digi-taalista kuvanrakentamista. Ymmärrät luonnollisen näköisen lopputuloksen toteuttamisessa tarvittavat periaatteet tietokoneella tuotetusta valaistuksesta, pintamateriaaleista, kamerasta ja jälkikäsittelystä. Osaat luoda teokset haluttuun muotoon (animaatio, videografiikka, uusmediakuvitus, reaaliaikavisualisointi jne.) ja animoida kolmiulotteisia tietokonemalleja eri menetelmillä. Hahmotat 3D-animaation vahvuudet, rajoitukset ja mahdolliset sovelluskohteet (esim. av-tuotannot, visualisoinnit, simulaatiot, mainokset, pelit, multimedia, www). Kykenet luomaan 3D-animaation sekä tuottamaan sen sopivaan esitysmuotoon. Tuotetut animaatiot esitetään esim. lyhytelokuvien tai muiden suuntaavissa opinnoissa toteutettujen teosten kanssa. Tuotantoja viedään myös koulun ulkopuolelle esim. katsauksiin, festivaaleille ja kilpailuihin.

Sisältö: 3D-animaatio: suunnitellaan ja toteutetaan 3D-grafiikkaa hyödyntävä teos. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Aikaisempien kurssitöiden analyysit.

Toteutus: Työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja ohjattu projektityöskentely: kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote. Toteutuksen edellytyksenä on 3D-mallinnus-kurssi.

Kirjallisuus:

 • Lehtovirta Pekka & Nuutinen Kari 2000, 3D-sisältötuotannon peruskirja.
 • O’Rourke Michael 2003, Principles of 3D-animation.
 • Birn Jeremy 2000, Digital Lighting & Rendering.
 • Maestri George 1996, Digital Character Animation.
 • Kelly Doug 2002, Digital Compositing in Depth. 
 • Dawaher Simon 2005, Creating 3D-worlds

Arviointi  Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Oleminen ja tila, 3 op

Tavoite: Syvennät tietämystäsi tilan esittämisestä sekä tilavaikutelman luomisesta kuvataiteessa: taide- ja kulttuurihistoriallinen näkökulma. Hahmotat julkista ja yksityistä tilaa kuvataiteen kontekstissa. Tutustut kuvatuotantoihin kulttuuristen tilojen kuvaajina, muokkaajina ja muodostajina (esim. kuvien luomat näkemykset pohjoisesta kulttuurialueesta, Albert Kahnin kulttuurien kuvaamisen idea ja Mellanen Jaana kulttuurikerrosten kuvaamisen idea).

Sisältö: Kulttuurihistoriallinen katsaus: etäisyyden, syvyysulottuvuuden ja volyymin tunnun luominen kuvapinnalla. Kuvataide julkisessa ja yksityisessä tilassa. Taiteen tekeminen olemisen muotona ja tilana. Kulttuurialueet  kuvissa.

Toteutus: Toteutetaan 3D-animaatiokurssin aikana. Havainnollistavat luennot ja keskustelut sekä tehtävät.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Kurssin opintomonisteet
 • Saarikangas Kirsi (toim.) 1999, Kuvasta tilaan - taidehistoria tänään.
 • Elovirta & Lukkarinen 1998, Katseen Rajat. Taidehistorian metodologiaa. Artikkelit
 • Laitinen Riitta (toim.) 2004, Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa.
 • Lähteenmäki Maria 2006, Terra Ultima - matka Lapin historiaan
 • Varto Juha 2006, Taide on avoin tila.
 • The wonderful world of Albert Kahn. Colour Photographs from a Lost Age http://www.albertkahn.co.uk/about.html
 • Mellanen Jaana 2007, Helsinki Helsingin alla. Kaupunkiarkeologiaa sarjakuvina.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

Suunnittelu ja käsikirjoitus toteutus, ääni 12 op

6KS7414 Multimedia 15 op

Tavoite: Opit käyttämään multimediaa osana omaa taiteellista työtäsi ja ilmaisuasi. Etsit ilmaisullesi sopivia taiteellisia ja teknisiä ratkaisuja. Ymmärrät ja osaat multimediateoksen tuotantoprosessin. Opit erilaisten multimediateosten rakenteen ja käytön sekä osaat valita käyttötarkoitukseen sopivan multimediaratkaisun. Osaat yhdistää erilaiset staattiset ja dynaamiset ratkaisut sekä opit huomioimaan laiteympäristöjen vaatimukset. 

Sisältö: Taiteellinen multimediateos: tuotantosuunnitelman laatiminen, idea ja sen kehittäminen, teoksen suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus. Teoksen materiaalin luominen. Aikaisempien kurssitöiden analyysit.

Toteutus: Työpajatyöskentely: tekemällä oppiminen ja ohjattu projektityöskentely: kokeileva, tutkiva ja kehittävä työote.  Laajahkon omaehtoisen produktion tuottaminen. Testaat erilaisia ratkaisuja pienteoksilla ja luot toteutukseen tarvittavat elementit, kuvat, äänet, tekstit ja muut multimediatuotantoon liittyvät osat. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Toteutetaan sekä On-line että ja Off-line multimediateos. Lisäksi ryhmä tekee yhteisöllisen teoksen.

Kirjallisuus:

 • Luukkonen Jussi 2000, Digitaalisen median käsikirjoitusopas.
 • Keränen Vesa & Lamberg Niko & Penttinen Jukka 2006, Web-julkaiseminen & multimedia.
 • Inkinen Sam (toim.) 2003, Sivistyksen haaste: kirjoituksia kulttuurista, kasvatuk-sesta ja teknologiasta. Ajankohtaisia tekstejä digitaalisesta tuottamisesta.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Aistimuksista mielen kuvia 3 op

Tavoite: Syvennät ymmärtämystäsi ihmisen tavoista havainnoida ympäristöä siinä kulttuurisessa kontekstissa ja niiden kulttuuristen koodien kautta, joissa hän varttuu ja elää. Perehdyt mielikuvien ja semanttisten sisältöjen muodostukseen ja hyödyntämiseen taiteessa: elämyksellisyyteen.

Sisältö: Aistien vuorovaikutteisuus ja kytkeytyminen toisiinsa. Virtuaalinen aistiympäristö. Aistien medialisoitumisen eri muodot, mm. media aistien jatkeena sekä median laitteet ja funktiot aistien selittämisen malleina sekä havainnoinnin malleina ja ohjaajina.

Toteutus: Toteutetaan multimediakurssin aikana: havainnointiin ja kokemiseen liittyvät kokei-lut ja testaukset toteutetaan pienteoksissa. Havainnollistavat luennot ja keskustelut. Essee, kurssipäiväkirja, tentti tai multimediateoksen työprosessikuvaus, jossa käsitellään myös aistimusten, mielikuvien ja mul-timediateoksen suhdetta.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Reitmaa & Vanhala & Kauttu & Antila 1999, Virtuaaliympäristöt, kuvan sisälle vievät tekniikat.
 • Pitkänen-Walter Tarja 2006, Liian haurasta kuvaksi - maalauksen aistisuudesta.
 • Neisser Ulric 1982, Kognitio ja todellisuus.
 • McLuhan Marshall 1968, Ihmisen uudet ulottuvuudet.
 • Merleau-Ponty Maurice 1993, Silmä ja mieli. 
 • Tarasti Eero 2001, Ääni ja identiteetti, julkaisussa Synteesi, taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

Suunnittelu ja käsikirjoitus toteutus, ääni 12 op

6KS7415 Verkkotaide 15 op

Tavoite: Osaat käyttää verkkojulkaisua osana omaa taiteellista työtäsi sekä verkkomaailmaa työsi toteutus- ja julkaisukanavana. Tunnet internet-kommunikaation perusteet ja kansainvälisiä verkkotaideprojekteja. Hallitset verkkojulkaisun ohjelmointikielen ja verkkojulkaisuohjelman. Syvennät työskentelysi kautta taitojasi tarkastella taidetta viestinä myös yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä tiedonvälitystä ja kommunikointia taiteen muotoina.

Sisältö: Verkkotaideprojekti: multimediallisten ominaisuuksien liittäminen osaksi verkkojul-kaisua, ääni, liike, ohjelmointikieli verkkojulkaisussa, tekijänoikeudet, tutustuminen kansainvälisiin verkkotaideprojekteihin. Analysoidaan aikaisempia kurssituotantoja. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Toteutus: Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely): kokeileva, tutkiva ja kehittävä työ-ote. Verkkotaideteoksen suunnittelu ja toteutus. Kurssilla toteutetut projektit esitetään yleisölle.

Kirjallisuus:

 • Keränen Vesa & Lamberg Niko & Penttinen Jukka 2006, Web-julkaiseminen & multimedia.
 • Luukkonen Jussi 200, Digitaalisen median käsikirjoitusopas.
 • Huhtamo Erkki (toim.) 1995, Virtuaalisuuden arkeologia, virtuaalimatkailijan uusi käsikirja.
 • Nykytaiteen virtuaalikirjasto, Verkkogalleriat ja verkkotaide, http://marikki.fng.fi/kiviki/kiviki.php
 • Inkinen Sam (toim.) 2003, Sivistyksen haaste: kirjoituksia kulttuurista, kasvatuk-sesta ja teknologiasta.
 • Koskinen Jari 2005, Kuvien takana.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teos arvioidaan.

Visuaalinen brändäys 3 op

Tavoite: Oivallat kuvataiteellisten ratkaisujen funktion oman erityisen ilmeen, ulkonäön eli tyylin luomisessa visuaalisille tuotannoille. Kuinka visuaalinen tunnistettavuus, omalaatuisuus ja kiinnostavuus syntyvät - entä kuinka ja miksi rakennetaan brandi?

Sisältö: Mitä brandilla tarkoitetaan? Kuvailmaisun elementit, tekotavat ("käsiala", muotoilu) ja niiden suhde toisiinsa tunnistettavuuden luomisessa.

Toteutus: Toteutetaan verkkotaidekurssin aikana sekä kuvataiteen näkökulmasta että liiketoi-minnan näkökulmasta. Luennot ja seminaarityöskentely: perehtyminen kirjallisuuteen, alustukset ja keskustelut. Kokeilut ja niihin perustuvat valinnat ja ratkaisut toteutetaan  verkkotaidekurssin teoksessa. Essee, kurssipäiväkirja, tentti tai työprosessikuvaus verkkotaideprojektista, jossa käsitellään myös visuaalisen ilmeen luomista ja perustellaan valinnat.

Kirjallisuus:

 • Klein Naomi 2000, No Logo.
 • Lindroos Satu & Nyman Göte & Lindroos Katja 2005, Kirkas Brandi.
 • Koskinen Jari (toim.) 2000, Visuaalinen viestintä - monialainen tulevaisuus.
 • Töyssy Seppo & Vartiainen Liisa & Viitanen Pirjo 1999, Kuvataide - Visuaalisen kulttuurin käsikirja, luku: Muotoilu. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Verkkotaideprojekti, 12 op

Arviointi: Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

3KS7410 Valokuvaus ja kuvankäsittely, 15 op

Kurssin opetus on englanniksi.

This course  will cover issues and applications of digital photography and image processing in greater depth.

Lectures: This course will be project based, with lectures, demonstration and workshops tailored to the needs of the class. The images will be presented by the student as, colloquia, hard copy and burnt to CD for assessment.

Reading:

 • Course notes will be provided material 
 • Evening Martin 2005, Adobe Photoshop CS2 for Photographers.
 • Zakia Richard D. 2001, Perception and Imaging.
 • Zettl Herbert 1998, Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics.
 • Stroeble Leslie D. 1980, Visual Concepts for Photographers

Grading 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

Katsomisen prosessit, 3 op

Kurssin opetus on englanniksi.

This course  is a part of the course Valokuvaus ja kuvankäsittely. From a philosophi-cal perspective it will be analysis of the artist and his interpretation of composition, asking the question what the photographer can learn from the artist. The practical aspect of the course will focus upon creativity, and the use of light to communicate ones visual intentions

Lectures:

 • The history of colour photography, the perception of colour
 • Image perception
 • Advanced, organic composition
 • How the photographer relates to his/her subject
 • Great photographers both from Finland, United Kingdom and USA, an analysis of their photography
 • Reading an image

Reading:

 • Hoffman Donald 2000, Visual Intelligence.
 • Berger John 1990, Ways of seeing. Arnheim material  
 • Rudolf 1974, Art and Visual Perception.

Grading 0 - 5, the course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

Valokuvaprojekti, 12 op

3KS7411 Monikanavajulkaisu, 15 op

Tavoite: Tuotat omaehtoista tietokoneavusteista sisältöä ja käytät luovasti digitaaliteknologiaa taiteellisessa työssäsi. Löydät tietokoneavusteisesta työskentelystä ilmaisullesi sopivimmat keinot ja pystyt luomaan oman (yhtenäisen) visuaalisen ilmeen eri medioissa tapahtuvaa julkaisemista varten. Ymmärrät eri mediaelementtien vuorovaikutuksen ja opit yhdistämään eri tavoin luotuja aineistoja sekä harjaannut mediatekstien tuottamisessa ja tulkinnassa.

Sisältö: Suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia visuaalisia sisältöjä eri levitysformaatteihin. Aikaisempien kurssitöiden analyysit.

Toteutus: Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely), kokeileva, tutkiva ja kehittävä työ-ote: yksi laaja, kokoava projekti, joka voidaan liittää portfolioon. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen ja multimedia, animaatio, julkaisuprojekti.

Kirjallisuus:

 • Pesonen Soili & Tarvainen Juha 2000, Julkaisun tekeminen.
 • Salo Merja 2000, Imageware - kuvajournalismi mediafuusiossa.
 • Hatva Anja 1998, Kuvittaminen, soveltuvin osin.
 • Ohjelmien käsikirjat.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, työprosessi ja julkaisu arvioidaan

Kuvatuotantojen semiotiikka, 3 op

Tavoite: Syvennät tulkinnan taitojasi ja ymmärrystäsi tulkintaprosesseista. Opit soveltamaan semiotiikkaa tulkinnan keinona ja työvälineenä laajoissa kuvataiteellisissa tuotannoissa. Ymmärrät teoksen luomisen ja tarkastelun eri laatuisina ja eri ympäristöihin sijoittuvina tulkintoina. Hahmotat tulkintojen kulttuurihistoriallisuuden: tulkintojen sijoittumisen aikaan ja paikkaan.

Sisältö: Kuvatuotantojen ja eri informaatiomuodoista rakennettujen yhdistelmätekstien analyysit ja laatiminen: harjoitustyöt.

Toteutus: Toteutetaan monikanavajulkaisu -kurssin aikana, kuva-aineistoilla havainnollistetut luennot, harjoitustehtävät ja keskustelut.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Kurssin opintomonisteet
 • Palin Tutta 1998, Merkistä mieleen, teoksessa Elovirta & Lukkarinen: Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa.
 • Vuorinen Jyri 1997, Taideteos merkkinä. Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen.
 • Salo Merja 2000, Imageware - kuvajournalismi mediafuusiossa.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, perusteena aktiivi osallistuminen ja oppimistehtävä tai tentti.

3KS7416 Kansainväliset alan opinnot 15 - 30 op

Tavoite: Opit toimimaan kansainvälisissä ympäristöissä oman alasi tehtävissä.

Sisältö Sisältö rakentuu kunkin kokonaisuuden mukaisesti.

Toteutus: Toteutus voi tapahtua joko kotimaassa tai ulkomailla. Jos opinnot suoritetaan ulkomailla, on tarpeelliset tositteet tai todistus suorituksesta opintotoimistoon.

Kirjallisuus:

 • Opintokohtaisesti, ilmoitetaan opintojen aikana.

Arviointi Hyväksytty / hylätty.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK