Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen rakenne

4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op

Harjoittelu
30 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

3. vuosi

Suuntaavat ammatilliset opinnot
60 op

2. vuosi

Perusopinnot
30 op

Yhteiset ammatilliset opinnot
90 op

1. vuosi

Kaikille yhteisiä opintoja ovat perusopinnot (30 op) ja ammattiopinnot (90 op). Toisen lukuvuoden keväällä opiskelijat valitsevat suuntaavista ammattiopinnoista joko teostuotannon tai monimediajournalismin. Suuntaavat ammattiopinnot (60 op) suoritetaan pääsääntöisesti kolmantena lukuvuotena. Opintoihin kuuluu myös harjoittelu (30 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op) sekä opinnäytetyö (15 op). Opinnoista osa voidaan suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

Perusopinnot

Perusopintojen aikana orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin ja koulutusalaasi. Saat koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia media-alan osaamisessa ja ymmärtämises-sä, yhteiskunnallisessa osaamisessa, suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa, vieraissa kielissä, tietotekniikassa sekä alan tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Perusopinnot toteutetaan kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. 

Ammattiopinnot

Ammattiopintojen aikana perehdytään media-alan teknisiin, ilmaisullisiin ja sisällöllisiin mahdollisuuksiin. Opintojen tavoitteena on saada riittävä perusosaaminen teknisestä toimin-taympäristöstä, ilmaisullisista keinoita ja sisällöistä eri välineisiin. Opinnot koostuvat ensim-mäisen ja toisen vuoden opinnoista.
Suuntaavat opinnot

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Teostuotanto

Teostuotannon koulutuksen keskiössä on teoksellinen osaaminen. Teososaaminen luo valmiudet toimia media-alan erityisosaajana sekä raskaammissa elokuvatuotannoissa että kevyemmissä tuotannoissa mainoksista dokumenttielokuviin.

Koulutuksessa korostuu oman luovan ilmaisun kehittäminen. Medianomin on hallittava tuotantovälineensä luovan ilmaisun mahdollisuudet ja osattava itsenäisesti soveltaa ammattiosaamistaan mediateoksen tuotantoon. Teostuotannossa jokainen osa-alue – kuva, ääni, sisältö – on asiantuntijan vastuulla, joka ymmärtää oman työpanoksensa merkityksen suhteessa teoksen kokonaisuuteen.

Medianomi, joka suuntautuu opinnoissaan teostuotantoon, pystyy toimimaan luovasti vastuullisissa tuotantotehtävissä mediatuotannon eri osa-alueilla. Suuntautumisvaihtoehdossa voi valita kuvateknisen ilmaisun (kuvaus, valaisu, leikkaus) sisältötuotannon (käsikirjoittaminen, ohjaus, tuotanto) tai ääni-ilmaisun ja -tekniikan.

Monimediajournalismi

Journalistisessa koulutuksessa korostuvat yhteys työelämään ja pyrkimys vastata media-alan suuriin ja nopeisiin muutoksiin. Alueellinen sähköinen media on toiminut monimediaisen toimitustyön, tuotannon ja ns. digitaalisen toimintatavan edelläkävijänä myös Lapissa. Maakunta- ja paikallislehdet ovat lähtemässä mukaan seuraavaan muutosaaltoon. 

Toimittajan työ on viime vuosina muuttunut perinteisestä yhden välineen hallinnasta monimediaiseksi toimittamiseksi. Muutos on lisännyt journalistisen työn vaativuutta ja monipuo-listanut työtehtäviä. Haasteellisessa, monimediaisessa työympäristössä työskentelevän toimittajan täytyy hallita journalistinen sisältö, tuotanto, tekniikka ja julkaiseminen.

Monimediajournalismi keskittyy sisältöihin ja niiden toimitukselliseen versiointiin radioon, televisioon, lehteen ja verkkomediaan. Journalistisessa koulutuksessa korostuvat alueellinen uutis- ja ajankohtaistoiminta, dokumentaarinen ja sisältölähtöinen asiajournalismi, monimediainen sisältösuunnittelu ja -tuotanto, yhteiskuntaosaaminen sekä mediaympäristön tuntemus.

Monimediajournalismin teoriaopetus integroituu autenttisissa oppimisympäristöissä toteutettaviin työelämäprojekteihin ja/tai koulun omissa medioissa työskentelyyn. Televisiokanava Meän Väylä, paikallisradio RadioAktiivinen sekä verkkopalvelu AV-magneetti ovat koulun omia julkaisu- ja kehitysympäristöjä, joita täydentävät alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppanien julkaisut sekä käyttöönotetut sosiaalisen median palvelut. InnoMedia-laboratorion yhteyteen rakennettu monimediatila toimii teoriaopetuksen ja monimediaisen toimittamisen pääasiallisena oppimisympäristönä. Tilaa hyödynnetään myös monimediajournalismin kehitystarpeisiin.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK