Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Teostuotannon suuntaavat ammatilliset opinnot

Teostuotannon suuntaavien opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia media-alan moniosaajana. Suuntautumisvaihtoehdossa voi valita kuvateknisen ilmaisun (kuvaus, valaisu, leikkaus) sisältötuotannon (käsikirjoittaminen, tuotanto, ohjaus) tai ääni-ilmaisun ja -tekniikan. Opiskelija osaa työskennellä teostuotannossa suuntautumisensa mukaisissa työtehtävissä.

Kuvatekninen ilmaisu

6MS8301 Kuvaus ja leikkaus 1, 15 op

Tavoite: Opiskelija osaa monipuolisesti ja suunnitellusti hyödyntää kuvakerronnan keinoja videotuotannon tai elokuvan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän osaa valita kulloiseenkin tuotantoon ja kuvaustilanteeseen sopivan kaluston. Opiskelija hallitsee leikkauksen perusohjelmistot ja -tekniikat. Hän tuntee leikkausprosessin vaiheet sekä niihin liittyvät kuvaajan ja leikkaajan ammattitehtävät.

Sisältö:

 • Kuvaustekniikka: liikkuva kamera ja Steadycam-operointi
 • Filmikameran tekniikka ja operointi
 • Videotekniikka ja videokamerat: videokameran rakenne ja hallinta, videoformaatit
 • Optista teoriaa ja käytäntöä, suotimet
 • Kuvakerronnan keinot ja kuvakerronnallinen jatkuvuus
 • Leikkaustekniikka, -teoria ja värimäärittelyn perusteet
 • Kuvausryhmän ja leikkaajan ammattitehtävät

Toteutus: Kuvauksen ja leikkauksen luennot ja harjoitustehtävät.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtäviin.

6MS8302 Kuvaus ja leikkaus 2, 15 op

Tavoite: Opiskelija syventää näkemystään kuvakerronnan keinoista ja mahdollisuuksista sekä laajentaa teknisiä valmiuksiaan. Hän hallitsee kuvausryhmän ja leikkaajan työnkuvat. Opiskelija ymmärtää leikkauksen kuvakerronnalliset mahdollisuudet ja osaa suunnitella ja toteuttaa ammattimaisen jälkituotantoprosessin eri vaiheet.

Sisältö:

 • Kuvauksen ja leikkauksen ilmaisulliset mahdollisuudet: teoksen tyyli ja muoto
 • Kuvakerronnallisen teoksen ennakkosuunnittelu
 • Tuotantoryhmän tehtävät
 • Kuvaajan ja leikkaajan henkilökohtainen ilmaisu ja näkemys
 • Käsikirjoituksen analysointi
 • Kuvaus- ja leikkauskäsikirjoitus
 • Valaisun suunnittelu
 • Filmikameratekniikka

Toteutus: Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa tuotantoroolinsa mukaiseen tehtävään liittyvän suunnittelun ja työskentelee lyhyen elokuvallisen tuotannon kuvaukseen tai leikkaukseen liittyvissä työtehtävissä.

Oppimateriaali:

 • Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohje
 • Katz, Steven 1991. Film Directing Shot by Shot: Visualising from Concept to Screen. Micheal. Wiese Productions.
 • Katz, Steven 1998. Film Directing Cinematic Motion: A Workshop for Staging Scenes. Micheal. Wiese Productions.
 • Samuelson, David W. 1998. Hands-on Manual for Cinematographers. Focal Press.
 • Hullfish, James 2008. The Art and Technique of Digital Color Correction. Elsevier.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen harjoitustyöhön ja Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojektin ammattitehtävien ammattimainen suorittaminen

6MS8303 Valaisu, 15 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee valaisun ja ilmaisun perusteet sekä keskeiset valaisumetodit teoriassa ja käytännössä. Hänellä on tekniset ja ilmaisulliset perusvalmiudet käytännön työhön. Opiskelija tutkii ja havainnoi erilaisien tilojen, vuorokaudenaikojen, tunnelmien ja draamallisten tekijöiden valaisun luonnetta. Hän ymmärtää käytännössä keskeiset valaisumetodit ulkokuvauspaikoilla ja studiossa sekä hallitsee valaisusuunnitelman tekemisen.

Sisältö:

 • Sähkötekniikka ja työturvallisuus
 • Valotekniikka, valaisimet, kiinnitys ja ripustustekniikka
 • Valon luonne ja kuvakerronnalliset mahdollisuudet
 • Location- ja studiovalaisu
 • Draamallinen ja luonnollinen valaisu
 • Valosuunnittelu

Toteutus: Opintojakso koostuu teorialuennoista ja valaisuharjoituksista.

Oppimateriaali:

 • Bergery, Benjamin. Reflections: Twentyone Cinematographers at Work. ASC Holding Company, USA.
 • Brown, Blain 1995. Motion Picture and Video Lighting. Focal Press.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtäviin.

Sisältötuotanto

Sisältötuotanto valmentaa opiskelijaa luovaan elokuvailmaisuun ja tuotannon toteuttamiseen päävastuullisissa tuotantotehtävissä. Opiskelija pystyy toimimaan luovasti vastuullisissa tuotantotehtävissä sisältötuotannossa. Hän hallitsee tuotantovälineensä luovan ilmaisun mahdollisuudet ja osaa itsenäisesti soveltaa ammattiosaamistaan mediateoksen tuotantoon.

6MS8311 Käsikirjoitus, 15 op

Tavoite: Opiskelija tuntee käsikirjoitusprosessin vaiheet ja osaa kirjoittaa omista teemoista kumpuavan lyhyen käsikirjoituksen. Opiskelija ymmärtää käsikirjoittamisen tarkoituksen ja tarinoiden kulttuurisen merkityksen ja osaa hyödyntää tarinan kerronnan periaatteita oman teoksen kirjoitusprosesissa. Hän osaa systemaattisesti tehdä havaintoja maailmastaan ja tehdä ennakkotutkimusta valitsemastaan aiheesta. Opiskelija osaa markkinoida käsikirjoitustaan ammattimaisesti ja tuntee alan sopimuskäytännöt.

Sisältö:

 • Luova identiteetti
 • Tarinoiden kulttuurinen merkitys ja myytit
 • Ohjelmatyypit ja niiden konventiot
 • Teoksen dramaturgian rakentaminen
 • Käsikirjoitusprosessin hallinta
 • Käsikirjoituksen maailman ja henkilöiden luominen
 • Ennakkotutkimus ja havainnointi
 • Dokumenttielokuvan näkökulma ja ennakkotutkimus
 • Palautteen antaminen ja hyödyntäminen
 • Tekstin uudelleen kirjoittaminen (rewriting)
 • Käsikirjoittaminen ammattina
 • Käsikirjoitusten rahoittajat
 • Pitsaus
 • Tekijänoikeus ja sopimukset

Toteutus: Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, palautekeskusteluista sekä itsenäisestä työskentelystä käsikirjoitusprojektin parissa. Kurssilla hyödynnetään Moodle verkko-oppimisympäristöä. Osa kurssin lähiopetuksesta tapahtuu työpajoissa, joissa käsikirjoituksia työstetään työpareittain / ryhmissä. Opintojakson puitteissa kehitellään omasta aiheesta tehty käsikirjoitus,joka voidaan toteuttaa teoksena 3. vaiheen tuotantojaksoilla.

Oppimateriaali:

 • McKee, Robert 1999. Story. Substance, structure, style and the principles of screenwriting.
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäinen käsikirjoitusprosessin hallinta.

6MS8312 Tuotanto 1, 15 op

Tavoite: Opiskelija tuntee mediatuotannon toimialan luonteen ja sopimuskäytännöt. Hän sisäistää tuotantoroolien, ryhmädynamiikan ja ennakkosuunnittelun merkityksen elokuvien tuo-tantoprosessissa. Opiskelija osaa purkaa käsikirjoituksen tuotantosuunnitelmaksi sekä hoitaa tuotantoryhmän esituotannolliset ammattitehtävät tuotannolle asetettujen raamien puitteissa. Hän osaa paketoida käsikirjoituksen ja myydä sitä ammattimaisesti rahoittajille ja tuotantoyh-tiöille. Opiskelija kehittää ammatillisia valmiuksiaan toimia lyhytelokuvan vastuullisena tuottajana tai muussa luovasti vastuullisessa tuotantotehtävässä.

Sisältö:

 • teosmuodot ja tuotantotavat; esituotanto, kuvaukset, jälkituotanto
 • mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät
 • dokumenttielokuvan ennakkotutkimus ja ennakkovalmistelu
 • käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma
 • roolitus ja kuvauspaikat
 • käsikirjoituksen purku ja tuotantosuunnitelmat
 • mediatuotantojen myynti, rahoitus ja sopimukset

Toteutus: Tuotanto 1 ja Tuotanto 2 opintojaksot muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana toteutetaan pieni elokuvallinen teos. Osa oppimistehtävistä voi perustua tuotantotyöpajan esituotannollisiin tehtäviin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vastuullinen tuotantotehtävän mukainen työskentely esituotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

6MS8313 Tuotanto 2, 15 op

Tavoite: Opiskelija osaa toimia lyhytelokuvan tuottajana tai tuotantopäällikkönä tai muussa luovasti päävastuullisessa tuotantoroolissa esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Opiskelija hallitsee elokuvatuotannon työtavat ja ymmärtää filmikuvauksen erityispiirteet. Hän ymmärtää jälkituotantoprosessin kokonaisuuden, työtavat ja osaa ohjata tuottajana elokuvan leikkausta. Opiskelija osaa laatia elokuvalle ammattimaisen levitys- ja markkinointisuunnitelman, suunnitella elokuvan markkinointimateriaalit ja hyödyntää markkinointiviestinnässä internetiä ja sosiaalista mediaa.

Sisältö:

 • Tuotantoprojektin esituotanto
 • Tuotantoprojektin kuva- ja äänisuunnittelu
 • Jälkituotantoprosessi ja leikkaus
 • Tuotantoprojektissa työskentely
 • Tuotannon paketointi
 • Tuottaminen ammattina

Toteutus: Tuotanto 1 ja Tuotanto 2 opintojaksot muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana toteutetaan pieni elokuvallinen teos. Osa oppimistehtävistä voi perustua tuotantotyöpajan esituotannollisiin tehtäviin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vastuullinen tuotantotehtävän mukainen työskentely esituotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

6MS8314 Ohjaus 1, 15 op

Tavoite: Opiskelija tuntee mediatuotannon toimialan luonteen ja keskeiset sopimuskäytännöt. Hän sisäistää tuotantoroolien, ryhmädynamiikan ja ennakkosuunnittelun merkityksen elokuvien tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa muuntaa käsikirjoituksen ohjaussuunnitelmaksi, valita kuvauspaikat ja näyttelijät sekä hoitaa muut esituotannolliset ammattitehtävät tuotannolle asetettujen raamien puitteissa. Opiskelija kehittää ammatillisia valmiuksiaan toimia lyhytelokuvan ohjaajana tai muussa luovasti vastuullisessa tuotantotehtävässä.

Sisältö:

 • teosmuodot ja tuotantotavat; esituotanto, kuvaukset, jälkituotanto
 • mediatuotannon toimiala ja ammattitehtävät
 • dokumenttielokuvan ennakkotutkimus ja ennakkovalmistelu
 • käsikirjoitusanalyysi ja ohjaussuunnitelma
 • roolitus ja kuvauspaikat
 • henkilöohjaus
 • käsikirjoituksen purku ja tuotantosuunnitelmat

Toteutus: Opintojakso suoritetaan yhdessä tuotantoon, kuvaukseen ja äänisuunnitteluun suuntaavien opintojaksojen kanssa. Ohjaus 1 ja Ohjaus 2 opintojaksot muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana toteutetaan pieni elokuvallinen teos. Osa jakson oppimistehtävistä voi perustua tuotantotyöpajan esituotannollisiin tehtäviin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vastuullinen tuotantotehtävän mukainen työskentely esituotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

6MS8315 Ohjaus 2, 15 op

Tavoite: Opiskelija osaa toimia lyhytelokuvan ohjaajana, apulaisohjaajana tai muussa luovasti päävastuullisessa tuotantoroolissa esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Opiskelija hallitsee elokuvatuotannon työtavat ja ymmärtää filmikuvauksen erityispiirteet. Hän osaa laatia elokuvan sisältöä tukevat kuva- ja äänisuunnitelmat yhdessä kuva- ja ääniryhmän kanssa. Hän ymmärtää jälkituotantoprosessin kokonaisuuden, työtavat ja osaa ohjata elokuvan leikkausta.

Sisältö:

 • Tuotantoprojektin esituotanto
 • Tuotantoprojektin kuva- ja äänisuunnittelu
 • Filmikuvauksen tekniikka ja kuvakerronta
 • Jälkituotantoprosessi ja leikkaus
 • Tuotantoprojektissa työskentely
 • Ohjaus ammattina

Toteutus: Ohjaus 1 ja Ohjaus 2 opintojaksot muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana toteutetaan pieni elokuvallinen teos. Osa oppimistehtävistä voi perustua tuotantotyöpajan esituotannollisiin tehtäviin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vastuullinen tuotantotehtävän mukainen työskentely esituotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

Ääni

6MS8321 Ääni 1, 15 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänentallennusprosessin eri vaiheet. Hän tuntee äänitysteknologian ja äänityöasemien käytön. Opiskelija hallitsee stereofonian perusteet sekä tuntee yleisimmät monikanavaiset mikrofonitekniikat. Hän pystyy edellä mainittuja hyväksi käyttäen tekemään moniraita- ja kenttä-äänityksiä. Opiskelija tuntee ja ymmärtää akustiset ilmiöt, jotka vaikuttavat äänen muodostumiseen ja äänitysteknologisiin ratkaisuihin.

Sisältö:

 • studiolaitteet ja -työskentely
 • kenttä-äänitys
 • erilaiset äänitysratkaisut
 • mikrofonitekniikat
 • työasematyöskentely
 • stereofonia
 • monikanavaääni
 • foley-työskentely

Toteutus: Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, harjoitustöistä ja tentistä. Opintojakson aikana voidaan toteuttaa myös asiakaslähtöinen ääniprojekti, johon opintojakson sisältöä vastaavia käytännön harjoituksia voidaan integroida.

Oppimateriaali:

 • Alten, Stanley R. 2005. Audio in Media. 7th Ed. Wadsworth Publishing Company
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma-aloitteisuus, teknis-taiteellinen onnistuminen projektityöskentelyssä sekä tentti.

6MS8322 Ääni 2, 15 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee äänen kerronnalliset mahdollisuudet osana mediatuotantoja. Opiskelija hahmottaa kuunnelman tekoprosessin ja osaa soveltaa luovasti äänikerronnan ilmaisukeinoja. Hän ymmärtää äänikerronnan merkityksen osana audiovisuaalista ilmaisua. Opiskelija tuntee ja ymmärtää psykoakustiset ilmiöt, jotka vaikuttavat kuulemiseen ja äänten tulkitsemiseen.

Sisältö:

 • Äänen tulkitsemiseen liittyvät teoriat ja niiden soveltaminen äänikerrontaan
 • Erilaiset äänikerronnalliset lähestymistavat
 • Kuunnelman tai vastaavan tilaustuotannon tuotantoprosessi
  • aihe ja näkökulma
  • synopsis, käsikirjoitus
  • roolitus ja lukuharjoitukset
  • äänisuunnittelu ja äänillä kertominen
  • äänityksen suunnittelu
  • äänitys: puhe, tehosteet ja musiikki
  • editointi

Toteutus: Opintojakso koostuu luentokeskusteluista, äänitysharjoituksista sekä kuunnelmien ja featureiden kuunteluista ja analyyseistä. Lisäksi opintojaksoon sisältyy tentti tai vaihtoehtoisesti essee/oppimispäiväkirja. Opintojakson osana toteutetaan kuunnelma tai sitä vastaava tilaustuotanto.

Oppimateriaali:

 • David M., Angus, James 1998. Acoustics and Psychoacoustics. Focal Press, Oxford
 • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointiin vaikuttavat säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma-aloitteisuus, teknis-taiteellinen onnistuminen projektityöskentelyssä sekä tentti tai oppimispäiväkirja.

6MS8323 Ääni 3, 15 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee filmi- ja videotuotantojen äänityön eri vaiheet. Hän kykenee luovaan äänisuunnitteluun ja osaa työstää suunnitelman mukaisen valmiin kokonaisuuden. Opiskelija tietää tuotantoprojektin eri vaiheet ja osaa työskennellä tuotantotiimissä omassa roolissaan ryhmädynamiikan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:

 • elokuvan äänikerronnan elementit
 • elokuvan äänisuunnittelu
 • kenttä-äänitys
 • jälkikäsittely

Toteutus: Opintojakso koostuu luennoista, demonstraatioista, kuunteluista ja äänianalyyseistä sekä äänitysharjoituksista. Opintojakso voidaan toteuttaa työelämälähtöisissä tuotantoprojekteissa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan sitoutumiseen ja teknis-taiteelliseen onnistumiseen luovassa ja tuotannollisessa prosessissa.

Kansainväliset alan opinnot

6MS8350 Kansainväliset alan opinnot 15 - 30 op

Tavoite: Opiskelija oppii toimimaan kansainvälisissä ympäristöissä oman alansa tehtävissä.

Toteutus: Toteutus voi tapahtua joko kotimaassa tai ulkomailla. Jos opinnot suoritetaan ulkomailla, opiskelija toimittaa todistuksen suorituksistaan opintotoimistoon.

Arviointi: Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK