Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Vapaasti valittavat opinnot

Yleistavoite: Hankit itseäsi kiinnostavia ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka tukevat ja avartavat ammatillista suuntautuneisuuttasi.

Toteutus: Kurssit ovat työpajoja: tekemällä oppiminen on keskiössä. Vapaasti valittaviksi opin-noiksi hyväksytään korkea-asteen oppilaitosten järjestämät opinnot. Oppilaitoksen omissa tai ulkopuolisissa tuotannoissa ja projekteissa tehtyjä työsuorituksia voidaan lukea opintosuorituksiksi kohdassa opintojen hyväksilukeminen nimettyjen kriteerien mukaisesti.

6KV7510 Mediataide,  5 - 15 op

Tavoite: Syvennyt muotoillun tiedon, mielikuvien ja kokemisen vuorovaikutusprosesseihin sekä niiden välittämisen ja levityksen keinoihin ja kanaviin. Opit hyödyntämään erilaisia viestintävälineitä ja yhdistelemään niiden ominaisuuksia. Osaat tarkastella mediaa sekä taiteen alueena, kohteena että keinona. Opit ymmärtämään mediataiteen ideoita ja keinoja tehdä tekniikasta sisältöä ja nostaa esiin median ohjailevia strategioita. Tiimityötaitosi karttuvat.

Sisältö: Tutustutaan mediataiteen teoksiin, projekteihin ja lähtökohtiin. Tuotetaan yhteisöllisin keinoin monimediaalinen kokemus Torniosta ja Pohjois-Suomesta elinpaikkana. Tehdään pienryhmissä elämyksellisiä tuotantoja: tuotantosuunnitelman laatiminen, idea ja sen kehittäminen, teoksen suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus. Ryhmät keräävät materiaalin ja tarvittavan tiedon tuotantoaan varten ja tuottavat / koostavat kurssista näyttelyn, installaation tai muun esillepanon.

Toteutus: Tutkiva ja kehittävä projektityöskentely opettajan ohjauksessa, työpajana. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä. Projekti- ja prosessioppiminen sekä vertaistyöskentely ja -oppiminen. Teos voi olla hanke- tai tilaustyö: asiakaslähtöisyys työskentelyssä.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Huhtamo Erkki 1998, Virtuaalisuuden arkeologia, virtuaalimatkailijan uusi käsikirja.
 • Mediataiteen www-sivut, esim. Media Art Net.
 • Aiheeseen liittyvät verkkosivut ja artikkelit, mm. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, http://www.elamystuotanto.org/.
 • Byszewski Janusz, Here I am, Centre for Contemporary Art Uljanowski Castle, Warszawa.
 • Saarinen Jarkko 1999, Matkailu, paikallisuus ja alueen identiteetti. Näkökulmia La-pin matkailun etnisiin maisemiin. Teoksessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja, Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin.

Arviointi Arviointi asteikolla 0 - 5. Arviointiperusteet: Aktiivisuus ja osallistuminen tiimityöskentelyyn, oppimispäiväkirja ja itsearviointi.

6KV7511 Tila - Valo - Estradi, 15 op

Tavoite: Tutustut tilailluusioiden rakentamiseen ja opit vuorovaikutuksellisen toiminnan itse illuusion kanssa. Opit ympäristön ja tilan taiteellisen työstön lähtökohtia ja näkökul-mia. Ymmärrät valon ja valaistuksen vaikutusta tilaan. Tutustut valoon muotoilevana, ilmaisullisena ja kerronnallisena elementtinä, tunnelman ja ajankohdan aikaansaajana sekä huomion kiinnittäjänä. Ymmärrät valaisun perspektiivin ja näkökulman muodostajana sekä opit luomaan valon avulla vaikutelmia; kappaleiden, pintojen ja materiaalien esiin tuomista. Harjaannut sommittelussa (tilan jäsentämisessä) visuaalisuuden eri elementeillä ja toiminnan suhteilla. Harjaannut myös projektisuunnittelussa, budjetoinnissa ja yhteistyötaidoissa sekä työryhmän että tilaajan kanssa.

Sisältö: Tilailluusioiden systemaattinen tarkastelu ja luominen.

Toteutus: Osallistutaan estraditaideprojektiin, lavastuksiin, näyttelysuunnitteluun. Työpajatyöskentely (ohjattu projektityöskentely): luennot, harjoitustyöt, projektin suunnittelu ja toteutus joko itsenäisesti tai työryhmänä. Teos on hanke- tai tilaustyö.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

 • Lavastusta ja lavastamista käsittelevät verkkosivut, mm. http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/lavastus.jsp
 • Dan Flavin www-sivut, (Multimedia Sculptor, Light Images).
 • Monitaituri David Hockney, video 1998. (Lajournade Monique & Saint-Jean Pierre, David Hockney en perspective.)

Arviointi Arviointi asteikolla 0 - 5, arvioidaan työskentely ja sen tulokset.

6KV7512 Valokuvauksen erikoisopinnot 5 - 15 op

Kurssin opetus on englanniksi.

This course The idea of this course is to make the student aware of materials and processes that are not commonly available, hence we will be working with little known photographic products, and techniques that could not be undertaken with larger groups. Both traditional silver based technologies will be used but where digital technology can be applied then both avenues will be explored. The course will not be total studio based and will commence with location photography. The second strand to the course is that it platform where you can foster and develop your own ideas, an incubator for you to grow your ideas in.

The subjects

 • The functions and usage of the 6x6 camera, Light measurement refresher, Ultra fine grain emulsions, PO films
 • Silver based photography: Film Chemistry, Liquid photographic emulsions, E6 & C41 color process, Pyro Film Developers, Orthochromatic film technology, Studio Based Techniques using Orthochromatic Films, Studio based orthochromatic photography (silhouettes), IR Photography both direct and fluorescent, False color IR photography, UV Photography, both direct and fluorescent, Paper negatives, Digital Unsharp masking as applied to traditional photography
 • Print Making: Silver Gelatin Fine Art Print Making, Fabric Printing, Silk screen print-ing, Salt Paper Printing, The Cyanotype Printing Process, The Pellet Printing Process, The Vandyke Brown Process, Digital poster production, The Etch bleach Process and a little more (Mordançage), Bleaching, Reduction, Intensification, Toning, Inkjet Papers
 • Can the same results be created with digital techniques? A hands on experimental workshop, Digital negatives
 • Alternative Photographic Processes: Pin hole photography, Stereo, short and long based, Macro and Micro, Photomicrography, Boroscope, Holography, Digital Panoramic Photography, Astro photography, Northern lights (Revontuli), Stereo photography, Anaglyptic Photography, Moiré Topography, Kirlian photography, Specialist lighting techniques, Holgagraphy
Equipment: Hasselblad, Bronica, Rolliflex, Fuji Studio, Sinar, Panoranic camera, Kirlian camera
Pin hole camera, Holga camera

Grading The course grade will be assed by attendance, participation, and presented work. An individual assessment of the students work and development will also be verbally given.

6KV7513 Sähköinen portfolio 5 - 15 op

Tavoitteet: Osaat tehdä portfoliosi sähköiseen muotoon ja hyödyntää digitaalista väliavaruutta sen kokoamisessa. Osaat esittää omaa osaamistasi sähköisessä muodossa.

Sisältö: Sähköisen portfolion teko: materiaalin luominen, koostaminen ja jäsentäminen. Voit luoda opinnäytteeseesi liittyvän esitysmateriaalin osana opintosuoritusta.

Toteutus: Työpajatyöskentely: portfolio toteutetaan itsenäisesti mutta ohjatusti. Portfolioon liitetään omat oppimistavoitteet ja itsearviointi portfoliosta.

Kirjallisuus:

Arviointi  Hyväksytty / hylätty

6KV7514 Taidegrafiikan tekniikat, 5 - 15 op

Tavoite: Saat perustiedot ja -taidot metalligrafiikassa sekä opit työskentelysi kautta välineet ja materiaalit. Tutustut taidegrafiikkaan ilmaisumuotona ja etenet kohti omaa taiteellista ilmaisua.

Sisältö: Metalligrafiikan tekniikat, kuivaneula, etsaus, etsaus-akvatinta, reliefi, monotypia ja carborundumtekniikka. Perehdytään värigrafiikkaan ja opitaan tuntemaan värien ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Näyttelyn suunnittelu ja toteutus.

Toteutus: Toteutetaan Aineen taidemuseon grafiikan pajassa työpajatyöskentelynä, johon sisältyvät luennot. Kurssitöistä rakennetaan taidenäyttely.

Kirjallisuus:

 • Lehtinen Tuula 1992, Metalligrafiikka.
 • Pietilä Tuulikki 1978, Metalligrafiikka.
 • Laitinen Kari & Moilanen Tuula & Tanttu Antti 1999, Puupiirroksen taito.
 • Malme Heikki 2002, Grafiikka. Tekniikkaa ja taidetta.

Arviointi Asteikolla 0 - 5, sekä työprosessi että teokset arvioidaan. Työprosessiin kuuluu myös näyttelykokonaisuuden rakentaminen.

6KV7515 Taide tutkimuksessa, 5 op

Tavoite: Näkemyksesi taiteesta tutkimuksessa monipuolistuu ja syventyy, perehdyt myös tutkimuksen ja tieteen vaikutuksiin taiteessa. Ymmärrät ajankohtaista keskustelua taiteen ja tieteen suhteesta sekä taiteilijasta oman työnsä kehittäjänä ja tutkijana. Harjaannut taiteen tekemisessä tutkivalla ja kehittävällä otteella.

Sisältö: Tutkimustiedon ja taiteen suhde. Tarkastellaan ajankohtaisia taiteilijatutkijoiden töitä: ideoita, työprosesseja ja menetelmiä. Toteutat aiheeltaan omavalintaisen harjoitustehtävän joko yksin tai ryhmässä, voit tehdä myös esitutkimusta opinnäytetyötäsi varten.

Toteutus: Kurssin alussa henkilökohtaisten motiivien ja oppimistavoitteiden kartoitus. Kontak-tiosuudet toteutetaan opintovuoden aikana seminaarityöskentelynä: alustuksia, reflektoivia keskusteluja. Taiteilijatutkijoiden vierailuja ja vierailujen yhteydessä työpajoja. Prosessioppiminen: seminaareissa esitellään ja käsitellään kurssitehtävien vaiheita, kokeiluja ja etenemistä.

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa.

Arviointi Hyväksytty / hylätty, arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja työskentelyyn.

6KV7516 Taiteilija yritäjänä: yrittäjävalmennus 5 - 15 op

Tavoite: Ymmärrät toteutuskelpoisen yritysidean ja ammatinharjoittamisen perusteet sekä löydät mahdollisuuden työllistyä omalla alallasi yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Sisältö: Kehität oman yritysidean, tutkit ja kartoitat markkinatilannetta tai teet suunnitelman ja tutustut toimeentulon hankkimiseen alan ammatinharjoittajana. Luot henkilökohtaiset yhteydet sidosryhmiin. Laadit yksityiskohtaisen ja toteutuskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.

Toteutus: Henkilökohtainen ohjaus ja yritysvalmennus. Yrittäjyyteen liittyviä opintoja voi suorittaa myös valitsemalla kurssitavoitteita tukevia kursseja ammattikorkeakoulun avoimien opintojen tai kaupan kurssitarjonnasta. 

Kirjallisuus: Kirjallisuus varmistetaan kurssin alussa. Yrityspalveluorganisaatioiden tiedotusmateriaali ja kotisivut, mm. http://www.ammatinharjoittaja.fi/

 • Wilenius Markku 2004: Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana.
 • Inkinen Sam & Karkulehto Sanna & Mäenpää Marjo & Timonen Eija 2006, Minne matka, luova talous?
 • Kukkasmäki kulttuuritoiminnan käsikirja. Kukkasmäki Timo 2004, Kulttuuritoiminnan käsikirja.

Arviointi  Suunnittelutyö ja sen kirjallinen esitys arvioidaan asteikolla 0 - 5.

6KV7517 Piirustus- ja maalaustyöpaja 5 - 15 op

Tavoite: Ideoit, kehität ja toteutat omaehtoisia taiteellisia ideoita ja harjaannut niiden toteut-tamisessa. Työpajan vetäjinä ovat eri kuvataiteilijat, ja voit tutustua erilaisiin näkö-kulmiin, työskentely- ja lähestymistapoihin.

Sisältö: Omaehtoinen mutta ohjattu työskentely, voit saada myös teemoja ja ideoita työstettäväksi. Kommentointi ja palautekeskustelut. Syntyneistä teoksista voidaan koostaa näyttely.

Toteutus: Työpaja toteutetaan lukukauden aikana yhtenä iltana viikossa ja siihen voi osallistua haluamassaan opintovaiheessa.

Kirjallisuus: Mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan työpajassa. Omia työideoita ja tekniikoita käsittelevä painettu ja sähköinen kirjallisuus.

Arviointi : Asteikolla 0 - 5, arvioinnissa painottuu aktiivinen osallistuminen ja työskentely.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK