Tekniikka

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Ammatilliset opinnot
Tuotantotekniikka

3K1120 Projekti: mäkiauto 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Mäkiauto projekti tähtää opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja teknisten perustietojen ja -taitojen hankkimiseen. Projekti jakaantuu kahteen osaan. Suunnittelu-osassa jakaudutaan ryhmiin, joissa mäkiauto suunnitellaan tiettyjen rajausten puitteissa. Valmistus-osassa ryhmät valmistavat autot. Tavoitteena on että projektin päättyessä ryhmät kilpailevat keskenään autokilpailussa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset, ryhmätyö, laboraatiot

Kirjallisuus ja muu materiaali: Erikseen ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Asetettujen tavoitteiden peilaus saavutettuihin tuloksiin

3K1211 Valmistustekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää teollisen valmistustekniikan perusteet,konepajan toiminnan ja on tietoinen myös valmistuskustannusten muodostumisesta. Mittaustekniikka, valmistusmenetelmät: lastuava työstö, valaminen, levytyöt, liittäminen ja kokoonpano.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, multimedia (CD, VIDEO), Internet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ihalainen & Aromäki & Sihvonen. Valmistustekniikka.
 • Verkossa oleva materiaali

Arviointi: Tentti, seminaarityöt

Muuta: LearnLinc aikuisopiskelijoilla oppimisympäristönä.

3K1311 Lastuava työstö 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskeölija tuntee lastuvan työstön menetelmät, näiden koneet ja työkalut , sekä menetelmillä saavutettavissa olevan tarkkuuden ja pinnan laadun ja pystyy suunnittelemaan lastuavan työstön kappaleet taloudellisesti valmistettaviksi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento multimedia apuvälineenä (CD , VIDEO), Internet, ryhmätyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Aaltonen & Andersson & Kauppinen: Koneistustekniikat.

Arviointi: Koe, ryhmätyö (kappaleen menetelmöinti), seminaarityö

3K1411 Hitsaustekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee hitsauksen valmistusmenetelmänä ja siihen liittyvät käsitteet sekä vaatimukset. Opiskelija tuntee hitsausliitosten suunnittelun pääperiaatteet sekä osaa tehdä valmistuskuviin tarvittavat merkinnät hitsauksen suorittamista varten. Opiskelija tuntee yleisimmät hitsausliitokset sekä oppii niiden valintaan liittyviä pääperiaatteita. Opiskelija ymmärtää hitsausmetallurgian perusteet (hitsin mikrorakenne, hitsausvirheet) ja ymmärtää mm. korotetun työlämpötilan ja kontrolloidun jäähdytyksen vaikutuksen hitsin ominaisuuksiin. Opiskelija tutustuu käytännön hitsaustöihin yleisimmillä menetelmillä kurssin laboraatioiden yhteydessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, laboratorioharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hitsaajan opas Rautaruukki Oy:n julkaisu 2003.
 • Luennoilla jaettava hitsausliitosten suunnitteluun liittyvä materiaali.

Arviointi: Tentti, säännöllinen osallistuminen labroihin

3K1511 Laatutekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee laatutekniikan peruskäsitteet ja laadun merkityksen teollisuudessa tuotesuunnittelun, tuotannon ja asiakaspalvelun eri vaiheissa. Oppilas hallitsee yleisimpien laadun kehitystyökalujen soveltamisen käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö, seminaarityö

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kurssilla jaettava materiaali

Arviointi: Tentti, seminaarityö

3K1615 Toiminnanohjaus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ratkaisemaan tuotantoon ja tuotantoprosessiin liittyviä insinööritehtäviä. Tuotantojärjestelmät,materiaalin ohjaus, JOT-tuotanto, Lean-tuotanto, joustavat valmistusjärjestelmät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot,harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kauppinen & Lapinleimu & Torvinen. Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmät, Lean-toiminta (MET-julkaisu).
 • Tunneilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti, seminaarityöt

3K1711 Työturvallisuus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee teolliseen toimintaan liittyvät työturvallisuusriskit ja työsuojeluun liittyvät vastuut yrityksen organisaatiossa. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työturvallisuusmääräykset. Opiskelija tuntee koneturvallisuusdirektiivin pääpiirteet ja sen soveltamisen käytännössä. Opiskelija tuntee riskien kartoituksen pääperiaatteet sekä riskianalyysin soveltamisen käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, käytännön EA1-harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luennoilla jaettava materiaali,
 • Työsuojeluhallinnon ja
 • STM:n julkaisut.

Arviointi: Tentti

3K7602 Teollisuuden kunnossapidon perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotantolaitoksien prosessien kunnossapitotoiminnan menetelmät, tavoitteet, strategiat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tiedonhaku, kirjallisuus

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Järviö, Jorma (toim.) 2007. Kunnossapito. 4. uudistettu painos. ISBN 978-952-99458-3-2
 • Luento PowerPointit.

Arviointi: Tentti, läsnäolo

Koneautomaatio

3K2301 Mekanismiopin perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee mekanismiopin peruskäsitteet ja mekanismien suunnitteluperiaatteet. Kurssilla tutustutaan eräisiin perusmekanismeihin ja niiden laskentaan: vipumekanismit, nokkamekanismit ja tappi-hahlomekanismit. Opiskelija oppii myös tuntemaan mekanismien merkityksen koneenosana.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomateriaali.
 • Blom & Lahtinen & Nuutio ym. Koneenelimet ja mekanismit.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät

3K2401 Toimilaitteiden perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan peruskäsitteet sekä niihin liittyvien järjestelmien toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii tuntemaan pneumatiikan ja hydrauliikan yleisimmät komponentit ja piirrosmerkit sekä osaa suunnitella yksinkertaisia paineilma- ja hydraulijärjestelmiä. Lisäksi tavallisimmat sähköiset toimilaitteet esitellään.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Pneumatiikka.
 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Hydrauliikka.
 • Luentomateriaali (PowerPoint. PDF-muotoiset artikkelit erityisaiheista.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, läsnäolo

Muuta: Pneumaattiset ja hydrauliset järjestelmät kuuluvat valmistavan teollisuuden perusautomaatiojärjestelmiin.

3K2404 Teollisuuden mittaukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tyypilliset teollisuuden anturit: Kytkimet, asema-anturit, nopeusanturit, voima-anturit, venymäanturit, lämpöanturit, muut anturit. Opiskelija erottaa analogiset ja digitaaliset anturit ja tuntee tavallisimmat teollisuuden signaalityypit. Ymmärtää anturien mekaaniset asennusnäkökohdat. Osaa suunnitella yksinkertaisia sähköisiä kytkentöjä. Tuntee anturisignaalin käsittelytavat (esim. analoginen suodatus, numeerinen analyysi).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, demonstraatiot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Halko, Pekka. Teollisuuden mittaustekniikka.
 • Airila, Mauri. Mekatroniikka.
 • Mittausteknisten tuotteiden tuotelehdet.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, läsnäolo

3K2402 Toimilaitteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisen pneumaattisen ja hydraulisen järjestelmän. Lisäksi opiskelija osaa valita ja mitoittaa järjestelmän komponentit. Mitoituksellisesti keskitytään fysikaalisiin perusteisiin, pumppuihin, venttiileihin ja toimilaitteisiin. Lisäksi koko järjestelmän toimintaan liittyvää perusmitoitusta. Kurssin suorittanut opiskelija tuntee toimilaitejärjestelmien automaationäkökohdat ja ymmärtää perusasiat nykyaikaisesta koneautomaatiosta (mittaus, ohjaus, säätö, logiikat, muut ohjaimet). Sähköisiin toimilaitteisiin liittyen käydään läpi tyypilliset käyttökohteet ja perusmitoitus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyöt, ryhmätyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Pneumatiikka.
 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Hydrauliikka.
 • Luentomateriaali (PowerPoint).
 • PDF-muotoiset artikkelit erityisaiheista.
 • Muu ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, laskuharjoitukset, läsnäolo

3K2403 Toimilaitteiden laboraatiot 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Pneumaattisten, hydraulisten ja sähköisten toimilaitejärjestelmien simulointi ja toteutus. Opiskelija tuntee muutamia simulointiympäristöjä ja osaa käyttää niitä järjestelmien suunnittelussa. Opiskelija osaa piirtää pneumaattisten ja hydraulisten piirien toteutukseen tarvittavat kytkentäkaaviot ja toteuttaa tyypillisiä peruskytkentöjä. Kurssilla demonstroidaan anturien toimintaa, tietokoneohjattua toimilaitejärjestelmää ja niihin liittyviä ratkaisuja (elektroniikka, ohjaimet yms.). Lisäksi tutustutaan AC-servokäyttöön ja automaattiseen tuotantojärjestelmään.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot (johdannot), simulointi tietokoneella, laboratorioharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • "Toimilaitteiden perusteet" ja "Toimilaitteet" -opintojaksojen materiaali.
 • Muu erikseen ilmoitettava materiaali (esim. pdf-muotoiset dokumentit).

Arviointi: Läsnäolo, harjoitustyö, palautettavat selostukset

Muuta: Opintojakso antaa käytännön osaamista hydrauliikasta, pneumatiikasta ja nykyaikaisista automaatiojärjestelmistä.

Koneensuunnittelun perusteet

3K3330 Konetekniikan insinöörisovellukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa ja ohjelmistoja apuna työssään. Hallitsee insinöörille riittävällä tarkkuudella seuraavat asiat/ohjelmistot/sovellukset: Tietokoneen rakenne ja tärkeimmät apulaitteet; Windows XP/Vista käyttöjärjestelmä; Microsoft Word, Excel, PowerPoint & Outlook; MathCAD-matematiikkaohjelmisto; Internet/tiedonhaku/tietokannat; Muut sellaiset ohjelmistot/sovellukset, jotka tukevat koneinsinöörin työtä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ohjelmistojen tutoriaalit ja helpit.
 • Muu sovellus- tai ohjelmakohtainen kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi: Tentti, läsnäolo

3K3311 Materiaalioppi 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää materiaalien merkityksen konstruktioissa, tuntee hiili- ja seosterästen, ei-rautametallien, keraamien, muovien, komposiittien ja pinnoitteiden perusominaisuudet ja käyttökohteita. Ymmärtää materiaalinvalinnan perusteet. Materiaaliominaisuudet ja niihin kohdistuvat vaatimukset, ominaisuuksien testausmenetelmiä, teräkset, valuraudat, alumiini, kupari ja sen seokset, sinkki, nikkeli, titaani, magnesium, lyijy, muovit, keraamit, komposiittimateriaalit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, multimedia, seminaarit/ryhmätyö, ekskursio

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laitinen & Niinimäki. Konetekniikan materiaalioppi.

Arviointi: Tentti, seminaarityöt

3K3312 Materiaalioppi 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää hiili- ja seosterästen lämpökäsittelyjen ja pintakäsittelyn perusteet sekä tuntee eri lämpökäsittely- ja pintakäsittelymenetelmiä. Opiskelija käsittää lämpökäsittelyjen vaikutuksen teräksen ominaisuuksiin ja hänellä on valmiudet soveltaa tietojaan käytäntöön. Opiskelija oppii tekemään yleisimpiä metallien aineenkoetuskokeita. Metallien rakenne, mekaaninen aineenkoetus ja metallografia (kovuus-, veto-, isku ja jominykoe, valomikroskooppitarkastelu). Em. kokeiden käyttö terästeollisuuden laadunvalvonnassa. Lämpökäsittely- (hehkutukset, karkaisut, nuorrutus) ja pintakäsittelymenetelmät (pintakarkaisu- ja pinnoitusmenetelmät). Lämpökäsittelyn laatu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, tiedonhaku internetistä, ryhmätyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sama kuin materiaalioppi 1; S. Kivivuori: Lämpökäsittelyoppi.

Arviointi: Tentti, ryhmätyöt, työselostus.

3K3324 Statiikka 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea ja piirtää suoran palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion, kun kuormituksena on pistevoima, tasainen kuormitus ja pistemomentti ja osaa etsiä itseisarvoltaan suurimman taivutusmomentin kohdan ja arvon. Opiskelija osaa ratkaista voimaan ja momenttiin liittyviä tehtäviä tasotapauksessa (myös partikkelin tasapainotehtäviä ja jäykän kappaleen tasapainotehtäviä).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Salmi, Tapio 2001. Statiikka, Pressus Oy. Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3325 Statiikka 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea ja piirtää palkkirakenteen leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion, kun kuormituksena on pistevoima, tasainen kuormitus ja pistemomentti ja osaa etsiä itseisarvoltaan suurimman taivutusmomentin kohdan ja arvon. Opiskelija osaa laskea tasoristikon sauvavoimat eri kuormitustapauksissa ja osaa ratkaista jäykän kappaleen ja kappalesysteemin tasapainotehtäviä tasotapauksessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Salmi, Tapio 2001. Statiikka. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3326 Statiikka 3, 3 op 

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista voimaan ja momenttiin liittyviä tehtäviä kolmiulotteisessa avaruudessa (myös partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotehtäviä), osaa huomioida kitkan eri tilanteissa ja ratkaista köysitehtävän, kun kuormituksena on pistevoimia tai tasainen kuormitus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Salmi, Tapio 2001. Statiikka. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3331 Lujuusoppi 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea suoran palkin jännityksen ja muodonmuutoksen isostaattisessa tapauksessa vedon/puristuksen, puhtaan leikkauksen, suoran taivutuksen ja vapaan väännön kuormitustapauksissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Outinen, Hannu & Salmi, Tapio 2004. Lujuusopin perusteet. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3332 Lujuusoppi 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista veto/puristuksen, puhtaan leikkauksen ja suoran palkin taivutuksen jännitykset ja muodonmuutokset hyperstaattisessa kuormitustapauksessa. Opiskelija osaa mitoittaa keskeisesti puristetun sauvan nurjahduksen huomioiden ja osaa laskea vakiovääristymisenergiahypoteesin mukaisen vertailujännityksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyön tekeminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Outinen, Hannu & Salmi, Tapio 2004. Lujuusopin perusteet. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, kotitehtävät.

3K3333 Lujuusoppi 3, 3 op 

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mitoittaa palkin puhtaan vinon taivutuksen ja muiden eri rasitustapausten yhtä aikaa vaikuttaessa. Opiskelija osaa ratkaista palkin ja akselin väsyttävän kuormituksen vaikuttaessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Outinen, Hannu & Salmi, Tapio 2004. Lujuusopin perusteet. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, kotitehtävät.

Tuotesuunnittelu

3K3401 Tekninen piirustus 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää teknisen piirustuksen merkityksen metalliteollisuuden tuotantotoiminnasa ja tuotekehityksessä. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen viivatyypit, projektiot, leikkaus- ja mitoitusmenetelmät sekä hitsausmerkinnät ja osaa laatia tyypillisiä koneenpiirustuksia. Tuntee kokoonpanopiirustusten perustyypit ja osaa laatia kokoonpanopiirustuksen osaluetteloineen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Autio & Hasari. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille.
 • Muu materiaali (esim. pdf-muotoiset dokumentit).

Arviointi: Tentti, harjoitukset, läsnäolo

3K3402 Tekninen piirustus 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee AutoCAD-ohjelman peruskäytön ja osaa laatia ohjelmalla teknisiä piirustuksia ja muita teknisiä dokumentteja (esim. hydrauliikkakaaviot). Hallitsee seuraavat tietokoneavusteisen piirtämisen perusasiat: Koordinaatistot, piirtotyökalut, piirtoavut, snapit, muokkaustoiminnot, piirtotasot, blokit, mitoitus, pintamerkit, hitsuasmerkit, piirustuspohjat, kokoonpanokuvan osanumerot ja osaluettelot.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Autio & Hasari. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille.
 • AutoCAD opetusmateriaali.

Arviointi: Harjoitustyöt

3K3410 Koneenelimien perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tavallisimmat koneenelimet ja niiden väliset liitokset: Seuraavat osa-alueet käsitellään kurssilla: Koneenrakennuksen materiaalit, lujuusopin kertaus, ruuviliitokset, hitsausliitokset, muotosulkeiset liitokset, kitkasulkeiset liitokset, jouset, akselit, laakerit, voiteluaineet/voitelu, tyypilliset välitykset ja hammasvaihteet. Opiskelija osaa suorittaa tyypillisten koneenosien ja liitosten mitoituslaskut sekä lujuuslaskelmat yksinkertaistetuissa tapauksissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pyy, Seppo. Koneenelimet ja mekanismit.
 • Luentomoniste.
 • Muu erikseen ilmoitettava materiaali (esim. PowerPoint-luentorungot).

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt, läsnäolo

3K3411 Koneenelimet 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea staattisesti kuormitettujen ruuvien, jousien ja hitsausliitosten lujuudet. Opiskelija osaa mitoittaa alustavasti akselin ja valita sopivan vierintälaakerin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyön tekeminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, kotitehtävät.

3K3412 Koneenelimet 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mitoittaa väännön ja taivutuksen kuormitustapauksessa akselin väsyttävässä kuormitustilanteessa. Opiskelija osaa mitoittaa kutistus- ja puristusliitoksen ja laskea hihnan lujuuden. Opiskelija osaa laskea suorahampaisten lieriöpyörien geometriset mitat ja likimääräisen lujuuden. Opiskelija osaa ratkaista vinohampaisiin lieriöpyöriin vaikuttavat voimat ja geometrian.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyön tekeminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, kotitehtävät.

3K3431 Konstruktiotekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tuotesuunnitteluprosessin kulun sekä luovan työskentelyn periaatteet. Opiskelija osaa myös suunnitella peruskonstruktion ja siihen liittyvät mitoitus- ja lujuuslaskelmat sekä mahdolliset kustannuslaskelmat. Kurssissa käydään myös lävitse standardoinnin, tuotesuojauksen ja ergonomian merkitys tuotesuunnittelussa ja konstruktiotekniikassa. Oppilas pääsee tutustumaan käytännön suunnittelutyön tekemiseen kurssilla tehtävien töiden kautta ja oppii niiden kautta käytännön työskentelyssä tarvittavat pääperiaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomoniste, standardit, tuoteluettelot, laskentaohjeet

Arviointi: Tentti, harjoitustyö

3K6231 Tuotekehitys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii tuntemaan tuotekehityksen merkityksen tuotesuunnittelun eri vaiheissa sekä sen taloudellisen merkityksen yrityksen toiminnalle. Kurssilla käydään läpi tuotekehitysprosessin eri vaiheet, laadun merkitys tuotekehityksessä, tuotekehitysprojektin ohjaus, teollisoikeuksien merkitys tuotekehityksessä sekä luovan työn menetelmät tuotekehityksen apuna.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Välimaa, Veikko & Kankkunen, Martti. Tuotekehitys.
 • Tuomaala, Jorma. Luova koneensuunnittelu.
 • Kurssilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

Energiatekniikka

3K3501 Energiatekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee maapallon energiavarat ja niiden hyödyntämisen energiantuotannossa. Opiskelija tuntee yleisimmät energian tuotantoprosessit, niihin liittyvät laitteet sekä niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Opiskelija tuntee keskeisten energiatekniikkaan liittyvien aiheiden periaatteet: voimalaitosten toiminta, lämmönsiirto ja rakennusten lämmitysmuodot. Kurssilla tutustutaan myös putkivirtauksen periaatteisiin ja yleisimpiin pumpputyyppeihin sekä niiden mitoitukseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento,omatoiminen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hellgren & Heikkinen & Suomalainen. Energia ja ympäristö.
 • luentomateriaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö/esitelmä

3K3502 Energiatekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee lämpöopin ja lämmönsiirron pääsäännöt ja osaa soveltaa niitä yleisimpiin energiatekniikan komponentteihin ja niiden mitoittamiseen/laskentaan. Opiskelija oppii rakennusten lämmityksen yleiset suunnitteluperiaatteet ja tuntee lämmitykseen liittyvät yleisimmät komponentit. Opiskelija tuntee ilmanvaihtoon liittyvien perusprosessien tarkastelun: kostean ilman tilasuureet ja laskenta, LTO-laitteen mitoitus ja hyötysuhde. Oppilas tuntee putkistojen ja pumppujen mitoittamisen ja laskennan pääperiaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste

3K3503  Energiatekniikan laboraatiot 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa soveltaa teoriassa opittuja termodynamiikan pääsääntöjä käytäntöön erilaisten laboratorioharjoitusten yhteydessä. Opiskelija osaa suorittaa tyypillisten energiatekniikan laitteiden koeajot ja tehdä niihin liittyvät laskelmat. Kurssiin kuuluu harjoitustyö, jossa opiskelija ratkoo energiatekniikkaan liittyviä käytännön ongelmia ja osaa suunnitella käytäntöä varten aiheeseen liittyvän kokonaisuuden. Kurssin yhteydessä käydään tutustumassa eri energiatekniikan toiminnallisiin kohteisiin (ekskursiot).

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboraatiot, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laboraatio- ja harjoitustyöohjeet ja -materiaalit.

Arviointi: Työselostukset, harjoitustyö

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK