Tekniikka

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Koneensuunnittelun moduuli
Konetekniikan moduuli, koneensuunnittelu

Koneensuunnittelun moduulin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija käytännön suunnittelutyön tekemi-seen. Opiskelija tutustuu koneensuunnitteluun eri oppiaineiden kautta tarkoituksena koota opittu tieto sellaiseksi kokonaisuudeksi, jonka turvin opiskelija voi toimia työelämässä. Tässä suuressa roolissa ovat käytännön projektityöt, joiden avulla opiskelija saa kokemusta suunnittelu-valmistusketjusta kaikkine työvaiheineen. Opiskelija oppii tekemään ja tuottamaan teknisiä dokumentteja, toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä työskentelemään itsenäisesti ryhmissä. Pääpaino on koulussa opittujen asioiden soveltamisessa eri yhteistyökumppaneilta saatujen toimeksiantojen parissa.

Tavoitteena on tuottaa suunnittelutyötehtävissä itsenäisesti toimivia opiskelijoita, joilla on opintojen kautta saatua käytännön suunnittelu- ja projektikokemusta parantaen näin ollen heidän työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Moduuli antaa valmiuksia seuraaviin työtehtäviin:

 • suunnitteluinsinööri, kone- ja laitesuunnittelu
 • mekaniikkasuunnittelija
 • projekti-insinööri, projektikoordinaattori
 • tuotekehitysinsinööri
 • työnjohtaja

Ennen moduulia suoritettava suuntaava opintojakso:

 • Microstation perusteet

Moduuliin sisältyvät suuntaavat opintojaksot:

 • Microstation jatkokurssi
 • Microstation 3D

3K7241 Microstation perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee Microstation V8 -ohjelman käytön 2D-ympäristössä. Opiskelija oppii ohjelman perustyökalut ja niiden käytön. Lisäksi opiskelija tutustuu ohjelman käyttöön koneensuunnittelun apuvälineenä erilaisten kone- ja laitepiirustusten kautta.

Sisältö: ohjelman käyttöliittymä, elementtien piirtotyökalut, piirtämisen aputyökalut, elementtien muokkaustyökalut, tasot ja niiden määrittäminen, mitoitustyökalut, tulostus, solut ja solukirjastot sekä 2D-piirustusharjoitukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, piirustusharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Microstation V8 peruskurssi ver. 3, Econocap Engineering Oy
 • Luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Tentti, harjoitustyö

3K7242 Microstation jatkokurssi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii Microstation V8 ohjelman edistyneemmän käytön koneensuunnittelun apuvälineenä. Opiskelija oppii mukauttamaan ohjelmaa omiin tarpeisiinsa ja lisäksi osaa käyttää ohjelmaa omatoimisesti suunnittelun apuvälineenä. Kurssilla opitaan lisäksi referenssitekniikan käytön hyödyt teollisuudessa sekä luodaan omaan käyttöön erilaisia solukirjastoja. Oppilas osaa soveltaa koneenpiirustuksen asioita ohjelmalla erilaisten harjoitusten kautta. Kurssilla tutustutaan myös hoitotasoihin, portaisiin ja tikkaisiin sekä niiden suunnitteluun liittyviin standardeihin käytännön harjoitusten kautta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, piirustusharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Microstation V8 peruskurssi ver. 3, Econocap Engineering Oy
 • Luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Harjoitustyö

3K7243 Microstation 3D 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija Microstation V8 -ohjelman 3D-perusteisiin ja ominaisuuksiin. Kurssin aikana opitaan käyttämään perus 3D-työkaluja suunnittelussa. Tavoitteena on oppia hahmottamaan erilaiset rakenteet kolmiuloitteisesti ja luomaan perusmalleja ohjelmalla. Opiskelija oppii myös 2D-piirustustuotannon tekemisen mallista sekä leikkausten tekemisen.

Sisältö: 3D-näkymien luonti ja hallinta, 3D-peruselementit ja työkalut, piirtämisen aputyökalut 3D-ympäristössä, 3D-elementtien käsittely, pintamallinnus, 2D-piirustustuotanto, leikkausten tekeminen mallista, mallin visualisointi ja varjostus, 3D-piirustusharjoitukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, piirustusharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Microstation V8 3D-kurssi, Econocap Engineering Oy
 • Luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Harjoitustyö

3K7245 Projekti: koneensuunnittelu 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana oppilas perehtyy koneensuunnitteluun käytännön projektityöskentelyn kautta. Tavoitteena on avoimen oppimisympäristön idean mukaisesti oppia projektiluonteisesti koneensuunnittelun eri osa-alueita käytännön tekemisen kautta. Oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti saadun toimeksiannon mukaisesti suunnitteluryhmän jäsenenä ja tuottamaan tietyn kohteen tarvitsemat dokumentit valmistusta ja käyttöä ajatellen. Opintojaksolla työskennellään projektiluonteisesti ryhmissä työelämässäkin esiintyviä käytäntöjä noudattaen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Käytännön projektien toteuttaminen annetun toimeksiannon mukaisesti, projektia täydentävät luennot

Kirjallisuus ja muu materiaali: Projektissa jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin suorittamiseen, projektissa vaadittujen dokumenttien tuottaminen

Konetekniikan moduuli, tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelun moduulin sisältö pyrkii mukailemaan koneteknisiä tuotteita valmistavan yrityksen tuotekehitysosaston toimintoja. Moduulin painopisteessä ovat tuotteet, jotka sisältävät mekaniikka- ja konesuunnittelun lisäksi myös muita keskeisiä suunniteltavia kohteita. Tällaisia voivat esimerkiksi olla tuotteen konseptointiin, muotoiluun, massavalmistukseen ja testaukseen liittyvät asiat.

Yrityksen tuotekehitys käsittelee monia tuotteisiin liittyviä asioita. Tuotekehityksen tehtävänä on tyypillisesti suunnittelun lisäksi tukea valmistusta, alihankintaa/ostoa, myyntiä, markkinointia sekä palvella asiakkaita tuotteeseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Lisäksi laatutyöhön liittyvät tehtävät ovat usein tuotekehityksen vastuulla. Tuotesuunnittelun moduuli pyrkii antamaan tietoja ja taitoja henkilöille jotka tulevaisuudessa toivovat työllistyvänsä yrittäjyyteen, yrityksen tuotekehitykseen, vientiteollisuuteen tai kansainväliseen toimintaympäristöön.

Ennen moduulia suoritettava suuntaava opintojakso on 3K7430-Inventor. Tuotesuunnittelun moduuli koostuu kahdesta kolmen opintopisteen opintojaksosta (3K7431-Inventor jatkokurssi ja 3K7435-Mekaanisen tuotteen testaus ja laadunvarmennus) ja yhdeksän opintopisteen projektista (3K7436-Projekti:tuotesuunnittelu). Kurssit valmistavat opiskelijaa laajaan projektityöhön, joka voi tulla alueen teollisuudesta tai ne voidaan toteuttaa oppilaitosresurssein. Opetuksessa keskeisessä roolissa ovat nykyaikaiset suunnittelumenetelmät sisältäen 3D-CAD-suunnittelun sekä mahdollisuuksien mukaan erilaiset tietokoneavusteiset valmistus-, analysointi- ja simulointimenetelmät. Lisäksi tuotetiedonhallinta sekä suunnittelujärjestelmien kytkeytyminen toiminnanohjausjärjestelmiin on osa opetusta.

3K7430 Inventor 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suorittanut opiskelija osaa käyttää Autodesc Inventor 3D-CAD-ohjelmaa kolmiulotteisten tilavuusmallien, kokoonpanojen ja teknisten piirustusten tuottamiseen. Lisäksi opiskelija tuntee 3D-mallinnuksen tärkeimmät työtavat ja osaa hyödyntää osaamistaan teknisen tuotteen suunnittelussa. Mallinnusteknisesti kurssi keskittyy tilavuusmallinnukseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tiedonhaku Internetistä, ryhmätyö, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Autodesc Inventor opetusmateriaali ja harjoitustehtäväpankki

Arviointi: Harjoitustehtävät, harjoitustyö, läsnäolo

3K7431 Inventor jatkokurssi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen suunnittelutyöhön ja osaa käyttää Autodesc Inventoria tehokkaasti suunnittelutyökaluna. Opiskelija hallitsee mallinnustyökalujen sujuvan käytön ja osaa hyödyntää ohjelman erikoisominaisuuksia (esim. ohutlevytyökalut, hitsisaumat, muottitekniikka ja presentaatiot). Inventorin itsenäinen opiskelu ja taitojen ylläpito helppoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tiedonhaku Internetistä, ryhmätyö, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Autodesc Inventor opetusmateriaali ja harjoitustehtäväpankki. Tekniset suunnitteluohjeet ja muut ilmoitettavat materiaalit.

Arviointi: Harjoitustyö, läsnäolo

3K7435 Mekaanisen tuotteen testaus ja laadunvarmennus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin suorittanut opiskelija tuntee mekaanisen (esim. konepajatuote) tuotteen laatuun vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määritellä laatumittareita osien työpiirustuksiin ja suunnitella, toteuttaa sekä analysoida laatumittauksia. Tyypillisiä kohteita joihin laatuajattelua sovelletaan ja tarkastuksia kohdennetaan ovat: Materiaalit (teräs, muovi, alumiini), pinnoitetut tuotteet (esim. maalaus), muovituotteet (esim. ruiskupuristetut), rakenteet (tuotteen hitsattu runko), kiinnitystarvikkeet (ruuvit) ja ympäristön kuormittamat osat (korrodoiva ympäristö). Kurssilla käydään läpi tyypillisiä laatupoikkeamia ja katsotaan laadunvarmistuksen välineitä. Näkökulmina suunnittelu, tuotanto ja vastaanotto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Tuotantomenetelmien laatuohjeistukset. Muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö

3K7436 Projekti: tuotesuunnittelu 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tuotesuunnittelun projekti pyrkii antamaan kuvan nykyaikaisen tuotekehityksen toiminnasta ja teollisesti valmistettavan tuotteen suunnittelun vaiheista. Tavoitteena on että projektissa tehtävä työ tulee toimeksiantona teollisuudesta tai se voidaan toteuttaa oppilaitosresurssein. Opetuksessa keskeisessä roolissa ovat nykyaikaiset suunnittelumenetelmät sisältäen 3D-CAD-suunnittelun sekä mahdollisuuksien mukaan erilaiset tietokoneavusteiset valmistus-, analysointi- ja simulointimenetelmät. Lisäksi tuotetiedonhallinta sekä suunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmien kuvaaminen ovat osa projektia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, alustukset, yritysvierailut, ryhmätyöt, suunnitteluharjoitukset, mallinnus, simulointi

Kirjallisuus ja muu materiaali: Jokaisessa projektissa sovelletaan laajasti tehtävään liittyvää kirjallisuutta

Arviointi: Asetettujen tavoitteiden peilaaminen saavutettuihin tuloksiin

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK