Tekniikka

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Suuntaavat ammatilliset opinnot

3K7121 CAD/CAM 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen tietotekniikat ja menetelmät , sekä ymmärtää C-tekniikoiden strategisen aseman yrityksessä. Sorvin ja koneistuskeskuksen tietokoneavusteinen NC-ohjelmointi CAD/CAM-järjestelmällä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset tietokoneella

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pikkarainen: NC-tekniikan perusteet
 • Tunnilla jaettava materiaali

Arviointi: Säännöllinen osallistuminen harjoituksiin, tentti. 

3K7355 Prosessi- ja kunnossapitotiedon analysointi 3 op 

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on saada perusvalmiudet teollisen kunnossapito- ja prosessitiedon käsittelyyn. Kurssin aikana tutustutaan MS Excel 2003 -taulukkolaskennan kehittyneisiin ominaisuuksiin analysoimalla paikallisen teollisuuden dataa. Riippuen siitä miten alussa määritellään keskitytään joko prosessi- tai kunnossapitotiedon analysointiin. Tiedonhakua tehdään eri lähteistä (MS SQL Server, MS Access, csv-tiedostot, jne.). Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys siitä minkälaista tietoa prosessista on saatavissa ja miten sen perusanalysointi tehdään.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomateriaali

Arviointi: Tentti, harjoitukset

3K7336 Ruostumattoman teräksen ominaisuudet ja valmistus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on tutustua erityyppisiin ruostumattomiin teräslajeihin sekä opetella niiden valmistusprosessi.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, ekskursiot (sulatto, kuumavalssaamo, kylmävalssaamot)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kurssin PowerPoint luennot (9 kpl)
 • Euro Inoxin julkaisema materiaali

Arviointi: Tentti, läsnäolo 

3K7403 Ansys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista sauva- ja palkkirakenteiden statiikan tietokoneohjelmaa käyttäen. Lujuusopin elementtimenetelmän soveltaminen sauva- ja palkkirakenteiden statiikan laskennassa tietokoneohjelmaa käyttäen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset tietokonenohjelmalla ANSYS.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ohjelman ANSYS manuaalit
 • Outinen, Hannu & Pramila, Antti. Lujuusopin elementtimenetelmän käyttö, nide 1.
 • Hakala, Matti. Lujuusopin elementtimenetelmä.

Arviointi: Tentti tietokoneella, harjoitustyö.

3K7315 NDT-perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää konstruktioiden yleistä laatutietoutta ja NDT-tarkastustoiminnalle asetettuja tavoitteita. Opiskelija oppii tuntemaan erilaisten rakenteiden ja materiaalien ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmien perusteet ja niiden soveltaminen eri materiaalien tutkimiseen. NDT-tarkastustoiminnan laajuus ja tarkastajan toimenkuva, ainettarikkomattomat tarkastusmenetelmät (visuaalinen tarkastus, tunkeumanestetarkastus, magneettijauhemenetelmä, ultraäänitarkastus, radiograafinen tarkastus, pyörrevirtatarkastus, vuotokoe ja muita menetelmiä), käytännön esimerkit NDT-tekniikoiden teollisistasovelluksista. Yleisimpien aineenkoetuskokeiden tekeminen käytännön tarkastusympäristössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, seminaariesitelmä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: -

3K7316 Materiaalinvalinta koneenrakennuksessa ja kunnossapidossa 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää materiaalin lujuuteen liittyvien suureiden (Rp, ReL, ReH, Rm, A, Z, ?) merkityksen koneenrakennuksen kannalta. Opiskelija osaa korroosion ja korroosioneston perusteet ja osaa ottaa huomioon ne materiaalia valittaessa. Opiskelija saa perustiedot eri vaurioitumismekanismeista (ylikuormitus, väsyminen, kuluminen, viruminen, haurasmurtuma, korroosio) sekä voitelusta. Lujuus käsitteenä, lujuus suunnittelussa. Korroosio ja korroosionesto. Terästen vaurioituminen ylikuormituksen takia, väsyminen, kuluminen, viruminen, korroosiovauriot, iskumaisen kuormituksen aiheuttamat vauriot. Vaurioanalyysin perusteet. Tribologian perusteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, seminaariesitelmä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytysti suoritettu seminaariesitelmä ja raportti, tentti.

3K7317 Terästen valmistus ja ominaisuudet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojaksossa perehdytään terästen valmistusvaiheiden vaikutuksiin mikrorakenteeseen ja sulkeumiin ja tätä kautta ominaisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, miten nykyaikaisia teräksiä valmistetaan ja miten hyvät ominaisuudet on saatu aikaan. Teräksen valmistus, senkkakäsittelyt, jatkuvavalu ja valssaus. Termomekaaniset käsittelyt ja niiden vaikutus teräksen ominaisuuksiin. Fysikaalinen simulointi. Eri tyyppiset teräkset, ominaisuudet ja käyttö. Teräksen sulkeumat ja näiden vaikutus sitkeyteen, väsymiskestoon, koneistettavuuteen, pinnanlaatuun, jne.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, seminaarityö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomoniste.
 • Tamura, J. 1988. Thermomechanical Processing of High Strength Low Alloy Steels. Butterworths, London.
 • Rautaruukin terästuotteet, Suunnittelijan opas; Rautaruukin teräkset ääriolosuhteissa.

Arviointi: Opntojakso suoritetaan tentillä.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK