Tekniikka

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Tuotesuunnittelun moduuli
Tuotantotekniikan moduuli, teollisuuden kunnossapito

Opiskelija perehdytetään kunnossapitosuunnitelman laadintaan, ehkäisevään kunnossapitotoimintaan sekä vuosihuoltoseisokkiin valmistautumiseen. Opiskelija ymmärtää kunnossapitoon liittyvien tietojärjestelmien käytön ja merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa työnsuunnittelun metodeja ja työkaluja (MS Project) vuosihuoltoseisokin suunnittelussa. Opiskelija pystyy osoittamaan valitun kunnossapidon strategian taloudellisuuden.

Projektityö pyritään tekemään todelliseen ympäristöön yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Työ tehdään ryhmätyönä pääasiallisesti. Aluksi ryhmä laatii projektisuunnitelman työn toteuttamisesta. Sitten tutustutaan kunnossapidettävään alueeseen, laitehierarkiaan ja sen paikkansapitävyyteen sekä tehdään siihen tarvittavat täydennykset / korjaukset. Tämän pohjatyön jälkeen valitaan käytettävä kunnossapitostrategia, jonka pohjalta kunnossapitosuunnitelma laaditaan. Strategian valintaa pitää pystyä perustelemaan taloudellisuuden avulla. Tämän työn rinnalla valmistaudutaan vuosihuoltoseisokkiin, joka yleensä ajoittuu loppukesään tai alkusyksyyn. Tässä yhteydessä joudutaan tekemään yksityiskohtaista työnsuunnittelua.

Moduuli antaa alueelliset tarpeet huomioivaa, työelämälähtöistä kunnossapidon työ- ja työnjohtotehtäviin valmistavaa koulutusta avoimessa oppimisympäristössä. Koulutuksen käytyään opiskelija on perinteiseen insinöörikoulutukseen verrattuna huomattavasti valmiimpi vastaamaan työelämän haasteisiin
Tyypillisiä insinöörin (AMK) toimia Kemi-Tornion alueen kunnossapito-organisaatioissa ovat:

 • kunnossapitoinsinööri
 • mekaanisen- tai sähkö- ja automaatiokunnossapidon työnjohtaja (vuoro- tai päivätyönjohtaja)
 • ennakkohuoltotyönjohtaja
 • työnsuunnittelija (mekaaninen, sähkö ja automaatio)

Kaikki paitsi työnsuunnittelija ovat esimiesasemassa olevia henkilöitä (alaisia muutamasta useaan kymmeneen). Yrityksistä saatujen työnkuvausten perusteella yllämainituissa toimissa tehdään paljon erilaisia tehtäviä ja niistä voidaan erottaa seuraavia osaamisalueita:

 • esimiestaidot ja henkilöstöasiat
 • talous
 • toiminnan suunnittelu
 • laitetekniikka
 • työturvallisuus
 • toiminnan raportointi.

3K7604 Kunnossapitotoiminta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää tietämystään kunnossapidon peruskäsitteistä: strategiat, kunnossapidon lajit, paikallisen toiminnan organisointi ja toimintatavat. Opiskelija perehtyy kunnossapitosuunnitelman laadinnan perusteisiin sekä Artturi-järjestelmään ja/tai SAP/PM-moduuliin. Opiskelija tutustuu kunnossapidon työnsuunnitteluun, kuten töiden vaiheistukseen, resurssointiin ja aikataulutukseen. Opiskelija osaa modernin kunnossapitoajattelun keskeisimmät tekijät ja hahmottaa tulevaisuuden kehitystrendejä kunnossapidon eri osa-alueilla. Opiskelija perehdytetään työnjohdon tehtäviin ja rooliin kunnossapidossa. Opiskelija tuntee esimiehen oikeudet ja vastuut. Opiskelijan ammatillinen identiteetti vahvistuu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, väittely, teollisuusvierailu, harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti, osallistuminen oppituntien työskentelyyn.

3K7605 Kunnossapidon talous ja tehokkuus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää kunnossapidon taloudellisia ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja toimenpiteitä. Opiskelija osaa analysoida tietojärjestelmistä saatua tietoa ja muuntaa sen taloudelliseen muotoon. Opiskelija pystyy hyödyntämään eri järjestelmistä saatua tietoa operatiivisen päätöksenteon tueksi. Opiskelija saa perusteet vuorovaikutukseen ja viestintään sekä ymmärtää motivoinnin ja sitoutumisen merkityksen inhimillisenä voimavarana. Opiskelijalla on valmiudet osallistua kehityskeskusteluun ja valmistella sellainen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, ryhmä- ja seminaarityöskentely, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta, oppimisaineistoihin perehtyminen, oppimisen ohjaus, aktivointi ja palaute.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointi: Hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

3K7606 Projekti: Teollisuuden kunnossapito 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija pystyy tekemään teollisuuden laajan kunnossapito toimenpiteen kokonaissuunnitelman. Opintojakson aikana oppilas perehtyy käytännön projektityöskentelyn kautta kunnossapitosuunnitelman tekemiseen. Oppiminen tapahtuu avoimen oppimisympäristöidean mukaisesti käytännön tekemisen kautta. Työskentely tapahtuu toimimalla saadun tehtäväkuvauksen mukaisesti kunnossapitoryhmän jäsenenä. Opintojaksolla toteutetaan työelämän käytänteitä vastaavia käytäntöjä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt, seminaarit, projektityöt, ryhmätyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan projektin alussa.

Arviointi: Tentti, projektityö, osallistuminen projektiin.

Tuotantotekniikan moduuli, tuotantotekniikan materiaalit

Tuotantotekniikan materiaalit moduulin valinnut opiskelija saa valtakunnallisesti korkeatasoiset tiedot ruostumattomista teräksistä sekä ultralujista rakenne- ja kulutusteräksistä ja niiden käytettävyydestä. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja tuotekehitysprojektin läpivientiin tarvittavat perustiedot ja -taidot rikkova aineenkoetus mukaan lukien. Opittuja taitoja sovelletaan em. teräsmateriaalien ominaisuuksien ja käytettävyyden tutkimiseen. Yhtenä tavoitteena on ymmärtää po. teräksiin liittyvät suunnittelun erityispiirteet, kuten paikallinen myötyminen, muokkauslujittuminen, FEM-mallinnuksen merkitys, jne.

Syventävä projektityö opettaa systemaattista työskentelyä ja tapahtuu vuorovaikutuksessa toimeksiantajien kanssa. Projektitöiden toimeksiannot ovat lähes poikkeuksetta teollisuudesta. Opiskelijalla on hyvä tilaisuus tutustua ja keskustella teollisuudessa toimivien huippuosaajien kanssa sekä päästä tutustumaan siihen teknologiaan, jolla po. teräkset valmistetaan.

Tuotantotekniikan materiaalien syventävät opinnot käytyään opiskelijalla on hyvät valmiudet työllistyä niin perusmetalliteollisuuteen kuin konepaja- ja metallituoteteollisuuteen käyttö- ja tuotekehitystehtäviin.

3K7309 Metallien tutkimustekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojaksossa käydään läpi yksityiskohtaisesti ammattikorkeakoulun tutkimuslaboratoriossa käytettävät aineenkoetusmenetelmät (vetokoe, iskukoe, muovattavuustestit, kovuusmittaus, pinnankarheusmittaus) ja metallografiset menetelmät (valomikroskopia, SEM/EDS ja niihin liittyvä näytteenvalmistus). Vetokoe (SFS-EN 10002), Iskukoe (SFS-EN 10045), kovuuskoe (SFS-EN ISO 6506, SFS-EN ISO 6507, SFS-EN ISO 6508), rajamuovattavuuspiirros, metallografia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa

Arviointi: Tentti, hyväksytty harjoitustyö

3K7310 Metallien lujuus ja sen hallinta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakso antaa tarvittavat tiedot siihen, että opiskelija tuntee tärkeimmät jännityksen alaisessa metallissa tapahtuvat ilmiöt ja ymmärtää niiden ja mikrorakenteen välisen yhteyden sekä vaikutuksen lujuuteen. Metallin lujittumismekanismit: kylmämuokkaus, seostus, raekoon hienontaminen sekä erkautuminen. Mikrorakennemuutokset väsymisen ja virumisen kuluessa sekä lujuuteen vaikuttavat tekijät. Tekstuurin synty.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, opitun soveltaminen projektityöhön, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Oheiskirjallisuutena käytetään teosta:

 •  Honeycombe, R. W. 1984. The Plastic Deformation of Metals. Arnold, London.

Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti.

3K3712 Modernit teräkset, niiden käyttö ja ominaisuudet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan uusiin ultralujiin rakenne- ja kulutusteräksiin (Rp > 500 MPa) sekä uusiin ruostumattomiin teräksiin (ferriittiset, kuumankestävät, duplex ?teräkset). Verrokkimateriaaleina pidetään normaalia rakenneterästä (S355), kulutuskestävää (Hardox) ja yleisintä austeniittista ruostumatonta terästä (EN 1.4301). Eri terästen ominaisuudet ja niiden taustalla olevat metallurgiset ilmiöt. Suunnittelussa huomioitavat erityispiirteet. Materiaalien hinnoittelu ja saatavuus. Materiaalien käyttö ääriolosuhteissa (kuumuus, kulutus, kylmyys, jne.).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboratoriodemonstraatiot, ekskursio.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti, osallistuminen oppitunti- ja laboratoriotyöskentelyyn.

3K7313 Opintojakson nimi Projekti: tuotantotekniikan materiaalit 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy materiaalien käytettävyyden tutkimusprojektiin annetun ongelman ratkaisemisessa. Projektityön tehtyään opiskelijalla on valmiudet ja riittävät pohjatiedot omatoimisen tutkimustyön tekemiseen sekä hänellä on laajat tiedot tutkimuksen kohteena olleista materiaaleista ja metallurgisista ilmiöistä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Todelliseen ympäristöön tehtävä projektityö yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Toteutetaan ryhmätyönä.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sovitaan opintojakson alussa.

Arviointi: Hyväksytysti suoritettu projektityö. Arvostelussa kiinnitetään huomiota tutkimustyön laatuun, tulosten ymmärrettävyyteen ja metalliopin tietojen soveltamiseen. Projektityö arvostellaan arvosanalla 1 - 5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK