Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman konetekniikan suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Yhteiset ammatilliset opinnot
Tuotantotekniikka

3K1111 Käytännön työtaito 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia asennus-, hitsaus- ja koneistustöitä työturvallisuuden huomioon ottaen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Jaettava materiaali

Arviointi: Läsnäolon perusteella

Muuta: Käytännön kurssi

3K1211 Valmistustekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää teollisen valmistustekniikan perusteet, konepajan toiminnan ja on tietoinen myös valmistuskustannusten muodostumisesta. Mittaustekniikka, valmistusmenetelmät : lastuava työstö, valaminen, levytyöt, liittäminen ja kokoonpano.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, multimedia (CD , VIDEO), Internet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ihalainen & Aromäki & Sihvonen: Valmistustekniikka,
 • Verkossa oleva materiaali

Arviointi: Tentti, seminaarityöt

Muuta: Aikuisopiskelijoilla LearnLinc-oppimisympäristönä 

3K1711 Työturvallisuus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee teolliseen toimintaan liittyvät työturvallisuusriskit ja työsuojeluun liittyvät vastuut yrityksen organisaatiossa. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työturvallisuusmääräykset. Opiskelija tuntee koneturvallisuusdirektiivin pääpiirteet ja sen soveltamisen käytännössä. Opiskelija tuntee riskien kartoituksen pääperiaatteet sekä riskianalyysin soveltamisen käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, käytännön EA1-harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luennoilla jaettava materiaali,
 • Työsuojeluhallinnon ja
 • STM:n julkaisut

Arviointi: Tentti

 

Koneautomaatio

3K2301 Mekanismiopin perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee mekanismiopin peruskäsitteet ja mekanismien suunnitteluperiaatteet. Kurssilla tutustutaan eräisiin perusmekanismeihin ja niiden laskentaan: vipumekanismit, nokkamekanismit ja tappi-hahlomekanismit. Opiskelija oppii myös tuntemaan mekanismien merkityksen koneenosana.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luentomateriaali;
 • Blom & Lahtinen & Nuutio ym.: Koneenelimet ja mekanismit.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät

3K2401 Toimilaitteiden perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan peruskäsitteet sekä niihin liittyvien järjestelmien toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii tuntemaan pneumatiikan ja hydrauliikan yleisimmät komponentit ja piirrosmerkit sekä osaa suunnitella yksinkertaisia paineilma- ja hydraulijärjestelmiä. Lisäksi tavallisimmat sähköiset toimilaitteet esitellään.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Pneumatiikka.
 • Fonselius, Jaakko. Koneautomaatio, Hydrauliikka.
 • Luentomateriaali (PowerPoint. PDF-muotoiset artikkelit erityisaiheista.)

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, läsnäolo

Muuta: Pneumaattiset ja hydrauliset järjestelmät kuuluvat valmistavan teollisuuden perusautomaatiojärjestelmiin.

3K2404 Teollisuuden mittaukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tyypilliset teollisuuden anturit: Kytkimet, asema-anturit, nopeusanturit, voima-anturit, venymäanturit, lämpöanturit, muut anturit. Opiskelija erottaa analogiset ja digitaaliset anturit ja tuntee tavallisimmat teollisuuden signaalityypit. Ymmärtää anturien mekaaniset asennusnäkökohdat. Osaa suunnitella yksinkertaisia sähköisiä kytkentöjä. Tuntee anturisignaalin käsittelytavat (esim. analoginen suodatus, numeerinen analyysi).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, demonstraatiot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Halko, Pekka. Teollisuuden mittaustekniikka.
 • Airila, Mauri. Mekatroniikka.
 • Mittausteknisten tuotteiden tuotelehdet.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö, läsnäolo

 

Koneensuunnittelun perusteet

3K3330 Konetekniikan insinöörisovellukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa ja ohjelmistoja apuna työssään. Hallitsee insinöörille riittävällä tarkkuudella seuraavat asiat/ohjelmistot/sovellukset: Tietokoneen rakenne ja tärkeimmät apulaitteet; Windows XP/Vista käyttöjärjestelmä; Microsoft Word, Excel, PowerPoint & Outlook; MathCAD-matematiikkaohjelmisto; Internet/tiedonhaku/tietokannat; Muut sellaiset ohjelmistot/sovellukset, jotka tukevat koneinsinöörin työtä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ohjelmistojen tutoriaalit ja helpit.
 • Muu sovellus- tai ohjelmakohtainen kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi: Tentti, läsnäolo

3K3311 Materiaalioppi 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää materiaalien merkityksen konstruktioissa, tuntee hiili- ja seosterästen, ei-rautametallien, keraamien, muovien, komposiittien ja pinnoitteiden perusominaisuudet ja käyttökohteita. Ymmärtää materiaalinvalinnan perusteet. Materiaaliominaisuudet ja niihin kohdistuvat vaatimukset, ominaisuuksien testausmenetelmiä, teräkset, valuraudat, alumiini, kupari ja sen seokset, sinkki, nikkeli, titaani, magnesium, lyijy, muovit, keraamit, komposiittimateriaalit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, multimedia, seminaarit/ryhmätyö, ekskursio

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laitinen & Niinimäki: Konetekniikan materiaalioppi.

Arviointi: Tentti, seminaarityöt

3K3312 Materiaalioppi 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää hiili- ja seosterästen lämpökäsittelyjen ja pintakäsittelyn perusteet sekä tuntee eri lämpökäsittely- ja pintakäsittelymenetelmiä. Opiskelija käsittää lämpökäsittelyjen vaikutuksen teräksen ominaisuuksiin ja hänellä on valmiudet soveltaa tietojaan käytäntöön. Opiskelija oppii tekemään yleisimpiä metallien aineenkoetuskokeita. Metallien rakenne, mekaaninen aineenkoetus ja metallografia (kovuus-, veto-, isku ja jominykoe, valomikroskooppitarkastelu). Em. kokeiden käyttö terästeollisuuden laadunvalvonnassa. Lämpökäsittely- (hehkutukset, karkaisut, nuorrutus) ja pintakäsittelymenetelmät (pintakarkaisu- ja pinnoitusmenetelmät). Lämpökäsittelyn laatu.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, tiedonhaku internetistä, ryhmätyö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sama kuin materiaalioppi 1
 • Kivivuori, S.: Lämpökäsittelyoppi

Arviointi: Tentti, ryhmätyöt, työselostus

3K3324 Statiikka 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea ja piirtää suoran palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion, kun kuormituksena on pistevoima, tasainen kuormitus ja pistemomentti ja osaa etsiä itseisarvoltaan suurimman taivutusmomentin kohdan ja arvon. Opiskelija osaa ratkaista voimaan ja momenttiin liittyviä tehtäviä tasotapauksessa (myös partikkelin tasapainotehtäviä ja jäykän kappaleen tasapainotehtäviä).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Salmi, Tapio 2001. Statiikka. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3331 Lujuusoppi 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea suoran palkin jännityksen ja muodonmuutoksen isostaattisessa tapauksessa vedon/puristuksen, puhtaan leikkauksen, suoran taivutuksen ja vapaan väännön kuormitustapauksissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Outinen, Hannu & Salmi, Tapio 2004. Lujuusopin perusteet. Pressus Oy, Tampere.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3K3501 Energiatekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee maapallon energiavarat ja niiden hyödyntämisen energiantuotannossa. Opiskelija tuntee yleisimmät energian tuotantoprosessit, niihin liittyvät laitteet sekä niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Opiskelija tuntee keskeisten energiatekniikkaan liittyvien aiheiden periaatteet: voimalaitosten toiminta, lämmönsiirto ja rakennusten lämmitysmuodot. Kurssilla tutustutaan myös putkivirtauksen periaatteisiin ja yleisimpiin pumpputyyppeihin sekä niiden mitoitukseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, omatoiminen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hellgren & Heikkinen & Suomalainen: Energia ja ympäristö,
 • luentomateriaali

Arviointi: Tentti, harjoitustyö/esitelmä

3K3410 Koneenelimien perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee tavallisimmat koneenelimet ja niiden väliset liitokset: Seuraavat osa-alueet käsitellään kurssilla: Koneenrakennuksen materiaalit, lujuusopin kertaus, ruuviliitokset, hitsausliitokset, muotosulkeiset liitokset, kitkasulkeiset liitokset, jouset, akselit, laakerit, voiteluaineet/voitelu, tyypilliset välitykset ja hammasvaihteet. Opiskelija osaa suorittaa tyypillisten koneenosien ja liitosten mitoituslaskut sekä lujuuslaskelmat yksinkertaistetuissa tapauksissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, suunnitteluharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pyy, Seppo: Koneenelimet ja mekanismit.
 • Luentomoniste,
 • Muu erikseen ilmoitettava materiaali (esim. PowerPoint-luentorungot)

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt, läsnäolo

3K3061 Ergonomia 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee ergonomisen ajattelutavan tuotteiden, työpaikkojen ja työvälineiden suunnittelussa. Opiskelija tuntee ergonomian osa-alueet ja niihin liittyvät kuormitustekijät. Sisältö: antropometria, lihastyö, selän kuormittuminen, henkinen työ ja väsyminen, näkö ja valaistus, työskentely kuumassa/kylmässä, toimistotyö, teollisuuskokoonpano, työkalujen suunnittelu, näytöt ja hallintalaitteet, vuorotyö, melu, stressi ja burnout.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, laboraatiot, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste

Arviointi: Tentti, työselostukset

 

Tuotesuunnittelu

3K3401 Tekninen piirustus 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää teknisen piirustuksen merkityksen metalliteollisuuden tuotantotoiminnasa ja tuotekehityksessä. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen viivatyypit, projektiot, leikkaus- ja mitoitusmenetelmät sekä hitsausmerkinnät ja osaa laatia tyypillisiä koneenpiirustuksia. Tuntee kokoonpanopiirustusten perustyypit ja osaa laatia kokoonpanopiirustuksen osaluetteloineen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Autio & Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille.
 • Muu materiaali (esim. pdf-muotoiset dokumentit).

Arviointi: Tentti, harjoitukset, läsnäolo

3K3402 Tekninen piirustus 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee AutoCAD-ohjelman peruskäytön ja osaa laatia ohjelmalla teknisiä piirustuksia ja muita teknisiä dokumentteja (esim. hydrauliikkakaaviot). Hallitsee seuraavat tietokoneavusteisen piirtämisen perusasiat: Koordinaatistot, piirtotyökalut, piirtoavut, snapit, muokkaustoiminnot, piirtotasot, blokit, mitoitus, pintamerkit, hitsuasmerkit, piirustuspohjat, kokoonpanokuvan osanumerot ja osaluettelot.

Opintojakson oppimismenetelmät : Luennot, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Autio & Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille.
 • AutoCAD opetusmateriaali.

Arviointi: Harjoitustyöt

3K6231 Tuotekehitys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii tuntemaan tuotekehityksen merkityksen tuotesuunnittelun eri vaiheissa sekä sen taloudellisen merkityksen yrityksen toiminnalle. Kurssilla käydään läpi tuotekehitysprosessin eri vaiheet, laadun merkitys tuotekehityksessä, tuotekehitysprojektin ohjaus, teollisoikeuksien merkitys tuotekehityksessä sekä luovan työn menetelmät tuotekehityksen apuna.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Välimaa, Veikko & Kankkunen, Martti: Tuotekehitys.
 • Tuomaala, Jorma: Luova koneensuunnittelu.
 • Kurssilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK