Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman sähkötekniikan suuntautumisen (automaatiotekniikka), insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Suuntaavat ammatilliset opinnot

3S2512 Mekatroniset järjestelmät 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot mekatronisten järjestelmien, kuten robottien säätö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelusta ja soveltaa opittuja menetelmiä käytännön ohjaus- ja säätöongelmien ratkaisuun sekä antaa yleiskäsitys robottimaisten koneiden toiminnasta ja sovellutuksista. Sisältö: Johdanto, teknologia ja sovellutukset, matemaattiset apuneuvot, manipulaattorin rakenteet ja kinematiikka, koneen sisäinen ja ulkoinen anturointi, servomoottorit ja ohjaimet, liikeohjauksen perusteet, liikeradan ohjelmointi ja opetus sekä nykyaikaisia sovellusesimerkkejä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja labrotoriossa tehtävät harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Sähköinen ja perinteinen kurssilla jaettava kurssimateriaali sekä
  • M. Airila: Mekatroniikan perusteet.

Arviointi: Tentti ja harjoitus/seminaarityöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2513 Sähkökäyttöjen automaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet sähkökäyttöjen automaation, ohjausten ja säätöjen toteuttamiseen erilaisissa käytännön tuotantoprosessien sovelluksissa. Sisältö: Sähkökäyttöjen johdotus- ja piirikaaviot, prosessien sähköistyksen toteutus, prosessien sähkökeskukset, moottorilähtöjen toteutustavat, suojausten ja lukitusten toteutus, tyyppipiirikaaviot, automaation toteutustavan vaikutus ohjausratkaisuihin, säädettävät moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, sähkökäyttöjen ohjausten toteuttaminen ohjelmoitavilla logiikoilla ja käytännön ohjaustoteutusten dokumentointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboratorioharjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: SFS-käsikirja 16, ST-kortisto, opetusmonisteet, dokumentit ja www-materiaali.

Arviointi: Tentti, laboratoriotöiden suorittaminen ja työselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Osin luentoja ja pääosin käytännön tekemistä ohjaustekniikan laboratoriossa.

3S2515 Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelija valmiudet erilaisten prosessien automatisointiin soveltuvien automaatiojärjestelmien ja kenttäväyläratkaisujen ominaisuuksien vertailuun, toteutuksen suunnitteluun sekä soveltuvan automaatiojärjestelmän ja kenttäväylän valintaan tutkimalla käytännössä laboratoriotiloissa erilaisia automaation toteutusratkaisuja.

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikkojen, automaatiojärjestelmien, pc-valvomoiden ja kenttäväylien tärkeimmät ominaisuudet ja käyttö erilaisten prosessien ja laitteiden automaatioratkaisuissa. Laitekonfiguraatiot, liitynnät, kaapeloinnit, kytkennät ja automaatiototeutuksen ohjelmointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Itsenäinen opiskelu, laboratoriotyöskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Opetusmonisteet, laitedokumentit, työohjeet ja www-materiaali.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2516 Automaatiojärjestelmät I 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Entinen täydennetty kuvaus

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • ABB:n luentomateriaali

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5 ja harjoitustyöt.

Muuta: Kurssilla käytetään esimerkkijärjestelmänä ABB-järjestelmää.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK