Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Ammatilliset opinnot
Liiketoimintaosaaminen

3Y2403 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää osaamisen, innovatiivisuuden, asiakaslähtöisyyden ja laadun merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kaupallistamiseen sekä kilpailukykyyn ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Isokangas, Jouko & Kinkki, Seppo. Yrityksen perustoiminnot.
 • Taatila, Vesa & Suomala, Jyrki. Innovaattorin työkirja.
 • Luennolla jaettava lisämateriaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö ja jatkuva näyttö.

3Y2110 Talousmatematiikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja osaa käyttää talouslaskentaan liittyviä funktioita sekä osaa tehdä pienimuotoisia talousanalyysejä. Sisältö: Prosentti- ja korkolaskut, lukujonot ja sarjat sekä koronkorko. Taulukkolaskin ja sen käyttö talousfunktioiden käsittelyssä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento-opetus, laskuharjoituksia sekä tietokoneavusteinen opetus.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Pulkkinen & Holopainen & Keinänen 2001. Talaus- ja rahoitusmatematiikka. WSOY.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laskuharjoitukset pakollisia.

3U0060 Kustannukset, tunnusluvut ja kannattavuus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kustannuslaskennan käsitteet ja menetelmät. Sen lisäksi hän osaa tulkita eri laskentamenetelmien tuottamia tunnuslukuja ja käyttää tietoa yrityksen toiminnan kannattavuuden kehittämiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Neilimo, Kari & Uusi-Rauva, Erkki 2005 (tai uudempi). Johdon laskentatoimi. Edita.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

3U0046 Projekti: yrityssuunnittelu 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelijat oppivat yhtäältä ideoimaan yritysidean, tutustuvat yrittäjyyteen yrityssuunnitteluprojektin kautta sekä oppivat laatimaan toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson yhteydessä opiskelijat tekevät yrityksen perustamiseen liittyviä valintoja ja toimenpiteitä. Opintojaksolla työskennellään projektimaisesti pienryhmissä erilaisia projektirutiineita ja työelämänkäytäntöjä noudattaen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, tukevat luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmien, liiketoimintasuunnitelman ja projektiraportin laadinta, esitelmät, oppimispäiväkirja.

Muuta: Ohjaustunneille osallistuminen on pakollista.

 

Palveluliiketoiminta ja tuotteistaminen

3U0057 Asiakassuhdemarkkinointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään asiakassuhdemarkkinoinnin käsitteet, vaiheet ja toimintaympäristön. Sen lisäksi hän ymmärtää tuotekäsitteen sisällön ja kykenee soveltamaan oppimaansa palveluliiketoiminnassa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Bergström, Seija & Seppänen, Arja 2003 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset asteikolla 0 - 5.

3U0055 Tuotannon suunnittelu ja organisointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojaksolla perehdytään tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteisiin, kapasiteetin hallintaan, tuotannon suunnitteluun sekä tuotantolaitoksen suunnitteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tuotantolaitosten eri valmistusjärjestelmät, tuotannon suunnittelun ja -ohjauksen perusperiaatteet, menetelmät sekä toteutuksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja yritysvierailut

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Haverila, Matti J. & Uusi-Rauva, Erkki & Kouri, Ilkka & Miettinen, Asko. Teollisuustalous.
 • www-materiaali

Arviointi: Tentti ja jatkuva näyttö.

3U0058 Tuoteinnovaatiot ja tuotekehitys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy tuoteinovaatioihin ja innovointimenetelmiin sekä innovaatioiden suojaukseen etenkin palveluliiketoiminnan yhteydessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Trott, Paula 2006 (tai uudempi). Innovation Management and New Product Development. Harlow Pearson Education.

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3U0059 Projekti: tuotteistaminen 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija oppii tuotteistuksen vaiheet käytännön projektityön muodossa osana tekniikan T & K:n projektitoimintaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja.

 

Projektinhallinta

3U0021 Projektitoiminta 3 op 

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää projektitoiminnan merkityksen osana nykyaikaista yritystoimintaa. Lisäksi opiskelija saa perustiedot ja - taidot projektitoiminnasta. Opintojakson sisältönä ovat: projektin suunnittelu, projektin vaiheet ja ositus, projektin organisointi, riskien hallinta, MS-Project -ohjelmaan tutustuminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kettunen, Sami 2003. Onnistu projektissa. WSOY: Juva.
 • Pelin, Risto 2004. Projektihallinnan käsikirja.

Arviointi: Harjoitukset ja loppuraportti/projektisuunnitelma.

Muuta: Harjoituksissa läsnäolovelvollisuus

3U0023 Sopimus- ja velvoiteoikeus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa yleiset oikeuden perusteisiin kuuluvat käsitteet, sopimus- ja velvoiteoikeuden keskeisen normiston soveltuvin osin ja ymmärtää sen merkityksen. Opiskelija perehtyy yleistä sopimusoikeutta koskevaan lainsäädäntöön. Opiskelija saa tiedot keskeisimmästä asioista, jotka liittyvät sopimuksen tekemisen yleisiin edellytyksiin, sopimuksen syntymiseen, sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan ja sovitteluun, sopimusrikkomuksiin ja niiden seuraamuksiin, sopimuksen pätemättömyyteen ja edustukseen. Opiskelija perehtyy erityiseen sopimusoikeuteen kauppalain osalta ja saa tiedot keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät kauppalain soveltamisalaan sekä myyjän ja ostajan velvollisuuksista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, oppimistehtävä ja tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kivelä, Heikki & Nordell, Reijo. Yrittäjän oikeutta. WS Bookwell Oy. Uusin painos soveltuvin osin.
 • Kivelä, Heikki & Nordell, Reijo. Yrittäjän oikeutta. Asiakirjoja. Ohjeita. Tehtäviä. WS Bookwell Oy. Uusin painos soveltuvin osin.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset asteikolla 0 - 5.

Muuta: Harjoituksissa läsnäolovelvollisuus.

3U0013 English for Industrial Management 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The student knows how to use the oral and written language of marketing, selling, negotiations and project management, and is aware of the culture of those situations. The student knows how to be convincing, efficient and impressive in the situations mentioned above. Marketing situations, the language of selling and negotiations. Working in projects, meetings, writing memos and reports. The language of quality management. The student knows how to give an effective presentation on a subject of his own field.

Opintojakson oppimismenetelmät: Classroom, language laboratory, computer-aided learning, self-supervised work.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Will be informed at the beginning of the course.

Arviointi: Active participation in lessons. Oral and/or written exam. Successful completion of assignments. Continuous commitment. Assessment 0 - 5.

Muuta: 80 % attendance required.

3U0024 Projekti 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on soveltaa käytäntöön kurssien 3U0021 ja 3U0022 aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Projektin aihe liittyy tekniikan T & K -toimintaan. Projektisuunnitelman laadinnassa hyödynnetään MS-Project sovellusta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan. Projektiraportointi, projektin esittely päätösseminaarissa ja työajan seuranta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK