Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Suuntaavat ammattiopinnot
Logistiikka 1

13P015 Nykyaikainen logistiikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hankkii laaja-alaisen kokonaiskuvan logistiikan sisällöstä, tavoitteista merkityksestä yrityksen ja yhteisön tuloksen vaikuttavana tekijänä sekä omaksuu modernin logistisen ajattelutavan. Logistiikkaa tarkastellaan sekä yritysten/yhteisöjen sisäisten toimintojen että niiden välillä muodostuvien arvoketjujen näkökulmasta. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia: logistiikan käsitteitä, logistiset toiminnot ja tunnusluvut, logistiikan viitekehys ja logistinen materiaaliohjaus, informaatio- ja rahavirrat, arvoketju, logistiikkakustannuksiin vaikuttaminen, ympäristölogistiikka, logistiikan tulevaisuuden näkymät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja kirjallisuus, ohjatut oppimistehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Karrus, Kaij E. 2003. Logistiikka. WSOY.
 • Sakki Jouni 2003. Tilaus-toimitusketjun hallinta, Logistinen B-to-B-prosessi.

Arviointi: Tentti 35 %, oppimistehtävät 35 %, aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa 30 %.

3U0076 Projekti: logistiikka 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää logistiikkapalveluiden merkityksen yrityksille sekä logististen palveluyritysten liiketoiminnan lähtökohdat. Opiskelija osaa analysoida ja hankkia logistiikkapalveluja tarkoituksenmukaisesti. Asiakokonaisuudet: logististen palvelujen perusmuodot: kuljetuspalvelut, varastointi-, huolinta-, tietoliikenne- ja tiedonvälityspalvelut, -logistiikkakeskukset, -kuljetusmuodot, -kansainväliset kuljetukset, -kuljetusten suunnittelu sekä ohjaus-, seuranta- ja optimointimenetelmät, -kuljetusasiakirjat, -kuljetuskustannusten muodostuminen, -kuljetusyrityksen analysointimenetelmät, -opintokäynnit ja yritysesittelyt logistiikkapalvelualan yrityksistä.

Opintojakson oppimismenetelmät

Projekti, projektin johdantoluennot, yritysvierailut, oppimispäiväkirja

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alan kirjallisuus, määritellään kurssin alussa
 • Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmän ja projektiraporitn laadinta, oppimispäiväkirja

 

Kunnossapito

3U0077 Toimintolaskenta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toimintoperustaisen kustannuslaskennan ja osaa käyttää toimintolaskentaohjelmistoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alhola: Toimintolaskenta.
 • Lumijärvi & Kiiskinen & Särkilahti: Toimintolaskenta käytännössä.
 • Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Tentti 70 %, harjoitukset 30 %

3U0070 Projekti: kunnossapitotoiminta 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotantolaitoksien kunnossapidon pääperiaatteet, menetelmät ja tavoitteet sekä ymmärtää kunnossapidon merkityksen. Lisäksi opiskelija tuntee kunnossapidon talouteen, organisointiin ja ohjaukseen liittyvät pääpiirteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa kunnossapidon eri tehtäviä käytännössä. Opiskelija ymmärtää myös kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmien merkityksen teollisuuslaitoksien käytännön kunnossapitotoiminnassa. Projektin aikana opiskelija oppii soveltamaan käytäntöön kunnossapitoon liittyviä teemoja sekä syventämään osaamistaan erilaisissa kunnossapitoprojekteihin liittyvissä projektitehtävissä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, projektin jonhdantoluennot, yritysvierailut

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Järviö, Jorma: Kunnossapito,
 • muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin tekemiseen ja esittämiseen, raportit

 

International Business Operations

3U0032 B to B marketing 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The main goal of this course is to learn the tools needed in building and maintaining customer relations in business-to-business marketing. The contents of this course are environmental analysis, customer behaviour, analysing customer needs, creting marketing strategy, marketing mix, alliances and networks in b-to-b marketing.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lectures, assignments and case-studies.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • To be informed later.

Arviointi: Test and assignments.

Muuta: Continuous commitment in lectures is required.

 

3U0071 Project: International Project with Cross Cultural Awareness 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The students are able to train in practice working in an international R&D project and train report writing and presentations in English. Students also familiarize with cross-cultural peculiarities in business contexts, recognize these and act accordingly.

Opintojakson oppimismenetelmät: Project work, supporting lectures.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Material will bw given during the project work.

Arviointi: Project work, report writing and presentations, learning diary.

Muuta: Continuous commitment in lectures is required.

 

Palveluliiketoiminnan kehittäminen

3U0062 Brand Management 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on tarkastella brändin rakentamista, siihen liittyviä käsitteitä (mm. identiteetti, imago, maine) ja tarkastella brändin rakentamisen merkityksestä yrityksen strategisen johtamisen välineenä. Keskeistä on tarkastella brändeja erityisesti palveluliiketoiminnan näkökulmasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset.

3U0072 Projekti: palveluliiketoiminnan kehittäminen 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy käytännön projektin kautta palveluliiketoiminnan ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvän osaamisen syventämiseen. Keskeistä projektissa on selkeyttää asiakaslähtöisen palvelukonseptin laadinnan vaatimuksia sekä yhteyttä yrityksen strategiseen johtamiseen. Projektin teema kytkeytyy osaksi T&K-toimintaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, tukevat luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Projektin aikana jaettava materiaali.

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja.

Muuta: Ohjaustunneille osallistuminen on pakollista.

 

Verkostoituminen ja yrityksen johtaminen

3U0073 Työoikeus ja yrityksen johtaminen 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy yrityksen strategisen suunnittelun merkitykseen, sisältöön ja suunnitteluprosessiin sekä strategian jalkauttamisen. Opiskelija tutustuu myös tasapainoisen tuloskortin (Balanced Scorecard) periaatteisiin sekä oppii hyödyntämään tuloskorttiajattelua strategien suunnittelun työkaluna. Opiskelija saa perustiedot työoikeuden keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsopimuksen solmimiseen, työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja työsuojeluun. Opiskeltava asiakokonaisuus: työsopimusoikeus, yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja, työehtosopimuslaki, yhteistoiminta, työaikasuojelu, vuosilomalaki, työturvallisuus

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kamensky, Mika: Strateginen johtaminen.
 • Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi.
 • Muu tunneilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti 70 %, harjoitustyöt 20 %, jatkuva näyttö 10 %

3U0074 Projekti: verkostoituminen, alihankinta 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää opintojakson aikana yrityksen strategisen suunnittelun osaamistaan. Opiskelija tutustuu todellisen projektin yhteydessä yritysverkostojen muodostumiseen ja toimintaan sekä toimialansa yritysten tapaan soveltaa alihankintatoimintaa osana liiketoimintaansa. Projekti kytkeytyy toimialan T & K -toimintaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, projektin johdantoluennot, yritysvierailut

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja

 

Toiminnanohjaus SAP

3U0065 Toiminnanohjausjärjestelmät 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa tietoa nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien tarkoituksesta ja tarpeellisuudesta. Opiskelija perehtyy toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyyn ja valintaan sekä järjestelmien käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: Tentti 70 %, harjoitukset 20 %, jatkuva näyttö 10 %

3U0075 Projekti: SAP:n perusteet - EPCC, BW & CRM 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu SAP-järjestelmään projektinomaisesti. Projektissa tutustutaan SAP:n perusteisiin (EPCC), mutta myös pidemmälle meneviin ratkaisuihin (BW, CRM).

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, projektin johdantoluennot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK