Tekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Perusopinnot
Suomen kieli ja viestintä

3Y2005 Yhteisöviestintä, 3  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee kokous-, keskustelu- ja neuvottelutilanteet ja osaa käyttää erilaisia argumentointikeinoja. Lisäksi opiskelija osaa laatia edellä mainittuihin tilanteisiin liittyviä asiakirjoja. Opiskelija hallitsee asiakirjojen asemoinnin ja voimassa olevan standardin ja osaa laatia työelämän edellyttämiä asiakirjoja ja asiatekstejä. Opiskelija osaa käyttää yksikön raportointi- ja työselostusmalleja. Opiskelija hallitsee verkkoviestinnän taitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä oppii sosiaalisen median työvälineiden käyttöä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oppimisympäristössä oleva verkkomateriaali ja tehtävät.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5.

3Y2006 Asiantuntijaviestintä, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee nykyajan virkakielen normit ja suositukset erityisesti tekniikan tekstien osalta. Opiskelija osaa kirjoittaa täsmällistä ja kielellisesti moitteetonta tekstiä sekä osaa valita sanaston ja tyylin vaihtelevien tilanteiden mukaisesti. Opiskelija oppii laatimaan tekniikan alan raportteja ja selostuksia sekä osaa hyödyntää oman alan tiedonhankintaa. Opiskelija pystyy tulevissa työtehtävissään vakuuttavaan, tehokkaaseen ja edustavaan esiintymiseen yleisön edessä. Opiskelija osaa laatia itselleen tavoitteellisen suunnitelman viestintätaitojensa kehittämiseksi ja kykenee arvioimaan omaa edistymistään viestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää oppimisympäristöjä vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Oppimisympäristössä oleva verkkomateriaali ja tehtävät.

Arviointi: Arviointi 0 - 5.

Ruotsin kieli ja viestintä

3Y2304 Ruotsin kieli, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§). Asiakokonaisuuksia ovat työelämän autenttiset viestintätilanteet ammattiala huomioiden. Aihealueina koulutus, työnhaku ja työ, työympäristö ja yhteiskunta, suhdeverkostokontaktit/asikaskontaktit sekä oman alan keskeinen terminologia.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktitunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, erityisesti lyhyet suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet sekä itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojaksojen alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. 1 - 3 tyydyttävät tiedot, 4 - 5 hyvät tiedot. (Vrt. kielitaitolaki 424/2003). Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat.

Muuta: Pakollinen osallistuminen opetustilanteisiin.

Englannin kieli ja viestintä

3Y2301 English Communication Skills for Engineering, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelijalla on vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy työelämän eri viestintätilanteissa. Hän osaa välittää viestinsä tilanteen edellyttämällä tavalla eri kanavia käyttäen. Hän tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia ja työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Asiakokonaisuus: opiskelu tekniikan alalla, työelämän sosiaaliset tilanteet, puhelintilanteet, sähköposti, kulttuuritietämys, small talk, ruokailukulttuuri/isäntänä/emäntänä toimiminen vieraille, liikeviestinnän perusteita ja viestintätyyli, työelämä ja työnhaku, CV, kokousterminologiaa, suullinen ja kirjallinen tuote-esittely/kuvaus sekä tekniikan alan tekstejä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktitunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tillander & Sallila. Protocall Toolkit. Tammertekniikka.
 • Monisteet.

Arviointi: Suullinen ja/tai kirjallinen tentti, jatkuva näyttö, suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 0 - 5.

Muuta: Pakollinen osallistuminen opetustilanteisiin.

3Y2305 English for Industry and Business, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti asianmukaista työ-, yrityselämän ja teollisuuden kieltä käyttäen erilaisissa työelämän viestintätilanteissa, esim. kokoukset ja neuvottelut, yritys-/organisaation esittelyt, yritysvierailut, messut, tuote-esittelyt, kirjeenvaihto, reklamaatio, prosessin kuvaus, hankintaprojekti, graafinen esittäminen. Opiskelija ymmärtää oman alansa ammattitekstejä ja laajentaa oman alansa ammattisanastoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktitunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tillander & Sallila. Protocall Toolkit. Tammertekniikka.
 • Opintomonisteet.

Arviointi: Suullinen ja/tai kirjallinen tentti, jatkuva näyttö, suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 0 - 5.

Muuta: Pakollinen osallistuminen opetustilanteisiin.

3Y2303 Advanced English for Engineering, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa asianmukaista kieltä käyttäen, esim. puheenjohtajana ja käyttäessään puheenvuoroja sekä osaa laatia kokouksiin liittyvät dokumentit. Opiskelija osaa kirjoittaa tekniikan alan asiatekstiä, raportin ja abstractin englannin kielellä halliten tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opiskelija osaa valmistella ja pitää suullisen esitelmän tekniikan alan aiheesta. Tekniikan alan tekstit ja sanasto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Kontaktitunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tillander & Sallila. Protocall Toolkit. Tammertekniikka.
 • Opintomonisteet.

Arviointi: Suullinen ja/tai kirjallinen tentti, suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 0 - 5.

Muuta: Pakollinen osallistuminen opetustilanteisiin.

Matematiikka

3Y2100 Matematiikan perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet suoriutua muissa oppiaineissa opiskelun alussa esiintyvistä laskurutiineista.

Sisältö: Peruslaskutoimitukset algebrasta, trigonometriasta ja vektorilaskennasta. Lausekkeiden käsittely, ensimmäisen asteen yhtälöt, toisen asteen yhtälöt, yhtälöryhmät,kulman käsite, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa sekä vektorien peruslaskutoimitukset ja kompleksiluvut.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tekniikan matematiikka 1 , Edita 2007.

Arviointi: Kirjallinen tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojaksolla läsnäolo on pakollista. Laskuharjoitukset ovat pakollisia. Tasoryhmät.

3Y2101 Matematiikan jatkokurssi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suoriutua fysiikassa ja ammattiaineissa esiintyvistä matemaattisista ongelmista.

Sisältö: Funktiot, eksponentti- ja logaritmiyhtälöt, determinantit, matriisit,kompleksiluvut, skalaaritulo ja ristitulo.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tekniikan matematiikka 1, Edita 2007.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojaksolla läsnäolo pakollista. Laskuharjoitukset pakollisia. Tasoryhmät.

3Y2102 Differentiaali- ja integraalilaskenta, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan matemaattista tietämystä niin, että hän pystyy soveltamaan matematiikkaa ammattiaineissa esille tulevissa vaativahkoissa matemaattisissa tehtävissä.

Sisältö: raja-arvon käsite, funktion derivaatta, funktion jatkuvuus ja derivoituvuus, ääriarvot, integraalin käsite, määrätty integraali sekä pinta-ala integraalina, staattinen momentti, painopiste.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tekniikan matematiikka 1 ja 2 , Edita 2007.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laskuharjoitukset pakollisia. Tasoryhmät.

3Y2109 Tilastomatematiikka, 3 op (Tuotantotekniikan suuntautumisen opintojakso)

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija pystyy suoriutumaan tilastollisen aineiston käsittelystä sekä tietää todennäköisyyden lainalaisuudet. Lisäksi opiskelija tuntee tilastollisen prosessinohjauksen perusperiaatteet. Sisältö: Tilastoaineiston kuvaaminen, otanta, mitta-asteikot, diagrammit, keskiluvut ja hajontaluvut, korrelaatio ja regressio, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, todennäköisyyden käsite sekä SPC.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento-opetus, laskuharjoitukset ja tietokoneavusteinen opetus.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Harjoitukset pakollisia.

3Y2103 Differentiaaliyhtälöt, 3 op (Konetekniikan suuntautumisen opintojakso)

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan matemaattista tietämystä niin, että hän pystyy soveltamaan matematiikkaa ammattiaineissa esille tulevissa probleemoissa sekä antaa opiskelijalle valmiudet menestykselliseen jatko-opiskeluun.

Sisältö: differentiaaliyhtälön peruskäsitteitä, lineaarinen 1. kertaluvun diff.yhtälö, lineaarinen toisen kertaluvun diff.yhtälö sekä ammattiaineissa esille tulevia differentiaaliyhtälöitä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento-opetus ja laskuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Henttonen & Peltomäki & Uusitalo 2007. Tekniikan matematiikka 2. Edita.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laskuharjoitukset pakollisia.

Fysiikka

3Y2200 Mekaniikan perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fysikaalisen ajattelutavan ja SI-järjestelmän perusteet ja osaa soveltaa sopivia periaatteita pistemäisen ja jäykän kappaleen käsittelyssä. Lisäksi oppilas tutustuu yksinkertaisiin mekaniikan mittauksiin ja mittaustulosten käsittelyyn. SI-järjestelmän perusteet, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikka: liike- ja voimaoppi, säilymislait

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hautala & Peltonen. Insinöörin (AMK) Fysiikka I , Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointi: Laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, työselostukset ja tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laboraatiot pakollisia

3Y2202 Sähköoppi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkökenttien yleiset ominaisuudet ja osaa laskea yksinkertaisia tasavirtapiirejä. Lisäksi opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion ja sen sovellusten keskeisen merkityksen nykytekniikassa.

Sisältö: sähkövaraus, sähkökenttä, potentiaali, jännite ja virta, resistanssi, kapasitanssi, sähköenergia ja -teho, tasavirtapiirit sekä vaihtosähkön peruskäsitteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hautala & Peltonen. Insinöörin (AMK) Fysiikka I. Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointi: Laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, työselostukset ja tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laboraatiot pakollisia.

3Y2203 Lämpöoppi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lämmön ja lämpötilan olemuksen ja tietää lämpöenergiaan ja sen leviämiseen liittyvät keskeiset lainalaisuudet sekä termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hautala & Peltonen. Insinöörin (AMK) Fysiikka I. Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointi: Laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, työselostukset ja kirjallinen kuulustelu asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laboraatiot pakollisia.

3Y2204 Värähtely- ja aalto-oppi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet,ymmärtää värähtelyjen merkityksen koneissa ja laitteissa, tuntee aallon etenemisen yleiset periaatteet ja osaa soveltaa desibeliasteikkoa.Vaimenematon, vaimeneva ja pakkovärähtely, resonanssi. Sinimuotoinen aaltoliike ja aalto-opin perusyhtälö, aallon heijastuminen ja taittuminen, interferenssi, Dopplerin ilmiö,kokonaisheijastus. Äänioppi, desibeliasteikko.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Peltonen & Perkkiö & Vierinen. Insinöörin (AMK) Fysiikka II. Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointi: Laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, työselostukset ja tentti asteikolla 0 - 5.

Muuta: Luennot pakollisia. Laboraatiot pakollisia.

Oppiminen, osaaminen ja tutkimus

3Y2401 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa tietoon ja käytäntöihin ja asettaa tältä pohjalta tavoitteet opinnoilleen. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppimistyyleihin sekä opiskelumenetelmiin ja erityisesti e-oppimiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja, verkkotyöskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: Oppimispäiväkirja

3Y2403 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää osaamisen, innovatiivisuuden, asiakaslähtöisyyden ja laadun merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kaupallistamiseen sekä kilpailukykyyn ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Isokangas, Jouko & Kinkki, Seppo. Yrityksen perustoiminnot.
 • Taatila, Vesa & Suomala, Jyrki. Innovaattorin työkirja.
 • Luennolla jaettava lisämateriaali.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö ja jatkuva näyttö.

3Y2405 Tiedonhaku ja tutkimustoiminta, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee tiedonhankintaan ja tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet ja tutkimusprosessin vaiheet tutkimuseettiset toimintaperiaatteet huomioiden sekä tietää, miten tutkimustoimintaa tehdään yleisesti, ammattikorkeakouluissa ja omalla alalla. Opiskelija tiedostaa tiedonhankintataitojen merkityksen ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämisessä sekä niiden ylläpitämisessä oman ammattialan vaatimalla tavalla. Opiskelija oppii erottamaan ns. arkitiedon ja tieteellisen tiedon soveltamismahdollisuudet ja -tilanteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät, itseopiskelu.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Alakohtainen kirjallisuus, virallistietoon perustuvat internet-lähteet.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Muuta: Opintojakso jakaantuu ensimmäiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle. Tekniikan alalla opintojakso on 3 op. Kurssin tiedonhankinnan osuuden opettaa kirjastonhoitaja/informaatikko tai tiedonhankintaan perehtynyt aineopettaja.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK