Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman automaatiotekniikan tuotantopainotteisen suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Suuntaavat ammattiopinnot

3S1541 Automaation elektroniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja mitoittaa yleisimpiä analogiaelektroniikan peruspiirejä. Testata simulointiohjelmistoa apuna käyttäen elektroniikan kytkentöjä, muodostaa elektronisia laitekokonaisuuksia peruspiirejä yhdistellen ja valita sopivat tai korvaavat komponentit yleisimpiin peruskytkentöihin. Ymmärtää takaisinkytkennän vaikutukset vahvistin- ja oskillaattoripiireihin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, harjoituksia ja harjoitustöitä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Floyd: Electronic Devices,
  • opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Teoriaopintoja, laskuja ja simulointia tukevat laboraatiot omana opintojaksona samanaikaisesti.

3S1542 Automaatioelektroniikan laboratoriotyöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tekemään yleisimmät transistori- ja operaatiovahvistimien ja oskillaattorien kytkennät ja mittaamaan niiden tärkeimmät ominaisuudet. Valitsemaan kytkennän mukaiset tai korvaavat komponentit, etsimään viat ja virheet sekä tarkastelemaan laitekokonaisuuden toimintaa eri tilanteissa. Sekä osaa käyttää OrCAD-simulointiohjelmistoa piirien toiminnan tarkasteluun. Sekä laatimaan tehdyistä laboraatiotöistä työselostukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirja, työselostusten laadinta

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Floyd: Electronics Devices ja
  • työohjeet, datalehdet, laitemanuaalit, laboratoriotyöohjeet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely ja työselostukset asteikolla 0 - 5.

3S1513 Säätöteorian perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot säätöteoriasta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Sisältö: Säätötekniikan ja -teorian peruskäsitteet, järjestelmien dynaamiset ominaisuudet, säätömenetelmät ja -periaatteet, järjestelmien dynamiikan tarkastelu matemaattisten mallien avulla (tietokoneavusteisesti).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Ammattiaineiden laboraatioissa käytännön säätöpiirien tutkimista ja virittämistä.

3S1514 Mittaustekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisten fysikaalisten suureiden sähköisen mittauksen periaatteet ja mittauslaitteiden toiminnan ja rajoitukset sekä sähkötekniikan keskeiset mittaukset. Sisältö: Mittausasteikot, mittausten suorituskyky, mittalaitteet, mittausten suorittaminen, mittausanturit ja menetelmät, materiaalinäytteen mittaukset, signaalin käsittely ja tallennus, mittausepävarmuus, kalibrointi, mittalaitteet ja mittausten toteutustavat sekä keskeiset sähkötekniikan, elektroniikan, sähkövoimatekniika ja automaation mittaukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja ja harjoituksia

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Aumala: Mittaustekniikan perusteet,
  • muu kurssin alussa ilmoitettava kirjallisuus, opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja koe arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1515 Automaation laboratoriotyöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea automaatiotekniikan ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija tuntee tärkeimmät automaation toteutuksessa tarvittavat komponentit ja järjestelmät sekä kykenee toteuttamaan ohjaus-, mittaus- ja säätöratkaisuja erilaisiin kappaletavaratuotannon ja prosessiteollisuuden prosesseihin.

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikkojen ja automaatiojärjestelmien liitynnät prosessiin, mittaus- ja säätöpiirien toimonta, toimilaitteet, kalibrointi, valvomot ja käyttöliittymät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely ryhmissä ja itsenäiset työselostukset, oppimispäiväkirjat.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työohjeet, opetusmonisteet, laitedokumentit ja www materiaali.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, työselostukset ja oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK