Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman automaatiotekniikan suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Suuntaavat ammattiopinnot

3S1541 Automaation elektroniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja mitoittaa yleisimpiä analogiaelektroniikan peruspiirejä. Testata simulointiohjelmistoa apuna käyttäen elektroniikan kytkentöjä, muodostaa elektronisia laitekokonaisuuksia peruspiirejä yhdistellen ja valita sopivat tai korvaavat komponentit yleisimpiin peruskytkentöihin. Ymmärtää takaisinkytkennän vaikutukset vahvistin- ja oskillaattoripiireihin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja, harjoituksia ja harjoitustöitä

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Floyd: Electronic Devices,
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Teoriaopintoja, laskuja ja simulointia tukevat laboraatiot omana opintojaksona samanaikaisesti.

3S1542 Automaatioelektroniikan laboratoriotyöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tekemään yleisimmät transistori- ja operaatiovahvistimien ja oskillaattorien kytkennät ja mittaamaan niiden tärkeimmät ominaisuudet. Valitsemaan kytkennän mukaiset tai korvaavat komponentit, etsimään viat ja virheet sekä tarkastelemaan laitekokonaisuuden toimintaa eri tilanteissa. Sekä osaa käyttää OrCAD-simulointiohjelmistoa piirien toiminnan tarkasteluun. Sekä laatimaan tehdyistä laboraatiotöistä työselostukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirja, työselostusten laadinta

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Floyd: Electronics Devices ja
 • työohjeet, datalehdet, laitemanuaalit, laboratoriotyöohjeet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely ja työselostukset asteikolla 0 - 5.

3S1513 Säätöteorian perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot säätöteoriasta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Sisältö: Säätötekniikan ja -teorian peruskäsitteet, järjestelmien dynaamiset ominaisuudet, säätömenetelmät ja -periaatteet, järjestelmien dynamiikan tarkastelu matemaattisten mallien avulla (tietokoneavusteisesti).

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Ammattiaineiden laboraatioissa käytännön säätöpiirien tutkimista ja virittämistä.

3S1514 Mittaustekniikan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisten fysikaalisten suureiden sähköisen mittauksen periaatteet ja mittauslaitteiden toiminnan ja rajoitukset sekä sähkötekniikan keskeiset mittaukset. Sisältö: Mittausasteikot, mittausten suorituskyky, mittalaitteet, mittausten suorittaminen, mittausanturit ja menetelmät, materiaalinäytteen mittaukset, signaalin käsittely ja tallennus, mittausepävarmuus, kalibrointi, mittalaitteet ja mittausten toteutustavat sekä keskeiset sähkötekniikan, elektroniikan, sähkövoimatekniika ja automaation mittaukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentoja ja harjoituksia

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Aumala: Mittaustekniikan perusteet,
 • muu kurssin alussa ilmoitettava kirjallisuus, opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja koe arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1515 Automaation laboraatiot 1 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea automaatiotekniikan ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija tuntee tärkeimmät automaation toteutuksessa tarvittavat komponentit ja järjestelmät sekä kykenee toteuttamaan ohjaus-, mittaus- ja säätöratkaisuja erilaisiin kappaletavaratuotannon ja prosessiteollisuuden prosesseihin.

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikkojen ja automaatiojärjestelmien liitynnät prosessiin, mittaus- ja säätöpiirien toimonta, toimilaitteet, kalibrointi, valvomot ja käyttöliittymät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely ryhmissä ja itsenäiset työselostukset, oppimispäiväkirjat.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työohjeet, opetusmonisteet, laitedokumentit ja www materiaali.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, työselostukset ja oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1516 Dokumentointi sähköalalla 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia ja lukea standardien mukaisia sähköteknisiä piirustuksia, kaavioita ja dokumentteja. Lisäksi opiskelija osaa tulkita eri alojen piirustuksia siten, että pystyy kommunikoimaan niiden avulla ja suunnittelemaan niihin liittyvää sähköistystä, ohjauksia ja automatisointia.

Sisältö: Sähköalan erilaiset tekniset dokumentit ja piirustukset, piirrosmerkit, standardit, koneenpiirustuksen perusteet, standardointi ja sen merkitys, piirustusten luokittelu, piirrosmerkit, tietokoneavusteinen suunnittelu ja piirtäminen, käsinvaraispiirtäminen, piirustusten tulkinta ja dokumenttien laadinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitustyöt, itseopiskelu, luennot ja kirjallinen kuulustelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Ruppa, Perkiö: Sähkötekninen dokumentointi
 • Aimo Pere: Sähköpiirustus
 • www.sfs.fi , ST-kortisto, SFS, Sesko ja www-materiaali

Arviointi: Harjoitustyöt ja kirjallinen koe asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojaksoon ei sisälly cad-ohjelmien opiskelua vaan eri cad-ohjelmistojen opiskelu opiskelijoiden valintojen mukaan erillisinä opintojaksoina.

3S1540 Sähköalan tietotekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on saavutta yleisten toimisto-ohjelmien hallinnan lisäksi tietämys sähkö- ja automaatioalan töissä ja opinnoissa tarvittavien ohjelmistojen ominaisuuksista ja perehtyminen valittu-jen ohjelmistojen toimintaan ja ominaisuuksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt ja hankittujen tietojen soveltamista mittaava tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: toimisto-ohjelmistot, ohjelmistojen ohjeet, manuaalit ja www materiaali

Arviointi: harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: ohjelmistovalinnat sovitetaan koulutustarpeisiin

3S1543 Logiikat ja Profibus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Profibus-väylän rakenteen ja toiminnan. Opintojakson tavoitteen aon Profibus -väylän käytön hallinta käytettäessä automaatioratkaisujen toteutukseen simatic S7300 -sarjan logiikoita sekä eri periferiayksiköitä, taajuusmuuttajia, älykkäitä moottorilähtöjä, paneeleita ja perinteisiä DI/DO- ja AI/AO-yksiköitä sekä osata käyttää diagnostiikkaohjelmaa väylällä ilmenevien vikojen selvittämiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laboratorioharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Siemens: Ohjelmoitava logiikka S7
 • Opetusmonisteet.
 • Siemens: Profibus kurssimoniste

Arviointi: Aktiivinenosallistuminen, hyväksyttävät työselostukset ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Simatic WinCC-Flexible ohjelmoinnin opiskelu mahdollista myös itsenäisesti (software for students 2006).

3S1544 Ohjaustekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee erilaiset tuotantolaitteiden ohjauksessa ja automaatiossa käytettävät automaation toteutustavat; ohjausjärjestelmät ja ohjauspiirien rakenteet, toiminnan ja sopivien järjestelmien valinta- ja suunnitteluperiaatteet. Opiskelija tuntee ohjauspiirien komponentit, kytkimet, näytöt, paneelit, merkkivalot ja anturit, kuten lähestymiskytkimet, mekaaniset rajat ja valosähköiset anturit. Opiskelija osaa suunnitella, kytkeä, ohjelmoida ja toteuttaa erilaisten pienten prosessien ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valita toteutukseen soveltuvat komponentit sekä laatia dokumentoinnin. Pienen kappaletavara-automaation suunnittelu, toteutus ja dokumentointi, esim. johdotus- ja ohjauspiirikaaviot, tulo- ja lähtöluettelot, toimintakuvaukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Käytännön työskentely ohjaustekniikan laboratorion oppimisympäristöissä, oppimispäiväkirjat, luennot ja tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Fonselius & Pekkola & Selosmaa & Ström & Välimaa. Koneautomaatio, Automaatiolaitteet, opetusmonisteet, komponenttien dokumentaatio, opetuslaitteiden dokumentaatio, Simatic S7 dokumentointi, SFS käsikirja 16.

Arviointi: Työskentely laboratoriossa, laboratoriotyöselostukset, oppimispäiväkirja ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1545 Sähköalan väyläratkaisut 3  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Sähkötekniikan opiskelijat tuntevat yleisimpien sekä sähkövoima- että automaatiotekniikassa käytettävien tiedonsiirtoväylien ominaisuudet ja toimintaperiaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, itsenäinen tiedon hankinta

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suuntaavat ammatilliset moduulit
Automaatiotekniikka  (pakollinen)

3S2517 Säätötekniikan matematiikka, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Säätöpiirien suunnittelu- ja viritysmenetelmät. Juuriura. Taajuustason viritysmenetelmät. Vaiheenjohto- ja jättöpiirit. Viiveen kompensointi. Myötäkytkentä. Kaskadisäätö. Suhdesäätö. Rinnakkaissäätö. Digitaalisen säätöteorian alkeet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintomonisteet.

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5 ja mahdollisesti harjoitustyöt.

Muuta: Käytännön säätöpiirien suunnittelu ja virittäminen labroissa.

3S2512 Mekatroniset järjestelmät, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot mekatronisten järjestelmien, kuten robottien säätö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelusta ja soveltaa opittuja menetelmiä käytännön ohjaus- ja säätöongelmien ratkaisuun sekä antaa yleiskäsitys robottimaisten koneiden toiminnasta ja sovellutuksista.

Sisältö: Johdanto, teknologia ja sovellutukset, matemaattiset apuneuvot, manipulaattorin rakenteet ja kinematiikka, koneen sisäinen ja ulkoinen anturointi, servomoottorit ja ohjaimet, liikeohjauksen perusteet, liikeradan ohjelmointi ja opetus sekä nykyaikaisia sovellusesimerkkejä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja labrotoriossa tehtävät harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sähköinen ja perinteinen kurssilla jaettava kurssimateriaali sekä
 • M. Airila: Mekatroniikan perusteet.

Arviointi: Tentti ja harjoitus/seminaarityöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2513 Sähkökäyttöjen automaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet sähkökäyttöjen automaation, ohjausten ja säätöjen toteuttamiseen erilaisissa käytännön tuotantoprosessien sovelluksissa.

Sisältö: Sähkökäyttöjen johdotus- ja piirikaaviot, prosessien sähköistyksen toteutus, prosessien sähkökeskukset, moottorilähtöjen toteutustavat, suojausten ja lukitusten toteutus, tyyppipiirikaaviot, automaation toteutustavan vaikutus ohjausratkaisuihin, säädettävät moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, sähkökäyttöjen ohjausten toteuttaminen ohjelmoitavilla logiikoilla ja käytännön ohjaustoteutusten dokumentointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboratorioharjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • SFS käsikirja 16, ST-kortisto, opetusmonisteet, dokumentit ja www-materiaali.

Arviointi: Tentti, laboratoriotöiden suorittaminen ja työselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Osin luentoja ja pääosin käytännön tekemistä ohjaustekniikan laboratoriossa.

3S2515 Automaatiotekniikan laboraatiot 2, 3 op 

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelija valmiudet erilaisten prosessien automatisointiin soveltuvien automaatiojärjestelmien ja kenttäväyläratkaisujen ominaisuuksien vertailuun, toteutuksen suunnitteluun sekä soveltuvan automaatiojärjestelmän ja kenttäväylän valintaan tutkimalla käytännössä laboratoriotiloissa erilaisia automaation toteutusratkaisuja.

Sisältö: Ohjelmoitavien logiikkojen, automaatiojärjestelmien, pc-valvomoiden ja kenttäväylien tärkeimmät ominaisuudet ja käyttö erilaisten prosessien ja laitteiden automaatioratkaisuissa. Laitekonfiguraatiot, liitynnät, kaapeloinnit, kytkennät ja automaatiototeutuksen ohjelmointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Itsenäinen opiskelu, laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet, laitedokumentit, työohjeet ja www-materiaali.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, harjoitustyöt ja oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2516 Automaatiojärjestelmät I, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan nykyaikaisten automaatiojärjestelmien kokoonpanon, toiminnan ja toimintaympäristön. Käytännössä opiskelija tuntee ABB:n ja metsoDNA:n järjestelmien perusrakenteet ja toiminnat operointi-, suunnittelija- ja kunnossapitotasoilla. Lisäksi opiskelija osaa lisätä, asentaa ja konfiguroida laitteita automaatiojärjestelmään sekä ohjelmoida ja testata asentamiaan laitteita. Nykyaikaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, toiminnat ja toimintaympäristöt. Automaatiojärjestelmän käyttö prosessien ohjaukseen ja suunnitteluun. ABB:n AC 800M arkkitehtuuri, rakenne, laitekokoonpano ja toimintaympäristö. Toimintaympäristön hallinta operointitasolla. Automaatiojärjestelmän käyttö suunnittelun työkaluna. Control Builderin ohjelmointi ja kylmätestaus, tehdasympäristön rakentaminen, laitekonfiguraatiot, toiminnan testaus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: ABB:n luenttomateriaali

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt asteikolla 0 - 5.

Muuta: Kurssilla käytetään esimerkkijärjestelmänä ABB-järjestelmää.

 

Prosessiautomaatio

3S2561 Prosessiautomaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten prosessien automatisoinnin toteuttamismahdollisuuksia ja käytännön ratkaisuja.

Sisältö: Paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuuden tyypillisten tuotannon osaprosessien laiteratkaisut ja prosessien toimintaperiaate, prosessien ohjauksen ja säätöjen periaatteet ja käytännön toteutustavat, esimerkkejä erilaisten prosessien säädön ja ohjauksen toteutuksesta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja laskuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Suomen automaatioseuran julkaisut, www-materiaali ja opetusmonisteet

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2562 Kenttäinstrumentointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten prosessien automaation, mittauksien ja säätöjen toteuttamiseksi tarpeellisten kenttäinstrumenttien toimintaperiaatteet ja ominaisuudet, käytännön laitevalikoimat ja liityntämahdollisuudet erilaisiin automaatiojärjestelmiin ja väyliin.

Sisältö: Prosessiautomaation toteutuksessa tarvittavien mittauksien kenttäinstrumentit ja niiden tarkkuusvaatimukset, mittaustiedon siirtotavat, esimerkkejä virtaus-, pinnankorkeus-, lämpötila-, sakeus-, momentti-, paine-, nopeus-, sijainti-, paksuus-, laatu-, tiheys-, ph-, tms mittauksien toteutuksesta käytännön prosesseissa, instrumenttien liityntätavat ja toteutukset kenttäväyliin ja automaatiojärjestelmiin, toimilaitetekniikka ennen ja nyt, kalibrointi ja laadunseuranta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Suomen automaatioseuran julkaisut, www-materiaali, PSK standardit ja opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2563 Prosessiautomaation sovellukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen teoriaa käytäntöön soveltavaan automaation toteuttamisratkaisujen suunnitteluun, käyttöönottoon, arviointiin ja dokumentointiin.

Sisältö: Erilaisten prosessien automaation toteutuksen toteutustapojen laite-, instrumentointi-, ohjelmistoratkaisujen ja dokumentoinnin opiskelu. Suunnittelumenetelmät, automaation tehtävänkuvaus, automaation toteutusvaihtoehdot ja toteutussuunnittelu. Perussäätöpiirien (takaisinkytkentä, myötäkytkentä, kaskadisäätö, suhdesäätö, rinnakkaissäätö) tyypilliset sovelluskohteet/esimerkit prosessiteollisuudessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt ja esimerkki käytännön prosessiautomaatiototeutuksesta.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Suomen automaatioseuran julkaisut: Prosessin hallinta-automaation tehtävänkuvaus, laatu automaatiossa-parhaat käytännöt,
 • www-materiaali,
 • PSK standardit ja
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2564 Prosessiautomaation laboraatiot 3, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät prosessiautomaation anturit, kenttäinstrumentit ja lähettimet, prosessiautomaation komponentit ja toimilaitteet, logiikkojen liitynnät ja ohjelmoinnin, säätöpiirien toiminnan, automaation liitynnän prosessin ohjauksen, väyläratkaisut, säädön ja seurannan komponentteihin ja laitteisiin.

Sisältö: Erilaisten prosessien ohjauksien ja säätöjen tutkiminen automaation toteutusratkaisujen vaihdellessa sisältäen ohjelmoitavien logiikkojen liitynnät ja ohjelmointi, mittamuuntimet, lähettimet, anturitekniikan, pneumatiikan, säätimet ja säätöpiirit, valvomoratkaisut ja toteutukset, automaation toteutusvaihtoehdot prosessin ohjauksessa ja säädössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Käytännön työskentely laboratoriossa ja työselostusmuoroiset raportit, oppimispäiväkirjat.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Suomen automaatioseuran julkaisut: Prosessin hallinta-automaation tehtävänkuvaus, laatu automaatiossa-parhaat käytännöt, työohjeet,
 • www-materiaali,
 • PSK standardit ja
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Työskentely laboratoriossa, laaditut selostukset ja oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2566 Automaatiojärjestelmät II, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Automaation suunnittelu ja toteuttaminen, kun se toteutetaan laajalla tehdasautomaatiojärjestelmällä. Suunnittelun ja käyttöönoton työvaiheet. Kenttälaitteiden (mittaus- ja toimilaitteet) liittäminen järjestelmään. Prosessinhallintasovellusten tekeminen. Konfigurointi. Testaus. Vianetsintä automaatiojärjestelmässä. Valvomokäyttöliitynnät ja niiden tekeminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teoriatasolla nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin liittyvän peruskäsitteistön ja teknologiset perusratkaisut. Harjoitusten ja harjoitustöiden tekeminen metsoDNA - ja/tai ABB-automaatiojärjestelmällä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laitteisto- ja järjestelmämanuaalit. Muu materiaali (ilmoitetaan kurssin alussa).

Arviointi: Tentti asteikolla 0 - 5 sekä harjoitustyö.

Muuta: Kurssilla käytetään joko metsoDNA- tai ABB-järjestelmää.

Prosessiautomaatio

3S2561 Prosessiautomaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten prosessien automatisoinnin toteuttamismahdollisuuksia ja käytännön ratkaisuja. Sisältö: Paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuuden tyypillisten tuotannon osaprosessien laiteratkaisut ja prosessien toimintaperiaate, prosessien ohjauksen ja säätöjen periaatteet ja käytännön toteutustavat, esimerkkejä erilaisten prosessien säädön ja ohjauksen toteutuksesta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja laskuharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen automaatioseuran julkaisut, www-materiaali ja opetusmonisteet

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

3S2562 Kenttäinstrumentointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten prosessien automaation, mittauksien ja säätöjen toteuttamiseksi tarpeellisten kenttäinstrumenttien toimintaperiaatteet ja ominaisuudet, käytännön laitevalikoimat ja liityntämahdollisuudet erilaisiin automaatiojärjestelmiin ja väyliin. Sisältö: Prosessiautomaation toteutuksessa tarvittavien mittauksien kenttäinstrumentit ja niiden tarkkuusvaatimukset, mittaustiedon siirtotavat, esimerkkejä virtaus-, pinnankorkeus-, lämpötila-, sakeus-, momentti-, paine-, nopeus-, sijainti-, paksuus-, laatu-, tiheys-, ph-, tms mittauksien toteutuksesta käytännön prosesseissa, instrumenttien liityntätavat ja toteutukset kenttäväyliin ja automaatiojärjestelmiin, toimilaitetekniikka ennen ja nyt, kalibrointi ja laadunseuranta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen automaatioseuran julkaisut, www-materiaali, PSK standardit ja opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

3S2563 Prosessiautomaation sovellukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen teoriaa käytäntöön soveltavaan automaation toteuttamisratkaisujen suunnitteluun, käyttöönottoon, arviointiin ja dokumentointiin. Sisältö: Erilaisten prosessien automaation toteutuksen toteutustapojen laite-, instrumentointi-, ohjelmistoratkaisujen ja dokumentoinnin opiskelu. Suunnittelumenetelmät, automaation tehtävänkuvaus, automaation toteutusvaihtoehdot ja toteutussuunnittelu. Perussäätöpiirien (takaisinkytkentä, myötäkytkentä, kaskadisäätö, suhdesäätö, rinnakkaissäätö) tyypilliset sovelluskohteet/esimerkit prosessiteollisuudessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt ja esimerkki käytännön prosessiautomaatiototeutuksesta.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen automaatioseuran julkaisut Prosessin hallinta-automaation tehtävänkuvaus, laatu automaatiossa-parhaat käytännöt, www-materiaali, PSK standardit ja opetusmonisteet.

Arviointi:Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

3S2564 Prosessiautomaation laboraatiot 3, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät prosessiautomaation anturit, kenttäinstrumentit ja lähettimet, prosessiautomaation komponentit ja toimilaitteet, logiikkojen liitynnät ja ohjelmoinnin, säätöpiirien toiminnan, automaation liitynnän prosessin ohjauksen, väyläratkaisut, säädön ja seurannan komponentteihin ja laitteisiin. Sisältö: Erilaisten prosessien ohjauksien ja säätöjen tutkiminen automaation toteutusratkaisujen vaihdellessa sisältäen ohjelmoitavien logiikkojen liitynnät ja ohjelmointi, mittamuuntimet, lähettimet, anturitekniikan, pneumatiikan, säätimet ja säätöpiirit, valvomoratkaisut ja toteutukset, automaation toteutusvaihtoehdot prosessin ohjauksessa ja säädössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Käytännön työskentely laboratoriossa ja työselostusmuoroiset raportit, oppimispäiväkirjat.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen automaatioseuran julkaisut: Prosessin hallinta-automaation tehtävänkuvaus, laatu automaatiossa-parhaat käytännöt,työohjeet, www-materiaali, PSK standardit ja opetusmonisteet.

Arviointi: Työskentely laboratoriossa, laaditut selostukset ja oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0-5.

3S2566 Automaatiojärjestelmät II, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Automaation suunnittelu ja toteuttaminen, kun se toteutetaan laajalla tehdasautomaatiojärjestelmällä. Suunnittelun ja käyttöönoton työvaiheet. Kenttälaitteiden (mittaus- ja toimilaitteet) liittäminen järjestelmään. Prosessinhallintasovellusten tekeminen. Konfigurointi. Testaus. Vianetsintä automaatiojärjestelmässä. Valvomokäyttöliitynnät ja niiden tekeminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teoriatasolla nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin liittyvän peruskäsitteistön ja teknologiset perusratkaisut. Harjoitusten ja harjoitustöiden tekeminen metsoDNA - ja/tai ABB-automaatiojärjestelmällä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laitteisto- ja järjestelmämanuaalit. Muu materiaali (ilmoitetaan kurssin alussa).

Arviointi: Tentti asteikolla 0-5 sekä harjoitustyö.

Muuta: Kurssilla käytetään joko metsoDNA- tai ABB-järjestelmää.

Automaatiotekniikan projekti

3S2526 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 3 op

3S2579 Automaatiotekniikan projekti 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Työelämään suuntautuva oppimisprojektia tukevat ammatilliset suuntaavat opintojaksot. Oppimisprojektin aikana hankitaan mahdollisuudet ja valmiudet suoriutua työelämään suuntautuvasta ongelmalähtöisestä projektista, käytännössä opiskellaan vaaditut työkalut projektin aikana. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön teoriassa opittuja matemaattisia, kielellisiä ja ammatillisia taitojaan työelämään tehtävässä projektissa. Työyhteisötaidot, viestintä ja kommunkaatiotaidot, ajan hallinta ja projektia tukevan teoreettisten ammattiaineiden soveltaminen ongelman ratkaisuun. Ongelmalähtöinen oppiminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, onglemanlähtöinen oppiminen, itseopiskelu, seminaarit, hiljainen tieto.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Määräytyy projektitöiden mukaan. Opettaja ohjaa projektin aikana asianmukaisille tietolähteille.

Arviointi: Projektityöskentely ja tuotos asteikolla 0 - 5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK