Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman sähkövoimatekniikan suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Suuntaavat ammattiopinnot

3S1531 Sähkönjakelutekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkkojen rakenteen ja osaa suorittaa mitoituksellisia perustehtäviä.

Sisältö: Pienjänniteverkon mitoitus ja suojaus perusteet sekä määräyksien vaatimukset Keskijänniteverkon mitoituksen perusteet Kolmivaiheinen oikosulku Maastaerotetun kj - verkon maasulku Keskijänniteverkon oikosulku ja maasulkusuojaus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Asiakokonaisuuksien esitteleminen luennoimalla, esimerkit ja soveltavat harjoitukset tunnilla, kotitehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laiho, Elovaara. Sähkölaitostekniikan perusteet,
 • Tonteri, Aura: Sähkölaitokset,
 • Lakervi: Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu,
 • Sener: Verkostosuositukset,
 • Opintomonisteet,
 • Lakervi, Partanen: Sähkönjakelutekniikka; verkko-oppikirja

Arviointi: Tenttisuorituksen tuloksen perusteella asteikolla 0 - 5.

3S1532 Sähkökoneet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkökoneiden toimintaperitaatteet, tuntee erilaisten muuntajien ominaisuudet, osaa laskea muuntajien ominaisarvoja sekä ymmärtää pyörivien koneiden merkityksen. Kuristin: suodatuskuristin, imupiiri, kommutointikuristin, estokela, maadoituskuristin. Kolmivaihemuuntaja: käyttö, rakenne, käämitykset, kytkennät, kytkentäryhmät, jännitehäviö, jännitteenalenema, teho, muuntosuhde, häviöt, sijaiskytkentä, redusointi, osoitinpiirros, ja lisävarusteet. Epätahtikone: käyttö, rakenne, käämitykset, sähkömotorinen voima, käämityskerroin, teho, ilmäväliteho, sijaiskytkentä, vääntömomentti, häviöt, hyötysuhde, mittaukset, käynnistys, pyörimisnopeuden säätö, käynnistys, mittaukset ja osoitinpiirros. Tahtikone: käyttö, rakenne, magnetointi, käämitykset, sähkömotorinen voima, tyhjäkäyntikoe, oikosulkukoe, ankkurireaktio ja osoitinpiirros.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, käytännön esimerkit ja laskuharjoitukset LearnLinc-luennot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Aura, Lauri & Tonteri, Antti J. Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet -sähköverkkomateriaali

Arviointi: Opintojakson arviointiin vaikuttavat tentti sekä aktiivinen osallistuminen opetustilanteisiin, arviointi suoritetaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojakson ulkopuolella opiskelijat suorittavat aihepiiriin liittyviään laboratorioharjoituksia.

3S1533 Sähköasennusten perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähköasennuksiin liittyvät lait, asetukset, ohjeet ja kiinteistöjen sähköverkkojen rakenteet, tila- ja kotelointiluokitukset, maadoitusten keskeisen merkityksen, osaa määrittää sähköverkon kuormitukset sekä mitoittaa sähköjohdot eri asennusolosuhteissa ja valita johdoille sen vaatiman suojan. Opiskelija tuntee sähköpiirrosmerkit ja niiden merkityksen sähköasennustekniikassa, tuntee kytkinohjaukset ja johtojen ryhmittelyä koskevat säännöt. Opiskelija osaa lukea sähköpiirustuksia, osaa laatia sähköpiirustuksen ja sähköselityksen yksinkertaisessa tapauksessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja asennusharjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähköasennustekniikka-kirjat, Sähkösuunnittelun käsikirja, www.tukes.fi, st-kortistot, harjoitustyöohjeet ja opetusmonisteet

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1534 Sähkövoiman käyttötekniikat 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkömoottorikäyttöjen, UPS-laitteiden, tehonsäätimien, ominaisuudet, kytkennät, suojauksen, toimintaperiaatteet ja vaikutukset sähköverkkoon. Tehopuolijohteiden toimintaperiaatteet ja käyttö moottorien ohjauksessa. Tasasuuntaus, vaihtosuuntaus, pehmokäynnistin, näennäisteho, pätöteho, loisteho, yliaallot, teholähteet, UPS, tasavirtakäyttö ja taajuusmuuttaja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aura Tonteri: Sähkökoneet ja Tehoelektroniikan perusteet, opetusmonisteet ja www-materiaali. Sähköverkko-opus; verkkomateriaali

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Muuta Opintojakson ulkopuolella opiskelijat suorittavat aihepiiriin liittyviä laboratoriotöitä.

3S1535 Sähkökoneiden ja käyttöjen laboraatiot 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea sähkövoimatekniikan ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa, suunnitella ja johtaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija omaksuu sähkökoneiden, -verkon, -asennusten ja käyttöjen mittauskytkennät, mittausten suorittamistavat, soveltuvat mittauslaitteet ja kytkennät sekä osaa toteuttaa mittaukset turvallisesti. Opiskelija tuntee sähkökoneiden ja käyttöjen ominaisuudet teoriassa ja käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja työselostusten laatiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laboratoriotyöohjeet, laitteet, laitemanuaalit, ohjelmistojen ohjeet, mittalaitteiden käyttöohjeet ja opetusmonisteet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja työselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Sähkötyöturvallisuuden seurannalle ja työskentelylle laboratoriossa tiukat rajoitukset tapaturmavaaran johdosta (sähkötapaturmat).

3S1516 Dokumentointi sähköalalla 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia ja lukea standardien mukaisia sähköteknisiä piirustuksia, kaavioita ja dokumentteja. Lisäksi opiskelija osaa tulkita eri alojen piirustuksia siten, että pystyy kommunikoimaan niiden avulla ja suunnittelemaan niihin liittyvää sähköistystä, ohjauksia ja automatisointia.

Sisältö: Sähköalan erilaiset tekniset dokumentit ja piirustukset, piirrosmerkit, standardit, koneenpiirustuksen perusteet, standardointi ja sen merkitys, piirustusten luokittelu, piirrosmerkit, tietokoneavusteinen suunnittelu ja piirtäminen, käsinvaraispiirtäminen, piirustusten tulkinta ja dokumenttien laadinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitustyöt, itseopiskelu, luennot ja kirjallinen kuulustelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Perkiö, Ruppa:  Sähkötekninen dokumentointi
 • Pere, Aimo: Sähköpiirustus
 • www.sfs.fi , ST-kortisto, SFS, Sesko ja www-materiaali

Arviointi: Harjoitustyöt ja kirjallinen koe asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojaksoon ei sisälly cad-ohjelmien opiskelua vaan eri cad-ohjelmistojen opiskelu opiskelijoiden valintojen mukaan erillisinä opintojaksoina.

3S1540 Sähköalan tietotekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on saavutta yleisten toimisto-ohjelmien hallinnan lisäksi tietämys sähkö- ja automaatioalan töissä ja opinnoissa tarvittavien ohjelmistojen ominaisuuksista ja perehtyminen valittujen ohjelmistojen toimintaan ja ominaisuuksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt ja hankittujen tietojen soveltamista mittaava tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • toimisto-ohjelmistot, ohjelmistojen ohjeet, manuaalit ja www materiaali

Arviointi: harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: ohjelmistovalinnat sovitetaan koulutustarpeisiin

3S1543 Logiikat ja Profibus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Profibus-väylän rakenteen ja toiminnan. Opintojakson tavoitteen aon Profibus -väylän käytön hallinta käytettäessä automaatioratkaisujen toteutukseen simatic S7300 sarjan logiikoita sekä eri periferiayksiköitä, taajuusmuuttajia, älykkäitä moottorilähtöjä, paneeleita ja perinteisiä DI/DO ja AI/AO yksiköitä sekä osata käyttää diagnostiikkaohjelmaa väylällä ilmenevien vikojen selvittämiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laboratorioharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Siemens: Ohjelmoitava logiikka S7, opetusmonisteet. Siemens: Profibus kurssimoniste

Arviointi: Aktiivinenosallistuminen, hyväksyttävät työselostukset ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Simatic WinCC-Flexible ohjelmoinnin opiskelu mahdollista myös itsenäisesti (software for students 2006).

3S1544 Ohjaustekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee erilaiset tuotantolaitteiden ohjauksessa ja automaatiossa käytettävät automaation toteutustavat; ohjausjärjestelmät ja ohjauspiirien rakenteet, toiminnan ja sopivien järjestelmien valinta- ja suunnitteluperiaatteet. Opiskelija tuntee ohjauspiirien komponentit, kytkimet, näytöt, paneelit, merkkivalot ja anturit, kuten lähestymiskytkimet, mekaaniset rajat ja valosähköiset anturit. Opiskelija osaa suunnitella, kytkeä, ohjelmoida ja toteuttaa erilaisten pienten prosessien ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valita toteutukseen soveltuvat komponentit sekä laatia dokumentoinnin. Pienen kappaletavara-automaation suunnittelu, toteutus ja dokumentointi, esim. johdotus- ja ohjauspiirikaaviot, tulo- ja lähtöluettelot, toimintakuvaukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Käytännön työskentely ohjaustekniikan laboratorion oppimisympäristöissä, oppimispäiväkirjat, luennot ja tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali: Fonselius, Pekkola, Selosmaa, Ström, Välimaa: Koneautomaatio, Automaatiolaitteet, opetusmonisteet, komponenttien dokumentaatio, opetuslaitteiden dokumentaatio, Simatic S7 dokumentointi, SFS käsikirja 16.

Arviointi: Työskentely laboratoriossa, laboratoriotyöselostukset, oppimispäiväkirja ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1545 Sähköalan väyläratkaisut 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Sähkötekniikan opiskelijat tuntevat yleisimpien sekä sähkövoima- että automaatiotekniikassa käytettävien tiedonsiirtoväylien ominaisuudet ja toimintaperiaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, itsenäinen tiedon hankinta

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suuntaavat ammatilliset moduulit
 
Sähkövoimatekniikka (pakollinen)

3S2572 Tuotantolaitosten sähköistys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoite: Opiskelija tuntee tuotantolaitosten prosessien sähköistyksen suunnittelun periaatteet ja toteutustapoja. Opiskelija tuntee teollisuuden suur- ja keskijännitejakelun toteutusratkaisut sekä muuntamoiden, sähkötilojen, tuotantolaitteiden sähköistyksen, johtoteiden, kaapeloinnin, pienjännitejakelun, loistehon kompensoinnin ja keskuksien valinnan periaatteet sekä sähkönjakelun ja sähkömoottorikäyttöjen ohjauksien toteutusperiaatteet

Sisältö: Teollisuuden ja prosessien sähkösuunnittelun kulku, vaiheet ja vaiheiden sisältö. Dokumentointi, asiakirjat ja standardit. Sähkönjakeluverkon komponenttien mitoitus, valinta, suunnittelu ja toteutus. Sähkötilojen sijoittaminen ja tilantarve. Moottorikäyttöjen, tasa- ja vaihtovirtakäyttöjen, pienjännitejakelun, valaistus- ja huoltosähköverkkojen toteutustavat, moottoreiden valinta. Esimerkkejä tuotantolaitosten sähköistyksen toteutuksesta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitustyö, luennot ja tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opetusmonisteet, st-kortisto, kunnossapitokoulu 47 ja 48, PSK standardit, SFS-standardit, www-materiaali.

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2534 Sähkövoimatekniikan laboraatiot 3, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa, suunnitella ja johtaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija osaa suunnitella sähkölaitteiden, sähkönjakelun ja sähkökäyttöjen ominaisuuksien ja toiminnan tutkimisen, testaamisen ja mittausten suorittamisen ja toteuttamisen kytkennät, toteuttaa ne, tulkita ja analysoida tuloksia.

Sisältö: Sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien ominaisuuksien tutkimisen suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi, analysointimenetelmät, dokumentointi ja johtopäätösten teko. Erilaisten kytkentöjen teko, mittausvälineiden valinta ja ominaisuudet, mittausten suorittaminen, tulosten käsittely ja raportointi.Sähköteknisten järjestelmien ja laitteiden käyttöönotto, käyttöönoton mittaukset ja tarkastukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen laboratoriotilassa sekä lukemalla, kirjoittamalla ja laskemalla oppiminen valmistauduttaessa laboraatioihin ja tehtäessä oppimispäiväkirjaa ja laboratoriotyöselostuksia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Laitedokumentit ja manuaalit paperilla, verkossa ja laitteissa sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja laboratoriotyöselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2535 Sähkövoimatekniikan projektityö 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen teoriaa käytäntöön soveltavaan työyhteisömäiseen työskentelyyn. Työn tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa tekemään itsenäisiä projektiluon-toisia töitä, joissa sovelletaan ja yhdistellään useiden eri kurssien aihepiirejä ja saavutetaan asetettu päämäärä aikataulun mukaisesti. Erikoistyön aihe liittyy ammattiaineiden kurssien sisältöön.

Sisältö: Ammattiaineiden opintoihin liittyvä itsenäisesti tai pienessä ryhmässä tehtävä oppilaitoksen hyväksymästä aiheesta tehtävä projektityö. Aikataulutus, tavoitteiden asettaminen, neuvottelut työn valvojan tai valvojien kanssa, ongelmien ratkaisu, teorian soveltaminen käytännön ongelmaan, työ eri vaiheiden dokumentointi, mahdollisesti laitteiston rakentaminen, käyttöönotto, muutostyöt ja erilaista ohjelmointia. Kirjallinen ja suullinen työn esittely ja raportointi sähköisessä muodossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen laboratoriotilassa sekä lukemalla, kirjoittamalla ja laskemalla oppiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Projektityökohtainen materiaali paperilla, verkossa ja laitteissa.

Arviointi: Projektityö arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Käytännön laitetuntemus ja teorian soveltaminen

3S2536 Sähkökäytöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt sähkömoottorityypit, niiden toimintaperiaatteen, säätöperiaatteet sekä huollon. Opiskelija osaa valita sähkömoottorin sen kuormituksen ja ympäristöolosuhteiden perusteella. Opiskelija osaa valita sopivantyyppisen taajuusmuuttajan valitulle moottorille ja tuntee taajuusmuuttajan rakenteen, toimintaperiaatteen, säätöperiaatteet, jarrutustekniikat sekä tiedostaa taajuusmuuttajakäyttöjen verkkovaikutukset ja sähkömagneettisten häiriöiden vaikutukset. Opiskelija tuntee myös taajuusmuuttajakäyttöjen asennus- ja häiriösuojausratkaisut.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset valintatehtävät laitetoimittajien luetteloista.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Aura, Tonteri: Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet
 • Luentomonisteet,
 • laitetoimittajien www-sivut.

Arviointi: Koe (arvostelu 0 - 5) + jatkuva näyttö sisältäen laskuharjoitukset luennoilla.

3S2538 Sähköasennukset ja -suunnittelu 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toteuttaa sähkösuunnitteluprojektin ja osaa tuottaa tarvittavat dokumentit sekä ymmärtää niiden merkityksen sähköasennusprojektiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, esimerkit, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähkösuunnittelun ja sähköasennusten standardit, lait, asetukset ja määärykset.

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt asetikolla 0 - 5.

Kiinteistöjen sähköasennukset
3S2541 Kiinteistöjen sähköasennukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusten sähköverkon, sähkölämmityksen, valaistuksen, telejärjestelmien, antennijärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät, niiden laitteet ja ominaisuudet, toimintaperiaatteet, erilaiset käytännön asennusratkaisut ja järjestelmien toteutustavat ja tekniset suunnittelu- ja määrittelyohjeet.

Sisältö: Sähköasennusten rakenteellinen tekniikka, sähkösuunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit, mitoitukset, tarkastukset, mittaukset, kiinteistöjen eri järjestelmien suunnitteluohjeet, ratkaisut ja niiden komponentit, eri järjestelmien sähköpiirustusten laadinta ja piirrosmerkit, mallidokumentit, esimerkkikuvat ja kaaviot, sähköselitys, hankemäärittelyt ja kustannusten arvioinnin periaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähkösuunnittelun käsikirja, St-kortisto, Sähköalan lainsäädäntö, Rakennusten sähköasennusten oppikirjat, Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, Opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2542 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää sähkösuunnittelijan aseman rakentamisprosessissa ja suunnittelua ohjaavat lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet, sähkösuunnitteluohjeet ja mallipiirustukset sekä asennusten käyttöönottotarkastuksen sisällön. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennusten sähköverkon, sähkölämmityksen, valaistuksen, puhelinjärjestelmän, yleiskaapelointi, antennijärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät. Opiskelija osaa tehdä kohteen sähkösuunnittelun ja sähköselityksen.

Sisältö: Sähköasennusten rakenteellinen tekniikka, sähkösuunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit, mitoitukset, erilaiset rakennusten sähköjärjestelmät ja niiden komponentit, sähköpiirustusten laadinta ja piirrosmerkit, mallidokumentit, esimerkkikuvat ja kaaviot, sähköselitys, sähköasennusten hankintamenettely.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt, suunnitteluprojektin ohjaus ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sähkösuunnittelun käsikirja,
 • St-kortisto,
 • Sähköalan lainsäädäntö,
 • Kiinteistöjen sähköasennustekniikan oppikirjat,
 • Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet,
 • Opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2543 Kiinteistöjen tietotekniikka ja heikkovirtajärjestelmät 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on kiinteistöjen tietoteknisten ja sähköisten tietotekniikka soveltavien järjestelmien vaihtoehtoisten toteuttamistapojen tuntemus ja järjestelmien suunnittelussa vaadittavan teknistaloudellisen tietämyksen hallinta.

Sisältö: Kiinteistöjen sähkötekniset järjestelmät, kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät, järjestelmien muunneltavuus, eri järjestelmien tekniset ominaisuudet, toteutustavat, käytännön suunnittelu- ja toteutusohjeet, eri ratkaisujen teknisten ominaisuuksien vertailu, käytännön toteutusratkaisut, toteutus, sähkötekninen dokumentointi, mittaukset ja käyttöönotto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST-käsikirjat,
 • ST-kansiot,
 • www-materiaali,
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti, laboratoriotyöskentely ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Tietoteknisten järjstelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, opintojaksolla perehdytään valittuihin järjestelmiin tarkemmin ja muihin pintapuolisemmin.

3S2544 Sähköasennukset ja käyttöönotto 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusten sähköistyksen silmämääräiset ja mittauksiin perustuvat käyttöönottotarkastuksien toimenpiteet ja tarkastusmenettelyn sekä tuntee perusteet kiinteistöjen sähköjärjestelmien huoltosuunnitelman laatimiseksi. Opiskelja osaa laatia käyttöönottotarkastuksen dokumentit ja huoltosuunnitelman.

Sisältö: Kiinteistön sähkönjakeluverkon asennuksien laadun, kunnon ja suojausmenetelmien tarkastukset ja mittaukset, vikavirtasuojien ominaisuudet, suojalaitteiden toiminnan koestus ja mittaus. Käyttöönottotarkastusten silmämääräisten tarkastuksien sisältö ja toteutustavat sekä vaadittavien mittauksien suunnittelu ja toteutus. Kiinteistön huoltosuunnitelman laadinnan perusteet ja menettely. Määräaikaistarkastusten sisältö. Käyttöönoton tarkastusten dokumentointi. Huoltosuunnitelman sisältö ja laatiminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST-käsikirja: Käyttöönottotarkastukset,
 • ST-kansiot,
 • www-materiaali,
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti, laboratoriotyöskentely ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2548 LVI- ja kiinteistöautomaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistöautomaation toteutuksessa käytettävien järjestelmien ja laitteistojen toiminta- ja ohjausperiaatteet, tarvittavat mittaukset, säädöt, hälytykset ja tiedonsiirron toteutustavat ja valvomoratkaisut.

Sisältö: Kiinteistöjen LVI-järjestelmät, niiden toteutustavat ja automaation toteutus. Kiinteistöautomaation toteutuksessa käytettävät komponentit, niiden ominaisuudet ja liityntä kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Kiinteistöautomaation toteutuksessa ja määrittelyssä käytettävät suunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit. Rakennuksen eri sähköjärjestelmien, kuten lämmityksen, ilmastoinnin, valaistuksen, paloilmoitusjärjestelmän, videovalvonnan, lukituksen, rikosilmoitusjärjestelmän liityntä kiinteistöautomaatioon. Kiinteistöautomaation vaatimien sähkökeskusten toteutus.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST käsikirjat,
 • ST-kansiot,
 • mallidokumentit,
 • www-materiaali,
 • opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Sähkövoimatekniikan projekti
3S2526 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 3 op

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus- ja laboratoriotyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähköinen luentomateriaali, kurssikansiot.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö(t)

3S2579 Sähkövoimatekniikan projekti 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Työelämään suuntautuva oppimisprojektia tukevat ammatilliset suuntaavat opintojaksot. Oppimisprojektin aikana hankitaan mahdollisuudet ja valmiudet suoriutua työelämään suuntautuvasta ongelmaläh-töisestä projektista, käytännössä opiskellaan vaaditut työkalut projektin aikana.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, onglemanlähtöinen oppiminen, itseopiskelu, seminaarit, hiljainen tieto.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Määräytyy projektitöiden mukaan. Opettaja ohjaa projektin aikana asianmukaisille tietolähteille.

Arviointi: Projektityöskentely ja tuotos asteikolla 0 - 5.

Muuta: Työelämän edustajan arviointi vaikuttaa myös arvosanaan.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK