Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman sähkövoimatekniikan tuotantopainotteisen suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Suuntaavat ammatilliset moduulit
Sähkövoimatekniikka (pakollinen)

3S2572 Tuotantolaitosten sähköistys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoite: Opiskelija tuntee tuotantolaitosten prosessien sähköistyksen suunnittelun periaatteet ja toteutustapoja. Opiskelija tuntee teollisuuden suur- ja keskijännitejakelun toteutusratkaisut sekä muuntamoiden, sähkötilojen, tuotantolaitteiden sähköistyksen, johtoteiden, kaapeloinnin, pienjännitejakelun, loistehon kompensoinnin ja keskuksien valinnan periaatteet sekä sähkönjakelun ja sähkömoottorikäyttöjen ohjauksien toteutusperiaatteet

Sisältö: Teollisuuden ja prosessien sähkösuunnittelun kulku, vaiheet ja vaiheiden sisältö. Dokumentointi, asiakirjat ja standardit. Sähkönjakeluverkon komponenttien mitoitus, valinta, suunnittelu ja toteutus. Sähkötilojen sijoittaminen ja tilantarve. Moottorikäyttöjen, tasa- ja vaihtovirtakäyttöjen, pienjännitejakelun, valaistus- ja huoltosähköverkkojen toteutustavat, moottoreiden valinta. Esimerkkejä tuotantolaitosten sähköistyksen toteutuksesta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitustyö, luennot ja tentti

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opetusmonisteet, st-kortisto, kunnossapitokoulu 47 ja 48, PSK standardit, SFS-standardit, www-materiaali.

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2534 Sähkövoimatekniikan laboraatiot 3, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa, suunnitella ja johtaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija osaa suunnitella sähkölaitteiden, sähkönjakelun ja sähkökäyttöjen ominaisuuksien ja toiminnan tutkimisen, testaamisen ja mittausten suorittamisen ja toteuttamisen kytkennät, toteuttaa ne, tulkita ja analysoida tuloksia.

Sisältö: Sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien ominaisuuksien tutkimisen suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi, analysointimenetelmät, dokumentointi ja johtopäätösten teko. Erilaisten kytkentöjen teko, mittausvälineiden valinta ja ominaisuudet, mittausten suorittaminen, tulosten käsittely ja raportointi.Sähköteknisten järjestelmien ja laitteiden käyttöönotto, käyttöönoton mittaukset ja tarkastukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen laboratoriotilassa sekä lukemalla, kirjoittamalla ja laskemalla oppiminen valmistauduttaessa laboraatioihin ja tehtäessä oppimispäiväkirjaa ja laboratoriotyöselostuksia

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Laitedokumentit ja manuaalit paperilla, verkossa ja laitteissa sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja laboratoriotyöselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2535 Sähkövoimatekniikan projektityö 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen teoriaa käytäntöön soveltavaan työyhteisömäiseen työskentelyyn. Työn tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa tekemään itsenäisiä projektiluontoisia töitä, joissa sovelletaan ja yhdistellään useiden eri kurssien aihepiirejä ja saavutetaan asetettu päämäärä aikataulun mukaisesti. Erikoistyön aihe liittyy ammattiaineiden kurssien sisältöön.

Sisältö: Ammattiaineiden opintoihin liittyvä itsenäisesti tai pienessä ryhmässä tehtävä oppilaitoksen hyväksymästä aiheesta tehtävä projektityö. Aikataulutus, tavoitteiden asettaminen, neuvottelut työn valvojan tai valvojien kanssa, ongelmien ratkaisu, teorian soveltaminen käytännön ongelmaan, työ eri vaiheiden dokumentointi, mahdollisesti laitteiston rakentaminen, käyttöönotto, muutostyöt ja erilaista ohjelmointia. Kirjallinen ja suullinen työn esittely ja raportointi sähköisessä muodossa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen laboratoriotilassa sekä lukemalla, kirjoittamalla ja laskemalla oppiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Projektityökohtainen materiaali paperilla, verkossa ja laitteissa.

Arviointi: Projektityö arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2536 Sähkökäytöt 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt sähkömoottorityypit, niiden toimintaperiaatteen, säätöperiaatteet sekä huollon. Opiskelija osaa valita sähkömoottorin sen kuormituksen ja ympäristöolosuhteiden perusteella. Opiskelija osaa valita sopivantyyppisen taajuusmuuttajan valitulle moottorille ja tuntee taajuusmuuttajan rakenteen, toimintaperiaatteen, säätöperiaatteet, jarrutustekniikat sekä tiedostaa taajuusmuuttajakäyttöjen verkkovaikutukset ja sähkömagneettisten häiriöiden vaikutukset. Opiskelija tuntee myös taajuusmuuttajakäyttöjen asennus- ja häiriösuojausratkaisut.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset valintatehtävät laitetoimittajien luetteloista.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Aura, Tonteri: Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet
 • Luentomonisteet,
 • laitetoimittajien www-sivut.

Arviointi: Koe (arvostelu 0 - 5) + jatkuva näyttö sisältäen laskuharjoitukset luennoilla.

3S2538 Sähköasennukset ja -suunnittelu 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa toteuttaa sähkösuunnitteluprojektin ja osaa tuottaa tarvittavat dokumentit sekä ymmärtää niiden merkityksen sähköasennusprojektiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, esimerkit, harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sähkösuunnittelun ja sähköasennusten standardit, lait, asetukset ja määärykset.

Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt asetikolla 0 - 5.

 

Kiinteistöjen sähköistys

3S2541 Kiinteistöjen sähköasennukset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusten sähköverkon, sähkölämmityksen, valaistuksen, telejärjestelmien, antennijärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät, niiden laitteet ja ominaisuudet, toimintaperiaatteet, erilaiset käytännön asennusratkaisut ja järjestelmien toteutustavat ja tekniset suunnittelu- ja määrittelyohjeet.

Sisältö: Sähköasennusten rakenteellinen tekniikka, sähkösuunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit, mitoitukset, tarkastukset, mittaukset, kiinteistöjen eri järjestelmien suunnitteluohjeet, ratkaisut ja niiden komponentit, eri järjestelmien sähköpiirustusten laadinta ja piirrosmerkit, mallidokumentit, esimerkkikuvat ja kaaviot, sähköselitys, hankemäärittelyt ja kustannusten arvioinnin periaatteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähkösuunnittelun käsikirja, St-kortisto, Sähköalan lainsäädäntö, Rakennusten sähköasennusten oppikirjat, Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, Opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2542 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää sähkösuunnittelijan aseman rakentamisprosessissa ja suunnittelua ohjaavat lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet, sähkösuunnitteluohjeet ja mallipiirustukset sekä asennusten käyttöönottotarkastuksen sisällön. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennusten sähköverkon, sähkölämmityksen, valaistuksen, puhelinjärjestelmän, yleiskaapelointi, antennijärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät. Opiskelija osaa tehdä kohteen sähkösuunnittelun ja sähköselityksen.

Sisältö: Sähköasennusten rakenteellinen tekniikka, sähkösuunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit, mitoitukset, erilaiset rakennusten sähköjärjestelmät ja niiden komponentit, sähköpiirustusten laadinta ja piirrosmerkit, mallidokumentit, esimerkkikuvat ja kaaviot, sähköselitys, sähköasennusten hankintamenettely.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt, suunnitteluprojektin ohjaus ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sähkösuunnittelun käsikirja, St-kortisto, Sähköalan lainsäädäntö, Kiinteistöjen sähköasennustekniikan oppikirjat,
  Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet,
 • Opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2543 Kiinteistöjen tietotekniikka ja heikkovirtajärjestelmät 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on kiinteistöjen tietoteknisten ja sähköisten tietotekniikka soveltavien järjestelmien vaihtoehtoisten toteuttamistapojen tuntemus ja järjestelmien suunnittelussa vaadittavan teknistaloudellisen tietämyksen hallinta.

Sisältö: Kiinteistöjen sähkötekniset järjestelmät, kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät, järjestelmien muunneltavuus, eri järjestelmien tekniset ominaisuudet, toteutustavat, käytännön suunnittelu- ja toteutusohjeet, eri ratkaisujen teknisten ominaisuuksien vertailu, käytännön toteutusratkaisut, toteutus, sähkötekninen dokumentointi, mittaukset ja käyttöönotto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST-käsikirjat, ST-kansiot, www-materiaali, opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti, laboratoriotyöskentely ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Tietoteknisten järjstelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, opintojaksolla perehdytään valittuihin järjestelmiin tarkemmin ja muihin pintapuolisemmin

3S2544 Sähköasennukset ja käyttöönotto 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusten sähköistyksen silmämääräiset ja mittauksiin perustuvat käyttöönottotarkastuksien toimenpiteet ja tarkastusmenettelyn sekä tuntee perusteet kiinteistöjen sähköjärjestelmien huoltosuunnitelman laatimiseksi. Opiskelja osaa laatia käyttöönottotarkastuksen dokumentit ja huoltosuunnitelman.

Sisältö: Kiinteistön sähkönjakeluverkon asennuksien laadun, kunnon ja suojausmenetelmien tarkastukset ja mittaukset, vikavirtasuojien ominaisuudet, suojalaitteiden toiminnan koestus ja mittaus. Käyttöönottotarkastusten silmämääräisten tarkastuksien sisältö ja toteutustavat sekä vaadittavien mittauksien suunnittelu ja toteutus. Kiinteistön huoltosuunnitelman laadinnan perusteet ja menettely. Määräaikaistarkastusten sisältö. Käyttöönoton tarkastusten dokumentointi. Huoltosuunnitelman sisältö ja laatiminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST-käsikirja: Käyttöönottotarkastukset, ST-kansiot, www-materiaali, opetusmonisteet.

Arviointi: Tentti, laboratoriotyöskentely ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S2548 LVI- ja kiinteistöautomaatio 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistöautomaation toteutuksessa käytettävien järjestelmien ja laitteistojen toiminta- ja ohjausperiaatteet, tarvittavat mittaukset, säädöt, hälytykset ja tiedonsiirron toteutustavat ja valvomoratkaisut.

Sisältö: Kiinteistöjen LVI-järjestelmät, niiden toteutustavat ja automaation toteutus. Kiinteistöautomaation toteutuksessa käytettävät komponentit, niiden ominaisuudet ja liityntä kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Kiinteistöautomaation toteutuksessa ja määrittelyssä käytettävät suunnittelun menetelmät, asiakirjat ja vaadittavat dokumentit. Rakennuksen eri sähköjärjestelmien, kuten lämmityksen, ilmastoinnin, valaistuksen, paloilmoitusjärjestelmän, videovalvonnan, lukituksen, rikosilmoitusjärjestelmän liityntä kiinteistöautomaatioon. Kiinteistöautomaation vaatimien sähkökeskusten toteutus.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • ST-käsikirjat, St-kansiot, mallidokumentit, www-materiaali, opetusmonisteet.

Arviointi: Harjoitustyöt ja mahdollinen tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

 

Sähkövoimatekniikan projekti

3S2579 Sähkövoimatekniikan projekti 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Työelämään suuntautuva oppimisprojektia tukevat ammatilliset suuntaavat opintojaksot. Oppimisprojektin aikana hankitaan mahdollisuudet ja valmiudet suoriutua työelämään suuntautuvasta ongelmalähtöisestä projektista, käytännössä opiskellaan vaaditut työkalut projektin aikana.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, onglemanlähtöinen oppiminen, itseopiskelu, seminaarit, hiljainen tieto.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Määräytyy projektitöiden mukaan. Opettaja ohjaa projektin aikana asianmukaisille tietolähteille.

Arviointi: Projektityöskentely ja tuotos asteikolla 0 - 5.

Muuta: Työelämän edustajan arviointi vaikuttaa myös arvosanaan.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK