Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman sähkövoimatekniikan tuotantopainotteisen suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Suuntaavat ammattiopinnot

3S1531 Sähkönjakelutekniikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkkojen rakenteen ja osaa suorittaa mitoituksellisia perustehtäviä.

Sisältö: Pienjänniteverkon mitoitus ja suojaus perusteet sekä määräyksien vaatimukset Keskijänniteverkon mitoituksen perusteet Kolmivaiheinen oikosulku Maastaerotetun kj - verkon maasulku Keskijänniteverkon oikosulku ja maasulkusuojaus

Opintojakson oppimismenetelmät: Asiakokonaisuuksien esitteleminen luennoimalla, esimerkit ja soveltavat harjoitukset tunnilla, kotitehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Laiho, Elovaara. Sähkölaitostekniikan perusteet,
  • Tonteri, Aura: Sähkölaitokset,
  • Lakervi: Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu,
  • Sener: Verkostosuositukset, Opintomonisteet,
  • Lakervi, Partanen: Sähkönjakelutekniikka; verkko-oppikirja

Arviointi: Tenttisuorituksen tuloksen perusteella asteikolla 0 - 5.

3S1532 Sähkökoneet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkökoneiden toimintaperitaatteet, tuntee erilaisten muuntajien ominaisuudet, osaa laskea muuntajien ominaisarvoja sekä ymmärtää pyörivien koneiden merkityksen. Kuristin: suodatuskuristin, imupiiri, kommutointikuristin, estokela, maadoituskuristin. Kolmivaihemuuntaja: käyttö, rakenne, käämitykset, kytkennät, kytkentäryhmät, jännitehäviö, jännitteenalenema, teho, muuntosuhde, häviöt, sijaiskytkentä, redusointi, osoitinpiirros, ja lisävarusteet. Epätahtikone: käyttö, rakenne, käämitykset, sähkömotorinen voima, käämityskerroin, teho, ilmäväliteho, sijaiskytkentä, vääntömomentti, häviöt, hyötysuhde, mittaukset, käynnistys, pyörimisnopeuden säätö, käynnistys, mittaukset ja osoitinpiirros. Tahtikone: käyttö, rakenne, magnetointi, käämitykset, sähkömotorinen voima, tyhjäkäyntikoe, oikosulkukoe, ankkurireaktio ja osoitinpiirros.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, käytännön esimerkit ja laskuharjoitukset LearnLinc-luennot

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Aura, Lauri & Tonteri, Antti J. Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet -sähköverkkomateriaali

Arviointi: Opintojakson arviointiin vaikuttavat tentti sekä aktiivinen osallistuminen opetustilanteisiin, arviointi suoritetaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Opintojakson ulkopuolella opiskelijat suorittavat aihepiiriin liittyviään laboratorioharjoituksia.

3S1533 Sähköasennusten perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähköasennuksiin liittyvät lait, asetukset, ohjeet ja kiinteistöjen sähköverkkojen rakenteet, tila- ja kotelointiluokitukset, maadoitusten keskeisen merkityksen, osaa määrittää sähköverkon kuormitukset sekä mitoittaa sähköjohdot eri asennusolosuhteissa ja valita johdoille sen vaatiman suojan. Opiskelija tuntee sähköpiirrosmerkit ja niiden merkityksen sähköasennustekniikassa, tuntee kytkinohjaukset ja johtojen ryhmittelyä koskevat säännöt. Opiskelija osaa lukea sähköpiirustuksia, osaa laatia sähköpiirustuksen ja sähköselityksen yksinkertaisessa tapauksessa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset ja asennusharjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali: Sähköasennustekniikka-kirjat, Sähkösuunnittelun käsikirja, www.tukes.fi, st-kortistot, harjoitustyöohjeet ja opetusmonisteet

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5.

3S1534 Sähkövoiman käyttötekniikat 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkömoottorikäyttöjen, UPS-laitteiden, tehonsäätimien, ominaisuudet, kytkennät, suojauksen, toimintaperiaatteet ja vaikutukset sähköverkkoon. Tehopuolijohteiden toimintaperiaatteet ja käyttö moottorien ohjauksessa. Tasasuuntaus, vaihtosuuntaus, pehmokäynnistin, näennäisteho, pätöteho, loisteho, yliaallot, teholähteet, UPS, tasavirtakäyttö ja taajuusmuuttaja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aura Tonteri: Sähkökoneet ja Tehoelektroniikan perusteet, opetusmonisteet ja www-materiaali. Sähköverkko-opus; verkkomateriaali

Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Muuta Opintojakson ulkopuolella opiskelijat suorittavat aihepiiriin liittyviä laboratoriotöitä.

3S1535 Sähkökoneiden ja -käyttöjen laboratoriot 2, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tukea sähkövoimatekniikan ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa, suunnitella ja johtaa käytännön ammatillisia työtehtäviä. Opiskelija omaksuu sähkökoneiden, -verkon, -asennusten ja käyttöjen mittauskytkennät, mittausten suorittamistavat, soveltuvat mittauslaitteet ja kytkennät sekä osaa toteuttaa mittaukset turvallisesti. Opiskelija tuntee sähkökoneiden ja käyttöjen ominaisuudet teoriassa ja käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja työselostusten laatiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Laboratoriotyöohjeet, laitteet, laitemanuaalit, ohjelmistojen ohjeet, mittalaitteiden käyttöohjeet ja opetusmonisteet.

Arviointi: Laboratoriotyöskentely, oppimispäiväkirjat ja työselostukset arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Sähkötyöturvallisuuden seurannalle ja työskentelylle laboratoriossa tiukat rajoitukset tapaturmavaaran johdosta (sähkötapaturmat).

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK