Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2011 - 2012

Tekniikan ammattiopinnot
Tuotantotekniikka
3K1711 Työturvallisuus, 3  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee teolliseen toimintaan liittyvät työturvallisuusriskit ja työsuojeluun liittyvät vastuut yrityksen organisaatiossa. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työturvallisuusmääräykset. Opiskelija tuntee koneturvallisuusdirektiivin pääpiirteet ja sen soveltamisen käytännössä. Opiskelija tuntee riskien kartoituksen pääperiaatteet sekä riskianalyysin soveltamisen käytännössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, käytännön EA1-harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali, Työsuojeluhallinnon ja STM:n julkaisut

Arviointi: Tentti asteikolla 0 – 5.

Koneensuunnittelun perusteet
3K3330 Konetekniikan insinöörisovellukset, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa ja ohjelmistoja apuna työssään. Hallitsee insinöörille riittävällä tarkkuudella seuraavat asiat/ohjelmistot/sovellukset: Tietokoneen rakenne ja tärkeimmät apulaitteet ; Windows XP/Vista käyttöjärjestelmä ; Microsoft Word, Excel, PowerPoint & Outlook ; MathCAD-matematiikkaohjelmisto ; Internet/tiedonhaku/tietokannat ; Muut sellaiset ohjelmistot/sovellukset jotka tukevat koneinsinöörin työtä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ohjelmistojen tutoriaalit ja helpit. Muu sovellus- tai ohjelmakohtainen kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi: Tentti, läsnäolo

3U3311 Materiaaliopin perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee koneensuunnittelussa käytettyjen materiaalien teknis-taloudellisen merkityksen, perusominaisuudet ja käyttökohteet. Opiskelija ymmärtää materiaalinvalinnan perusteet, materaaliominaisuudet ja niihin kohdistuvat vaatimukset sekä ominaisuuksien testausmenetelmiä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, seminaarit, ryhmätyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, seminaarityöt.

3U3331 Lujuusopin perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee suoran palkin rasituskuviot. Opiskelija osaa ratkaista voimaan ja momenttiin liittyviä tehtäviä tasotapauksessa. Opiskelija tuntee suoran palkin jännityksen ja muodonmuutoksen isostaattisessa tapauksessa eri rasitustapauksissa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, kotitehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, kotitehtävät.

3U3502 Energiatekniikka ja -talous, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee käytettävissä olevat energiavarat ja niiden hyödyntämisen energiantuotannossa. Opiskelija tuntee yleisimmät energian tuotantoprosessit, niihin liittyvät laitteet sekä niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Opiskelija tuntee energiantuotannon kustannusvaikutukset.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

Tuotesuunnittelu

3K3401 Tekninen piirustus 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää teknisen piirustuksen merkityksen metalliteollisuuden tuotantotoiminnasa ja tuotekehityksessä. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen viivatyypit, projektiot, leikkaus- ja mitoitusmenetelmät sekä hitsausmerkinnät ja osaa laatia tyypillisiä koneenpiirustuksia. Tuntee kokoonpanopiirustusten perustyypit ja osaa laatia kokoonpanopiirustuksen osaluetteloineen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, ohjattu harjoittelu, itsenäinen harjoittelu

Kirjallisuus ja muu materiaali: Autio-Hasari : Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille. Muu materiaali (esim. pdf-muotoiset dokumentit).

Arviointi: Tentti, harjoitukset, läsnäolo

3K402Tekninen piirustus 2, 3 op

3U7222 3D-mallinnus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suorittanut opiskelija osaa käyttää 3D-CAD-ohjelmaa kolmiulotteisten tilavuusmallien, kokoonpanojen ja teknisten piirustusten tuottamiseen. Lisäksi opiskelija tuntee 3D-mallinnuksen tärkeimmät työtavat ja osaa hyödyntää osaamistaan teknisen tuotteen suunnittelussa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

3U1230 Komponenttitekniikka, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee konetekniikan toimilaitteiden, mekanismiopin ja koneenelimien perusteet sekä sähkötekniikan moottorit, sähkömekaaniset komponentit, taajuusmuuttajat ja ohjausjärjestelmien perusteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

Tuotantoprosessien tuntemus

3U7332 Sellu- ja paperiteollisuuden prosessit ja laitteet, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee paperinvalmistus- ja selluloosan valmistuprosessien pääpiirteet sekä prosessivaiheiden laitteistot. Hän ymmärtää paperinvalmistuksen ja selluloosan valmistuksen prosessitoimintojen kytkennät.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät, teollisuuskäynnit.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kaivos- ja louhintatekniikka, toim. Antero Hakapää ja Pekka Lappalainen, muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

3U7502 Teräs- ja kaivosteollisuuden prosessit ja laitteet, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee teräs- ja kaivosteollisuuden prosessit pääpiirteissään sekä eri prosessivaiheiden laitteistot. Opiskelija tuntee yleisesti teräksen valmistusvaiheiden vaikutuksen teräksen ominaisuuksiin ja nykyaikaisten terästen erityisominaisuudet. Opiskelija tuntee kaivostoiminnan Suomessa, esiintymien kannattavuustarkastelun, kaivossuunnittelun, louhintamenetelmät, toiminnan- ja tuotannonohjauksen ja ympäristövaikutusten hallinnan ja ohjauksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti, harjoitustyöt.

3U0089 Kunnossapito, 6  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson souritettuaan opiskelija tuntee tuotantolaitoksien prosessien kunnossapitotoiminnan menetelmät, tavoitteet ja strategiat.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luento, harjoitustyöt, teollisuuskäynnit.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kunnossapito, toim. Jorma Järviö, 4. uudistettu painos, elokuu 2007. muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti asteikolla 0-5, harjoitustyöt.

Tuotantotalouden ammattiopinnot

Liiketoimintaosaaminen
3U0090 Tuotantotalouden perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää teollisen yrityksen toimintaa ja yrityssuunnittelun perusteita. Ymmärtää osaamisen, innovatiivisuuden ja asiakaslähtöisyyden merkityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kaupallistamiseen sekä kilpailukykyyn ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Soveltuvin osin -Haverila Matti J., Uusi-Rauva Erkki, Kouri Ilkka, Miettinen Asko; Teollisuustalous. tai -Lehtonen J-M; Tuotantotalous.

Arviointi: Tentti, harjoitustyö ja jatkuva näyttö.

3U0070 Kustannukset, tunnusluvut ja kannattavuus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kustannuslaskennan käsitteet ja menetelmät. Sen lisäksi hän osaa tulkita eri laskentamenetelmien tuottamia tunnuslukuja ja käyttää tietoa yrityksen toiminnan kannattavuuden kehittämiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Neilimo Kari, Uusi-Rauva Erkki, Johdon laskentatoimi. Edita 2005 tai uud. Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Tuntitehtävät, tentti.

3Y2110 Talousmatematiikka, 3 op

3U0056 Projekti: yrityssuunnittelu, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelijat oppivat yhtäältä ideoimaan yritysidean, tutustuvat yrittäjyyteen yrityssuunnitteluprojektin kautta sekä oppivat laatimaan toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson yhteydessä opiskelijat tekevät yrityksen perustamiseen liittyviä valintoja ja toimenpiteitä. Opintojaksolla työskennellään projektimaisesti pienryhmissä erilaisia projektirutiineita ja työelämänkäytäntöjä noudattaen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, tukevat luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmien, liiketoimintasuunnitelman ja projektiraportin laadinta, esitelmät, oppimispäiväkirja.

Muuta: Ohjaustunneille osallistuminen on pakollista.

Palveluliiketoiminta ja tuotteistaminen
3U0057 Asiakassuhdemarkkinointi, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään asiakassuhdemarkkinoinnin käsitteet, vaiheet ja toimintaympäristön. Sen lisäksi hän ymmärtää tuotekäsitteen sisällön ja kykenee soveltamaan oppimaansa palveluliiketoiminnassa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Bergström Seija, Leppänen Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2003 tai uud.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset asteikolla 0 - 5.

3U0055 Tuotannon suunnittelu ja organisointi, 3  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojaksolla perehdytään tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteisiin, kapasiteetin hallintaan, tuotannon suunnitteluun sekä tuotantolaitoksen suunnitteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tuotantolaitosten eri valmistusjärjestelmät, tuotannon suunnittelun ja -ohjauksen perusperiaatteet, menetelmät sekä toteutuksen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja yritysvierailut. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Haverila Matti J., Uusi-Rauva Erkki, Kouri Ilkka, Miettinen Asko; Teollisuustalous, www-materiaali

Arviointi: Tentti ja jatkuva näyttö.

3U0058 Tuoteinnovaatiot ja tuotekehitys, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy tuoteinovaatioihin ja innovointimenetelmiin sekä innovaatioiden suojaukseen etenkin palveluliiketoiminnan yhteydessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Trott Paul: Innovation management and new product development. Harlow Pearson Education 2006 tai uud.

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö arvioidaan asteikolla 0 - 5. 

3U0059 Projekti: tuotteistaminen, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson aikana opiskelija oppii tuotteistuksen vaiheet käytännön projektityön muodossa osana tekniikan t & k:n projektitoimintaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja.

Johtaminen
3U0036 Laatujohtaminen, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Laatujohtaminen ja laadunhallinta teollisessa yritystoiminnassa. Laatujärjestelmät.Laatupalkinnot. Prosessien hallinta ja kehittäminen. Laadun, prosessien ja toimintojen kehittäminen. Asiaan liittyvät keskeiset käsitteet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö asteikolla 0-5. 

3U7432 Investointilaskelmat, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee investointilaskennan käsitteet, menetelmät ja osaa tehdä erilaisia investointilaskelmia. Hän osaa myös tulkita eri laskentamenetelmien tuottamia tuloksia ja käyttää tietoa oikein yrityksen investointipäätöksien tekemisessä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Tunti-/kotitehtävät, tentti.

3U0091 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu nykyaikaiseen henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstötoimintojen käytännön toteutustapoihin. Opiskeltava asiasisältö: henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, rekrytointi ja perehdyttäminen, työsopimus, työsopimuksen päättäminen ja työsuhteen uudelleenjärjestelyt, työaika, vuosiloma, yt-toiminta, suomen työmarkkinoiden tulevaisuuden ennakointi.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Riitta Viitala: Henkilöstöjohtaminen

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö asteikolla 0-5.

3U0016 Vieras kieli ja kulttuuri, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista viestintätaitoaan sekä harjaantuu toimimaan työelämän kommunikointitilanteissa. Hän tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia ja työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Asiakokonaisuus: esim. esittelyt ja tervehtiminen, asuminen , arkielämä, harrastukset, ravintola-ja ruokailukulttuuri, työelämän tilanteet, small talk, puhelintilanteet, sähköposti, messut, työskentely vieraassa kulttuurissa, erilaiset matkailu- ja pulmatilanteet sekän näihin liittyvät kulttuurierot.

Opintojakson oppimismenetelmät: iLinc-tunnit, työskentely itsenäisesti, ryhmissä ja pareittain Moodlessa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 ja A2. Arviointi suritetaan kirjallise ja/tai suullisen kokeen, harjoitustöiden ja jatkuvan näytön perusteella arviointiasteikolla 0-5.

Projektinhallinta
3U0021 Projektitoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää projektitoiminnan merkityksen osana nykyaikaista yritystoimintaa. Lisäksi opiskelija saa perustiedot ja - taidot projektitoiminnasta. Opintojakson sisältönä ovat: projektin suunnittelu, projektin vaiheet ja ositus, projektin organisointi, riskien hallinta, MS-Project -ohjelmaan tutustuminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Pelin Risto: Projektihallinnan käsikirja (2004)

Arviointi: Harjoitukset, projektisuunnitelma.

3U0023 Sopimus- ja velvoiteoikeus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa yleiset oikeuden perusteisiin kuuluvat käsitteet, sopimus- ja velvoiteoikeuden keskeisen normiston soveltuvin osin ja ymmärtää sen merkityksen. Opiskelija perehtyy yleistä sopimusoikeutta koskevaan lainsäädäntöön. Opiskelija saa tiedot keskeisimmästä asioista, jotka liittyvät sopimuksen tekemisen yleisiin edellytyksiin, sopimuksen syntymiseen, sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan ja sovitteluun, sopimusrikkomuksiin ja niiden seuraamuksiin, sopimuksen pätemättömyyteen ja edustukseen. Opiskelija perehtyy erityiseen sopimusoikeuteen kauppalain osalta ja saa tiedot keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät kauppalain soveltamisalaan sekä myyjän ja ostajan velvollisuuksista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, oppimistehtävä ja tentti. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kivelä, Heikki - Nordell, Reijo. Yrittäjän oikeutta. WS Bookwell Oy. Uusin painos soveltuvin osin. Kivelä, Heikki - Nordell, Reijo. Yrittäjän oikeutta. Asiakirjoja. Ohjeita. Tehtäviä. WS Bookwell Oy. Uusin painos soveltuvin osin.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset asteikolla 0 - 5.

Muuta: Harjoituksissa läsnäolovelvollisuus.

3U0013 English for Industrial Management, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The student knows how to use the oral and written language of marketing, selling, negotiations and project management, and is aware of the culture of those situations. The student knows how to be convincing, efficient and impressive in the situations mentioned above. Marketing situations, the language of selling and negotiations. Working in projects, meetings, writing memos and reports. The language of quality management. The student knows how to give an effective presentation on a subject of his own field.

Opintojakson oppimismenetelmät: Classroom, language laboratory, computer-aided learning, self-supervised work.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Will be informed at the beginning of the course.

Arviointi: Active participation in lessons. Oral and/or written exam. Successful completion of assignments. Continuous commitment. Assessment 0-5.

Muuta: 80 % attendance required.

3U0026 Projekti (sis projektilaskenta ja -johtaminen), 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on soveltaa käytäntöön kurssin 3U0021 aikana hankittuja tietoja ja taitoja sekä syventää projektitoiminnan osaamista keskittymällä projektin johtamisen edellyttämiin vaatimuksiin ja projektilaskentaan. Painopistealueena on tällöin liiketoiminnan kehittäminen projektien avulla. Projektin aihe liittyy tekniikan T & K -toimintaan. Projektisuunnitelman laadinnassa hyödynnetään MS-Project sovellusta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja projektiin osallistuminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Pelin, Risto:Projektihallinnan käsikirja.(2004)Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Karlos Artto, Martinsuo Miia, Kujala Artto: Projektiliiketoiminta. WSOYpro.

Arviointi: Projektityö ja jatkuva näyttö

Muuta: Luennoilla ja harjoituksissa läsnäolovelvollisuus.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK