Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2011 - 2012

Suuntaavat ammattiopinnot
Logistiikka
3U0093 Tuotantologistiikka, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Kurssilla opiskeltavat asiakokonaisuudet: logistiikan käsitteet, tuotantologistiikka, kunnossapitologistiikka, osto- ja varastotoiminta, kuljetustoiminta, logistinen tehokkuus ja yrityksen talous, vihreä logistiikka ja elinkaarijohtaminen, logistiikan organisointi ja johtaminen, haasteet ja tulevaisuus.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.

3U0068 Projekti: logistiikka, 9

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää logistiikkapalveluiden merkityksen yrityksille sekä logististen palveluyritysten liiketoiminnan lähtökohdat. Opiskelija osaa analysoida ja hankkia logistiikkapalveluja tarkoituksenmukaisesti. Asiakokonaisuudet: -logististen palvelujen perusmuodot: kuljetuspalvelut, varastointi-, huolinta-, tietoliikenne- ja tiedonvälityspalvelut -logistiikkakeskukset -kuljetusmuodot -kansainväliset kuljetukset -kuljetusten suunnittelu sekä ohjaus-, seuranta- ja optimointimenetelmät -kuljetusasiakirjat -kuljetuskustannusten muodostuminen -kuljetusyrityksen analysointimenetelmät -opintokäynnit ja yritysesittelyt logistiikkapalvelualan yrityksistä

Opintojakson oppimismenetelmät: Projekti, projektin johdantoluennot, yritysvierailut, oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali: - Alan kirjallisuus (määritellään kurssin alussa) - Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmän ja projektiraportin laadinta, oppimispäiväkirja.

3U0032 Business-to-business marketing, 3  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The main goal of this course is to learn the tools needed in building and maintaining customer relations in business-to-business marketing. The contents of this course are environmental analysis, customer behaviour, analysing customer needs, creting marketing strategy, marketing mix, alliances and networks in b-to-b marketing.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lectures, assignments and case-studies.

Kirjallisuus ja muu materiaali: To be informed later.

Arviointi: Test and assignments.

Muuta: Continuous commitment in lectures is required.

3U0071 Project: international project with cross cultural awareness, 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: The students are able to train in practice working in an international R&D project and train report writing and presentations in English. Students also familiarize with cross-cultural peculiarities in business contexts, recognize these and act accordingly.

Opintojakson oppimismenetelmät: Project work, supporting lectures.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Material will bw given during the project work.

Arviointi: Project work, report writing and presentations, learning diary.

Muuta: Continuous commitment in lectures is required.
 
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
3U0076 Brand management, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on tarkastella brändin rakentamista, siihen liittyviä käsitteitä (mm. identiteetti, imago, maine) ja tarkastella brändin rakentamisen merkityksestä yrityksen strategisen johtamisen välineenä. Keskeistä on tarkastella brändeja erityisesti palveluliiketoiminnan näkökulmasta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti ja harjoitukset asteikolla 0-5. 

3U0072 Projekti: palveluliiketoiminnan kehittäminen, 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: intojakson aikana opiskelija perehtyy käytännön projektin kautta palveluliiketoiminnan ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvän osaamisen syventämiseen. Keskeistä projektissa on selkeyttää asiakaslähtöisen palvelukonseptin laadinnan vaatimuksia sekä yhteyttä yrityksen strategiseen johtamiseen. Projektin teema kytkeytyy osaksi T&K-toimintaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: ojektityö, tukevat luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Projektin aikana jaettava materiaali.

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja.

Muuta: Ohjaustunneille osallistuminen on pakollista.
Verkostoituminen ja yrityksen johtaminen
3U0092 Verkostoituminen ja yritysyhteistyö, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy alihankintaan ja verkostoihin tuotanto- ja tuotekehitystoimintaan liittyvien projektien suunnittelussa, ohjauksessa, toteutuksessa ja valvonnassa sekä tuntee verkostoihin liittyvät sopimukset. Opiskelija tuntee verkottumisen riskit ja yleiset sopimusehdot. Opiskeltava asiasisältö: verkottuminen, verkottumismalleja, menestyvä alihankkija, alihankinnan yleiset sopimusehdot, verkottumisen riskienhallinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Katri Valkokari ym. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä.

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö asteikolla 0-5.

3U0079 Projekti: verkostoituminen, alihankinta, 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää opintojakson aikana yrityksen strategisen suunnittelun osaamistaan. Opiskelija tutustuu todellisen projektin yhteydessä yritysverkostojen muodostumiseen ja toimintaan sekä toimialansa yritysten tapaan soveltaa alihankintatoimintaa osana liiketoimintaansa. Projekti kytkeytyy toimialan T&K toimintaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, projektin johdantoluennot, yritysvierailut

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja
Toiminnanohjaus, SAP
3U0085 Toiminnanohjausjärjestelmät, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa tietoa nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien tarkoituksesta ja tarpeellisuudesta. Opiskelija perehtyy toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyyn ja valintaan sekä järjestelmien käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät. Voidaan järjestää osittain verkkokurssina.

Kirjallisuus ja muu materiaali: -

Arviointi: Tentti tai harjoitustyö asteikolla 0-5.

3U0075 Projekti: SAP:n perusteet - EPCC, BW & CRM, 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu SAP-järjestelmään projektinomaisesti. Projektissa tutustutaan SAP:n perusteisiin (EPCC), mutta myös pidemmälle meneviin ratkaisuihin (BW, CRM).

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektityö, projektin johdantoluennot

Kirjallisuus ja muu materiaali: Muu luennoilla jaettava materiaali

Arviointi: Osallistuminen projektin aikaiseen toimintaan, esitelmä ja raportointi, oppimispäiväkirja
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK