Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Perusopinnot

11P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 4 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija orientoituu Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun ja omaan koulutusalaansa ohjatusti tullakseen osaksi yhteisöä. Hän oppii koulutusohjelmansa rakenteen, sisällön ja opiskelukäytännöt ja tunnistaa omien opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittämiskohteet.Hän osaa arvioida omaa lähtötasoaan ja kehittämishaasteitaan. Opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan oppimiseen ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun ja kehittyy asteittain alansa asiantuntijaksi.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • fyysinen opiskeluympäristö
 • opiskeltava ala
 • opiskelukäytännöt
 • opiskelutaidot
 • opiskeluun liittyviä teknisiä asioista
 • hops-prosessi
 • portfolio
 • sisäinen yrittäjyys
 • ryhmäytyminen ja tiimityö


Opintojakson oppimismenetelmät: Ryhmäkohtaisten kontaktituntien lisäksi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta tulohaastattelun muodossa. Häntä myös ohjataan ammatillisen kasvuun portfolion avaamisen muodossa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opiskeltavaan alaansa vierailujen, luentojen ja alumnitoiminnan avulla. Opiskelija saa myös verkko-ohjausta ja häntä ohjataan itseohjautuvuuteen ja tiedonhankintaan.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Opintopolku KTAMK:n sivuilla
 • verkko- ja muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa


Arviointi: hyväksytty - hylätty.

Muuta: Osa opintojakson asioista on yhteisiä kaikille toimialoille, osa on koulutusohjelman sisäisiä käytänteitä.

11P002 Tiedonhaku ja e-oppiminen, 3 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään. Opiskelija oppii käyttämään oman alansa tietokantoja ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Kurssilla perehdytään tiedonhankinnan perusteisiin ja sen aikana opskellaan verkko-opiskelun taitoja.

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot (verkkotunnusten jakaminen, opintojakson esittely, tietokantojen esittelyä ja käytön ohjausta) Demonstraatiot, harjoitukset ja oppimiskeskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: verkossa oleva materiaali ja kirjaston sivut

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Muuta: Opintojakso jakaantuu kahteen verkkokurssiin: peruskurssina on Verkko-oppiminen ja tiedonhankinta ja jatkokurssina on alakohtainen tiedonhankinta.

11P003 English for Entrepreneurial Activities, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija oppii englanninkielistä liike-ja talouselämän perussanastoa sekä kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen). Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissään.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • liike- ja talouselämän perussanasto
 • Suomi-tietouteen liittyvää perussanasto

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, mutta ohjattuun työskentelyyn kuuluu esseiden ja käännösten tekeminen sekä suullisten tehtävien valmistelu. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen messutapahtuman.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hannukainen & Karppinen & Fraser & Koivusalo & Mikkonen & Toivanen & Stansfield. 2002 (tai uudempi). Big Deal. Edita.
 • opettajan tunnilla jakama oheismateriaali

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla sekä opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 2. jaksolla 1 op, 3. jaksolla 1 op ja 4. jaksolla 1 op.

11P004 Oral and Written Business Interaction, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija oppii viestimään tehokkaasti erilaisissa liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Käytännön liike-elämään liittyvien suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla opiskelija oppii ymmärtämään hyvän kielenkäyttötaitojen merkityksen tärkeänä osana tulevaa ammattitaitoaan ja motivoituu kehittämään kielenkäyttötaitoaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • työnhakuun liittyvät viestintätilanteet (työhakemus, työhaastattelu)
 • liikeviestintään liittyvät viestintätilanteet (liikeviestit ja puhelimessa puhuminen)

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattua pari- ja ryhmätyöskentelyä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu työnhakuprosessin sekä puhelinkeskusteljen kirjallinen ja suullinen valmistelu ja erilaisten liikeviestien kirjoittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hannukainen & Karppinen & Fraser & Koivusalo & Mikkonen & Toivanen & Stansfield. 2002 (tai uudempi). Big Deal. Edita.
 • opettajan tunnilla jakama oheismateriaali

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla sekä opintotehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen oppitunneilla. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jaksolla 1 op ja 2. jaksolla 2 op.

11P005 Coping with Presentations, Meetings and Negotiations, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa valmistella ja toteuttaa suullisia esityksia ja alustuksia, jotka liittyvät liike-elämän eri tilanteisiin. Opiskelija oppii myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liike-elämän kokouksia ja neuvotteluja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Opiskelija oppii tiedostamaan erilaisten harjoitusten kautta suullisen ja kirjallisen kielenkäyttötaidon merkityksen liike-elämän monikulttuurisissa tilanteissa.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • suulliset esitykset ja alustukset
 • kokoukset
 • neuvottelujen perusteet asiakirjoineen


Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattuja pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu suullisten esitysten, alustusten, kokouksien ja neuvottelujen valmistelu asiakirjoineen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Hannukainen & Karppinen & Fraser & Koivusalo & Mikkonen & Toivanen & Stansfield. 2002 (tai uudempi). Big Deal. Edita.
 • opettajan tunnilla jakama oheismateriaali

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla. Suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen sekä niiden palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0-5.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuoden 1. jaksolla.

11P006 Grundstudier i affärssvenska, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija oppii alan perussananastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ammattikorkeakoulussa ja halua kehittää kielitaitoaan kohti tulevaisuuden työtehtäviä.

Opiskeltava asiakokonaisuus:liike-elämän perussanaston lisäksi pohjoismaista kaupankäyntiin ja elinkeinoelämään liittyvää sanastoa sekä opiskelija harjoittelee ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvittavia asiakaskontakteja ruotsin kielellä. Lisäksi opiskelija avaa portfolion ruotsin kielen osalta. Opintojaksoon kuuluu myös oppimistilanne minimessujen muodossa, joka toteutetaan yhteistyössä englannin vastavan opintojakson kanssa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojakson alussa opettaja ilmoittaa hankittavan materiaalin seuraavista:

 • Fabritius & Melkko. Medspelare i affärer. WSOY.
 • Fabritius & Melkko. Bonus. WSOY.
 • Fabritius & Melkko. Samspel. WSOY.

Arviointi: Arvionnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80%, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 2. jakso = 2 op ja 4. jakso = 1 op Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %.

11P007 Affärskommunikation, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija oppii työnhaussa ja liikeviestinnässä tarvittavaa kielitaitoa ja lisää kulttuuritietämystään pohjoismaisessa kaupankäynnissä. Hän tiedostaa ruotsin kielen merkityksen kaupankäynnissä ja haluaa kehittää kielitaitoaan edelleen.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • tavanomaiset liikekirjeet ja dokumentit
 • puhelin- ja asiakaskontaktit
 • työnhaussa tarvittavan osaamisen ja kulttuurituntemuksen sekä ammatillista kasvua osoittava portfolio

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Fabritius & Melkko. 2002 (tai uudempi). Skriv & Ring. WSOY.

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jakso = 1 op, 2. jakso = 1 op ja 4. jakso = 1 op

11P008 Möten och förhandlingar, 3 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus
Opiskelija hyödyntää henkilökohtaisella opintopolullaan oppimaansa sekä keskittyy 3. vuoden pääteemoissa tarvittavaan kielitaitoon. Opiskelija oppii kokouksissa ja neuvotteluissa tarvittavaa ruotsia ja osaa raportoida niistä kirjallisesti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Sarvikivi & Ohinen & Huttunen. Säger du det? WSOY.

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot)

Muuta: Opintojakso toteutetaan 3. opiskeluvuoden aikana seuraavasti: 1. jakso = 2 op, 3. jakso = 1 op

11P009 Talousmatematiikka, 3 op


Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet asiakaskäytännöissä tarvittavaan perusmatematiikkaa.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • prosenttilasku: Käsitellään perussuureet, muutuneet arvot, peräkkäiset prosenttimuutokset ja prosenttiyyksikkö
 • arvolisävero: Käsitellään arvolisäveron lasku verottomasta ja verollisesta hinnasta sekä hintojen muuttumisen vaikutukset laskelmissa
 • indeksit: Käsitellään yksinkertainen ineksi ja indeksisarjojen hyväksikäyttö.
 • korkolasku: Harjoitellaan peruskaavan kaikkien suureiden käyttöä sekä kasvanutta pääomaa.


Opintojakson oppimismenetelmät: oppitunnit, kotitehtävät, tehtävien tarkastus, tunnilla ohjattua harjoittelua

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Saarinen, P. & Kolttola, E. & Pösö, J. Liike-elämän matematiikka. EDITA.

Arviointi: tentti, arvoasteikko 1 – 5

11P010 Tietotekniset taidot 1, 4 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa Tietokoneen A-ajokorttitutkintoon sisältyvien Tietotekniikan perusteet, Laitteen käyttö ja tiedonhallinta, Esitysgrafiikka-, Taulukkolaskenta- ja Tekstinkäsittely-osioiden osaamistaso.

Opintojakson oppimismenetelmät: lähiopetus ja verkkoharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen A-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu laitekokeista (60 %) sekä verkkoharjoituksista ja oppimistehtävistä (40 %).

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuonna seuraavasti: 1. jakso 1 op., 2. jakso 1 op., 3. jakso 1 op. ja 4. jakso 1 op. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti, jossa pääpaino on verkkotyöskentelyssä.

11P011 Tietotekniset taidot 2, 3 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa soveltuvin osin Tietokoneen AB-ajokorttitutkintoon sisältyvien Verkkojulkaisun hallinta -osion ja tekstinkäsittelyosion osaamistason.

Opintojakson oppimismenetelmät: lähiopetus ja verkkoharjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen AB-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointi 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu laitekokeista (60 %) sekä verkkoharjoituksista ja oppimistehtävistä (40 %).

Muuta: Opintojakso toteutetaan 2. opiskeluvuonna seuraavasti: 1. jakso 1 op., 2. jakso 1 op. ja 4. jakso 1 op. Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti, jossa pääpaino on verkkotyöskentelyssä.

11P012 Amk:n tutkimustoiminta, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija perehtyy tieteelliset kriteerit täyttävän tutkielman tekemisen perusteisiin tieteenfilosofisine kysymyksineen sekä oppii hyödyntämään erilaisten raporttien, selvitysten yms. tekemiseen tarvittavan tiedon hankintamenetelmiä. Lisäksi hän perehtyy vallitsevaan tietosuojalakiin ja tutkimuseettisiin toimintaperiaatteisiin sekä ammattikorkeakoulujen T & K-toiminnan perusperiaatteisiin. Opiskelija osaa laatia kiinnostavaa ulkoasultaan ja kieleltään viimeisteltyä oman alansa tieteellistä tekstiä. Hän kykenee kirjoittamaan kiinnostavan ja loogisen tutkimusraportin. Opiskelija hallitsee lähdeviitetekniikan ja täsmällisen tieteellisen kirjoittamisen tyylin.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet: mm.

 • kirjoitusprosessi
 • argumentaatio
 • tieteellisen tekstin rakenne, kieli ja tyyli
 • oikeakielisyys- ja muotoseikat


Opintojakson oppimismenetelmät: kontaktiopetus, luentoja, seminaarityöskentely ja oppimistehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali:


Ajoitus: 2. lukuvuosi

Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5. Tieteellinen kirjoittaminen: Oppimistehtävä 100 %.

Muuta: Suoritustapa: Luentotentti luentojen viimeisellä kerralla. Opintokokonaisuus jakaantuu kahteen 1,5 opintopisteen mittaiseeen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteiseen ja koulutusohjelmittaiseen osakokonaisuuteen.

11P013 Suomen kieli ja viestintä 1, 4 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee prosessikirjoittamisen periaatteet, niin että osaa tuottaa ja tulkita eri tilanteiden vaatimia asiatekstejä. Opiskelija kehitttää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • kirjoittamistrategiat
 • asiatyylin ominaisuudet
 • essee
 • liikekirjeet
 • vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen perusteet
 • asiantuntijapuheenvuoro


Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät sekä kirjalliset ja suulliset näyttökokeet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M 2003. Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

Arviointi: Arvionnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät ja suulliset ja kirjalliset näyttökokeet. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa lähiopiskelussa.

Muuta: Opintojakso toteutetaan 1. opiskeluvuoden kaikilla jaksoilla.

11P014 Suomen kieli ja viestintä 2, 3 op


Opintojakson tavoite: Opiskelija kehittää esiintymistaitoaan. Hän osaa viestiä vakuuttavasti ja tarkoituksenmukaisesti työnhaku-, kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opiskelija kykenee toimimaan sekä puheenjohtajana että osallistujana erilaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa laatia työnhakuun, kokouksiin ja neuvotteluihin liittyvät asiakirjat.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • kokoustaito
 • neuvottelutaito
 • työnhakuun liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä


Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali: Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993. Neuvotellen tulokseen. Porvoo: WSOY tai jokin vastaavat tiedot sisältävä kokous-neuvottelutaidon kirja sekä tunnilla jaettava materiaali

Arviointi: Arvioinnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät.

Muuta: Neuvotteluihin ja työnhakuun liittyvät opinnot toteutetaan 1. ja 2. jaksolla ja kokouksiin liittyvät opinnot 4. jaksolla.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK