Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Yritystoiminnan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S301 Pk-yrityksen markkinointi ja viestintä, 6 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointia ja pk-yritysten viestintää yritysmarkkinoilla toimittaessa. Opiskelija kykenee huomioimaan markkinoinnin eri kilpailukeinojen käyttömahdollisuudet ja yritysviestinnän merkityksen organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä. Opiskelija tutustuu erilaisiin yritysviestinnän keinoihin ja siihen, miten ne tukevat yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaa.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • yritysten välisen kysynnän ja markkinoinnin väliset erityispiirteet
 • markkinointimahdollisuuksien analysointi
 • markkinoinnin kilpailukeinojen käyttö kohdistettuna yritysasiakkaisiin
 • pk-yrityksen toimintaan liittyvä organisaatio- ja markkinointiviestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, pbl-tehtävät, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Rope, T. Business-to-business -markkinointi. Uusin painos. WSOY.
 • Juholin, E. 2001. Communicare! Viestinnän strategia käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä.

Arviointi: harjoitustyöt 100 %

11S302 Markkinoinnin kehittäminen, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojaksolla perehdytään kilpailukykyisen markkinointistrategian laadintaan ja markkinoinnin suunnittelu- ja kehittämisprosessiin. Opiskelussa on keskeisessä asemassa markkinoinnin kehittämissuunnitelman laatiminen toimeksiantona toimivalle yritykselle, jolloin opiskeltavia asioita sovelletaan kohdeyritykseen koko opintojakson ajan.

opiskeltava asiakokonaisuus:

 • yrityksen markkinointistrategia
 • markkina-analyysit osana yrityksen markkinoinnin strategista suunnittelua
 • markkinoinnin suunnittelun mallit
 • markkinoinnin runko- ja vuosisuunnitelmat
 • markkinointikustannusten budjetointi
 • markkinoinnin seuranta ja kehittäminen

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, pbl-ongelmat, itsenäiset ja ohjatut harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tikkanen, H. 2005. Markkinoinnin johtamisen perusteet. Talentum. (soveltuvin osin)
 • Rope, T. 2003. Johdon markkinointiratkaisut. Strateginen markkinointi. WSOY. (soveltuvin osin)
 • Lahtinen & Isoviita. Markkinoinnin suunnittelu. Uusin painos. Tampere: Avaintulos Oy.

Arviointi: harjoitustyöt 100 %

11S303 Myyntityö markkinoinnin tehokeinona, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tulokselliseen myyntityöhön ja asiakaspalveluun vaikuttavat tekijät. Opiskelija perehtyy henkilökohtaiseen myyntityöhön ja sitä tukeviin toimenpiteisiin osana pk-yrityksen markkinointia. Opintojaksolla käydään läpi myyntityön eri vaiheet, ja analysoidaan ja kehitetään opiskelijan omaa myyntitapaa. Opiskelija oppii kehittämään yrityksen myyntityötä.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • myyntityö ja asiakaspalvelu osana pk-yrityksen markkinointia
 • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
 • myyntityö prosessina
 • tuote-esittelyt ja myyntineuvottelut
 • jälkimarkkinointitoimenpiteet osana myyntityötä
 • myyntityön kustannukset
 • myyntityön tehostaminen ja kehittäminen

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, itsenäiset ja ohjatut, myyntityön eri vaiheisiin liittyvät harjoitteet

Kirjallisuus ja muu materiaali: Rope, T. 2003. Onnistu myynnissä. WSOY.

Arviointi: harjoitustyöt 100 %

11S304 Pk-yrityksen laatujohtaminen, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija ymmärtää, mistä yrityksen laatukustannukset prosesseissa ja toiminnoissa aiheutuvat, ja kuinka niitä voidaan järjestelmällisesti karsia. Opiskelija ymmärtää laatunäkökulman yhteyden toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Opiskelijalle selviää, kuinka myös pienyritys voi pitkäjänteisesti rakentaa laatukulttuuria. Opintojaksolla analysoidaan kohdeyrityksen organisaatiokulttuuri ja laaduntuottokyky, määritellään sen yhteistyöverkoston laaduntuottokyky ja kehitystarpeet. Nämä vaiheet tiivistetään yrityksen laatustrategiaksi ja sitä tukevaksi kehittämisohjelmaksi.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

pk-yrityksen laaduntuottokykyyn vaikuttavat tekijät
laatukustannukset
laatukulttuuri yritysverkostossa
itsearviointi pk-yrityksen laatutekniikkana
Opintojakson oppimismenetelmät: luennot ja ohjatut harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Lillrank, P. 1998. Laatuajattelu: laadun filosofia, tekniikka ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Helsinki.
Lecklin, O. 2002. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki.
Laamanen, K. 1997. Kohti huippusuorituksia. Helsinki.
Arviointi: tentti 60 %, harjoitukset 40 %

Muuta: Opintojakson sisältökuvauksen ovat laatineet Mirva Juntti ja Päivi Mastosaari. Tiedot järjestelmään syötti Hannele Keränen.

11S305 Innovaatiotoiminta ja tuotteistaminen, 5 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija ymmärtää tuotteistamisen lähtökohdat ja hallitsee innovointi- ja tuotteistamisprosessin eri vaiheet.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • innovaatiotoiminta strategisena osaamisalueena
 • tuotteistamisen strateginen merkitys ja tarkoitus
 • tuotteistamisen vaiheet (valmistelu, tuotteiden/palveluiden muodostaminen
 • kustannuslaskenta ja hinnoittelu
 • tuotteiden/palveluiden lanseerausmarkkinointi, seuranta ja arviointi)
 • toimintolaskenta tuotteistamisen työkaluna
 • tuotteiden/palveluiden laadun kehittäminen

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot ja harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Lampikoski & Lampikoski. 2004. Kehitä ideasi innovaatioksi. Vantaa.
 • Rope, T. 1999. Lanseerausmarkkinointi. WSOY.

Arviointi: harjoitustyöt 100 %

Muuta: Kirjallisuusluetteloon tulee vielä täydennyksiä.

11S306 Yrityksen strateginen johtaminen ja taloushallinto, 5 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija ymmärtää yrityksen strategioiden yhteyden toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Hän ymmärtää budjetoinnin merkityksen strategioiden toteutumisen varmistamisessa ja yrityksen toiminnan ohjauksessa, osaa avustaa yrityksen osabudjettien laadinnassa ja koota osabudjetit pääbudjeteiksi ja tehdä investointien suunnitteluun liittyviä laskelmia. Opiskelija ymmärtää budjettitarkkailun ja sisäisen raportoinnin merkityksen yrityksen toiminnan ohjauksessa ja osaa keskustella asiasta myös englannin kielellä.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • yrityksen strategisen johtamisen perusteet
 • vuosibudjetin merkitys strategian toteuttamisessa
 • yrityksen budjettisuunnittelun vaiheet ja sisältö
 • investointien suunnittelu
 • tulosyksikön talousohjaus ja sen kehittäminen
 • taulukkolaskennan hyväksikäyttömahdollisuudet
 • tulos- ja tavoitekeskustelu englannin kielellä

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, laskuharjoitukset taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen, yritysvierailu, kirjallisten lähteiden hyödyntäminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Helsinki.
 • J ärvenpää & Partanen & Tuomela. 2001. Moderni taloushallinto - Haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Drury C. Management & Cost Accounting. 6. painos tai uudempi.
 • muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa

Arviointi: arviointi 0-5, tentti 60 %, harjoitukset 40 %

11S307 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee keskeiset välittömän yritysverotuksen säännökset ja pystyy osallistumaan yritykselle tarkoituksenmukaisimman tilinpäätöksen suunnitteluun asiantuntevana suunnittelutiimin jäsenenä.

Opintojakson oppimismenetelmät: ryhmäluennot, keskustelut ja harjoitteet (pbl-pohjaiset)

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tomperi S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Uusin painos. Helsinki: WSOY.
 • lisämateriaalina esimerkiksi: Alhola & Koivikko & Räty & Tuominen. Tilinpäätös ja yritysverotus. Uusin painos. Helsinki: WSOY. sekä Leppiniemi J. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. uusin painos. Helsinki: WSOY.

Arviointi: arviointi 1 - 5, tentti 70 % ja harjoitteet 30 %

11S308 Yritysrahoitus, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja rahoituslähteitä. Hän osaa vertailla eri rahoitusvaihtoehtojen kustannuksia ja riskejä yrityksen rahoituksen hankinnassa. Opiskelija tietää julkisensektorin rahoitustukijärjestelmän ja pankkitoiminnan periaatteet ja osaa toimia yhteistyössä rahoitusta myöntävien tahojen kanssa.

Opintojakson oppimismenetelmät: ryhmäluennot, pbl-perusteiset harjoitteet

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Martikainen, T. Rahoituksen perusteet. Uusin painos. Porvoo: WSOY.
 • Suomen Pankkiyhdistyksen julkaisut, Suomen rahoitusmarkkinat, Yritys ja pankki.
 • muiden rahoituslaitosten ja julkissektorin julkaisuja
 • Leppiniemi, J. Rahoitus. Uusin painos. Vantaa
 • Knupfer & Puttonen. 2004. Moderni rahoitus. Helsinki: WSO
 • Niskanen & Niskanen. Yritysrahoitus. Helsinki: Oy Edita Ab.

Arviointi: arviointi 1 - 5, tentti 60 % ja harjoitteet 40 %

11S309 PK-yrityksen henkilöstön kehittäminen, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstön roolin ja merkityksen pienyritykselle. Lisäksi hän ymmärtää, miten yrityksessä jo olevaa osaamista hyödynnetään ja mistä tarvittavaa, uutta osaamista rekrytoidaan. Opiskelija näkee myös osaamisen yhteyden yrityksen keskeisiin kilpailutekijöihin ja liiketaloudelliseen menetykseen. Opiskelija oppii kytkemään oman osaamisensa pk-sektorin työtehtävissä vaadittavaan osaamiseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • strategisen henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet
 • oppimisen ja osaamisen tarpeet strategian toteuttamisessa
 • pk-yrityksen henkilöstösuunnittelu ja siihen vaikuttavat muutostekijät
 • oppivan organisaation puitteet ja työprosessien kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, ohjaus ja oppimispäiväkirja

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Viitala, R. 2003 tai uudempi. Henkilöstöjohtaminen. Helsinki.
 • Vaahtio, E-L. Rekrytointi menestystekijänä. Edita.
 • muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: oppimispäiväkirja 100 %

Muuta: Opintojakson sisältökuvauksen ovat laatineet Mirva Juntti ja Päivi Mastosaari. Tiedot järjestelmään syötti Hannele Keränen.

11S310 Yritystoiminnan tutkimus, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija tutustuu yritystoiminnan alan viimeisimpiin tutkimuksiin ja niissä käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa lukemaan ja ymmärtämään alan julkaisujen tuloksia sekä suunnittelemaan oman opinnäytetyönsä toteutusta.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • yritystoiminnan alalla tehtävä tutkimus ja opinnäytetyöt
 • yritystoiminnan tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät
 • tutkimussuunnitelman tekeminen

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, tutkimusmenetelmiin ja tutkimustuloksiin tutustuminen, tutkimussuunnitelman laatiminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Eskola, J. & Suoranta, J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Yin, R. K. Case Study Research. Design and Methods.
 • Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus.
 • Neilimo, K. & Näsi, J. 1980. Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Yrityksen taloustieteen ja yritysoikeuden laitoksen julkaisuja. Sarja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Salmi & Järvenpää. 2000.
 • Heikkilä, T. 2002. Tilastollisen tutkimuksen tekeminen. Edita (soveltuvin osin)
 • muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointi: arviointi 0-5, oppimistehtävä 100 %.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK