Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Perusopinnot

221400 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 3 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan oppimiseen ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Hän tunnistaa työelämän haasteet ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset ammattialansa kehittymiselle sekä oman alan yrittäjyydelle. Opintojaksoon kytkeytyy keskeisesti myös yrittäjyyden hahmottaminen henkilöön liittyvänä ilmiönä, jolloin esimerkiksi itsetuntemus, persoonalliset ominaispiirteet ja asennetekijät (tilannetaju, oppimis- ja uudistumiskyky, luovuus, kyky kannustaa muita, tiedon jakaminen ja sen avulla oman osaamisen kehittäminen) ovat tarkastelun kohteina.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan osana oppimistaan. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa tietoon ja käytäntöihin ja asettaa tältä pohjalta tavoitteet opinnoilleen.

Oppimismenetelmät: Lähiopetus 16 tuntia, oman alan ammattilaisen haastattelu 2 tuntia, hops-keskustelu 1 tuntia, portfolion ohjeistus 2 tuntia, virtuaaliopiskelu ja oppimistehtävät 58 tuntia.

Arviointi: Osallistuminen lähiopetukseen 30 %, oppimistehtävät 70 %.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

221401 Tiedonhaku ja eLearning, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelijalle tulee käsitys kokonaisvaltaisesta oppimisympäristöstä, johon kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media. Opiskelija hallitsee avoimien oppimisympäristöjen ohjelmat, laitteet ja välineet ja osaa käyttää niitä oppimisen apuvälineinä. Opiskelija tuntee avoimien oppimisympäristöjen käyttöperiaatteet, tietää opettajan ja oppijan toimintamallin etäopetuksessa ja ymmärtää elinikäisen oppimisen mahdollisuudet virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Etäopiskelun periaate ja etäopetusvälineet (tietoverkot, videoneuvottelujärjestelmät, WebCT, Learn Linc, jne.), avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät pedagogiset lähtökohdat, kouluttajan ja opiskelijoiden työvälineet, opettajan ja opiskelijan toimintamalli avoimissa opetusympäristöissä, virtuaalikokouskäytäntö ja eri toimijoiden roolit, virtuaaliammattikorkeakoulun opetustarjonta.

Oppimismenetelmät: luennot 15 h, ohjatut harjoitukset 15 h, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 50 h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Internet.

Arviointi:  Oppimistehtävät 100%.  Arviointiasteikko 0-5.

221402 Uusmedian luku- ja kirjoitustaito, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa tarkkailemaan uusmediassa tapahtuvaa viestintää ja perehdyttää hänet uusmedian sisällöntuotantoon, niin että hän tuntee verkkojulkaisun suunnitteluprosessin vaiheet ja ymmärtää, miten julkaisun ulkoasu ja sisältö vahvistavat yhdessä sanomaa. Kurssi harjaannuttaa opiskelijaa kirjoittamaan uusmedian tekstejä. Lisäksi perehdytään kuvan merkitykseen viestinnässä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Verkkojulkaisun suunnitteluprosessi, verkkojulkaisun ulkoasun suunnittelu, kuva-analyysi, verkkotekstin tuottaminen, tekstin silmäiltävyys ja luettavuus, kielenhuolto.

Oppimismenetelmät: 30 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia, 50 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste.

Oheismateriaali: Esim. Hatva, Anja (toim.) Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu; Alasilta, Näin kirjoitat verkkoon.

Arviointi: Oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 100 %, läsnäolovelvoite 80 %.

221403 Käsikirjoitus ja sisällöntuotanto, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sisältötuotantoprojektin pääperiaatteet. Opiskelija hallitsee käsikirjoitusprosessin ja osaa tehdä kasikirjoituksen, jonka pohjalta voidaan tuottaa sovelluksia eri medioihin. Hän osaa ideoida ja konkretisoida ideat suunnittelun ja toteutuksen vaatimusten mukaisesti. 

Opiskeltava asiakokonaisuus: Sisällöntuotantoprojekti, sisällöntuotannonprosessi.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luennot, 48 tuntia oppimistehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Lukkari: Digitaalisen sisältötuotantoprojektin hallinta. IT Press 2004. Jussi Luukkonen: Digitaalisen median käsikirjoittaminen 2000.

Arviointi:  Oppimistehtävä 100%, mutta ennen arviointia oppimispäiväkirjan tulee olla hyväksytty.

221404 Kokous- ja neuvottelutaito, bisnestavat, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilasiin työelämän kokous- ja neuvottelutilanteisiin. Opiskelija saa valmiudet toimia sekä osanottajana että puheenjohtajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Tavoitteena on myös lisätä esiintymis- ja käyttäytymisvalmiuksia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opiskeltava asiakokonaisuus:  Muodollinen kokoustekniikka, työelämän palaverit kokoustyyppeinä, neuvotteluharjoitukset, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, valmisteltu asiantuntijan puheenvuoro, pukeutuminen ja etiketti työelämässä.

Oppimismenetelmät:  30 tuntia luentoja, 50 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: opetusmonisteet.

Oheiskirjallisuus: esim. Lehtonen, Neuvotellen tulokseen; Aulanko, Rohkeasti puhumaan.

Arviointi: Oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 100 %, 80 %:n läsnäolovelvoite.

Ruotsin valmentava, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija täydentää mahdollisia puutteitaan ko. kielen perusrakenteissa, jotta hän voi suorittaa hyväksytysti ko. kielen perusopinnot.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Kielen perusrakenteiden kertaus ja päivitys.

Oppimismenetelmät: Opiskelijan kielitaito testataan KTAMK:n kaikilla toimialoilla ns. Dialang-testillä, jonka tulosten perusteella opiskelija ohjataan ruotsin valmentavalle opintojaksolle. 40 tuntia luentoja ja tehtäviä opettajan johdolla, 40 tuntia harjoitusten tekemistä ja kieliopin kertausta.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Data & Dokument. Maarit Ohinen (WSOY), kielen peruskielioppi ja opettajan laatima opetusmateriaali.

Arviointi: Kokoavan tentti (50 %), osakokeet ja aktiivisuus ja kehittyminen ko. kielessä (50 %).

221405 Ruotsi 1, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii alan perussanastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tietokone työvälineenä, IT Pohjoismaissa, tietoturvallisuus ja yrityssanastoa.

Oppimismenetelmät: 40 tuntia kontaktiopetusta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. 40 tuntia omatoimista ohjattua harjoitusten tekemistä sekä suullisiin esityksiin ja tentteihin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Data och Dokument, IT-svenska (Ohinen):WSOY 2001, Tietotekniikan liiton atk-sanakirja 1999:satku.fi 1999.

Arviointi: Kontaktitunteihin vähintään 80% osallistuminen, sanakokeet, kirjalliset ja suulliset työt (50 %) ja kokoava kirjallinen tentti, josta opiskelija on saanut vähintään T1 (50%).Tuntiaktiivisuus luetaan aina opiskelijan eduksi arvioinnissa.

HUOM: edeltävät opinnot: Dialang-testin hyväksytty suorittaminen / Ruotsin valmentava

Opintojakson suorittaminen on osa B1.2 (tyydyttävät tiedot) kielitaitoa, joka on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus.

221406 Ruotsi 2, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ruotsinkielessä.

Opiskeltava asiakokonaisuus:  systeemityö, työnhaku, sähköpostiviestintä ja  puhelin työvälineenä sekä liikekirjeet.

Oppimismenetelmät: 40 tuntia kontaktiopetusta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. 40 tuntia omatoimista ohjattua harjoitusten tekemistä sekä suullisiin esityksiin ja tentteihin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Data och Dokument, IT-svenska (Ohinen):WSOY 2001. Skriv & Ring ,affärssvenska (Fabritius, Melkko) : WSOY 2002.

Arviointi: Kontaktitunteihin vähintään 80% osallistuminen, sanakokeet, kirjalliset ja suulliset työt (50 %) ja kokoava, kirjallinen tentti, josta opiskelija on saanut vähintään T1 (50%). Tuntiaktiivisuus luetaan aina opiskelijan eduksi arvioinnissa.

HUOM: edeltävät opinnot: ruotsi 1 ja Dialang-testi / Ruotsin valmentava

Opintojakson suorittaminen antaa vähintään B1.2 (tyydyttävät tiedot) kielitaidon, joka on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus ja joka vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa, ns. pientä virkamiestutkintoa.

220408 EDP-English (ATK Englanti) (vir), 3 op

Opintojakson tavoite: The objective of the course is to provide students with knowledge and skills in the English language with a clear focus on EDP vocabulary and structures.

Opiskeltava asiakokonaisuus: The contents of the course provide students with general introductions in English into a number of computing subjects. The assignments test their abilities to understand, summarise and report data from EDP texts and draw conclusions based on them. In addition, students will learn to write a short formal research paper in English, based on one of the subjects dealt with in the course.

Oppimismenetelmät: There will be 6 hours of contact instructions and 74 hours of self supervised studying (web course). The course will make intensive use of the on-line learning environment.

Kirjallisuus ja muu materiaali: All materials will be provided via the web course environment.

Arviointi: The assessment will be based on both English language skills and knowledge of the computing subjects with a focus on:

- an active participation in on-line tasks (25%)
- completion of assignments by the due dates (25%)
- a limited research paper (25%)
- a final monitored on-line exam at the end of the course (25%).

221407 English and Communication, 3 op

Opintojakson tavoite: The objective of the course is to provide students with knowledge and skills in English language to efficiently communicate in writing, in giving presentations and holding meetings and negotiations.

Opiskeltava asiakokonaisuus: The contents of the course provide students with opportunities to learn to give good presentations, to introduce topics for discussions at informal meetings, to plan and participate in negotiations. The students will learn the meeting and negotiations procedure, language and documentation, which are, writing inquiries and replies, complaint and adjustments, memos and reports. Students will also be provided instructions on writing a CV and job application.

Oppimismenetelmät: There will be 48 hours of contact instructions and 32 hours of self supervised studying.

Kirjallisuus ja muu materiaali: The literature will be provided during lessons.

Arviointi: There will be no formal written exam for this course and therefore the assessment will be based on the following:
- an 80% mandatory attendance (25%)
- completion of home assignments by the due dates (25%)
- in class tests on written communication (25%)
- a final meeting/negotiation and a final presentation to be held towards the end of the course (25%).

221408 Tietoturva (vir), 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tietää tietoturvan merkityksen organisaation toiminnan kannalta ja osaa tehdä tietojärjestelmän tietoturvasuunnitelman ja toteuttaa sen käyttäen teknisiä ja ohjelmistollisia apuvälineitä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Organisaation tietoturva-analyysi, riskinhallinta, tietoturvastrategiat, tietoturvasuunnittelu, virustorjuntaohjelmistot ja palomuurit, salaustekniikat, yksilö ja tietoturva, varmennus, toipumismenettelyt.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia sekä 48 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, www-lähteet.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %, asteikko 0-5.

221409 Käyttöjärjestelmät 1, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet perustoimintojen hallintaan eri työasemakoneiden käyttöjärjestelmissä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Työasemakoneiden käyttöjärjestelmien teoria. Käyttöjärjestelmien asennus ja päivittäminen. Tiedostojärjestelmät. Käyttäjätilien hallinta. Laitteiden asennus ja ajurien hallinta. Käyttöjärjestelmän ylläpito.

Oppimismenetelmät: 50 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 55 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, käyttöjärjestelmien aputiedostot, www-lähteet.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %, asteikko 0-5.

221410 Laitteistot, 4 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, perehdyttää opiskelijaa PC - tietokoneen tehokkaaseen käyttöön sekä oheislaitteiden liittämiseen ja ohjaukseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: PC-tietokoneen rakenne. Emolevyt, prosessorit, muistit, väylät, optiset ja magneettiset tallennuslaitteet, näytönohjaimet ja näyttö, tulostimet, päätelaitteet. Laitteistojen asennus, konfigurointi, vianetsintä ja korjaus.

Oppimismenetelmät: 50 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 55 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, laitteistojen käsikirjat ja www-lähteitä.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 % , asteikko 0-5.

221411 Tietoliikenteen perusteet, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelijaa tietoliikenteen käsitteisiin, periaatteisiin, tietoliikenneprotokolliin, tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon ja lähiverkon rakenteeseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Siirtotekniikan peruskäsitteet (signaali, kaistanleveys, kapasiteetti, amplitudi, jakso, suodatus, vaimennus, kohina, BER, tasavirtakomponentti, kulkuaikavääristymä, huojunta, dispersio, ylikuuluminen, heijastuminen, A/D&D/A, kvantisointikohina). Tietoliikenteen tiedonsiirtotapojen, siirtotien käytön, kanavanjaon ja tietovuon hallinnan ymmärtäminen. Lähiverkon laitteiden (toistin, keskitin, kytkin, silta, reititin), protokollien (ISO/OSI, TCP/IP) ja topologioiden tuntemus. Tietoverkon yhteyksien tutkiminen komentoriviohjelmilla. Modeemi, ISDN, xDSL, Kaapelimodeemi, ATM. Standardointityö ja standardointijärjestöt.

Oppimismenetelmät: 36 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 44 tuntia oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %.

221412 Johdanto www-ohjelmointiin, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa HTML-kielen perusteet ja osaa koodata www-sivuja. Hän tietää miten eri työvälineet (ASP, PHP, XML, JavaScript, CSS) liittyvät www-ohjelmointiin ja mitä niillä voi tehdä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: HTML-kielen perusteet ja www-sivujen koodaus, CSS-tyylien käyttö HTML-sivuilla. XML-perusteet ja lyhyt esittely JavaScript-käytöstä www-sivuilla.

Oppimismenetelmät:  Luennot 10h, ohjatut harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 50h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: HTML&XHTML Trainer Kit, Dick Oliver - ITPRESS.

Arviointi: Tentti 70 %, harjoitukset 30 %. Molemmat osat suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

221413 Kuvan ja äänen editointi, 4 op

Opintojakson tavoite:  Opiskelija osaa saattaa ääni- ja kuvainformaatiota digitaaliseen muotoon. Hän hallitsee kuvankäsittelyn työvälineohjelmat, tietää tekijänoikeudet ja teostosäännöt. Opintojakson aikana hän oppii hallitsemaan kuvan digitoimisen ja grafiikan tuottamisen suoraan tietokoneella, sen muokkauksen ja muuntamisen eri käyttötarkoituksia varten.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

  • digitaalikamerat ja -videokamerat
  • skannerit
  • kuvankäsittely ja -muokkaaminen
  • äänen digitointi
  • kuvan ja äänen siirtäminen eri käyttötarkoituksiin

Oppimismenetelmät: 40 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 80 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintomoniste ja käsikirjat.

Arviointi: Asteikolla 0-5. Oppimistehtävät 50% , aktiivinen tuntityö ja harjoitukset tunneilla  50 %, 80 %:n läsnäolo tunneilla.

221414 Matematiikka, 3 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää matemaattisia apuvälineitä ongelmanratkaisussa, tietojen analysoinnissa ja päätöksenteossa. Hän tietää eri menetelmien soveltamismahdollisuudet ja rajoitukset sekä niiden tietokonesovellusohjelmat.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset, joukko-oppi, klassinen lauselogiikka, tilastojen suunnittelu ja tilastomenetelmät, tilastojen taulukkomuotoinen ja graafinen esitys tilasto-ohjelmisto, taulukkolaskentaohjelmisto.

Oppimismenetelmät: Luennot ja ohjattu harjoittelu sekä oppimistehtävät ja tenttiin valmistautuminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Rantanen. Yksi nolla - tietotekniikan logiikkaa ja matematiikkaa. Atk -instituutti.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. WSOY.

Arviointi: tentti 70 %, oppimistehtävät, aktiivinen tuntityö 30 %, 80 %:n läsnäolo tunneilla.

221415 Ohjelmointitekniikka, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ohjelmistosuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella ja kuvata loogisesti oikein toimivan tietokoneohjelman.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Ohjelmoinnin perusrakenteet ja algoritmit. Ohjelman loogisen ratkaisun kuvaaminen kaavio-ohjelmalla (MS Visio).

Oppimismenetelmät: 30 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 50 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: opetusmoniste, http://www.w3schools.com/

Arviointi: Tentti, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö.

221416 Tietokantojen suunnittelu, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää, suunnitella, toteuttaa ja normalisoida relaatiotietokannan ja hän osaa tehdä organisaation tietomallin. Hän osaa suunnitella tietokannan turvaamisen ja hallitsee tietokantoihin kohdistuvat keskeiset operointitoiminnot.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Relaatiotietokannan määrittely, suunnittelu, toteutus ja normalisointi sekä virittämistoimenpiteet. Indeksoinnin merkitys, tietoarkkitehtuurin dokumentointi ja tietokantojen turvaaminen.

Oppimismenetelmät: Luennot 30 h, harjoitustehtävät 20 h, itseopiskelu 30.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003).
Harjoitustehtävät, luentomateriaali, www-materiaali.

Lähdekirjallisuus:  Elmasri, Navathe: Fundamentals of Database System, Addison-Wesley.

Arviointi: Tentti 60 %, harjoitustehtävät 40 %.

221417 IT-oikeus (vir), 3 op

Opintojakson tavoite:  Opiskelija hallitsee IT -alan oikeudelliset erityiskysymykset ja osaa laatia IT -alalla tarvittavia asiakirjoja.

Opiskeltava asiakokonaisuus: IT-alan sopimukset, IT 2000 -mallisopimussarja ja vakioehdot, IT-alalla työskentelevän työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet, tietoverkkoihin liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset.

Oppimismenetelmät: Luennot 60 kontaktituntia. Harjoittelun määrä: 20 tuntia virtuaaliopintoja ja -tehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: : Hyvärinen - Hulkko - Ohvo - Varjola-Vahvelainen: Yksityisoikeuden perusteet, (WSOY 1998) (osin) ja Rahnasto, Ilkka: Internet-oikeuden perusteet (1998).
Tuomas Mylly (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, Kauppakaari lakimiesliiton julkaisu, Gummerus, 2001. Pirkko-Liisa Haarmann: Immateriaalioikeuden oppikirja, Kauppakaari lakimiesliiton julkaisu, Gummerus, 2001

Arviointi:  Tentti 60 %, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät 40 %.

221418 Projektitoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja johtaa organisaation kehittämisprojektin ja hallitsee projektinhallintaohjelmiston käytön projektin suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa ja osaa toimia myös tiimin jäsenenä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Johdatus projektityöskentelyyn, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet, viestinnän rooli ja kanavat projektissa, projektin organisointi, projektin suunnittelu  ja seuranta, laadun varmistus projektissa, projektin päättäminen ja projektinhallintaohjelmiston käyttö (MS Project).

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, kirjallisuuden lukeminen 22 tuntia, ohjelmiston käyttö ja projektitehtävä 16 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kai Ruuska: Projekti hallintaan, Suomen Atk-kustannus Oy / Gummerus Kirjapaino Oy, 2001, ISBN 951-762-750-5.

Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5 ja hyväksytyn projektitehtävän suoritusta ja luennoille osallistumista (80 %).

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK