Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Suuntaavat ammatilliset opinnot

223400 Java-ohjelmointi, 9 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija olio-ohjelmointiin käyttäen Java-ohjelmointikieltä. Opiskelija hallitsee ohjelmoinnissa tarvittavat taidot niin, että hän pystyy tuottamaan ohjelmia Java-kielellä ja pystyy omaksumaan uusia ohjelmointikieliä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Ohjelmoinnin perusteet ja perusrakenteet, olio-ohjelmointi Java-ohjelmointikielellä, graafisen käyttöliittymän toteutus, tapahtumankäsittelijät, virheiden käsittely, tiedostojen käyttö.

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintomoniste ja kirjallisuus, joka ilmoitetaan opintojakson alussa. WWW-lähde: java.sun.com.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävä 30 %.

223401  PHP-ohjelmointi, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjaisen www-sovelluksen PHP-kielellä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Www ohjelmointiympäristönä, selain/palvelin-vuorovaikutus, PHP-ohjelmointikieli, tietokantayhteydet ja sähköpostin käsittely.

Oppimismenetelmät: Luennot 10h, ohjatut harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 50h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: PHP Web-ohjelmoinnin peruskirja, Docendo

Arviointi: Tentti 40 %, oppimistehtävä ja harjoitukset 60 %. Molemmat osat on suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

223402 WWW-palvelimet, 3 op

Opintojakson tavoite: WWW-palvelinohjelmiston valinta, asennus ja konfigurointi eri palvelinympäristöihin..

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • Palvelinkoneen valinta, palvelinohjelmiston valinta.
 • Www-palvelinohjelmiston asennus ja konfigurointi.
 • Www-palvelimen tietoturva.
 • Harjoitustunneilla asennetaan joitakin www-palvelinohjelmistoja.
 • Lisäksi kokeillaan ohjelmointiympäristöjen konfigurointia ko. palvelimilla.

Oppimismenetelmät:  Luennot 10h, ohjatut harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 50h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ohjelmistojen manuaalit.

Arviointi: Tentti 100%.  Molemmat osat suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

223403 Visual Basic, 6 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa Visual Basic .NET kehitysympäristössä laajahkoja Windows-ohjelmaprojekteja ja toteuttaa tietokantaliittymän (ADO-rajapinta) VB.NET-ympäristössä.

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • Visual Basicin tietotyypit, kontrollirakenteet, käyttöliittymä ja yleisimmät kontrollit (käyttöliittymäkomponentit).
 • Virheidenkäsittely, debuggaus ja ohjelman testaus.
 • Omat luokat, attribuutit ja metodit.
 • ADO-rajapinta, dataset, Crystal Reports ja XML.

Oppimismenetelmät: Luennot 60 h, harjoitukset 30, itsenäinen opiskelu 70 h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Keith Franklin, VB.NET , Docendo, ISBN : 951-846-156-2. Tehtävät, luentomateriaali, www-sivut.

Arviointi: Tentti 60 %, Oppimistehtävät 40 %.

223404  Ohjelmointiprojekti, 7 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on soveltaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja käytännön tehtävään ja oppia työskentelemään monialaisessa projektiorganisaatiossa, johon voi kuulua muita toimialoja, koulutusohjelmia tai työelämäedustajia. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat toimeksiannon perusteella laajahkon verkko-, WWW- tai mobiilisovelluksen käyttäen projektityöskentelyyn kuuluvia toimintatapoja.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Projektin toteutuksessa käytetään projektitoiminnan opintojaksolla opiskeltuja työvälineitä ja -metodeja ja opitaan projektin hallintaa. Käsiteltävä asiakokonaisuus vaihtelee projektin tavoitteiden mukaisesti.

Oppimismenetelmät: Luennot 20, Ohjaus 40, Itsenäinen projektityöskentely 126 h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennot, ohjelmointioppaat, www-sivut. Aiemmin opiskellut projektiin liittyvät kurssit.

Arviointi: Projektin esittely ja tulos 100 %.

223405 ICT-liiketoimintaprosessit, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot yrityksen tai julkisen laitoksen keskeisistä ICT-liiketoimintaan kuuluvista tekijöistä, niiden tehtävästä ja merkityksestä organisaation toiminnalle ja tietohallinnolle. Lisäksi tavoitteena on oppia myymään, markkinoimaan ja hinnoittelemaan web-asiantuntijan osaaminen ja toimimaan hankintaprosessin eri rooleissa (ostaja, myyjä, konsultti).

Opiskeltava asiakokonaisuus:

 • Organisaation talousjärjestelmä
 • IT-budjetin laadinta, hankintaprosessi ja taloudellisuuslaskelmat (kustannus-hyöty-laskelmat, investointilaskelmat, kannattavuuslaskelmat ja vaikutus verotukseen)
 • ICT-palvelun ja ohjelmiston tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi sekä hankintasopimukset.

Oppimismenetelmät: 28 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 52 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opetuksen alussa. http://www.tekes.fi ja http://www.tieke.fi

Arviointi: Tentti  60 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 40 %.

223406 Elektroninen liiketoiminta (vir), 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa suunnitella sähköisessä kaupankäynnissä tarvittavan ohjelmisto- ja laitteistoympäristön.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Sähköisen kauppapaikan suunnittelu, markkinointi, maksutavat, logistiikka.

Oppimismenetelmät:  Luennot 20h, itsenäiset harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 40h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Elektroninen kaupankäynti, Liiketoiminta tietoverkoissa, Teknolit, Verkkoliiketoiminta, Edita, Internet.

Arviointi: Tentti 70 % ja itsenäiset tehtävät 30 %.  Molemmat osat on suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK