Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Syventävät ammatilliset opinnot

225400 AMK:n tutkimustoiminta, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opinnäytetyön suunnitteluun ja tekemiseen. Opiskelija perehtyy tutkimustoiminnan perusteisiin ja tietää niiden soveltamismahdollisuudet ja käyttökelpoisuudet opinnäytetyönsä ja käytännön työn kannalta. Hän sisäistää tutkivan otteen opiskelussaan ja osaa käyttää tehokkaasti hyväksi eri tietolähteitä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tutkimuksen asema ja tehtävä ammattikorkeakouluissa ja ammattikorkeakoulututkimus, tutkimuksen peruskäsitteet, empiirinen tutkimusprosessi ja empiiriset tutkimusmenetelmät, tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tunnusluvut, tutkimustoimintaan liittyvien tietopalvelujen käyttö, tutkimusprojektityö, tutkimuksen raportointi.

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, kirjallisuuden lukeminen ja tutkimusraportteihin tutustuminen 24 tuntia, oppimistehtävän tekeminen 14 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje 2005. Opetusministeriön julkaisut: Kari Kankaala: Kohti tutkimuslähtöisen yrityksen määritelmää, 2005/1 ja Jorma Rantanen: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvitys, 16/043/2004.
Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. Oy Edita Ab.
Hirsjärvi & Remes & Sajavaara. 1997. Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suorittamista arvosteluasteikolla 0-5, hyväksytyn oppimistehtävän tekemistä ja luennoille osallistumista (80%).

225401 Tutkimusmetodit ja teknis-tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

Opintojakson tavoite:  Opintojakson tavoitteena on perehtyä syvällisemmin eri tutkimusmetodeihin ja niiden käyttöön tutkimuksissa. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää opiskelija tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin ja erilaisiin tieteellisiin lähestysmitapoihin.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Oman suuntautumisalan tutkimusmenetelmät, tutkimustyön organisointi ja tekeminen.

Oppimismenetelmät: 28 tuntia luentoja, 52 tuntia oppimistehtävän tekoa, luentojen kertausta ja tenttiin valmistautumista.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Järvinen & Järvinen. Tutkimustoiminnan metodeista. Tampereen yliopiston julkaisu.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävä arvioidaan samanaikaisesti yhtenä kokonaisuutena tentin paino noin 60 %, oppimistehtävän paino noin 40 %.

225402 Tietojenkäsittelyn teoria, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija perehtyy tietojenkäsittelyalan ajankohtaisiin ja keskeisiin teemoihin ja niiden teoreettisiin perusteisiin. Tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys alan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä ja organisaation tietohallinnon kehittämisestä tulevaisuuden haasteet huomioonottaen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Organisaation tietovirrat ja niiden tukeminen tietojärjestelmillä, IT- toiminnan johtaminen ja strateginen suunnittelu, IT- toimintojen ulkoistaminen, EDM ja sähköiset dokumentit, organisationaalinen oppiminen, laatujärjestelmät ja laadun hallinta, Suomen ohjelmistotuoteteollisuuden tulevaisuudennäkymät.

Oppimismenetelmät: Luennot 48tuntia, kirjallisuuden ja tutkimusraporttien lukeminen ja analysointi 48 tuntia, ajankohtaiseen teemaan perehtyminen ja tuloksen esittely 24 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 14 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Järvinen P. 2003. Atk -toiminnan johtaminen. Opinpajan kirja. Tampere. ISBN 952-99233-0-9. Erikseen ilmoitettavat Tekesin verkkojulkaisut osoitteessa: http://www.tekes.fi/julkaisut/index.html
Luennoilla ilmoitettavat ajankohtaisiin teemoihin liittyvät www-sivut ja painetut materiaalit.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5, ajankohtaiseen teemaan perehtymistä ja tuloksen esittelyä, sekä luennoille osallistumista (80 %).

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK