Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Yhteiset ammatilliset opinnot

222400 Yritysprojekti, 12 op

Opintojakson tavoite: Yritysprojektin tavoitteena on, että opiskelija osaa perustaa hightech -yrityksen ja saa kokonaiskuvan yrityksen osakkaiden tehtävistä, toimivaltuuksista ja vastuusta. Lisäksi opiskelija saa käsityksen yrityksen toiminnasta, sen keskeisistä liiketaloudellisista periaatteista ja tehtävistä sekä liiketoimintaprosesseista.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Yritysprojektissa käytetään ja sovelletaan Projekti-toiminta-opintojaksolla läpikäytyjä asioita:

- Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
- Yrityksen perustaminen ja yritysmuodot sekä niiden toiminta
- Sopimusoikeus
- Yritysverkot / yhteistyö
- Kirjanpidon perusteet
- Tilinpäätöksen tulkinta ja tunnusluvut
- Budjetointi
- Välitön ja välillinen verotus
- Kustannuslaskenta
- Markkinoinnin perusteet ja suunnittelu
- Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu
- Liikeviestintä.

Oppimismenetelmät: 90 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia sekä seminaaritöiden esittelyä.
230 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opetuksen alussa.

Arviointi: Oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 60 %, tentti 40 %. Kurssin läpäisemiseksi vaaditaan hyväksytty suoritus em. osa-alueista. 70 %:n läsnäolo tunneilla.

222401 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta (vir), 3 op

Opintojakson tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa yrittäjyyden erilaiset ilmenemismuodot. Tavoitteena on osoittaa opiskelijalle liiketoiminnan ja yrittäjyyden merkitys kehittämällä opiskelijoiden yhteiskunnallista ajattelua ja liiketoimintaosaamista.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Kustannustietoinen, asiakaslähtöinen ja laadukas toiminta; osaamisen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi; liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Oppimismenetelmät: Teemaluennot Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailun ohjelman mukaisesti (kilpailuvaiheet 1. ja 2.). Kenttätyöskentely oman alan osaamisintensiivisestä yrittäjyydestä (yritysvierailut, yrittäjyyden alueellinen ja toimialakohtainen tarkastelu, yrittäjyyden edellytykset ja mahdollisuudet tulevaisuudessa). Verkkotyöskentely liiketoimintaosaamisesta Venture Cup -kilpailun mukaisesti (kilpailuvaiheet 1. ja 2.). Lopetusseminaari ja paneeli (mukana yritysten ja muiden sidosryhmien edustajia) 4 h, Venture Cupin teemaluennot 20 tuntia, yritysvierailut 2 tuntia, esittely- ja palautesessiot 8 tuntia ja ohjatut oppimistehtävät liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta 50 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: McKinsey & Company: Ideasta kasvuyritykseksi - Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Lampikoski & Lampikoski: Kehitä ideasi innovaatioksi.

Arviointi: Osallistuminen Venture Cupin luentosarjaan 30 %, oppimistehtävät 60 %, loppuseminaari 10 %.

222402 Oliopohjainen suunnittelu, 4 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija hallitsee UML (Unified Modelling Language) kieleen kuuluvat suunnittelu- ja kuvausmetodit ja osaa soveltaa niitä käytäntöön ja hän hallitsee UML:ää tukevan CASE -välineen käytön.

Opiskeltava asiakokonaisuus: UML-kuvauskieleen kuuluvat kaaviot, UML:ää tukeva CASE-väline.

Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomateriaali. Kai Koskimies. Oliokirja.  Talentum. 2000
Eriksson & Penker. Uusin painos. UML. IT-Press. ISBN 951-826-026-5.

Arviointi: luentotentti 40 %, oppimistehtävät 30 %, muu näyttö 30 %. 

222403 Käyttöliittymän suunnittelu, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen käyttöliittymien suunnittelun pääperiaatteisiin ja tekniikkoihin. Tavoitteena on oppia vuorovaikutteisten ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymäratkaisujen suunnittelu ja dokumentointi.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Ihmisen ominaisuudet ja näiden ominaisuuksien huomioon otto käyttöliittymän suunnittelussa, käyttöliittymän laitteet, eri elementit ja käytettävyys, vuorovaikutussuunnittelu, layout-suunnittelu ja mallintaminen mallintamistyövälineellä.

Oppimismenetelmät: Luennot 32 tuntia, analyysi ja projektitehtävät 18 tuntia, kirjallisuuden lukeminen 20 tuntia, tenttiin lukeminen ja tentti 10 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Nielsen, J. 2000. WWW-suunnittelu. IT-Press. ISBN 951-826-203-9.  Cooper A. 1999. Nörttien valtakunta. Gummerus. Satku.fi. ISBN 951-762-989-3.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tentin suoritusta arvosteluasteikolla 0-5, hyväksyttyjen oppimistehtävien tekemistä ja läsnäoloa luennoilla (80 %). 

222404 Tietojärjestelmäsuunnittelu, 5 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee yleisimmät tietojärjestelmien rakentamisen mallit, menetelmät ja apuneuvot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hänelle syntyy yleiskuva tietojärjestelmien kehittämisprojektista sekä sen organisoimisesta ja ohjaamisesta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Vaatimusmäärittely ja kehittämisprojektin lähtökohta, systeemiajattelun apuvälineet, suunnittelumallit, suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, kehittämisprojektin organisointi, tietojärjestelmäratkaisun tuottaminen, järjestelmän dokumentointi ja testaus.

Oppimismenetelmät:  Luennot 64 tuntia, oppimistehtävät 24 tuntia, kirjallisuuden lukeminen 32 tuntia, tenttiin valmistautuminen ja tentti 14 tuntia.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Pressmann, R. S. 2000. Software Engineering A Practitioner’s Approach, Mc-Graw-Hill. ISBN 0-07-709677-0. Maciaszek, L. A. 2001. Requirements Analysis and System Design. Developing Information Systems with UML. Addison-Wesley. Beyer, H. Contextual Design: A Customer-Centered Approach to Systems Designs.

Arviointi: Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta arviointiasteikolla 0-5, hyväksyttyjen oppimistehtävien tekemistä ja luennoilla läsnäoloa (80%).

222405 Tietokantojen hallinta, 3 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija perehtyy tietokantojen suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.

Opiskeltava asiakokonaisuus:  Tietokannan suunnittelu, eheys, dynaaminen SQL, MS SQL Server,  transaktiot, talletetut proseduurit ja herättimet.

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ari Hovi, SQL-opas, Docendo 2004, ISBN 941-846-228-3. Hovi, Huotari & Lahdenmäki. 2003. Tietokantojen suunnittelu ja indeksointi. Docendo

Linkkejä: www.sqlcourse.com, www.sqlcourse2.com.

Arviointi: tentti 60 %, harjoitustyö 40 %.

221406 Käyttöjärjestelmät 2, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa nykyisiin käytössä olevien palvelinkäyttöjärjestelmien ominaisuuksiin.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Palvelinkäyttöjärjestelmän valinta ja asennus. Käyttöjärjestelmän konfigurointi ja ylläpito. Hakemistopalvelut. Järjestelmävalvojan tehtäviä. Palvelujen asennus käyttöjärjestelmään ja varmuuskopiointi.

Oppimismenetelmät: 50 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 30 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste, käyttöjärjestelmien aputiedostot, www-lähteet.

Arviointi: Tentti 70 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 30 %, asteikko 0-5.

222407 Tietoverkot, 3 op

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelija tietoverkkojen mahdollisuuksiin, riskeihin, hallintaan, rakentamiseen ja laajentamiseen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Tietoverkkojen mahdollisuuksien ja riskien sekä uusimpien tekniikoiden tarkastelu. Tietoverkkojen rakentaminen, laajentaminen ja hallinta. Verkkokomponenttien asennus ja konfigurointi. Verkkokäyttöjärjestelmien ominaisuudet ja tehtävät tietoverkoissa. Langattomat tietoliikenneverkot. Tele- ja älyverkkojen palvelusuunnittelu ja palveluiden hyödyntäminen. VLAN, VPN, Palomuurit.

Oppimismenetelmät: 32 tuntia luentoja ja ohjattuja harjoituksia. 48 tuntia oppimistehtäviä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Tentti 60 %, oppimistehtävät ja aktiivinen tuntityö 40 %.

222409 WWW-ohjelmointi, 3 op

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjaisen www-sovelluksen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Www-ohjelmointiympäristönä, selain/palvelin -vuorovaikutus, Active Server Pages -ohjelmointiympäristö, tietokantayhteydet ja sähköpostin käsittely.

Oppimismenetelmät: Luennot 16h, ohjatut harjoitukset 20h, itsenäinen opiskelu 44h.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Active Server Pages - Tietokantaohjelmointi internetissä, 2000, IT-Press.

Arviointi: Tentti 40 %, oppimistehtävä ja harjoitukset 60%. Molemmat osat suoritettava hyväksyttävästi. Arviointiasteikko 0-5.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK