Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman taloushallinnon suuntautumisen opetussuunnitelma 2008 - 2009

Perusopinnot

A11P018 Orientaatio opiskeluun 6 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakso sisältää kolme osiota: Ammatillinen kasvu 2,5 op., Opiskelutaidot ja verkko-oppiminen 2 op. ja Tiedonhankinta 1,5 op.

Tavoitteet: Ammatillisen kasvun osio: Opiskelija orientoituu Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun ja omaan koulutusalaansa ohjatusti tullakseen osaksi yhteisöä. Hän oppii koulutusohjelmansa rakenteen, sisällön ja opiskelukäytännöt. Opiskelija harjaantuu sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun ja kehittyy asteittain alansa asiantuntijaksi.

Opiskelutaidot ja verkko-oppiminen -osio: Opiskelija oppii verkko-oppimisympäristön toimintaperiaatteita ja hän osaa käyttää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun verkkopohjaista oppimisympäristöä oppimisensa ja opiskelunsa välineenä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan verkko-opiskelu- ja oppimisvalmiuksia ja osallistuvaa, aktiivista verkko-opiskelua. Opiskelija tunnistaa omien verkko-opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hän osaa arvioida omaa lähtötasoaan ja kehittämishaasteitaan. Opiskelija harjaantuu itseohjautuvaan ja yhteisölliseen verkko-oppimiseen.

Tiedonhankintaosio: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä opiskelussaan että tulevissa työtehtävissään. Opiskelija oppii käyttämään oman alansa tietokantoja ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Opiskeltavat asiakokonaisuudet: Ammatillisen kasvun osio: opiskeluympäristö, opiskeltava ala, opiskelukäytännöt ja erityisesti aikuiskoulutus, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja oman opiskeluprofiilin tunnistaminen, portfolio ja oppimispäiväkirja, ammatillinen kasvu ja sisäinen yrittäjyys, ryhmäytyminen ja tiimityö

Opiskelutaidot ja verkko-oppiminen -osio: virtuaaliopiskelu, avoin ja virtuaalinen oppimisympäristö, amk:n verkkoympäristöt (LearnLinc ja Moodle), opiskelutaidot ja verkko-opiskeluvalmiudet, oppimisen ja opiskelun tukeminen verkossa, eettiset kysymykset ja nettiketti

Tiedonhankintaosio: amk:n oppimiskeskuksissa käytössä olevien tietokantojen esittely, tietokantojen etäkäyttö, alakohtaiset tietokannat ja niiden käyttö, tiedonkäsittely

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen aloitusseminaaripäiviin, verkkoluentoihin, tiimityöskentelyyn sekä oppimis- ja verkkokeskusteluihin, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, itsearviointi- ja oppimistehtävien teko oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
 
Kirjallisuus ja muu materiaali: Oppimisympäristöissä ja verkossa oleva materiaali

Arviointi: Arviointiasteikko hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

A11P003 English for Entrepreneurial Activities 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii englanninkielistä liike- ja talouselämän perussanastoa sekä kehittää taitojaan kielen kaikilla osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen). Opiskelija ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen tulevissa työtehtävissään.

Opiskeltava asiakokonaisuus: liike- ja talouselämän perussanastoa sekä Suomi-tietouteen liittyvää perussanastoa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, mutta ohjattuun työskentelyyn kuuluu esseiden ja käännösten tekeminen sekä suullisten tehtävien valmistelu. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen messutapahtuman.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla kuuntelemalla, kysymällä ja kommentoimalla sekä opintotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

A11P004 Oral and Written Business Interaction 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii viestimään tehokkaasti erilaisissa liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Käytännön liike-elämään liittyvien suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla opiskelija oppii ymmärtämään hyvän kielenkäyttötaitojen merkityksen tärkeänä osana tulevaa ammattitaitoaan ja motivoituu kehittämään kielenkäyttötaitoaan. Opiskeltava asiakokonaisuus: työnhakuun liittyvät viestintätilanteet (työhakemus, työhaastattelu) ja liikeviestintään liittyvät viestintätilanteet (liikeviestit ja puhelimessa puhuminen).

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattua pari- ja ryhmätyöskentelyä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu työnhakuprosessin sekä puhelinkeskusteljen kirjallinen ja suullinen valmistelu ja erilaisten liikeviestien kirjoittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla sekä opintotehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen oppitunneilla. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

A11P005 Coping with Presentations, Meetings and Negotiations 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa valmistella ja toteuttaa suullisia esityksia ja alustuksia, jotka liittyvät liike-elämän eri tilanteisiin. Opiskelija oppii myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liike-elämän kokouksia ja neuvotteluja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Opiskelija oppii tiedostamaan erilaisten harjoitusten kautta suullisen ja kirjallisen kielenkäyttötaidon merkityksen liike-elämän monikulttuurisissa tilanteissa. Opiskeltava asiakokonaisuus: suulliset esitykset ja alustukset ja kokoukset sekä neuvottelujen perusteet asiakirjoineen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee ohjattuja pari- ja ryhmätöitä. Itsenäiseen, ohjattuun työskentelyyn kuuluu suullisten esitysten, alustusten, kokouksien ja neuvottelujen valmistelu asiakirjoineen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin perusta on aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla. Suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen sekä niiden palauttaminen sovittuun aikaan. Kirjalliset ja suulliset tentit. Kontaktitunneille osallistutaan vähintään 80 %. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.


A11P006 Grundstudier i affärssvenska 3 op


Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii alan perussananastoa, osaa aktiivisesti käyttää ruotsin kieltä arki- ja työelämässä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ammattikorkeakoulussa ja halua kehittää kielitaitoaan kohti tulevaisuuden työtehtäviä. Opiskeltava asiakokonaisuus:liike-elämän perussanaston lisäksi pohjoismaista kaupankäyntiin ja elinkeinoelämään liittyvää sanastoa sekä opiskelija harjoittelee ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvittavia asiakaskontakteja ruotsin kielellä. Lisäksi opiskelija avaa portfolion ruotsin kielen osalta. Opintojaksoon kuuluu myös oppimistilanne minimessujen muodossa, joka toteutetaan yhteistyössä englannin vastavan opintojakson kanssa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvionnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot). Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P007 Affärskommunikation 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija oppii työnhaussa ja liikeviestinnässä tarvittavaa kielitaitoa ja lisää kulttuuritietämystään pohjoismaisessa kaupankäynnissä. Hän tiedostaa ruotsin kielen merkityksen kaupankäynnissä ja haluaa kehittää kielitaitoaan edelleen. Opiskeltava asiakokonaisuus: tavanomaiset liikekirjeet ja dokumentit, puhelin- ja asiakaskontaktit, työnhaussa tarvittavan osaamisen ja kulttuurituntemuksen sekä ammatillista kasvua osoittava portfolio.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot). Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P008 Möten och förhandlingar 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hyödyntää henkilökohtaisella opintopolullaan oppimaansa sekä keskittyy 3. vuoden pääteemoissa tarvittavaan kielitaitoon. Opiskelija oppii kokouksissa ja neuvotteluissa tarvittavaa ruotsia ja osaa raportoida niistä kirjallisesti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakso koostuu 36 tunnin kontaktiopetuksesta, jolloin opiskelija tekee pari-, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä opettajan johdolla. Kontaktituntien ulkopuolella opiskelija opiskelee itsenäisesti, mutta ohjatusti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin perusta on osallistuminen kontaktitunneille vähintään 80 %, aktiivinen ote opiskeluun, tehtävien suorittaminen, kirjallinen tentti sekä suullisen kielitaidon osoittaminen. Opintojakson arvioinnin pohjana on eurooppalaiseen viitekehykseen kuuluva tasokuvaus B1.2 (tyydyttävät tiedot). Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11P009 Talousmatematiikka 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet harjoitella asiakaskäytännöissä tarvittavaa perusmatematiikkaa.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, kotitehtävät, tehtävien tarkastus, tunneilla ohjattua harjoittelua

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11P010 Tietotekniset taidot 1  4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa Tietokoneen A-ajokorttitutkintoon sisältyvien tietotekniikan perusteet, laitteen käyttö ja tiedonhallinta, esitysgrafiikka-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyosioiden osaamistaso.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lähiopetus ja verkkoharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen A-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu verkkoharjoituksista (60 %) ja omasta oppimistehtävästä (40 %). Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P011 Tietotekniset taidot 2  3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saavuttaa soveltuvin osin Tietokoneen AB-ajokorttitutkintoon sisältyvien verkkojulkaisun hallinta -osion ja tekstinkäsittelyosion osaamistason.

Opintojakson oppimismenetelmät: Lähiopetus ja verkkoharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opintojaksolla käytetään Tietokoneen AB-ajokorttikoulutuskirjallisuutta sekä sähköistä verkkomateriaalia.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Opintojakson päättöarvosana muodostuu verkkoharjoituksista (60 %) ja omasta oppimistehtävästä (40 %). Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P016 Amk:n tutkimustoiminta 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakso sisältää kaksi osiota: Johdatus opinnäytetyön tekemiseen 1 op. ja Tieteellinen kirjoittaminen 2 op, Tiedonhaku 1 op.

Tavoitteet: Johdatus opinnäytetyön tekemiseen: Opiskelija perehtyy keskeisiin menetelmäratkaisuihin, opintonäytetyön ohjeeseen ja tutustuu jo tehtyihin opinnäytetöihin, jotta hänelle muodostuu mielikuva tavoiteltavasta lopputuloksesta. Opiskelija tekee oman opinnäytetyönsä alustavan tutkimussuunnitelman ja tämän perusteella kykenee valitsemaan tarvitsemansa menetelmäopinnot.

Tieteellinen kirjoittaminen: Opiskelija osaa laatia kiinnostavaa ulkoasultaan ja kieleltään viimeisteltyä oman alansa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa tehdä opinnäytetyöohjeen mukaisen tutkimusraportin.

Tiedonhaku: Opiskelija kykenee käyttämään kirjaston tietokantoja ja muita palveluja opinnäytetyön lähdemateriaalin hakemiseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, oppimistehtävät, vertaisarviointi

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Opintojakso arvioidaan yhtenä kokonaisuutena osioiden painokertoimia käyttäen. Johdatus opinnäytetyön tekemiseen (painokerroin 1): Alustava tutkimussuunnitelma, joka sisältää esityksen käytettävästä kirjallisuudesta 100 %. Tieteellinen kirjoittaminen (painokerroin 2): Oma opinnäytetyö (johdanto, sisällysluettelo, osa teoriakatsausta) 100 %. Tiedonhaku (painokerroin 1): Opiskelija kykenee esittelemään oman opinnäytetyönsä kannalta tärkeimmät ja ajankohtaisimmat lähteet tekemällä lähdeluettelon opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti ja perustelemaan kirjallisesti opinnäytetyön kannalta keskeisimmät lähteet 100 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P013 Suomen kieli ja viestintä 1 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän hallitsee prosessikirjoittamisen periaatteet, niin että osaa tuottaa ja tulkita eri tilanteiden vaatimia asiatekstejä. Opiskelija kehitttää esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskeltava asiakokonaisuus: kirjoittamistrategiat, asiatyylin ominaisuudet, essee, liikekirjeet, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen perusteet sekä asiantuntijapuheenvuoro.

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät sekä kirjalliset ja suulliset näyttökokeet

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvionnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät ja suulliset ja kirjalliset näyttökokeet. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa lähiopiskelussa. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11P014 Suomen kieli ja viestintä 2 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kehittää esiintymistaitoaan. Hän osaa viestiä vakuuttavasti ja tarkoituksenmukaisesti työnhaku-, kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opiskelija kykenee toimimaan sekä puheenjohtajana että osallistujana erilaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa laatia työnhakuun, kokouksiin ja neuvotteluihin liittyvät asiakirjat. Opiskeltava asiakokonaisuus: kokoustaito, neuvottelutaito, työnhakuun liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä

Opintojakson oppimismenetelmät: luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arvioinnin pohjana on ohjatut yksilö-, pari- ja ryhmätyönä toteutetut oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

 

 


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK