Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman taloushallinnon suuntautumisen opetussuunnitelma 2008 - 2009

Suuntaavat opinnot

A11S201 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää taitojaan tyypillisimmissä liikekirjanpidon erityiskysymyksissä ja tilinpäätöksen laadinnassa. Hän harjaantuu myös kirjanpitoon liittyvien tietojärjestelmien käyttövalmiuksiaan. Opiskeltava opintokokonaisuus: kirjanpidon erityiskysymykset, arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa, tilinpäätösdokumenttien laadinta, tietojärjestelmien hyväksikäyttö.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitukset ja kirjallisuuteen tutustuminen, kirjanpitosovelluksen käyttö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Tomperi & Keskinen. Käytännön kirjanpito. Sekä oppikirja että harjoituskirja. Uusin painos. Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Tomperi & Keskinen. Kehittyvä kirjanpitotaito. Sekä oppikirja että harjoituskirja. Uusin painos. Helsinki: Oy Edita Ab.

Lisämateriaali: Leppiniemi, J, Hyvä kirjanpitotapa. Uusin painos. Ekonomia-sarja, Helsinki: Weilin & Göös.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 80 % ja harjoitustyöt 20 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.A11S202 Yritysverotus 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee suomalaisen yritysverotuksen perusteet ja osaa eri yritysmuotoihin liittyvät erityispiirteet. Lisäksi opiskelija osaa täyttää yrityksen veroilmoituksen.

Opiskeltava asiakokonaisuus: yritysverotuksen perusteet, yritysverotus kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, yritysmuodon vaikutus yrityksen ja yrittäjän verotukseen, veroilmoituksen täyttäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Harjoitustehtävät, harjoitustyöt ja kirjallisuuteen perehtyminen

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ajankohtaisin materiaali ilmoitetaan lukuvuoden alussa. Aiemmin opintojaksoissa 11A004 ja 11S201 käytetty kirjanpidon ja tilinpäätöksen oppikirja sekä harjoituskirja soveltuvin osin.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 80 % ja harjoitukset 20 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11S203 Välillinen verotus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija kykenee hoitamaan pienyrityksen arvonlisäverotukseen liittyvät toimet.
Opiskeltava opintokokonaisuus: arvonlisäverolainsäädäntö, arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa, viranomaismenettelyyn liittyvät toimet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, kirjallisuuteen tutustuminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ajankohtaisin materiaali ilmoitetaan lukuvuoden alussa. Soveltuvin osin aiempien kirjanpidon opintojaksojen kirjallisuus ja harjoitukset.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 80 %, harjoitukset 20 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11S204 Tilinpäätösanalyysi 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen toiminnan analysoinnin käsitteelliset tasot, osaa arvioida yrityksiä tilinpäätösanalyysin ajankohtaisin menetelmin ja ymmärtää analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuudet.
Opiskeltava opintokokonaisuus: perinteisen tilinpäätösanalyysin työkalut, tilinpäätösanalyysin tekeminen, tilinpäätöksen tulkinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kallunki & Kytönen. 2002 tai uudempi painos. Uusi tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Kauppakaari Oyj.
 • Niskanen & Niskanen. 2003 Tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Edita.
 • Yritystutkimusneuvottelukunta. 2001 tai uusin painos. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Gaudeamus.
 • muu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali

Lisämateriaali: Kokkonen, S. 1993 tai uusin painos. Yrityksen analysointi ja rahoitus. Porvoo: Weilin & Göös. Laitinen, E. 1992. Yrityksen talouden mittarit. Ekonomia-sarja. Jyväskylä: Weilin & Göös.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 40 % ja harjoitustyöt 60 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11S205 Yritysrahoitus 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta yritysrahoituksen päätöksenteon taustalla vaikuttavat keskeiset lainalaisuudet ja niiden problematiikan. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii laskemaan taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen yleisimpiä rahoituksen alaan liittyviä matemaattisia laskutoimituksia.

Opiskeltava opintokokonaisuus: yrityksen rahoitusrakenne ja sen suunnittelu, yrityksen riskit ja riskienhallinta, suomalaiset rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, pbl-ongelmat, harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Knupfer & Puttonen. 2004 tai uusin painos. Moderni rahoitus. Helsinki: WSOY. tai
 • Niskanen & Niskanen. Yritysrahoitus. Uusin painos. Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Vaihekoski, M. 2002. Excel ja rahoitusalan sovellukset. WSOY.

Lisämateriaali: Leppiniemi, J. Rahoitus. Uusin painos. Vantaa: WSOY. Martikainen, T. Rahoituksen perusteet. Uusin painos. Porvoo: WSOY.
Mmuu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 40 %, harjoitustyöt 60 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11S206 Johdon laskentatoimi 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimen peruskäsitteisiin, tehtäviin ja erilaisiin hyväksikäyttömahdollisuuksiin yrityksessä.

Opiskeltava opintokokonaisuus: johdon laskentatoimen tehtävät ja asema yrityksessä, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta ja hinnoittelu, taulukkolaskennan hyväksikäyttömahdollisuudet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Helsinki: Drury C. Management & Cost Accounting. 6. painos tai uudempi.

Arviointi: Arviointiasteikko 0-5, tentti 100 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11S207 Yrityksen strateginen johtaminen ja taloushallinto 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija ymmärtää yrityksen strategioiden yhteyden toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Hän ymmärtää budjetoinnin merkityksen strategioiden toteutumisen varmistamisessa ja yrityksen toiminnan ohjauksessa, osaa avustaa yrityksen osabudjettien laadinnassa ja koota osabudjetit pääbudjeteiksi ja tehdä investointien suunnitteluun liittyviä laskelmia. Opiskelija ymmärtää budjettitarkkailun ja sisäisen raportoinnin merkityksen yrityksen toiminnan ohjauksessa ja osaa keskustella asiasta myös englannin kielellä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: yrityksen strategisen johtamisen perusteet, vuosibudjetin merkitys strategian toteuttamisessa, yrityksen budjettisuunnittelun vaiheet ja sisältö, investointien suunnittelu, tulosyksikön talousohjaus ja sen kehittäminen, taulukkolaskennan hyväksikäyttömahdollisuudet, tulos- ja tavoitekeskustelu englannin kielellä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoitukset taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen, yritysvierailu, kirjallisten lähteiden hyödyntäminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Alhola K & Lauslahti S. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. 2006 tai uudempi painos.
 • Kamensky M, Strateginen johtaminen, 2006.
 • Drury C. Management & Cost Accounting. 6. painos tai uudempi.

Muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, tentti 60 %, harjoitukset 40 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11S208 Laskentatoimen uudet näkemykset 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu viimeisimpiin laskentatoimen näkemyksiin ja soveltamistapoihin, uusimpiin työkaluihin sekä tulevaisuuden kehityssuuntiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Esimerkiksi Järvenpää & Partanen & Tuomela. 2001 Moderni taloushallinto. Helsinki: Edita. Tarkempi materiaali ja kirjallisuus määräytyy toteutuksen mukaan.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti 30 %, harjoitukset yms. 70 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11S209 Palkkahallinnon jatkokurssi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa käytännön valmiudet vastata yrityksen palkkahallinnosta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: palkkahallintoa säätelevä lainsäädäntö (työaikalaki, vuosilomalaki, työehtosopimusoikeus, työsopimusoikeus, yksityisyyden suojaa työelämässä koskeva lainsäädäntö), palkanlaskenta palkkaohjelmaa käyttäen, palkkakirjanpito.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät, ATK-sovellusharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Syvänperä O & Turunen L, Palkkavuosi. 2006. Edita.
 • Econet 2000 Palkanlaskenta. Käyttäjän opas. 2003. Econet Systems Oy.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Palkkahallinnon työlainsäädännön osalta kurssi arvioidaan tentin ja palautettavan tehtävän perusteella kurssin alussa sovittavalla tavalla. ATK-palkkahallinnon osalta kurssi arvioidaan laitetentin ja opiskelijan itsenäisen työn perusteella kurssin alussa sovittavalla tavalla. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Muuta: Palkkahallinnon työlainsäädännön osuus on 1,5 op. ATK-palkanlaskennan osuus on 1,5 op.
 

A11S210 Taloushallinnon tutkimus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu laskentatoimen ja taloushallinnon alan viimeisimpiin tutkimuksiin ja niissä käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa lukemaan ja ymmärtämään alan julkaisujen tuloksia sekä suunnittelemaan oman opinnäytetyönsä toteutusta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: laskentatoimen ja taloushallinnon alalla tehtävä tutkimus ja opinnäytetyöt, laskentatoimen tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät, tutkimussuunnitelman tekeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tutkimusmenetelmiin ja tutkimustuloksiin tutustuminen, tutkimussuunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Eskola, J. & Suoranta, J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Ryan, B. & Scapens, R. W. and Theobald, M. Research Method and Methodology in Finance and Accounting.
 • Yin, R. K. Case Study Research. Design and Methods.
 • Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus.
 • Neilimo, K. & Näsi, J. 1980. Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. Yrityksen taloustieteen ja yritysoikeuden laitoksen julkaisuja, Sarja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Salmi & Järvenpää. 2000. Laskentatoimen case-tutkimus ja nomoteettinen tutkimusajattelu sulassa sovussa. Liiketaloudellinen aikakauskirja, 49, 2, s. 263-275.
 • Heikkilä, T. 2002. Tilastollisen tutkimuksen tekeminen. Edita. (soveltuvin osin).

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5, oppimistehtävä 100 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK