Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman taloushallinnon suuntautumisen opetussuunnitelma 2008 - 2009

Yhteisen ammatilliset opinnot

A11A001 Yrityksen liiketoiminta- ja markkinaympäristö 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu yrityksen liiketoimintaympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Opiskelija hahmottaa oman, kotitalouksien ja yritysten aseman ja riippuvuudet kansantaloudessa. Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen alueellisesta näkökulmasta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: kuluttajana kansantaloudessa, kansainvälistyminen yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan kannalta, alueen erityispiirteisiin ja yrityksiin tutustuminen, työelämän muutokset ja ammattitaitovaatimusten muutos sekä työntekijä muutoksen kohtaajana.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteiset tapaamiset ja keskustelutilaisuudet Yritysvierailut Työselostukset ja oppimispäiväkirja

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tapahtuu työselostusten ja oppimispäiväkirjan perusteella. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson
toteutussuunnitelmassa.
 

A11A002 Asiakasmarkkinointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa perusvalmiuksia ymmärtää yrityksen tarjontaympäristön ja kuluttajien ostokäyttäytymisen luonnetta ja niiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia ryhmitellä yrityksen asiakkaita ja tietää miten eri asiakasryhmiin voidaan vaikuttaa markkinoinnin toimenpiteillä kannattavasti.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät ja oppimistehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti 60 % ja oppimistehtävä 40 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11A003 Yrityksen toiminta 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija 1) ymmärtää, miten yritys toimii sekä yrityksen merkityksen kansantalouden hyvinvoinnin perustana, 2) tuntee yrityksen kannattavuuden osatekijät ja osaa laatia erilaisia katetuottolaskentaan perustuvia laskelmia, 3) markkinoinnin kilpailukeinojen integrointi yrityksen toimintaan osaa soveltaa keskeisimpiä markkinoinnin kilpailukeinoja ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä 4) ymmärtää logistiikan ja logistisen tehokkuuden merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskeltava asiakokonaisuus: yritystoiminnan ja kansantalouden peruskäsitteet; kannattavuus ja katetuottolaskenta; keskeisimpien markkinointitoimintojen integrointi yrityksen toimintaan ja yrityksen toimintaympäristön arviointi; logistiset toiminnot.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson eri asiakokonaisuuksista pidetään luentoja noin 70 tuntia. Lisäksi oppimistehtäviä, laskuharjoituksia ja ryhmätöitä.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Opintojakso arvioidaan tenttien ja oppimistehtävien perusteella myöhemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa määriteltävällä tavalla.

 

A11A004 Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikan, ymmärtää kirjanpidon merkityksen ja tehtävät yrityksessä ja yhteisössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustehtävien tekeminen sekä manuaalisesti että tietokoneella.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Tentti 100 % ja harjoitustyö hyväksytysti suoritettuna. Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A005 Oikeuden perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa lakikirjasta ja finlexistä. Opiskelija osaa juridista tietoa etsiessään valita käyttöönsä juridisesti päteviä oikeuslähteitä. Opiskelija oppii oikeudellisen peruskäsitteistön. Opiskelija perehtyy kuluttajankauppaa koskeviin kuluttajansuojalainsäädännön keskeisimpiin kysymyksiin markkinoinnin, hintojen merkitsemisen, tuotteen virheen, viivästyksen, etämyynnin ja kuluttajan oikeussuojateitä koskevien kysymysten osalta. Opiskelija saa perustiedot eri yhtiömuodoista: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan tentin perusteella asteikolla 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A006 Projekti 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on syventää/laajentaa yritystoimintaa ja aluetta koskevaa tietämystä esim. kuvaamalla ja analysoimalla alueen yritysten toimintaa ja kehittämällä perusteltuja ideoita uudeksi liiketoiminnaksi. Projektin tarkempi tavoite ja toteutustapa sovitaan projektin alkaessa. Sisältö: 1) projektisuunnittelu, toteutus ja organisointi, vastuut ja aikataulut, projektista tiedottaminen ja projektin arviointi 2) ohjattu projektin toteutus

Opintojakson oppimismenetelmät: Aloitusluennot, ohjattu projektityöskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Määritellään opintojakson alkaessa projektin sisällön mukaiseksi.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A007 Henkilöstöjohtaminen 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija nykyaikaiseen henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstötoimintojen käytännön toteutustapoihin. Opiskeltava asiakokonaisuus: tämän päivän henkilöstöjohtaminen; henkilöstöjohtamisen lainsäädännölliset puitteet; työmarkkinajärjestelmä; henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhallinta; palkkapolitiikka ja palkitseminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, verkkoharjoitukset ja -keskustelu, tentti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti 60 %, verkkoharjoitukset 40 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.A11A008 Työoikeuden ja palkanlaskennan perusteet 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija saa perustiedot työoikeuden keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsopimuksen solmimiseen, työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja työsuojeluun. Opiskelija saa käytännönläheisen kuvan palkanlaskentaan liittyvistä perusasioista. Opiskeltava asiakokonaisuus: työsuhdeasian lähteet ja peruskäsitteet, työsopimus, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen ja työsuhteen uudelleenjärjestelyt, työaika ja vuosiloma, ennakkoperintä, palkkojen määräytyminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti 100 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Muuta: Työoikeuden osuus on 1,5 op, palkanlaskennan osuus 1,5 op.

 

A11A009 Toimintolaskenta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee toimintopohjaisen kustannuslaskennan periaatteet ja osaa käyttää toimintolaskentaohjelmistoa. Opiskeltava asiakokonaisuus: toimintopohjainen kustannuslaskenta, tietotekniikan hyväksikäyttö, toimintopohjaisen kustannuslaskennan hyödyntäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely toimintolaskentaohjelmiston kanssa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti 50 %, harjoitukset 50 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.A11A010 Asiakassuhteiden hallinta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakassuhteiden hallinnan merkityksen yritysten strategisena valintana. Tavoitteena on myös antaa valmiudet erilaisten yritysten asiakassuhteiden hallintaan liittyvien sisäisten ja ulkoisten toimintatapojen analysointiin ja kehittämiseen. Opiskeltava asiakokonaisuus: asiakasmarkkinoinnin näkökulma asiakassuhdeajattelun kehittymiseen ja keskeisiin osa-alueisiin sekä keinoihin, joita tarvitaan pitkäaikaisten ja kannattavien asiakassuhteiden luomiseen ja kehittämiseen. Opintojakson aikana toteutetaan ryhmätyönä asiakashallinnan analyysi valittuun case-yritykseen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luentojen lisäksi harjoitus- ja oppimistehtävät ja niihin liittyvä ohjaus.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Tentti ja oppimistehtävät. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

A11A011 Markkinatutkimus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet markkinointitutkimusten sekä markkina-analyysien suorittamiseen ja hyväksikäyttömahdollisuuksiin yrityksen markkinoinnin kehittämisen työkaluna.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja ohjatut harjoitukset. Oppimistehtävä: opiskelija rakentaa kurssin aihealueista kootun portfolion.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Portfolio 100 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.A11A012 Yritysoikeus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee elinkeinonharjoittamisen peruslainsäädännön. Opiskelija perehtyy yrityksen perustamiseen liittyvään lainsäädäntöön. Opiskelija perehtyy eri yhtiömuotojen juridisiin perustamismuodollisuuksiin ja perustamisen yhteydessä laadittaviin asiakirjoihin ja yrityksen perustamiseen liittyviin rekisteröimistoimiin. Opiskelija perehtyy toiminimilainsäädäntöön. Opiskelija harjoittelee eri yhtiömuotojen perustamisessa tarvittavien asiakirjojen täyttämistä. Opiskelija saa perustiedot liiketilojen kauppa- ja vuokrasopimusten solmimisessa huomioon otettavista keskeisistä seikoista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan tentin perusteella asteikolla 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A013 Sopimusoikeus 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy yleistä sopimusoikeutta koskevaan lainsäädäntöön. Opiskelija saa tiedot keskeisimmästä asioista, jotka liittyvät sopimuksen tekemisen yleisiin edellytyksiin, sopimuksen syntymiseen, sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan ja sovitteluun, sopimusrikkomuksiin ja niiden seuraamuksiin, sopimuksen pätemättömyyteen ja edustukseen. Opiskelija perehtyy erityiseen sopimusoikeuteen kauppalain osalta ja saa tiedot keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät kauppalain soveltamisalaan sekä myyjän ja ostajan velvollisuuksiin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut harjoitustehtävät.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan tentin perusteella asteikolla 0 - 5. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A014 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tietää yritystoiminnan perusperiaatteet, tunnistaa yrittäjyyden erilaisia ilmentymismuotoja, ja osaamiseen ja innovaatioihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on osoittaa opiskelijalle liiketoiminnan ja yrittäjyyden merkitys kehittämällä opiskelijoiden liiketoimintaosaamista. Opiskeltava asiakokonaisuus: kustannustietoinen, asiakaslähtöinen ja laadukas toiminta; osaamisen ja uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi; liikeidean kehittäminen ja alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Opiskelija voi osallistua liiketoimintasuunnitelmallaan Venture Cup -kilpailuun.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, palauteistunnot, ohjatut oppimistehtävät. Opetuksessa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Venture Cup -kilpailun webcasting-luentoja.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointiperusteena on alustava liiketoimintasuunnitelma 40 %, osallistuminen verkkotyöskentelyyn 40 %, itsearviointi 10 %, vertaisarviointi 10 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

A11A015 Liiketoimintasuunnitelma 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää edeltävällä opintojaksolla aloitetun alustavan liiketoimintasuunnitelman sisältöä aloittavan yrityksen markkinoinnin, kannattavuuden ja liiketoiminnan suunnittelun ja menestymismahdollisuuksien arvioinnin kannalta. Tavoitteena on osoittaa opiskelijalle liiketoimintasuunnitelman merkitys yrityssuunnittelun työkaluna. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen edellyttää opiskelijalta aikaisemmin opittujen liiketoimintaosaamiseen liittyvien osa-alueiden soveltamista.

Opintojakson oppimismenetelmät: Yhteinen aloitusistunto (3 h), jossa ryhmät esittelevät alustavat liiketoimintasuunnitelmat. Suunnitelman eri osa-alueisiin liittyvä työskentely siten, että jokainen osa-alue käynnistetään tehtävänannolla (3 h), osa-alueisiin liittyvää suunnitelmaa työstetään teematyöpajassa (3* 2h/osa-alue) ja tämän jälkeen osa-alueen suunnitelma käsitellään purkutilaisuudessa. Opettaja antaa ryhmäkohtaista palautetta jokaisen osa-alueen työstämisen aikana. Osa-alueiden työstämiseen liittyen järjestetään vierailu alueen sidosryhmiä edustavaan organisaatioon (2 h). Liiketoimintasuunnitelmien esittelyseminaari, arviointi- ja palautekeskustelu (mukana sidosryhmien edustajia) (kesto 4 h, riippuu ryhmien määrästä, esittely + palaute yhteensä 30 min/ryhmä).

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvoite. Arvosana muodostuu seuraavasti: liiketoimintasuunnitelma 50 %, työn esittely 25 %, itsearviointi 10 %, vertaispalaute 15 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.
 

A11A020 Yrityksen kehittäminen 10 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä yritystoiminnan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta tarkastelemalla yritystä pk-yritysten kansainvälistymisen ja verkostoitumisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää, mitä kasvuyrittäjyydellä tarkoitetaan ja miten liiketoimintaosaamista kehittämällä voidaan vaikuttaa yritystoiminnan kasvuun. Opiskelija ymmärtää yrityksen tulevaisuuden suunnittelun merkityksen ja osaa konkretisoida strategiset tavoitteet ohjausjärjestelmän ja mittariston muotoon. Opiskeltava asiakokonaisuus: kasvuyrittäjyys, yrityksen kansainvälistymisen ja verkosto-osaaminen, kasvustrategian suunnittelu ja johtaminen, strateginen ohjausjärjestelmä johtamisen välineenä, strategisen mittariston rakentaminen ja hyödyntäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Opintojakson aikana on luentoja ja ohjattua ryhmätyöskentelyä noin 70 tuntia. Itsenäinen ohjattu työskentely sisältää kirjallisuuteen tutustumista, ryhmissä tapahtuvaa kasvustrategian suunnittelua, ohjausjärjestelmän ja mittariston rakentamista sekä kirjallisten ja suullisten esitysten valmistelua.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Arviointi: Arviointiasteikko 0 - 5. Ennakkotentti 40 %, opintojakson kirjallinen ja suullinen tuotos 60 %. Arviointi tarkentuu myöhemmin tehtävässä opintojakson toteutussuunnitelmassa.

 

 


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK