Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Liiketoiminnan suuntaavat ammatilliset opinnot

11S600 Pk-yrityksen markkinointi ja viestintä, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointia ja pk-yritysten viestintää yritysmarkkinoilla toimittaessa. Opiskelija kykenee huomioimaan markkinoinnin eri kilpailukeinojen käyttömahdollisuudet ja yritysviestinnän merkityksen organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä. Opiskelija tutustuu erilaisiin yritysviestinnän keinoihin ja siihen, miten ne tukevat yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaa. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: yritysten välisen kysynnän ja markkinoinnin väliset erityispiirteet, markkinointimahdollisuuksien analysointi, markkinoinnin kilpailukeinojen käyttö kohdistettuna yritysasiakkaisiin, pk-yrityksen toimintaan liittyvä organisaatio- ja markkinointiviestintä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Rope, T. Business-to-business -markkinointi. Uusin painos. WSOY.
 • Juholin, E. 2001. Communicare! Viestinnän strategia käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä.

Arviointi: Harjoitustyöt 100 %

11S601 Myyntityö markkinoinnin tehokeinona, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tulokselliseen myyntityöhön ja asiakaspalveluun vaikuttavat tekijät. Opiskelija perehtyy henkilökohtaiseen myyntityöhön ja sitä tukeviin toimenpiteisiin osana pk-yrityksen markkinointia. Opintojaksolla käydään läpi myyntityön eri vaiheet, ja analysoidaan ja kehitetään opiskelijan omaa myyntitapaa. Opiskelija oppii kehittämään yrityksen myyntityötä. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: myyntityö ja asiakaspalvelu osana pk-yrityksen markkinointia, erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, myyntityö prosessina, tuote-esittelyt ja myyntineuvottelut, jälkimarkkinointitoimenpiteet osana myyntityötä, myyntityön kustannukset, myyntityön tehostaminen ja kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset ja ohjatut, myyntityön eri vaiheisiin liittyvät harjoitteet

Kirjallisuus ja muu materiaali: Rope, T. Onnistu myynnissä. WSOY 2003.

Arviointi: Harjoitustyöt 100 %

11S602 PK-yrityksen henkilöstön kehittäminen, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstön roolin ja merkityksen pienyritykselle. Lisäksi hän ymmärtää, miten yrityksessä jo olevaa osaamista hyödynnetään ja mistä tarvittavaa, uutta osaamista rekrytoidaan. Opiskelija näkee myös osaamisen yhteyden yrityksen keskeisiin kilpailutekijöihin ja liiketaloudelliseen menetykseen. Opiskelija oppii kytkemään oman osaamisensa pk-sektorin työtehtävissä vaadittavaan osaamiseen. Opiskeltavia asiakokonaisuuksia ovat: strategisen henkilöstöjohtamisen ulottuvuudet, oppimisen ja osaamisen tarpeet strategian toteuttamisessa, pk-yrityksen henkilöstösuunnittelu ja siihen vaikuttavat muutostekijät, oppivan organisaation puitteet ja työprosessien kehittäminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, ohjaus ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. 2003 (tai uudempi), Helsinki.
 • Vaahtio, E-L. Rekrytointi menestystekijänä. Edita.
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi: Oppimispäiväkirja 100 %.

11S603 Yrityksen strateginen johtaminen ja laskentatoimi, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus:

Opintojakson oppimismenetelmät:

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: 0-5.

11S604 Johdon laskentatoimi, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimen peruskäsitteisiin, tehtäviin ja erilaisiin hyväksikäyttömahdollisuuksiin yrityksessä. Opiskeltava opintokokonaisuus: johdon laskentatoimen tehtävät ja asema yrityksessä, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta ja hinnoittelu, taulukkolaskennan hyväksikäyttömahdollisuudet.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja laskuharjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kari Neilimo, Erkki Uusi-Rauva. Johdon laskentatoimi. 2005, Helsinki.
 • Drury C. Management & Cost Accounting. 6. painos tai uudempi.

Arviointi 0-5. Tentti 100 %.

11S605 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus:

Opintojakson oppimismenetelmät:

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: 1 - 5.

11S606 Tilinpäätösanalyysi, 4 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen toiminnan analysoinnin käsitteelliset tasot, osaa arvioida yrityksiä tilinpäätösanalyysin ajankohtaisin menetelmin ja ymmärtää analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuudet. Opiskeltava opintokokonaisuus: perinteisen tilinpäätösanalyysin työkalut, tilinpäätösanalyysin tekeminen ja tilinpäätöksen tulkinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Kallunki - Kytönen: Uusi tilinpäätösanalyysi, 2002 tai uudempi painos, Kauppakaari Oyj, Helsinki
 • Niskanen - Niskanen: Tilinpäätösanalyysi, 2003, Edita, Helsinki;
 • Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, 2001 tai uusin painos, Gaudeamus, Helsinki.
 • Muu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali.
 • Lisämateriaali: Kokkonen Sampsa: Yrityksen analysointi ja rahoitus, 1993 tai uusin painos, Weilin & Göös, Porvoo;
 • Laitinen Erkki: Yrityksen talouden mittarit, 1992, Ekonomia-sarja, Weilin & Göös, Jyväskylä.

Arviointi: 0-5. Tentti 40 % ja harjoitustyöt 60 %.

11S607 Yritysrahoitus, 5 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta yritysrahoituksen päätöksenteon taustalla vaikuttavat keskeiset lainalaisuudet ja niiden problematiikan. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii laskemaan taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen yleisimpiä rahoituksen alaan liittyviä matemaattisia laskutoimituksia. Opiskeltava opintokokonaisuus: Yrityksen rahoitusrakenne ja sen suunnittelu, yrityksen riskit ja riskienhallinta, suomalaiset rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, pbl-ongelmat, harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Knupfer-Puttonen: Moderni rahoitus, 2004 tai uusin painos, WSOY, Helsinki tai
 • Niskanen - Niskanen: Yritysrahoitus, uusin painos, Oy Edita Ab, Helsinki;
 • Vaihekoski Mika (2002). Excel ja rahoitusalan sovellukset, WSOY.
 • Lisämateriaali: Leppiniemi Jarmo, Rahoitus, uusin painos, WSOY, Vantaa;
 • Martikainen Teppo, Rahoituksen perusteet, uusin painos, WSOY, Porvoo.
 • Lisäksi muu toteutuksen yhteydessä sovittava materiaali.

Arviointi: 0-5. Tentti 40 %, harjoitustyöt 60 %.

11S608 Yritystoiminnan ja taloushallinnon tutkimus, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tutustuu yritystoiminnan, laskentatoimen ja taloushallinnon alan viimeisimpiin tutkimuksiin ja niissä käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa lukemaan ja ymmärtämään alan julkaisujen tuloksia sekä suunnittelemaan oman opinnäytetyönsä toteutusta. Opiskeltava asiakokonaisuus: laskentatoimen ja taloushallinnon alalla tehtävä tutkimus ja opinnäytetyöt; laskentatoimen tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät; tutkimussuunnitelman tekeminen.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, tutkimusmenetelmiin ja tutkimustuloksiin tutustuminen, tutkimussuunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Jari Eskola, Juha Suoranta. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Bob Ryan, Robert W. Scapens and Michael Theobald. Research Method and Methodology in Finance and Accounting.
 • Robert K. Yin. Case Study Research. Design and Methods.
 • Pertti Alasuutari. Laadullinen tutkimus.
 • Neilimo, K. & Näsi, J.(1980) Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta.
 • Yrityksen taloustieteen ja yritysoikeuden laitoksen julkaisuja, Sarja A2: Tutkielmia ja raportteja 12. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Salmi & Järvenpää (2000). Laskentatoimen case-tutkimus ja nomoteettinen tutkimusajattelu sulassa sovussa.
 • Liiketaloudellinen aikakauskirja, 49, 2, s. 263-275. Heikkilä Tarja (2002). Tilastollisen tutkimuksen tekeminen, Edita (soveltuvin osin)

Arviointi: 0-5. Oppimistehtävä 100 %.
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK